Sınav Soruları

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Test Soruları 1

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Test Soruları 1

Tebrikler - 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Test Soruları 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bilgi Edinme Hakkı aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?
A
Doğal bir haktır.
B
Anayasal bir haktır.
C
Yönetsel bir haktır.
D
Evrensel bir haktır.
Soru 2
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere hazırlayacakları raporlarda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A
Reddedilen başvuru sayısı ve bunların dağılımını gösterir istatistik bilgileri
B
Kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularının sayısı
C
Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısı
D
Erişimine olanak sağlanan bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti tahsil edilmesi sonucunda bütçeye sağlanan geliri
Soru 3
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Kurul üyelerinin görev süreleri dört yıldır.
B
Kurul üyeliğine önerilen adayların muvafakatları aranır.
C
Kurul, en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğuher zaman Başkanın çağrısı üzerine toplanır.
D
Kurul üyeleri Bakanlar Kurulunca seçilecek dokuz üyeden oluşur.
E
Kurul Başkanı, Başbakan tarafından atanır.
Soru 4
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi edinme hakkının sınırları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgi ve belgelerden hangisi bu Kanun kapsamına dâhildir?
A
Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması hâlinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek bilgi veya belgeler
B
Açıklanması hâlinde Devletin millî savunmasına ve millî güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla Devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler
C
Açıklanması hâlinde Devletin dış ilişkilerine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla Devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler
D
Yargı denetimi dışında kalan idari işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar
E
Sivil ve askerî istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler
Soru 5
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu aşağı- daki faaliyetlerden hangisine uygulanmaz?
A
Kamu kurumlarının faaliyetlerinde
B
Kamu kuruluşlarının faaliyetlerinde
C
Siyasi parti faaliyetlerinde
D
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bir başvuru şekli değildir?
A
Email
B
Telefon
C
Faks
D
Dilekçe
Soru 7
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre istenen bilgi veya belgenin, başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumunda bilgi veya belgeye erişim kaç iş günü içinde sağlanır?
A
10
B
15
C
60
D
30
E
20
Soru 8
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi bu kanun’un kapsamında yer alır?
A
Kanunlarda ticarî sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler
B
Açıklanması halinde Özel hayatın gizliliğini ihlal edecek belgeler
C
Adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgelerin açıklanması
D
Bilimsel, Tıbbi, İstatistikî vb. gibi yasal olarak görüş verme yükümlülüğü bulunan kişinin görüşleri
E
Hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma hakkını ihlâl edecek, belgeler
Soru 9
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre özel hayatın gizliliği kapsamında kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az kaç gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir?
A
15
B
30
C
10
D
7
E
5
Soru 10
 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu aşağıda belirtilen mercilerin hangisinin faaliyetlerine uygulanmaz?
A
Belediyeler
B
Mahkemeler
C
Milli Eğitim Bakanlığı
D
Sağlık Bakanlığı
Soru 11
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi ve belgeye erişimi kaş iş günü içinde sağlarlar?
A
30
B
60
C
15
D
7
Soru 12
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’na göre; bilgi edinme başvurusuyla ilgili yapılacak itirazlar üzerine, yasanın 16. ve 17.i maddelerinde öngörülen sebeplere dayanılarak verilen kararları incelemek ve kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak kararlar vermek üzere; Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur.   Aşağıdaki seçeneklerde “Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu” ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Kurul, en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine toplanır.
B
Kurul 12 üyeden oluşur.
C
Kurul üyelerinin görev süreleri dört yıldır.
D
Kurulun sekretarya hizmetleri Başbakanlık tarafından yerine getirilir.
E
Kurul Başkanı, kurul üyelerince kendi aralarından seçilir.
Soru 13
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre başvuru dilekçesinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?
A
Ad-Soyadı
B
Başvuru sahibi Tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı
C
Oturma Yeri veya İş adresi
D
İmza
E
Telefon
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun kapsamı dışındadır?
A
Kurum içi görüş
B
Bilgi notu
C
Mütalaa talepleri
D
Tavsiye niteliğindeki belge
Soru 15
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarını, başvuru sahibi kaç iş günü içinde ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır?
A
7
B
10
C
15
D
30
E
5
Soru 16
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’na göre; bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibinin yargı yoluna başvurmadan kararın tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na itiraz edebilir.   Kurul, bu konudaki kararını kaç gün içinde verir?
A
30 gün içinde
B
15 gün içinde
C
7 gün içinde
D
15 işgünü içinde
E
30 işgünü içinde
Soru 17
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre istenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa başvuru dilekçesiyle ilgili aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Başvuru dilekçesi, ilgili kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
B
Başvuru dilekçesi, başvurulan kurum ve kuruluşu ilgilendirmediği için herhangi bir işlem yapılmaz.
C
Başvuru dilekçesi, kurum ve kuruluşu ilgilendirmediği için işlem yapılmaz ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
D
Başvuru dilekçesi, ilgili olan kurum ve kuruluşa göndermesi için başvuru sahibine iade edilir.
E
Başvuru dilekçesi, ilgili kurum ve kuruluşa gönderilerek gelen cevap ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Soru 18
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, kurum ve kuruluşlar hazırlayacakları raporları Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna her yıl hangi ayın sonuna kadar göndermek zorundadırlar?
A
Şubat
B
Ocak
C
Aralık
D
Ekim
Soru 19
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi edinme başvurusunda, başvuru sahibinin dilekçesinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?
A
Soyadı
B
Adı
C
T.C. kimlik numarası
D
İmzası
E
Oturma yeri veya iş adresi
Soru 20
 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, aşağıdaki bilgi ve belgelerden hangisi bilgi edinme hakkı kapsamı dışında değildir?
A
Devletin emniyetine ilişkin belgeler
B
Yargı kararlarına ilişkin belgeler
C
Dış ilişkilere ilişkin belgeler
D
Millî savunmaya ilişkin bilgiler
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı