Sınav Soruları

Anayasa Milli Eğitim Bakanlığı Sınavlarında Çıkmış Sorular

SORULAR
1) İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı mercine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uyuşmazlık Mahkemesi B) Anayasa Mahkemesi
C) Yargıtay D) Danıştay

2) T.C. Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanma şekli ve tatili ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) TBMM her yıl 1 Eylül günü kendiliğinden toplanır.
B) TBMM bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir.
C) TBMM, ara verme veya tatil sırasında doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılır.
D) TBMM Başkanı, doğrudan doğruya veya üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine meclisi toplantıya çağırır.

3)34. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Siyasi Hak ve Ödevlerden değildir?
A) Vatandaşlık hakkı
B) Sosyal güvenlik hakkı
C) Kamu hizmetlerine girme hakkı
D) Dilekçe hakkı

4)T.C. Anayasası’na göre Millî Güvenlik Kurulunun gündemi aşağıdakilerden hangisi tarafından düzenlenir?
A) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
B) Genelkurmay Başkanı
C) Cumhurbaşkanı
D) Başbakan

5)T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi siyasi haklardan değildir?
A) Türk vatandaşlığı
B) Seçme ve seçilme
C) Sendika kurma
D) Kamu hizmetlerine girme

6)T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı’nın yasama ile ilgili görevlerinden değildir?
A) Kanunları yayımlamak
B) TBMM’yi gerektiğinde toplantıya çağırmak
C) TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
D) Kararnameleri imzalamak

7)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim yapısında yer alan merkezdeki yardımcı kuruluşlardan değildir?
A) Bakan ve Bakanlıklar
B) Millî Güvenlik Kurulu
C) Devlet Planlama Teşkilatı
D) Danıştay

8)T.C. Anayasası’na göre ara seçimlerle ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
A)Genel seçimlere iki yıl kala, ara seçimi yapıla­maz.
B)Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır.
C)Genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez.
D) Boşalan üyeliklerin sayısı, üye tam sayısının yüzde beşini bulduğu hâllerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına karar verilir.

9)Aşağıda verilenlerden hangileri Anayasal kuru-luşlardandır?
I- Millî Güvenlik Kurulu
II- Diyanet İşleri Başkanlığı
III- Devlet Denetleme Kurulu
IV- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
A) I – III B) III – IV C) I – II – III D) I – II – III – IV

10)Hâkimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasa’da gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz.
Bu durum T.C. Anayasası’nda aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?
A) Hâkimlik ve savcılık teminatı
B) Mahkemelerin bağımsızlığı
C) Hâkim ve savcıların denetimi
D) Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması

11) “Sosyal Devlet” ilkesi T.C. Anayasası’na ilk defa hangi anayasayla girmiştir?
A) 1921 Anayasası B) 1924 Anayasası C) 1961 Anayasası D) 1982 Anayasası

12)T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisinin TBMM üyeleri arasından seçilme zorunluluğu vardır?
A) Başbakan B) Cumhurbaşkanı C) Dışişleri Bakanı D) Millî Savunma Bakanı

13) I- Düşünce ve kanaat hürriyeti
II- Kamu hizmetlerine girme hakkı
III- Sosyal güvenlik hakları
IV- Sendika kurma hakkı
T.C. Anayasası’na göre yukarıda verilenlerden hangileri sosyal ve ekonomik haklar ve ödev-lerdendir?
A) I – II B) I – III C) II – IV D) III – IV

14)Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bir başvuru yapılmadan, mahkeme kendiliğinden sözleşmeci bir devletin sözleşmeye aykırı hareket edip etmediğini inceleyebilir.
B) Sözleşme ve eklerinde yer almayan hak ve özgürlükler için mahkemeye başvurulamaz.
C) Mahkemeye başvurabilmek için iç hukuk yolları tüketilmiş olmalıdır.
D) Bireysel başvuru hakkı yalnız vatandaşlara değil, tüm yabancılara da tanınmıştır.

15)T.C. Anayasası’na göre aşağıdaki temel haklardan hangisi Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile düzenlenebilir?
A) Kamu hizmetlerine girme hakkı B) Yerleşme ve seyahat hürriyeti
C) Toplantı hak ve hürriyetleri D) Konut hakkı

16)T.C. Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesine aşağıdaki kuruluşların hangisinden üye seçimi yapılmaz?
A) Sayıştay B) Danıştay C) Uyuşmazlık Mahkemesi D) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

17)T.C. Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, personel alımları, personel atama işlemleri aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenir?
A) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
B) Kanun
C) Tüzük
D) Yönetmelik

18)T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerindendir?

A) TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
B) Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak
C) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek
D) Kararnameleri imzalamak

19)I- Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak.
II- Kararnameleri imzalamak.
III- Başbakanı atamak ve istifasını kabul et­mek.
Yukarıda verilenlerden hangileri T.C. Anaya-sası’na göre Cumhurbaşkanının yürütme alanı ile ilgili görev ve yetkilerindendir?
A) I – II B) I – III C) II – III D) I – II – III
20)T.C. Anayasası’na göre tüzükler, hangi yüksek mahkemenin incelemesinden geçirilerek Ba­kanlar Kurulu kararı ile çıkarılır?
A) Anayasa mahkemesi
B) Danıştay
C) Yargıtay
D) Sayıştay

21)T.C. Anayasası’na göre Anayasa mahkemesi toplam kaç üyeden kurulur?
A) 9 B) 12 C) 15 D) 21

22)Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Mahkeme kendiliğinden, sözleşmeci bir devletin sözleşmeye aykırı hareket edip etmediğini inceleyemez.
B) Bir başvurunun geri alınması Mahkemenin başvuruyu incelemesini engeller.
C) Mahkemeye “Devlet başvurusu” ve “kişisel başvuru” yapılabilir.
D) Kişisel başvuru hakkı yalnız vatandaşlara değil,tüm yabancılara da tanınmıştır.

23)Kişileri devlete ve topluma karşı koruyan hak ve özgürlüklere “Koruyucu Haklar” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardandır?
A) Din ve vicdan özgürlüğü
B) Eğitim ve öğrenim hakkı
C) Kamu hizmetlerine girme hakkı
D) Konut hakkı

24)T.C. Anayasası’na göre seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kaç yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

25)T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi siyasî haklar ve ödevler bölümünde yer alır?
A) Vergi ödevi
B) Din ve vicdan hürriyeti
C) Sosyal güvenlik hakkı
D) Düzeltme ve cevap hakkı

26)T.C. Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları kaç gün içinde yayımlar?
A) 7 B) 10 C) 15 D) 30

27)T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu’nun görev alanı dışında yer alır?
A) Her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşları
B) Kamu kurumu niteli�indeki meslek kuruluşları
C) Silâhlı kuvvetler ve yargı organları
D) Kamuya yararlı dernekler ve vakıflar

28)Aşağıdakilerden hangisi yönetsel işlevlerin özelliklerinden değildir?
A) Yönetsel işlevler, ya hukuksal işlem ya da eylem olarak yapılır.
B) Yönetsel işlevler ve bunları yürüten görevliler süreklidir.
C) Yönetsel işlevler, hukuka uygun olarak yürütülür.
D) Yönetsel işlevler, bir isteğe bağlı olarak yönetsel kuruluşlarca yürütülür.

29)Aşağıdakilerden hangisi yönetim hukukunun özelliklerinden değildir?
A) Taraflar arasında eşitlik vardır.
B) Bir içtihat hukukudur.
C) Hukuksal durumlar kuralsaldır.
D) Dağınık bir hukuk dalıdır.
30)Sayıştay’ın bütçe uygulaması yönünden,kurumların harcamalarını hukuka ve bütçeye uygunluk yönünden denetlemesine ne ad verilir?
A) Vize
B) Tescil
C) Uygunluk bildirimi
D) Verimlilik ve etkinlik denetimi

31)Aşağıdakilerden hangileri ülkemizde uygulanan yönetsel yargının özelliklerindendir?
I- Görev alanı geniş tutulmuştur.
II- İki dereceli olarak örgütlenmiştir.
III- Genel görev ilkesi uygulanır.
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

32)T.C. yönetsel yapısı içerisinde aşağıdakilerden hangisi hizmet yerinden yönetim kuruluşudur?
A) Emekli Sandığı
B) il Özel Yönetimi
C) Devlet Plânlama Teşkilâtı
D) Diyanet işleri Başkanlığı

33)T.C. Anayasasına göre, Cumhurbaşkanlığına aday olanların, seçilebilmesi için yapılan ilk iki yoklamada üye tam sayısının ne kadarının oyunu alması gerekir?
A) Üye tam sayısının salt çoğunluğunu
B) Üye tam sayısının yarısını
C) Üye tam sayısının üçte ikisini
D) Üye tam sayısının üçte birini

34)T.C. Anayasası’na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Genel seçimlere bir yıl kala ara seçimi yapılamaz.
B) Genel seçimlere altı ay kala ara seçimi yapılamaz.
C) Genel seçimlere bir buçuk yıl kala, ara seçimi yapılamaz.
D) Genel seçimlere iki yıl kala ara seçimi yapılamaz.

35)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin taşra yönetimi yapısında yer almaz?

A) İl Yönetimi
B) Köy Yönetimi
C) Bucak Yönetimi
D) Serbest Bölge Yönetimi

36)
56. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Yüksek Seçim Kurulu’nun görev ve yetkilerinden değildir?

A) Seçim sistemini belirleme
B) Seçimlerin gme
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme
D) Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaların halkoyuna sunulması işlemlerinin genel yönetim ve denetimini yapma

37) I- Özel işyeri açabilme hakkı
II- Ailenin korunması hakkı
III- Eğitim ve öğrenim hakkı
IV- Seçme ve seçilme hakkı

Yukarıda verilenlerden hangileri sosyal haklardandır?

A) II – III B) I – II C) III – IV D) I – IV

38)Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının özelliklerinden değildir?

A) Özerk olması
B) Kâr amacı gütmesi
C) Bir kamu alanına sahip olması
D) Gönüllülük esasına dayanması

39)T.C. Anayasası’na göre millî güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
A) Cumhurbaşkanı
B) Millî Güvenlik Kurulu
C) Bakanlar Kurulu
D) Genelkurmay Başkanlığı

40)Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti olmanın gereklerinden değildir?

A) Kanunların anayasaya uygunluğu
B) Kanunların genelliği ilkesi
C) Kazanılmış haklara saygı ilkesi
D) Kuvvetler birliği ilkesi

41) “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı,başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
T.C. Anayasası’nın yukarıdaki bu hükmü,aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?
A) Cumhuriyetin niteliklerini
B) Anayasa’nın bağlayıcılığını ve üstünlüğünü
C) Devletin temel amaç ve görevlerini
D) Egemenliği

42) T.C. Anayasası’na göre millî güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık, genel ahlâkın korunması gibi sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde kanunla yetkili kılınan merci, konut arama kararını kaç saat içinde görevli hakimin onayına sunar?
A) 12 B) 24 C) 48 D) 72

43) T.C. Anayasası’na göre grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği hâller aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir?
A) Kanun B) Tüzük C) Yönetmelik D) Genelge

44)Aşağıdakilerden hangisi, insanın sadece insan olmakla sahip olduğu ve kişilerde korunan, bir başkası tarafından tanınması söz konusu olmayan temel haklardandır?
A) Eğitim hakkı
B) Çalışma hakkı
C) Kiş dokunulmazlığı hakkı
D) Seçme ve seçilme hakkı

45)”Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.”
T.C. Anayasası’nda yer alan bu hüküm aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Dilekçe hakkı
B) Kanuni hâkim güvencesi
C) Yasama dokunulmazlığı
D) Seçme ve seçilme hakkı
46)
57. Ayrı ayrı siyasi otoriteye sahip devletlerin kendi aralarında yaptıkları müşterek bir anayasa ile meydana gelen devlet birliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demokratik Devlet B) Oligarşik Devlet C) Federal Devlet D) Monarşik Devlet
47) Aşağıdkilerden hangisi T.C. Anayasası’nda ara seçimlerle ilgili belirtilen hükümlerden değildir?
A) Ara seçim her seçim döneminde bir defa yapılır.
B) Genel seçimlere iki yıl kala, ara seçimi yapılamaz.
C) Genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez.
D) TBBM’de boşalan üyeliklerin sayısı üye tam sayısının yüzde beşini bulduğu hâllerde, ara
seçimlerin üç ay içinde yapılmasına karar verilir.
48) “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.”
T.C. Anayasası’nda yer alan bu hükümle aşağdakilerden hangisi güvence altına
alınmıştır?
A) Hak arama hürriyeti
B) Toplantıhak ve hürriyeti
C) Sosyal güvenlik hakk_
D) Sendika kurma hakk_

49)T.C. Devleti’nin kaçakçılıkla mücadele eden kuruluşlarından olanlar hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Gümrükler Genel Müdürlüğü – Orman Genel Müdürlüğü
B) Devlet Su işleri Müdürlüğü – Jandarma Genel Komutanlığı
C) Emniyet Genel Müdürlüğü – Gümrükler Genel Müdürlüğü
D) Jandarma Genel Komutanlığı – Karayolları Genel Müdürlüğü
50) I- Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak.
II- Kararnameleri imzalamak.
III- Başbakanı atamak ve istifasını kabul et­mek.
Yukarıda verilenlerden hangileri T.C. Anaya-sası’na göre Cumhurbaşkanının yürütme alanı ile ilgili görev ve yetkilerindendir?
A) I – II B) I – III C) II – III D) I – II – III
51) T.C. Anayasası’na göre tüzükler, hangi yüksek mahkemenin incelemesinden geçirilerek Ba­kanlar Kurulu kararı ile çıkarılır?
A) Anayasa mahkemesi
B) Danıştay
C) Yargıtay
D) Sayıştay
52)T.C. Anayasası’na göre Anayasa mahkemesi toplam kaç üyeden kurulur?
A) 9 B) 12 C) 15 D) 21
53)Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?
A) Mahkeme kendiliğinden, sözleşmeci bir devle­tin sözleşmeye aykırı hareket edip etmediğini inceleyemez.
B) Bir başvurunun geri alınması Mahkemenin başvuruyu incelemesini engeller.
C) Mahkemeye “Devlet başvurusu” ve “kişisel başvuru” yapılabilir.
D) Kişisel başvuru hakkı yalnız vatandaşlara de­ğil, tüm yabancılara da tanınmıştır.
54)Kişileri devlete ve topluma karşı koruyan hak ve özgürlüklere “Koruyucu Haklar” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardandır?
A) Din ve vicdan özgürlüğü
B) Eğitim ve öğrenim hakkı
C) Kamu hizmetlerine girme hakkı
D) Konut hakkı
55)Aşağıdakilerden hangisi, insanın sadece insan olmakla sahip olduğu ve kişilerde korunan, bir başkası tarafından tanınması söz konusu olmayan temel haklardandır?
A) Eğitim hakkı
B) Çalışma hakkı
C) Kişi dokunulmazlığı hakkı
D) Seçme ve seçilme hakkı

56) “Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.”
T.C. Anayasası’nda yer alan bu hüküm aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Dilekçe hakkı
B) Kanuni hâkim güvencesi
C) Yasama dokunulmazlığı
D) Seçme ve seçilme hakkı

57)Ayrı ayrı siyasi otoriteye sahip devletlerin kendi aralarında yaptıkları müşterek bir anayasa ile meydana gelen devlet birliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demokratik Devlet B) Oligarşik Devlet
C) Federal Devlet D) Monarşik Devlet

58)Aşağıdakilerden hangisi T.C. Anayasası’nda ara seçimlerle ilgili belirtilen hükümlerden değildir?
A) Ara seçim her seçim döneminde bir defa yapılır.
B) Genel seçimlere iki yıl kala, ara seçimi yapılamaz.
C) Genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez.
D) TBBM’de boşalan üyeliklerin sayısı üye tam sayısının yüzde beşini bulduğu hâllerde, ara
seçimlerin üç ay içinde yapılmasına karar verilir.

59) “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan
kaçınamaz.”
T.C. Anayasası’nda yer alan bu hükümle aşağıdakilerden hangisi güvence altına
alınmıştır?
A) Hak arama hürriyeti
B) Toplantı hak ve hürriyeti
C) Sosyal güvenlik hakkı
D) Sendika kurma hakkı

60)T.C. Devleti’nin kaçakçılıkla mücadele eden kuruluşlarından olanlar hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Gümrükler Genel Müdürlüğü – Orman Genel Müdürlüğü
B) Devlet Su İşleri Müdürlüğü – Jandarma Genel Komutanlığı
C) Emniyet Genel Müdürlüğü – Gümrükler Genel Müdürlüğü
D) Jandarma Genel Komutanlığı – Karayolları Genel Müdürlüğü

61) Belma Öğretmen, öğrencilerinin öz yeterlik algısını geliştirmelerine yardım etmek için sınıfında birtakım önlemler almıntır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu önlemler arasında yer almaz?
A) Ödev değerlendirme ölçütlerini önceden belirleyerek öğrencileri bu konuda bilgilendirmiştir.
B) Öğrencilere ödevlerinin her aşamasında sık sık dönüt vermiştir.
C) Öğrencilerin performanslarını gösterebilmeleri için teşvik edici, harekete geçirici birtakım ek puanlar vermiştir.
D) Öğrencilerin tümüne aynı anda aynı şeylerin öğretilmeye çalışıldığı bir eğitim ortamı
sunmuştur.

62)I- Yasama, yürütme ve yargı organlarını
II- idare makamlarını
III- Diğer kuruluş ve kişileri
T.C. Anayasası hükümleri yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerini bağlar?
A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız III D) I, II ve III

63)Aşağıdakilerden hangisi, T.C. Anayasası’nda yer alan kişinin hakları ve ödevlerinden değildir?
A) Dilekçe hakkı B) Özel hayatın gizliliği C) Mülkiyet hakkı D) ispat hakkı

64)T.C. Anayasası’na göre kanunun uygulanmasını gösteren veya emrettiği işleri belirten yasal metin, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yönetmelik B) Tüzük
C) Yönerge D) Genelge

65) T.C. Anayasası’na göre vergi, benzeri malî yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda aşağıdakilerden hangisinin kararları esas alınır?
A) Sayıştay
B) Anayasa Mahkemesi
C) Danıştay
D) Uyuşmazlık Mahkemesi

66)Sıkıyönetim ve olağanüstü hâller saklı kalmak üzere Anayasa’da aşağıdaki başlıklar altında yer alanlardan hangisi, Bakanlar Kurulu tarafından kanun hükmünde kararname ile düzenlenebilir?
A) Temel Hak ve Hürriyetler
B) Kişinin Hakları ve Ödevleri
C) Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
D) Siyasî Haklar ve Ödevler

67)T.C. Anayasası’na göre başbakan veya bakanlar hakkında, TBMM üye tam sayısının en az onda birinin vereceği önerge ile aşağıdakilerden hangisi istenebilir?
A) Meclis soruşturması
B) Meclis araştırması
C) Gensoru
D) Genel görüşme

68)T.C. Anayasası’na göre Cumhurbaşkanının isteği üzerine, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her türlü inceleme,araaştırma ve denetlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?
A) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
B) Başbakanlık Teftiş Kurulu
C) Devlet Denetleme Kurulu
D) Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu

69)Aşağıdakilerden hangisi, bakanlık bağlı kuruluşları merkez teşkilâtında, ihtiyaca göre oluşturulan danışma ve denetim birimlerinden değildir?
A) Teftiş Kurulu Başkanlığı
B) Hukuk Müşavirliği
C) Araştırma ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
D) idarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığı

70)”Özel kanun veya statü ile kurulan, iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşları ile bunların müessese, ortaklık ve iştirakleri veya özel hukukî, malî ve idarî statüye tâbi,hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşları şeklinde düzenlenir.” ifadeleri ile aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin nitelikleri
açıklanmıştır?
A) Bağlı kuruluş B) ilgili kuruluş C) Hizmetsel kuruluş D) Meslek kuruluşu

71) Aşağıdakilerden hangisi, taşra teşkilâtı il kuruluşlarının hiyerarşik birimler yapısı içinde değildir?
A) Vali B) il Müdürlüğü C) şube Müdürlüğü D) Başmühendislik

72)Aşağıdakilerden hangisi, iktisadî devlet teşekkülü ve kamu iktisadî kuruluşunun ortak adıdır?
A) Kamu iktisadî teşebbüsü B) Bağlı ortaklık C) işletme D) Müessese

73)Aşağıdakilerden hangisi, genel yönetimin taşra örgütü olan ilin organlarından değildir?
A) il genel meclisi B) il daimi encümeni C) il özel idaresi D) Vali

74)I- Belediye encümeni
II- Belediye meclisi
III- Belediye başkanı
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir?
A) Yalnız II B) Yalnız III
C) I-II D) II-III

75)Yasada sayılan koşullardan birinin gerçekleşmesi durumunda belediye başkanının, aşağıdaki yollardan hangisi ile başkanlığı düşer?
A) içişleri Bakanının kararı
B) Bakanlar Kurulu kararı
C) içişleri Bakanlığının talebi üzerine Danıştay kararı
D) Başbakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanının onayı

76)Aşağıdakilerden hangisi, “köy derneği”ni oluşturur?
A) Köyün bütün seçmenleri
B) Muhtar ve ihtiyar heyeti
C) Köyün okur yazar seçmenleri
D) Köydeki yaşlı ve bilge kişiler

77) I- Cumhuriyetin niteliklerinden biridir.
II- Devletin şekliyle ilgili bir hükümdür.
III- Anayasanın değiştirilemez bir hükmüdür.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri T.C. Anayasası’nın “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.” hükmüyle ilgili doğru bir ifadedir?
A) Yalnız III B) I ve III
C) II ve III D) I, II ve III

78)Bakanlar Kurulu’nun ya da bir bakanın düşürülmesi amacı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan genel görüşme aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A)Soru B)Gensoru C) Meclis araştırması D)Meclis soruşturması

79)Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti olmanın öncelikli gereklerinden değildir?
A)Kanunların anayasaya uygunluğu
B)Kazanılmış haklara saygı
C)İdarenin yargısal denetimi
D)Vatandaşlara yüksek yaşam standardı sağlama
80)T.C. Devleti’nin niteliklerinden biri olan “Sosyal Devlet” ilkesi ilk olarak hangi anayasamızdayer almıştır?

A) 1921 B) 1924 C) 1961 D) 1982

81)T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangi­si siyasi hak ve ödevlerdendir?
A) Türk vatandaşlığı B)Özel hayatın gizliliği C)Sendika kurma D)Sosyal güvenlik

82)Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görevlerinden değildir?

A)Kararnameleri imzalamak
B)Kanunları yayımlamak
C)Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek
D)Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak

83)T.C. Anayasası’na göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin boşalan üyelikleri sayısı, üye tam sayısının yüzde beşini bulduğu hâllerde, ara seçimlerinin kaç ay içinde yapılmasına karar verilir?

A) 3 B) 6 C) 8 D) 9

84) “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı,başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
T.C. Anayasası’nın yukarıdaki bu hükmü,aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?
A) Cumhuriyetin niteliklerini
B) Anayasa’nın bağlayıcılığını ve üstünlüğünü
C) Devletin temel amaç ve görevlerini
D) Egemenliği

85)T.C. Anayasası’na göre millî güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık, genel ahlâkın korunması gibi sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde kanunla yetkili kılınan merci, konut arama kararını kaç saat içinde görevli hakimin onayına sunar?
A) 12 B) 24 C) 48 D) 72

86) T.C. Anayasası’na göre grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği hâller aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir?
A) Kanun B) Tüzük C) Yönetmelik D) Genelge

87) T.C. Anayasası’na göre seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kaç yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

88) T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi siyasî haklar ve ödevler bölümünde yer alır?
A) Vergi ödevi B) Din ve vicdan hürriyeti C) Sosyal güvenlik hakkı
D) Düzeltme ve cevap hakkı

89) T.C. Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları kaç gün içinde yayımlar?
A) 7 B) 10 C) 15 D) 30

90) T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu’nun görev alanı dışında yer alır?
A) Her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşları
B) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
C) Silâhlı kuvvetler ve yargı organları
D) Kamuya yararlı dernekler ve vakıflar

91) Aşağıdakilerden hangisi yönetsel işlevlerin özelliklerinden değildir?
A) Yönetsel işlevler, ya hukuksal işlem ya da eylem olarak yapılır.
B) Yönetsel işlevler ve bunları yürüten görevliler süreklidir.
C) Yönetsel işlevler, hukuka uygun olarak yürütülür.
D) Yönetsel işlevler, bir isteğe bağlı olarak yönetsel kuruluşlarca yürütülür.

92)Aşağıdakilerden hangisi yönetim hukukunun özelliklerinden değildir?
A) Taraflar arasında eşitlik vardır.
B) Bir içtihat hukukudur.
C) Hukuksal durumlar kuralsaldır.
D) Dağınık bir hukuk dalıdır.

93)Sayıştay’ın bütçe uygulaması yönünden,kurumların harcamalarını hukuka ve bütçeye uygunluk yönünden denetlemesine ne ad verilir?
A) Vize
B) Tescil
C) Uygunluk bildirimi
D) Verimlilik ve etkinlik denetimi

94)Aşağıdakilerden hangileri ülkemizde uygulanan yönetsel yargının özelliklerindendir?
I- Görev alanı geniş tutulmuştur.
II- İki dereceli olarak örgütlenmiştir.
III- Genel görev ilkesi uygulanır.
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

95)T.C. yönetsel yapısı içerisinde aşağıdakilerden hangisi hizmet yerinden yönetim kuruluşdur?
A) Emekli Sandığı
B) İl Özel Yönetimi
C) Devlet Plânlama Teşilâtı
D) Diyanet İşleri Başkanlığı

96)Genel Muhasebe Kanunu’na, Sayıştay denetimine ve Devlet ihale kurallarına bağlı olmayan,kendi kuruluş yasası dışında özel hukuk kurallarının uygulandığı kuruluşlar bütçe bakımından ne tür kuruluşlardır?
A) Fon bütçeli
B) Döner sermaye bütçeli
C) Genel bütçeli
D) Katma bütçeli

97) I- TBMM
II- Cumhurbaşkanı
III- Bakanlar Kurulu
T.C. Anayasası’na göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, yürütme yetkisi ve görevini Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirir?
A) II ve III B) Yalnız II
C) I ve III D) I, II ve III

98)T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi siyasi haklar ve ödevlerden biridir?
A) Toplu iş sözleşmesi hakkı
B) Düzeltme ve cevap hakkı
C) Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
D) Kamu hizmetlerine girme hakkı

99) T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerden biridir?
A) Sendika kurma hakkı
B) Dernek kurma hürriyeti
C) Süreli ve süresiz yayın hakkı
D) Yerleşme ve seyahat hürriyeti

100) I- Serbest, eşit ve gizli oy
II- Gizli sayım ve döküm
III- Tek dereceli ve genel oy
IV- Yargı yönetim ve denetimi
T.C. Anayasası’na göre seçimler ve halk oylamasının yapılış esasları ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) I, II ve III B) I, III ve IV
C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV

101)T.C. Anayasası’na göre temel haklar ve ödevlerden hangisi hem hak hem de ödev niteliğindedir?
A) Vergi ödevi B) Hizmete girme C) Mal bildirimi D) Vatan hizmeti

102) T.C. Anayasası’na göre hangi suçtan hüküm giyenler milletvekili seçilebilir?
A) Taksirli B) Sahtecilik C) Hırsızlık D) Rüşvet

103)T.C. Anayasası’na göre TBMM ara seçimleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır.
B) Meclis üyeliklerinde boşalma olması hâlinde,ara seçime gidilir.
C) Genel seçimden üç yıl geçmedikçe ara seçime gidilemez.
D) Genel seçimlere bir yıl kala, ara seçim yapılamaz. echoua

104) T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görev ve yetkilerinden değildir?
A) Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek
B) Yargıtay üyelerini seçmek
C) Danıştay üyelerinin dörtte birini seçmek
D) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek

105)T.C. Anayasası’na göre Genelkurmay Başkanı,görev ve yetkilerinden dolayı kime karşı sorumludur?
A) Millî Savunma Bakanına
B) Cumhurbaşkanına
C) TBMM’ye
D) Başbakana

106)T.C. Anayasası’na göre millî güvenliğin sağlanmasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
A) TBMM B) Silahlı kuvvetler
C) Bakanlar Kurulu D) Millî Güvenlik Kurulu

107)T.C. Anayasası’na göre merkezî idarenin mahallî idareler üzerindeki denetim yetkisine ne denir?
A) idari vesayet B) Yerinden yönetim
C) Yetki geniğli(i D) idarenin bütünlüğü

108)T.C. AnayasasI’na göre Anayasa Mahkemesi,aŞağıdakilerden hangisini sadece şekil bakımından inceler ve denetler?
A) Kanunları
B) Anayasa değişikliklerini
C) TBMM içtüzüğünü
D) Kanun hükmünde kararnameleri

109)T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisine TBMM karar veremez?
A) Silahlı kuvvetlerin kullanılmasına
B) Seçimlerin yenilenmesine
C) Seçimlerin ertelenmesine
D) Olağanüstü hâl ilanına

110) T.C. Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesinde aşağıdakilerden hangisinin üyesi bulunmaz?
A) Yargıtay
B) Danıştay
C) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
D) Yükseköğretim Kurulu

CEVAP 1)D CEVAP 2)A CEVAP 3)B CEVAP 4)C
CEVAP 5)C CEVAP 6)D CEVAP 7)A CEVAP 8)A
CEVAP 9)D CEVAP 10)A CEVAP 11)C CEVAP 12)A
CEVAP 13)D CEVAP 14)A CEVAP 15)D CEVAP 16)C
CEVAP 17)A CEVAP 18)A CEVAP 19)D CEVAP 20)B
CEVAP 21)C CEVAP 22)B CEVAP 23)A CEVAP 24)D
CEVAP 25)A CEVAP 26)C CEVAP 27)C CEVAP 28)D
CEVAP 29)A CEVAP 30)A CEVAP 31)D CEVAP 32)A
CEVAP 33)C CEVAP 34)A CEVAP 35)B CEVAP 36)A
CEVAP 37)A CEVAP 38)B CEVAP 39)C CEVAP 40)D
CEVAP 41)A CEVAP 42)B CEVAP 43)A CEVAP 44)C
CEVAP 45)A CEVAP 46)C CEVAP 47)B CEVAP 48)A
CEVAP 49)C CEVAP 50)D CEVAP 51)B CEVAP 52)C
CEVAP 53)B CEVAP 54)A CEVAP 55)C CEVAP 56)A
CEVAP 57)C CEVAP 58)B CEVAP 59)A CEVAP 60)C
CEVAP 61)D CEVAP 62)D CEVAP 63)A CEVAP 64)B
CEVAP 65)C CEVAP 66)C CEVAP 67)A CEVAP 68)C
CEVAP 69)D CEVAP 70)B CEVAP 71)D CEVAP 72)A
CEVAP 73)C CEVAP 74)B CEVAP 75)C CEVAP 76)A
CEVAP 77)C CEVAP 78)B CEVAP 79)D CEVAP 80)C
CEVAP 81)A CEVAP 82)B CEVAP 83)A CEVAP 84)A
CEVAP 85)B CEVAP 86)A CEVAP 87)D CEVAP 88)A
CEVAP 89)C CEVAP 90)C CEVAP 91)D CEVAP 92)A
CEVAP 93)A CEVAP 94)D CEVAP 95)A CEVAP 96)A
CEVAP 97)A CEVAP 98)D CEVAP 99)A CEVAP 100)B
CEVAP 101)D CEVAP 102)A CEVAP 103)C CEVAP 104)B
CEVAP 105)D CEVAP 106)C CEVAP 107)A CEVAP 108)B
CEVAP 109)D CEVAP 110)C

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı