MEVZUAT

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN

Kanun Numarası          : 3071

Kabul Tarihi            : 1/11/1984

Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih: 10/11/1984 Sayı: 18571

Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 64

Amaç:

Madde 1 – Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçimini düzenlemektir.

Kapsam:

Madde 2 – Bu Kanun, Türk vatandaşlarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi ile   idari makamlara yapılan dilek ve şikayetler hakkındaki başvuruları kapsar.

Dilekçe hakkı:

Madde 3 – Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şika-yetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile  başvurma hakkına sahiptirler.

Dilekçede bulunması zorunlu şartlar:

Madde 4 – Türk vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili  makamlara verdikleri veya gönderdikleri dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı –   soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresinin bulunması gerekir.

Gönderilen makamda hata:

Madde 5 – Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi du-  rumunda, bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe  sahibine de bilgi verilir.

İncelenemeyecek dilekçeler:

Madde 6 – Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veyagönderilen dilekçelerden;

a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler,

b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar,

c) 4 üncü maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar,           İncelenemezler.

Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi:

Madde 7 – Türk vatandaşlarının kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şika-  yetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapıl-  makta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç iki ay içinde   cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan başvuruların incelenmesi:

Madde 8 – Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, dilekçe   komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması esas ve usulleri Türkiye Büyük    Millet Meclisi İçtüzüğünde gösterilir.

Kaldırılan hüküm:

Madde 9 – 26 Aralık 1962 tarih ve 140 sayılı Türk Vatandaşlarının Türkiye   Büyük Millet Meclisine Dilekçe ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının Düzenlenmesine Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 – (3071 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gerekli değişiklikler yapılıncaya  kadar, 140 sayılı Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe   ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının Düzenlen- mesine Dair Kanunun Dilekçe Komisyonunun çalışma esas ve usullerine ilişkin hü- kümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük:

Madde 10 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 11 – Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile    Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı