Çalışma NotlarıMEVZUAT

MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ -Özet-

Müdür Yardımcılığı sınavı 4 yıl aradan sonra ilk kez (tahminen) 2016 yılının ilk aylarında yapılacak. Bu sınavda sorumlu olduğumuz konular arasında Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği de yer alıyor. En son 1 Temmuz 2015 yılında değiştirilen güncel MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği nden önemli gördüğüm kısımları hem kendim hem de sizler için bu sayfada toplamak istedim.

Ders süresi ve günlük çalışma saatleri: Ortaöğretim kurumlarında 1 ders saati süresi 40 dakikadır. Teneffüs süreleri okul idaresince belirlenir. Teneffüs süreleri 10 dakikadan, öğle tatili 45 dakikadan az olamaz. Ancak ikili eğitim yapılan okullarda bu süreler daha kısa tutulabilir. Dersin başlama ve bitiş süreleri il çalışma takvimine bağlı kalarak, okul müdürü başkanlığında, zümre başkanları ve okul öğrenci temsilcisinden oluşan komisyonca çevre ve ulaşım şartları dikkate alınarak belirlenir.

Dersler zümre öğretmenler kurulunun önerisi müdürün onayı ile blok olarak yapılabilir, ancak 2 dersten fazla olamaz.

İşletmelerde beceri eğitimi, staj çalışmalarında bir ders saati 60 dakikadır.

İşletmede beceri eğitiminin gündüz yapılması esastır ancak sanayiye ait işlerin dışındaki mesleklerde bu süre il istihdam ve mesleki eğitim kurulunun kararıyla saat 22:00’yi geçmemek üzere gece de yapılabilir.

Öğretim programları:

  • Hangi derslere ağırlık verileceği haftalık ders çizelgesinde ve program açıklamalarında belirtilir.
  • Öğretim programları, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri yanında bireysel farklılıklarına ve yönelecekleri alanın özelliklerine, okul ve program türlerine uygun olarak ortak dersler, alan ve dal dersleri ile seçmeli derslerden oluşur.
  • Ortak dersler, her öğrencinin ortaöğretim kurumunu bitirinceye kadar aldığı, yükseköğretim programlarına hazırlayan derslerdir.
  • Alan ve dal dersleri, öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programlarına ve/veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu yönde gelişme imkânı sağlayan derslerdir.
  • Seçmeli dersler, öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir.
  • Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre okulda kurulan bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimince bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır.
  • Derslerin öğretimi Türkçe yapılır, ancak sınavla girilen ve hazırlık bölümü olan okullarda matematik ve fen bilimleri grubu derslerini birinci yabancı dille okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 12 öğrencinin talep etmesi durumunda bu derslerin öğretimi birinci yabancı dille de yapılabilir. Uluslararası Bakalorya Programı uygulayan okullarda bu şart aranmaz.

    Uluslararası Bakalorya Organizasyonu; ilk kez, İsviçre´nin Cenevre kentinde, 1968´de, ticari olmayan bir kurum olarak kuruldu. O günden bu yana tüm dünyada kabul edilen en yetkin, en akılcı, en işlevsel eğitim programıdır. Kuruluş amacı; lise ya da üniversite eğitimini anavatanından başka bir ülkede sürdüren öğrencilerin okudukları müfredat programının ortak ve evrensel bir çerçeve dahilinde yürütülmesidir.Uluslararası Bakalorya (IB) Programı 16-19 yaş arası öğrenciler için hazırlanmış, geniş kapsamlı, üniversite öncesi iki yıllık bir programdır. Türkiye´de 15 okul tarafından uygulanmaktadır.

Ders seçimi: Derslerin seçimi ve buna yönelik açıklamalar ders kesiminden önce okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur.Ders seçimi okulun imkânlarına bağlı olarak veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dâhilinde öğrenci tarafından ikinci dönemin ilk haftasında yapılır ve e-Okul sistemine işlenir. Grup oluşturulamadığı için açılamayan dersler okul yönetimince ilan edilir. Bu dersleri seçen öğrenciler tercihleri doğrultusunda açılan seçmeli derslere yönlendirilir. Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri, okul yönetimince belirlenir.

9 uncu sınıfa yeni başlayan öğrencilerin ders seçimleri ile seçilen derslerde değişiklik yapılmasına ilişkin işlemler ders yılının ilk haftası içinde yapılır. Seçmeli ders en az 10 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılır. Ders yılı içerisinde öğrenci sayısı azalsa bile o dersin okutulmasına devam edilir. Ortak derslerde ise sınıf bütünlüğü esastır. Özel öğretim kurumları ile resmî özel eğitim kurumları ve özel eğitim sınıflarında bu şartlar aranmaz.

Yeterli talebin olmamasından dolayı açılamayan dersler milli eğitim müdürlüğünün onayı ile merkez bir okulda açılarak öğrencilerin dersi burada alması sağlanabilir.

Haftalık ders programı: Okul yönetimince hazırlanır, öğretim yılı başında yada ders yılı içinde öğretmenler kurulunca görüşülerek, okul müdürünün onayı ile uygulanır. Öğretmen ve yöneticilerin derse girecekleri gün ve saatler yazılı olarak imza karşılığında bildirilir.

Ders programı düzenlenirken; öğretmen durumu, fiziki şartlar ve pedagojik esaslar göz önünde bulundurulur. (Beden ve müzik dersleri bayrak töreni göz önüne alınarak haftanın ilk ve son gününe konulmasına, uygulamalı meslek derslerinin ard arda gelecek şekilde düzenlenmesine, teorik ve uygulamalı derslerin aynı güne denk gelmesi durumunda teorik derslerin öğlenden önce uygulama derslerinin öğlenden sonraya konulmasına özen gösterilir.

Ders kitapları, eğitim ve öğretim materyalleri: Ders kitapları Bakanlıkça belirlenir, Tebliğler Dergisinde ve/veya elektronik ortamda yayımlanarak ilan edilir.

Resmî tatil günleri: Okulların hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatili dışındaki resmî tatil günleri 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile 5/5/2012 tarihli ve 28283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal ve Resmî Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir ve yıllık çalışma takviminde belirtilir. (2) Öğleden sonra tatil olan günlerde yarım gün programı uygulanır.

Çalışma Takvimi: 

devam edecek…

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı