Genel

Duyuruya Çıkılmadan Yapılan Müdür Yardımcılığı Görevlendirilmeleri

Duyuruya Çıkılmadan Yapılan Müdür Yardımcılığı Görevlendirilmelerinin İptali İçin Dilekçe Örneği

Anadolu Eğitim Sendikası müdür yardımcılarının müdürlerin seçmesi ile ilgili yapılan uygulamanın Danıştay’ın verdiği kararla iptal edildiğini ve yapılan işlemlerin durdurulması gerektiğini belirtti.

Danıştay,verdiği karar ile  sadece müdürün teklifi ile müdür yardımcılığı görevlendirilme işlemlerini hukuka uygun bulmayarak iptal etmiş,akabinde ise  MEB illere gönderdiği yazı ile müdürlerin 4 yıllığına müdür yardımcılarını seçme işlemlerini durdurmasını istemişti.

Müdür yardımcılığı kadrosundaki bu belirsizlik hala sürerken okullarımızda geçici görevlendirme adı altında halen sadece müdürün teklifi ile boş bulun müdür yardımcılığı kadrolarına okulun tüm personeline duyuru yapılmadan işlemler yapılmakta.

Geçici dahi olsa okullarda herhangi bir duyuruya çıkılmadan,okulda liyakatlı ve istekli personellere haber verilmeden görevlendirilme işlemlerinin yapılması hakkaniyet ve şeffaflık ilkesi ile bağdaşmadığı gibi hukuk devleti ilkesi ile de ters düşmektedir.Sonuçta yapılan bu işlemlerinde idari tasarruf olacağını düşünecek olursak geçici görevlendirmelerin de Danıştay’ın belirttiği hukuk ilkelerine uygun yapılması gerekmektedir.

Ayrıca tüm yönetimsel işlerde şeffaf olunması gerektiği gibi okulların personel ve eğitimcilerini ilgilendiren yönetimsel işler düzenlenirken de  şeffaflık ilkesine riayet edilmesi gerekir ki idarelerin tüm personellerine eşit davranması bir zorunluluktur.Hele Danıştay gibi yüksek bir mahkeme, müdürün sadece teklifi ile müdür yardımcısı seçilemeyeceğine hükmetmişken.Aslında bu bahsettiğim olay şu anda Türkiye’nin neredeyse her okulunda gerçekleşiyor.

Kamuoyunun bildiği üzere 12.1.1983 Tarih ve 17926 Sayılı Devlet Memurlarının Şikayet Ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik’in 11. Maddesine göre Devlet Memurları kurumları ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat hakkına sahiptirler.Dikkatinizi çekmek isterim ki mevzuata göre  her memur kurumlarından herhangi bir idari işlem talebinde bulunabilirler.Eğer ki boş bulunan müdür yardımcılığı kadrosu hakkında okul personellerine bilgi verilmesi ve taleplerinin alınması adına bir duyuruya çıkılmaması bir nevi müracaat haklarının da engellenmesi olarak da yorumlanabilir.Çünkü bir çok öğretmen yöneticilerin şeffaf olmadıkları için okulundaki müdür yardımcılığı kadrosunun akıbetinden ne yazıkki bihaberler zaten  haberleri oluncaya kadar da  çoktan müdürün istediği kişi müdür yardımcısı olarak geçici görevlendirilmesi yapılmış oluyor.Şimdi soruyorum “Nerde kaldı diğer personellerin müracaat hakkı ?” “ Nerde Kaldı her memurun yönetime katılabilme hakkı ?” “ Nerde kaldı personeller arasındaki eşitlik anlayışı?”

Bu yüzden okulunuzda yapılan duyuruya çıkılmadan yapılan geçici müdür yardımcılığı görevlendirilmelerinin iptal edilerek tüm personellere imza karşılığı duyurudan sonrası istekleri alınarak yapılması adına aşağıdaki örnek dilekçeyi doldurarak okulunuza verebilirsiniz. UnutmadanAnayasamızın 125. Maddesi gereği İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açık olduğunu da hatırlatmak isterim. Dolayısıyla verilen dilekçeye red cevabını idari mahkemelerine götürerek hukuki işlem de başlatabilirsiniz. Sonuçta bu şekilde yapılan işlemlerin de artık rayına oturma zamanı geldi. Keyfiyete göre değil adalete göre hakların kullandırılması Türkiye idari sistemine yakışandır.

Sedat DEGER

Anadolu Eğitim Sendikası

Hukuk ve TSS Genel Başkan Yardımcısı

Duyuruya çıkılmadan yapılan müdür yardımcılığına geçici görevlendirilmenin iptal edilerek duyuru yapılarak işlemin yapılması için maktu dilekçe;

GÖREVİ/ Görev Yeri             : Öğretmen / ………………………..Tarih: …/…../2015

ÜNVANI                                   :  ……………..Öğretmeni

ADI VE SOYADI                     : …………………

BABA ADI                                : ………………

DOĞUM YERİ VE TARİHİ  :…………../………….

EMEKLİ SİCİL NO              : ……………………..

T.C.KİMLİK NO                    : …………………………..

ÖZÜ                                         : Münhal Bulunan Müdür Yardımcılığı Kadrosuna Geçici Görevlendirme İşlemleri

…………………………………………OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

…………………..

İlgi:  a) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

  1. b) 24 Ocak 2004 Tarih ve 25356 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/12 Sayılı Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılmasına Dair Başbakanlık Genelgesi
  2. c) Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararı

ç) 12.1.1983 Tarih ve 17926 Sayılı Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik

  1. d) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
  2. e) 23.7.1965 Tarih ve 12056 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
  3. f) 6 Ekim 2015 Tarih ve 29494 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik

Okulumuzda münhal bulunun müdür yardımcılığı kadrosuna geçici görevlendirme yapılması adına okulumuzun personellerine herhangi bir duyuru yapılmamıştır. Müdür yardımcılığı kadrosuna atanabilmek için aranan şartlar ise İlgi ( f ) 5 ve 7. Maddelerinde belirtilmiştir. Bu yönde, münhal müdür yardımcılığı kadrosuna okulumuzdaki istekli ve şartları tutan ve ilgi ( e ) madde 3 deki şartlara haiz personellerin arasından geçici görevlendirme yapılmasına olanak sağlayan duyuru yapılması, gerek kamu yararı gerekse eşitlik ilkesine uygun yerinde adım olacaktır.

Ayrıca ilgi ( b ) 1. Madde “ a” bendinde yazılı bulunan “Bireylerin ve tüzel kişilerin başvuru dilekçelerini alan idari makamlar, dilekçelerin alındığı tarih, kayıt numarası ve konusunu gösteren alındı belgesini düzenleyip, bu alındı belgelerini, herhangi bir ücret talep etmeden, başvuru sahiplerine vereceklerdir.” hükmü bulunmaktadır. Diğer bir yandan ilgi ( ç ) madde 6’a göre Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi, kurumların çalışma usul ve esaslarını belirleyen Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler ile müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir. Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile birinci fıkrada belirtilen mercilere 3 gün içinde intikal ettirilir ve müracat edene de durum hakkında bilgi verirler.

Bahsettiğim durumlar ışığında okuldaki tüm öğretmenlere duyuru yapılmadan münhal bulunan müdür yardımcılığı kadrosuna geçici görevlendirme yapılmışsa iptal edilmesini,geçici görevlendirme işleminin yapılması için okuldaki tüm personellere duyuruya çıkılmasını, konuyla ilgili yapılan iş ve işlemler hakkında ilgi ( a ) ile  ilgi ( b ) kapsamında tarafıma bilgi verilerek dilekçemin alındığı tarih, kayıt numarası ve konusunu gösteren alındı belgesinin şahsıma verilmesini arz ve talep ederim.

Adres:   ……………………………………..…………………

……………. Öğretmeni

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı