Mülakat Soruları

Müdür, Müdür Baş Yardımcısı ve Müdür Yardımcısı Mülakat Soruları (En Kapsamlı Liste)

1.BM örgütü kaç yılında kuruldu? …1945
2.BM merkezi nerededir?…..New York
3.BM kaç üyesi vardır?…193
4.BM çocuklara yardım fonu :UNICEF
-5.BM organları nelerdir?
.Genel Kurul . Vesayet konseyi
.BM konseyi .Adalet divanı
.Ekonomik ve siyasi konsey .BM sekreteri
6.ILO nedir? Uluslarası çalışma örgütü
7.UNESCO: BM Eğitim, Bilim, Kültür örgütü
8.WHO: BM Dünya sağlık örgütü
9.Dünya bankasının merkezi nerdedir? Washington
10.IMF nedir? BM uluslarası para fonu
11.Dünya bankası başkanı kimdir? JİM JONG KİM
12.AGİT nedir? Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
-13.AGİT ne zaman kuruldu, merkezi neresidir?
1975 HELSİNKİ NİHAYİ SENEDİ =>VİYANA
14.AB ne zaman hangi anlaşma ile kuruldu?1992 Maastrich(Hollanda)
15.AB organları nelerdir?
.Avrupa Komisyonu .AB Zirvesi
.AB Konseyi .AB Adalet divanı
.Avrupa Parlementosu .Avrupa Sayıştayı
.AB Merkez bankası
16.AB ‘nin yürütme organı hangisidir? Avrupa Komisyonu
17.AB ‘nin en yetkili organı hangisidir? AB Konseyi
18.AB ‘de hangi organın üyelerini halk seçer? Avrupa Parlementosu
19.AB ‘de devlet ve hükümet başkanlarının yılda 4 defa toplandığı toplantı hangisidir? AB Zirvesi
-20.AB Adalet Divanının merkezi neresidir ?Lüksemburg (Bürüksel)
21.AB’nin gelir ve giderlerini kim inceler? AB Sayıştayı
22.AB Merkez Bankasının merkezi neresidir? Frankfurt
23.AB KURUCU ÜYELERİ KİMLERDİR .Belçika, Fransa, Almanya, Lüksemburg, İtalya, Hollanda
24.EFTA Nedir? Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi
25.İKÖ ‘nün merkezi neresidir? Cidde
26.İKÖ’nün kaç üyesi vardır? 57
-27.İKÖ ‘nün organları hangileridir
İslam Zirvesi=>Devlet ve hükümet başkanları
Dış İşleri Bakanları Konferansı=>Dışişleri bakanları yılda bir defa
Genel Sekreterlik=>Yönetici organ
-28.İKÖ’nün genel sekreteri kimdir? 11. Genel Sekreter =>Yusuf El Useymin
-29.OECD ‘nedir?Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
-30.OECD ne zaman , nerde kuruldu? 1960 PARİS
31.Türkiye Gümrük Birliğine ne zaman girdi? 1996 Bürüksel(Belçika) Antlaşması
32.KEİ nedir? Karadeniz Ekonomik İşbirliği teşkilatı
33.KEİ ne zaman kuruldu? 1992 İstanbul
34.KEİ’nin kurucu üyeleri kimlerdir? Türkiye, Gürcistan, Ermenistan,Azerbaycan, Moldova, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya
-35.KEİ’nin organları nelerdir?
.KEİ dışişleri Bakanları Toplantısı (6 ayda bir)
.Sekreterya(1993’te kuruldu)
.KEİ Konseyi
-36.D-8 Grubu ne zaman nerede kuruldu? 1997 İstanbul
37.NATO ne zaman kuruldu? 1949
38.NATO ‘en son katılan iki devlet ? Hırvatistan-Arnavutluk
39.G-8 Ülkeleri hangileridir?
Amerika Kıtası:ABD, Kanada
Avrupa Kıtası:Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere
Asya:Rusya, Japonya
40.Uluslararası Sivil HavacılıK Örgütünün kısaltılması: ICAO
41.EURO hangi yıl tedavüle girdi? 2002
42.Trabzon hangi yıl büyük şehir oldu? 2013
43.G-20 Toplantısı 2015 te nerede yapıldı? Türkiye =>Antalya
44.Türkiye’nin 7. Uydusu Göktürk 2 nereden fırlatıldı? Kazakistan Baykonur
45.Türkiye’nin ilk milli tankı hangisidir? Altay
46.Türkiye’nin ilk insansız aracı ?ANKA
47.Katolik dünyasının lideri kimdir? Papa Francis
48.Paralimoik nedir en son nerede yapıldı? Engelliler Olimpiyatı, 2012 İngiltere
49.BM en son üye olan ülke hangisidir? Güney Sudan
50.2015 Nobel Kimya Ödülünü kim aldı? Aziz SANCAR=>DNA onarımı
51.Türkiye AB Katılım müzakerelerine ne zaman başladı. Kaçıncı fasıl açıldı? 2005 =>22. Fasıl
52.Resmi yazışmalarda belgeler kaç nüsha hazırlanır? 2 nüsha
54.Resmi yazışmalarda belge boyutları nedir?(210×297)
55.Metin içinde ne zaman italik yazı ve tırnak işareti kullanılır? Alıntılarda
56.Sayfanın alt üst sağ ve solunda ne kadar boşluk bırakılır? 2.5 cm
57.Yazışmalarda alt makama yazarken hangi hitap kullanılır? Rica ederim
58.Yazışmalarda üst makama yazarken nasıl hitap edilir?Arz ederim
59.Dilekçelere kaç gün içinde cevap verilmek zorunluluğu vardır? 30 gün
60.Merkez teşkilatı kimlerden oluşur?
Cumhurbaşkanı- Bakanlar kurulu-Bakanlıklar (Eski sisteme göre)
61.Merkez teşkilatında yardımcı kuruluşlar hangileridir?
Danıştay- Sayıştay- MGK
62.Taşra teşkilatı hangi birimlerden oluşur? İl-İlçe-Bucak
63.Yerel yönetimler hangilerdir?
İl Özel idaresi-Belediye-Köy
64.Yerinden yönetim kuruşlarına örnekler veriniz?
TRT-SGK-BAROLAR-TİC.SAN. ODASI-KİT
65.En yüksek yönetsel mahkemedir, devletin en yüksek danışma organıdır, Bu kurum hangisidir?
DANIŞTAY
66.Genel ve katma bütçeli dairelerin gelir ve giderlerini TBMM adına denetleyen kurum hangisidir?
SAYIŞTAY
67.MGK üyeleri kimlerdir
CUMHURBAŞKANI
SİVİL ASKERİ
Başbakan Genel Kur . Baş.
Başbakan yardımcısı KKK
Adalet bakanı HKK
Milli savunma bakanı DKK
İç işleri bakanı Jan. Gen. kom
Dış işleri bakanı
68.MGK kaç ayda bir toplanır? 2 ay
69.İl, ilçe kurulması, kaldırılması, adının değiştirlmesi ne ile olur? Kanun ile
70.Köy adının değiştirilmesi, köyleri birleştirme ne ile olur?
İç işleri bakanının tasvibi
-71.Merkezi yönetimin karar alma ve yürütmeye ilişkin bazı yetkilerinin alt birinlerdeki yöneticilere aktarmasına ne denir? Yetki genişliği (Valilere)
-72.İl yönetimi kimlerden oluşur?
Valı- İl idare şube başkanları- İl idare kurulu
73.Vali nasıl atanır?
-İçişleri bakanı inhası
-Bakanlar Kurulu Kararı
-Cumhurbaşkanı tastiki
74.Vali nereleri denetleyemez? Askeri , adli birimleri
75.İl müdürleri hangilerdir?
-Hukuk işleri müdürü -Bayındırlık müdürü
-Defterdar -Sağlık müdürü
-Milli eğitim müdürü -Kültür ve turizm müd
-Emniyet müd
-Tarım ve köy işleri müd
76.İl idare kurulu kimlerden oluşur?
-Hukuk işleri müd. -Sağlık müd
-Bayındırlık müd -Tarım ve köy işleri müd
-Milli eğitim müd -Defterdar
77.İlçe Yönetimi kimlerden oluşur?
-Kaymakam
-İlçe İdare Şube Başkanları
-İlçe idare kurulu
78.İlçe idare şube başkanları kimlerdir?
-Yazı işleri müd
-Mal müdürü
-Sağlık müd
-Milli eğitim müd
-Tarım ve köy işleri müd
79. Yerel yönetimler hangileridir?
-İl özel idaresi
-Belediye yönetimi
-Köy yönetimi
80. Mahalli idari seçimleri kaç yılda bir yapılır? 5 yıl
81.Merkezi idarelerin yerel yönetimler üzerindeki denetim yetkisine ne ad verilir? Vesayet Denetimi
82.Yerel yönetimlerde kim bir yöneticiyi geçici olarak görevden alabilir? İç işleri bakanı
83.Yerel Özerklik nedir?
İdari ve mali yönden serbest hareket edebilmesi(Yerel yönetimlerin)
84.Tüzel kişi ne demektir?
Bir çok kişi veya mal topluluğundan doğan ve tek kişi sayılan varlık
85.İl özel idaresi organları hangileridir
-Vali
-İl Genel Meclisi
-İl encümeni
86.İl özel idaresi hangi özerkliklere sahiptir? İdari ve mali özerkliklere
87.İl genel meclisi kimlerden oluşur?
İlçe adına seçilen üyelerden
88.İl genel meclisi ne sıklıkla toplanır?
Ayda 1 kez(5 gün, bütce zamanlarında 20 gün)
89.İl Genel Meclisi kararları en geç kaç gün içinde valiye gönderilmelidir? 15 gün
-90.Vali il genel meclisi kararlarına karşı idari yargıya kaç gün içinde gidebilir? 60 gün
91.İl genel meclisini kim fesh edebilir?
İçişleri bakanının bildirisi üzerine Danıştay
92.İl encümeni üyeleri nerelerden seçilir?
5 üye İl Genel Meclisinden
5 üye birim amirleri(Vali seçer)
93.İl encümenleri haftada kaç kez toplanır? Haftada 1 kez
94.Belediye kurulmasın için nüfusun en az kaç olması gerekir? 5.000
95.Belediye kurulması için hangi silsile izlenir
İhtiyar heyetinin kararı
Seçmenlerin yarısından fazlasının isteği
Mülki amirin başvurusu(Valinin doğrudan gerek görmeside olabilir)
15 gün içinde seçim
İçişleri bakanlığının teklifi
Danıştayın görüşü
Ortak kararname
96.Beldenin adının değişmesi için belediye meclisinin ne kadar oyu gereklidir? 3/4
97.Belediye tüzel kişiliği sona eren belediyenin tavsiye işlemlerini kim yapar? İL ÖZEL İDARESİ
98.Türkiyede kaç büyük şehir vardır? 30 tane
99.Belediye yönetimi kimlerden oluşur
-Belediye başkanı
-Belediye meclisi
-Belediye encümeni
100.Belediye başkanı mazeretsiz ve kesintisiz kaç gün göreve gelmez ise başkanlık sona erer? 20 gün
101.Belediye Başkanlık sıfatı kanunen nasıl sona erer?
-İç işleri bakanlığının başvurusu
-Danıştayın kararı
102.Belediyenin en yetkili karar organı hangisidir? Belediye Meclis
103.Belediye meclisi haftada kaç gün toplanır? 1 gün
104.Belediye meclisinin kararlarının yürürlüğe girmesinin şartı nedir?
-7 gün içinde mülki amire gönderilmesi(ve onaylanması)
105.Belediyenin yürütme organı hangisidir? Belediye encümeni
106.Belediye encümeni kaç kişiden oluşur?
-Nüfusu 100.000 den yukarı yerler=>7 kişi
-Diğer belediyeler =>5 kişi
-107.Belediye başkanı hazırladığı bütçeyi ne zaman encümene sunar? Eylül ayı
108.KİT kuruluşlarının özellikleri
-Sermayesinin tamamı devlete aittir
-Kamu yararına mal ve hizmet üretirler
109.İDT özellikleri
-Sermayesinin tamamı devlete aittir
-Ticari esaslara göre faaliyet gösteririler
110.Sermayesinin tamamı KİT ve İDT ait olan işletmelere ne ad verilir?
-Müesseseler
111.Bağlı ortaklıkların sermayesinin %50 sinden fazlası hangi kuruluşlara aittir
KİT ve İDT
112.Sosyal kamu kurumları hangileridir? İŞKUR-SGK
113.Bilim Teknik ve Kültürel kamu kurumları hangileridir?
-Üniversite
-YÖK
-TRT
114.KİT’lere örnek veriniz
.DMO .BOTAŞ .TPAO .TMO .DDY.ÇAY İŞLET.DHMİ.
-115.Kamu Kurumu niteliği taşıyan meslek kuruluşları hangileridir?
-Türkiye Bankalar Birliği
-Barolar
-Tabibler birliği
-Noterler
116. Bağımsız idari otoriteler hangileridir?
-RTÜK -SPK
-BDDK -EPDK
-KİK -REKABET KURUMU
117.Bakanlıkların kurulması, kaldırılması ne ile olur? Kanun ile
118.Başbakana kaç yardımcı seçilir? 5
119.Bakanlık merkez teşkilatı hangi organlardan oluşur?
-Ana Hizmet Birimleri
-Danışma ve Denetim Birimleri
-Yardımcı Birimler
-120.Bakanlıkta danışma ve denetim birimleri hangileridir?
-Teftiş Kurulu Başkanlığı
-Hukuk müşavirliği
-Basın ve halkla ilişkiler müşavirliği
-121.Bakanlık hiyerarşisi nasıldır?
Bakan=>Müsteşar=>Genel Müd=>Daire Başk=>Şube Müd=>Şeflik
122.Taşra teşkilatı il kuruluşu hiyerarşi sırası nasıldır?
Vali=>İl Müdürü=>Şube Müd=>Şeflik=>Memurluk
123.Daire başkanlığı kurulması için kaç şube müdürlüğü gerekir? 3
124.Genel müdürlük kurulması için kaç daire başkanlığı gerekir?3
125.Müsteşar hangi birime emir veremez?
Bakanlık teftiş kurulu
126.Türkiyede kaç bakanlık vardır? 21
127.Protokol konuşmalarında sıra nasıldır?
Alttan üste doğru
128.Protokol kurallarına göre açılış konuşması ve son konuşmayı kim yapar?
Açılış komuşması:Ev sahibi
Son konuşma:Onur konuğu
129.Devlet protokolünde ilk 5 sıra nasıl sıralanır?
-Cumhurbaşkanı
-TBMM Bşakanı
-Başbakan
-Gen . Kur. Başk
-Ana Muh. Par. Başk
-Eski Cumhurbaşkanları
130.Bakanlar Kurulunda kaç üye bulunur? 26
131.29 Ekim törenleri hangi kurumun başkanlığında kutlanır?
-Başkentte=>Dışişleri bakanlığı
-Ankara dışı=>İç işleri bakanlığı
132.30 Ağustos Zafer bayramını kim koordine eder? Genel Kurmay Başkanlığı
133.Hangi bayramlarda 21 pare top atışı yapılır? 29 Ekim Cumhuriyet B. 30 Ağustos Zafer Bayramı
134.İl ve ilçelerde halk selamlanırken protokol nasıldır?
Ortada Mülki Amir
Sağda =>Garnizyon komutanı
Solda=>Belediye başkanı
135.Neredeki bayraklar hiç indirilmez? TBMM
136.657 ‘de yönetmelikler nasıl yürürlüğe girer? Bakanlar Kurulu Kararı ile
137.657’nin temel ilkeleri nelerdir?
-Sınıflandırma=>Sınıflara ayırma
-Kariyer=>En yüksek dereceye ilerleme imkanı
-Liyakat=>Yeterlilik ,o göreve yaraşma
138.Kaç çeşit memurluk vardır?
-Memur
-Sözleşmeli Personel
-Geçiçi Personel
-İşçi
139. Bakanlar Kurulu sözleşmeli personelin her türlü özelliğini belirlerken kimlerin görüş ve teklifini alır
-GÖRÜŞ: Devlet Personel Başkanlığı
-Teklif: Maliye Bakanlığı
140.Geçici personel ne kadar çalıştırılabilir? 1 yıldan az
141.Devlet memurlarının en geç bir ay içinde göreve başlarken yemin etmeleri hangi ödev ve sorumluluğa girer? SADAKAT
142.Devlet memurlarının siyasi partiye üye olmaması, dil, din, ırk cinsiyet ayrımı yapmaması hangi başlık altında toplanır? TARAFSIZLIK VE DEVLETE BAĞLILIK
143.Hangi devlet memurları basına demeç verebilir?
-Bakanın yetkili kıldığı görevli
-Valinin yetkili kıldığı görevli
-Askeri: Görevlendirilen kişi
-144.Kaç memur sınıfı vardır?10
145.Master ve doktoraya kaç kademe verilir?
Master=>1 kademe
Doktora=>2 kademe
146.8 yıl disiplin cezası almayan bir bir memura kaç kademe verilir? 1 kademe
147.Reşit sayılmayan bir bireyin mahkeme kararı ile reşit sayılmasına ne ad verilir? KAZAİ RÜŞT
148.Kurum veya kurumlar eksik personel ihtiyaçlarını hangi kuruma bildirirler? DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
149.Devlet Personel Başkanlığı alınacak personel ve niteliklerini en geç kaç gün içinde gazete, tv… duyurur? 15 gün
-150.Kurumlar engelli ihtiyaçlarını ne zamana kadar devlet personel başkanlığına bildirirler? Ekim ayı sonu
151.Memuriyette adaylık süresi ne kadardır?
1 yıldan az 2 yıldan çok olamaz
152.Devlet memurları hangi eğitimlere tabi tutulurlar
-Temel Eğitim
-Hazırlayıcı Eğitim
-Staj
153.Adaylık döneminde devlet memurunun ilişiğini kim kesebilir?
-Disiplin amirinin teklifi
-Atamaya yetkili amirin onayı
154.Adaylık süresince hangi cezaları alanların memurlukla ilişiği kesilir?
-Aylıktan kesme
-Kademe ilerlemesi
155.Bulunduğu şehirden başka yerde göreve başlayanlar kaç gün içinde görevlerine başlamalıdırlar? 15 gün +yol süresi
156.Kimler tayini çıksa bile devir yapmadan görev yerlerini terk edemezler? Sayman ve Muhtemetler
157.Belirlenen sürede göreve başlamayanın ataması iptal edilir bu kişi ne kadar süre devlet memurluğuna giremez? 1 yıl
158.Aylık verilmemek şartı ile 15 gün ve yol süresince göreve başlamayana kaç gün daha göreve başlaması için süre verilir? 10 gün
159. I. Derecede öncelikli yörelerde memurluk yapana normal kademe alma dışında kaç yılda bir kademe verilir? 2 yılda 1 kademe
??????160.İdari görevle görevlendirilenler kazanılan hak ve derecenin kaç altındaki dereceye atanabilir?
2 alttaki dereceye
161.Bir memur her üç yılda bir bakanın onayı olması şartı ile yabancı memleketlerde ve uluslar arası kuruluşlarda ne kadar süre çalışabilirler?
-Yabancı Memleketlerde=>10 YIL
-Uluslarası kuruluşlarda =>21 yıl
-162.Bilgisini artırmak için yurt dışına giden memura dış burslara dayanarak gönderilmiş ise kaç yıl izin verilir? 2 yıl (gerekirse 2 yıl daha)
163.Yurt dışına özel bursla gidenler hariç bilgilerini artırmak için yurt dışına giden maşın % kaçını alır? %60
164.Yurt dışında kurs gördükten sonra mecburi hizmeti olanlar bu göreve yapmazlarsa devlet yaptığı yardımın kaç katını alır? 2 katını
165.Vekalet aylığı almak için o görevde en az ne kadar kalmak gerekir? 3 ay
166.Öğretmenler hangi görev ikinci görev olarak verilebilir? Müdür ve Müdür yardımcılığı
167.Kadrosu kaldırılan bir devlet memurunun durumu ne olur? 6 ay içinde kendi yada yada başka bir kurumda uygun kadroya atanır.
168.Bir kişinin yeniden memur olması için kaç kez den fazla memuriyetten çekilmemelidir? 2 kez
169.Milletvekilliğinde veya bakan olarak geçen sürelere kaç kademe veya derece verilir?
-Her yıl bir kademe
-2 yıl bir derece
170.Bir memur kaç gün kesintisiz göreve gelmez ise çekilmiş sayılır? 10 gün
171.Memuriyetten çekilmek isteyen memur kaç aya kadar yerine başka memurun gelmesini beklemelidir? 1 ay
172.Çekilme kurallarına uygun olarak memuriyetten çekilen veya çekilmeyenler ne kadar sürede memuriyete dönebilirler?
-Hükümlere uygun çekilenler=>6 aya sonra göreve dönebilirler,
-Hükümlere uygunsuz çekilenler=>1 yıl sonra
173. Devir teslim görevleri olanlar kurallara uygunsuz görevinden çekilirlerse Kaç yıl içinde göreve dönemezler? 3 yıl
174.Hangi devlet memurları çekilince(UGUNSUZ, İZİNSİZ) hiç göreve dönemezler?(OSSS )HALLERİNDE GÖREVİNDEN İSTİFA EDENLER
175.Günlük çalışmaya başlama, bitiş ve öğle zamanalarını kim belirler?
-Merkez: Bakanlar Kurulu
-İllerde :Vali
176.Hamile kadınlara ne kadar süre gece nöbeti verilmez?
-Hamileleğinin 24. Haftasından itibaren(6 ay)
-Doğumdan iki yıl sonra
177.Radyoaktif ışınlarla çalışan personel her yıl yıllık izini dışında ne kadar izin kullanır? 1 ay
178.İZİNLER

Doğumdan önce Doğumdan sonra Toplam
Doğum izni(Analık) 8 hafta 8 hafta 16 Hafta
Gebelik çoğul 8+2 hafta eklenir
Anne Çalışma istekli ise Doğum öncesi 3 haftaya kadar çalışabilir
Eşi doğum yapan memur 10 gün babalık izni
Evlenme ve yakın ölüm 7 gün ölüm izni ve yakın evlenme izni(kendisi, oğlu)
Mazeret izni 10 gün+ 10gün 2. 10 gün yıllık izinden kesilir
Süt izni İlk 6 ay 3 saat İkinci 6 ay 1.5 saat
Engelli izni 1 yılda 10 gün
Yurt dışına çıkanın eşine izin Memur dönene kadar eşine aylıksız izin verilir. Eşin görevi bitince 10 gün içinde göreve dönmek gerekir
Kanser, verem, akıl hastalığı izni 18 ay izin verilir, iyileşmese 18 ay daha verilir. Yine iyileşmez ise emekliye ayırırlar
Diğer hastalıklarda izin 12 ay iyileşmez ise 12 ay daha verilir, yine iyileşmez ise emekli edilir
Kaza saldırı mesleki hastalık İyileşinceye kadar
AYLIKSIZ İZİNLER
Hastalık 18 aya kadar
Doğum Kadın ve erkek 24 ay
Evlat edinmede 24 ay(kadın yada erkek)
Hayat boyu bir kez 1 yıllık izin alınabilir ama en az 5 yıllık memur olmak gerekir
179.Özlük dosyasında hangi bilgiler yer alır
.Mesleki bilgiler .Ödül bilgileri
.Mal bilgileri .Başarı bilgileri
.Denetim bilgileri . İnceleme bilgileri
.Disiplin bilgileri .Soruşturma Bilgileri
180.Başarı ödüllerini kimler verir. Bakan, Vali, Kaymakam
181.Kaç başarı belgesi alana üstün başarı belgesi verilir? 3
-182.Üstün başarı belgesi alanlar en yüksek devlet memuru maaşının % kaçı ile ödüllendirilir? %200
-183.Ödüllendirilecekler toplam kadronun %0(binde) kaçıdır %0 10( binde 10)(0-50=>2, 50-100=>3, 100-150=>4)
184.Usulsüz şikayet ve müracatın cezası nedir? Uyarı
185.Eşi ve çocukları kazanç getiren işte çalışanlar bunu zamanında bildirmezler ise cezası nedir? Kınama
-186.Basın ve haber ajanslarına izinsiz bilgi vermenin cezası nedir? KINAMA
187.Aylıktan kesme cezasının oranı nedir? 1/8- 1/30
188: Kasıtlı bir iki gün göreve gelmemenin cezası nedir? Aylıktan kesme
-189.Kademe ilerleme cezası hangi suçlara verilir
-Göreve sarhoş gelme -Göreve 3-9 gün kesintisiz gelmeme
-Ticaret yapma -Mal bildiriminde bulunmamak
-Siyasi partilerin kar veya zararına çalışmak
190.Devlet memurluğundan atılmaya neden olacak davranışlar hangileridir?
– Greve katılma -Amir yada iş arkadaşına filli tecavüz
– Siyasi partiye üye olma -Atatürk aleyhine suc işleme
-osss’de emirleri yapmama
191.Bir ceza alan kişi bu cezası silinmeden ikinci kez aynı cezayı işlerse ne olur? Bir derce ağır ceza alır
192.Ödül ve başarı belgesi olanlara ceza verilirken nasıl bir yol izlenir? Bir derece hafif ceza verilir
-193.Son kademe ilerlemesinde bulunan bir memur kademe ilerleme cezası alırsa nasıl bir yol izlenir?
Maaşının 1/2 veya 1/4 kesilir
194.Disiplin amirleri hangi cezaları verebilir? Uyarı- Kınama- Aylıktan kesme
195.Kademe ilerleme cezasını kim verir? Atamaya yetkili amir (Disiplin kurulu kararından sonra)
196.Devlet memurluğundan çıkarma cezasını kim verir? Yüksek disiplin kurulu –197.Disiplin suçlarında zaman aşımı ne kadardır? (Suçun soruşturmasına başlama yönünden)
-Uyarı, Kınama, Aylıktan kesme=>1 ay
-Memurluktan çıkarma =>6 ay
198.Ne kadar sürede disiplin cezası verilmez ise suç zaman aşımına uğrar?
2 yıl
199.Disiplin cezaları ile ilgili soruşturma tamamlanınca kaç gün içinde verilmelidir? 15 gün
200.Memuriyetten çıkarma cezası kaç ay içinde karar bağlanmalıdır? 6 ay
201.Disiplin Cezaları nereye işlenir? Özlük dosyasına
202.Uyarı ve kınama cezaları kaç yıl sonra özlük dosyasından silinir? 5 yıl
203.Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesi cezası alanların cezsı kaç yıl sonra özlük dosyasından silinir? 10 yıl sonra
204.Uyarı, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı nereye itiraz edilir? Disiplin kuruluna
-205.Kademe ilerlemesi cezası alan bir kişi nereye itiraz eder? Yüksek disiplin kurulu
206.Verilen cezalara karşı itirazlar kaç gün içinde yapılmalıdır? 7 gün
-207.Verilen cezalara karşı memurun yaptığı itiraza kurullar kaç gün içinde cevap verir? 30 gün
208.Kimler memuru görevden uzaklaştırmaya yetkilidir?
-Atamaya yetkili amir
-Bakanlık, Genel Müdürlük Müfetişleri,
-Vali
-Kaymakam
209.Görevden uzaklaştırılan memur hakkında kaç iş günü içinde soruşturma açmak gerekir? 10 iş günü
210.Görevden uzaklaştırılan memur maaşının kaçta kaçını alır? 2/3
211.Görevden uzaklaştırma en çok ne kadar olabilir? 3 ay
212.Memurlukta personel dereceleri:
-4A=>memur -4C=>Geçici personel
-4B=>Sözleşmeli memur -4d işçi
-213.Sayman ve muhtemetlere verilen zamma ne denir?
Mali sorumluluk zammı
214.Vekaleten atamada maaş nasıl verilir?
-Vekalet edilen görevin kadro derecesinin 1. Kademenin 1/3 ü
-Açıktan atananlara 2/3
215.Devlet memuru çocukları yurtlarda kalırken ücreti ne kadar az öder? % 50
216.Aile yardımında gösterge rakamları nelerdir?
-Eş için=>1500 göstrege
-Çocuk=>250 gösterge
217.Hangi çocuklardan aile yardımı alınmaz?
-25 Yaşını dolduran çocuklar(Okumuyorlarsa)
-Evlenen çocuklar
-Ticaret yapan, bir işte çalışan
-Burs alan
218. Ölüm yardımı ne kadardır?
-Eş ve çocuklar için=>En yüksek devlet memuru aylığı tutarında
-Kendi ölümü=>En yüksek devlet memuru aylığının 2 katı
219.Memurları yetiştirmek için kimler yönetmelik hazırlar?
-Devlet Personel Başkanlığı
-İlgili kurum
-220.Devlet memurları yetiştirilirken sonuçlar ne zaman nereye gönderilir?
-Her 6 aylık dönemin sonunda 1 ay sonra Devlet Personel Başkanlığına
221.Mecburi hizmet ne kadardır?
-Yurt içinde okutulan memurlar=>Devletin okuutuğu yıl kadar
-Yurt dışında okutulanlar=>Devletin okuttuğunun iki katı(x2)
222.Gece eğitimi en son saat kaça kadar4 yapılır? Saat 22.00 kadar
223.Seçmeli bir dersin verilmesi için en az kaç öğrenci tarafından seçilmelidir? 10 öğrenci
224.Bir ders yılı en az kaç gün olur?180 gün
225.Hangi yaşı dolduran orta öğretime kayıt yaptıramaz? 18 yaş
226.Orta öğretimden kaydı silinenler nereye gönderilir?
-Açık Öğretim Lisesi
-Mesleki Açık Öğretim lisesi
227.Lisede kontenjan belirleme komisyonunda kimler bulunur?
-Müdür -Rehber öğretmen
-Müdür Yar -Bir öğretmen( Kurulda seçilen)
228.Hazırlık sınıfı için Fen, Sosyal Bil, ve Spor liselerinde en çok kaç hazırlık sınıfı açılır? 5
229.Güzel sanatlar lisesinde hazırlık sınıfı en çok kaç olur?2
230.Anadolu Teknik Programlarına kayıt yaptırmak için en düşük puan kaç olmalıdır? 70
231.Bir alana öğrenci yerleştirilirken hangi notlar dikkate alınır?
-Ortaokul son sınıf yıl sonu başarı
-9. Sınıf yıl sonu başarı ortalaması
232.Bir gün içinde toplam ders saatinin kaçta kaşını gelmeyen o gün toptan devamsız sayılır?
2/3(günde 9 saat ders varsa 6 saatini gelmeyen)
233.Yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerde bulunan öğrenciler izinli sayılsa bile bunların ne kadar devasızlık hakları vardır? Devamsızlıkları toplam eğitim süresinin yarısını geçemez
234.Devamsızlık süresi özürsüz kaç gündür? 10 gün
235.Toplamda kaç gün devamsızlık yapan öğrenci başarısız sayılır? 30 gün
236.Veli devamsızlık yapan çocuğu için özür belgesini kaç gün içinde okula vermek zorundadır? 5 gün
237.Liselerde sınıf mevcutları en ne kadar olabilir?
LİSE NORMAL MAKSİMUM
Fen ve Sosyal bilimler 30 36
Diğer liseler 34 40
238.Sınav, performan ve projelerin sonuçları kaç gün içinde öğrenciye bildirilmelidir? 10 gün
239.Öğrenci velisi sınav, proje, performans puanına kaç gün içinde itiraz edebilir? 5 gün
240.Yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saatti çarpımı sonucu ne elde edilir?
O dersin ağırlıklı puanı
241.Yıl sonu başarı puanları nasıl hesaplanır?
Derslerin ağırlıklı puanı/ haftalık ders saati sayısı
242.Kaç dersten sorumlu geçilebilir?
-O yıl okutulan derslerden =>3 dersten
-Alt sınıflar dahil => 6 dersten
-243.Sorumluluk sınavları ne zaman yapılır?
-I. Ve II. Dönemin başında
-244.Bir öğrenci kaç kez sınıf tekrarı yapabilir?
-Orta öğretim sınıflarının herhangi birinde 1 kez
-Bir öğrenci son sınıfta ise, daha önce sınıf tekrarı ise 1 kez değilse 2 kez sorumluluk sınavlarına girme hakkı vardır
245.Hazırlık sınıflarında hangi derslerin başarı durumu dikkate alınır?
-Yabancı dil
-Türkçe
246.5’li sistemde not nasıl bulunur?
5’li sistem olsun=>notumuz 3 olsun=>3+1=4×50 =200/3= 66.6
247.10 LU SİSTEMDE NOT NASIL ÇEVRİLİR?
Notu 10 ile çarparız=> not 6 olsun 6×10 =60
248.Diplomada hangi bilgiler yer alır?
-Öğretim yılı -Diploma no
-Diploma Tarihi -Düzenleme tarihi
-249.Gebe öğretmenlere ne zaman nöbet yazılmaz?
-Doğumdan 3 ay önce
-Doğumdan sonra 1 ay
250. Hangi öğretmenler nöbet tutmaz?
-Kadın 20 Erken 25 yılı dolduranlar(Zorunlu hallerde verilir)
-Özel eğitim sınıfı öğretmenleri
-Okul öncesi öğretmenleri
251.Öğretmenler kurulu toplantısı ne kadar önce ilgililere duyurulur?
1 hafta önce
252.Okullarda zorunlu bulunması gereken komisyonlar hangileridir?
-Kontenjan Belirleme Komisyonu
-Rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu
-İhale Komisyonu
-Muayene ve kabul komisyonu
-Kalite kontrol komisyonu
253.Okullarda bulunması gereken ekipler?
-Okul gelişim ekibi
-Sivil savunma ekibi
-,İş sağlığı ve güvenliği ekibi
254.Öğrencilere hangi ödüller verilir?
-Teşekkür =>70-84.99 arası
-Takdir =>85 ve yukarı
-Onur belgesi =>Davranışları iyi olan örnek öğrencilere
-Üstün başarı belgesi=> 3 öğretim yılı bütün dönemler takdir alanlar
255.Üstün başarı belgesi alanlar nerede yer alır?
Okul iftihar listesi
-256.Takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı belgelerini hangi kurul verir?
Ödül ve disiplin kurulu
-257.Disiplin cezaları, kimlerin verdiği ve kaç puanın düştüğü?
CEZA KİM VERİR ÖĞRENCİNİN KAÇ PUANI DÜŞER
Kınama => Okul Müdürü => 10
Okuldan Uzaklaştırma=> Okul Müdürü => 20
Okul Değiştirme =>İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu => 40
Örgün eğitim dışına çıkarma =>İl öğrenci disiplin kurulu =>80 puan
257.Mecburi ilköğretim çağı hangi yaşlar arasındadır? 6-13
258.Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde köyler gruplaştırılarak hangi o0kullar kurulur?
Bölge Okulları
259.Köylerin gruplaştırılamadığı yerlerde hangi okullar kurulur?
Yatılı Bölge İlköğretim Okulları
260.Genel ve mesleki liselerin bir arada olduğu liseler ne ad verilir?
Çok programlı Lise
-261.Öğretmenlik mesleğine hazırlık kaç yolla olur?
-Genel Kültür
-Özel Alan Bilgisi
-Pedegojik Formasyon
262.Öğretmenlik kaça ayrılır?
-Aday öğretmen
-Öğretmen
-Uzman Öğretmen
-Baş Öğretmen
263.Kariyer basamaklarında sınavın etkisi % kaçtır? % 50
-264.Öğretmen hizmet içi eğitimleri için hangi kurslar açılır?
.Kurs
.Seminer
.Yaz Okulu
.Akşam Okulu
265.Dilekçeler nereye yazılır?
-İlgili makamlara
-TBMM’ye
266.Dilekçede neler bulunmak zorunda
-Adı soyadı
-İmza
-İkametgah
267.Dilekçe verildikten kaç gün sonra sonuç dilekçe sahibine bildirlir?
-Normal 30 gün
-TBMM 60 gün
-268.Memur için soruşturma iznini kimler verir?
-ilçe=>Kaymakam
-İlde =>Vali
-Bakanlık Teşkilatı=>En üst amir
-Bakanlar Kurulu Kararı ile Atananlar=>Bakan veya başbakan
-TBMM Görevli memurları=>TBMM başkanı
-Cumhurbaşkanlığı görevlileri=>Cumhurbaşkanı
-Belediye başkanı=>İçişleri bakanı
-İlçe Belediye başkanı=>Kaymakam
-Muhtar=>Vali
-269. Konfederasyon kurulması için kaç sendikanın bir araya gelmesi gerekir?
5 sendika
-270.Sendikaların zorunlu organları hangileridir?
-Genel KURUL
-Yönetim KURULU
-Denetleme Kurulu
-Disiplin kurulu
271.Konfederasyon kurulları en çok kaç delegeden oluşur? 500
272.Sendika ve konfederasyonların genel kurulu ne zaman yapılır?
Tüzel kişilik kazanılmasından sonra 6 ay içide
-272.Olagan üstü genel kurul nasıl toplanır?
-Delegenin 1/5 isteği (60 gün içinde
-273. Yönetim kurulu üyeleri
-Disiplin kurulu=>3-5 üye
-Denetleme Kurulu=>3-5 üye
-Şube + yönetim kurulu=>3-7 üye
Konfederasyon=>5-10 üye
-274.MEB hangi teşkilatlardan oluşur?
.Merkez
.Taşra
.Yurt dışı
275.Bakanlıkta silsile nasıldır?
Başbakan=>Bakan=>Müsteşar(7)=>Müşavir(42)
-276.Bakanlığın hizmet birimleri kaç tanedir? 20 tane
277.Okul öncesi ve ilköğretim eğitim öğretim politikalarını hangi hizmet birimi belirler?
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
278.Hizmet birimleri okul kitap, araç gereçlerini hazırlayıp/ hazırlatıp hangi hizmet birimine sunar?
Talim ve Terbiye Kurulu
279.Yaygın eğitim ile açık öğretim hizmetlerini hangi hizmet birimi karşılar?
Hayat Boyu Eğitim Genel Müdürlüğü
-280.Dersane, yurt ,pansiyon, dernek vakıf açmak, kapatmak, görevi hangi hizmet biriminindir?
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
-281.Eğitim öğretimde bilişim teknolojileri ve bunlardan eğitimden yararlanmasını sağlayan hizmet birimi hangisidir?
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
282.Öğretmenlere seminer, sempozyum, konferans gibi meslek içi eğitim veren hizmet birimi hangisidir?
Öğretmen yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
-283.Merkezi sınavlar yapmak, değerlendirmek, sorular hazırlamak, sınav merkezlerini belirlemek, hangi hizmet biriminin görevidir?
Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
-284.Yüksek öğretim strateji ve politikalarını geliştirmek, yurt dışında eğitim gören öğrencilerin eğitimini sağlamak hangi hizmet biriminin görevidir?
Yüksek öğretim ve yurt dışı genel müdürlüğü
-285.Avrupa işbirliği ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, Türk cumhuriyetleri ile işbirliği yapmak, hangi hizmet biriminin görevidir?
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
-286.Bakanlığın okul ve kurumlarına rehberlik etmek, denetlemek, değerlendirme, araştırma, ve soruşturma hizmetlerini maarif müfettişleri ile yürüten hizmet birimi hangisidir?
Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
-287.Taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarda performans ölçütlerini hangi hizmet birimi yapar?
Strateji Geliştirme Başkanlığı
288.Bakanlıkla başka kişi ve kurumlar arasında sorun olduğunda bakanlık adına adli ve idari davalar hangi hizmet birimi bakar?
Hukuk Müşavirliği
-289.Bakanlık personelinin atama, nakil, emeklilik, özlük, işlerini hangi hizmet birimi yapar?
İnsan Kaynakları Genel MÜDÜRLÜĞÜ
-290.Kiralama, satın alma,sosyal tesisler, temizlik, güvenlik, onarım evrak ve ofis faaliyetleri hangi hizmet biriminin görevidir?
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
-291. E-Okul,Mebbis, elektronik imza, bilgi güvenliği konuları hangi hizmet biriminin görevidir?
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
292.Okul ve kurum binalarını , alım satım, bakım, onarım, tadilat, kamulaştırma, tesislerin kiralama işini hangi hizmet birimi yapar?
İnşaat ve Emlak Dairesi başkanlığı
293.Basın ve halkla ilgili faaliyetleri, planlama, bilgi edinme başvurularını süratle sonuçlandırma hangi birimin görevidir?
BASIN VE Halkla İlişkiler Müşavirliği
294.Bakanın çalışma programını yapmak, resmi ve özel yazışmaları düzenlemek, protokol, tören işlerini düzenlemek hangi hizmet biriminin görevidir?
Özel Kalem Müdürlüğü
295.Bakanlığın bilimsel danışma ve karar organı hangisidir?
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
296.Talim ve Terbiye Kurulunun başlıca görevleri nelerdir?
-1 başkan 10 üyeden oluşur
-Başkan ve üyeler 4 yıllığına atanır
-Ders kitaplarını hazırlar , hazırlatır
-MİLLİ EĞİTİM ŞURASININ SEKRETERYA GÖREVİNİ YAPAR
297.Bakanlığın en yüksek danışma kurulu hangisidir?
Milli Eğitim Şurası
298.Yurt dışı teşkilatlarda görev almak için bakanlık teşkilatında en az ne kadar çalışmak gerekir?
1 yıl ve yabancı dil bilmek
299.Yurt dışı görevlendirme ne kadardır?
3 yıl x2 bakanın onayı ile
300.Öğretmenlerin emekliliği hangi aylarda olur?
Haziran – Temmuz
301.Özre dayalı atama hizmet puanı tutmayan isterse nasıl bir yol izler?
AYLIKSIZ OLARAK O BÖLGEYE 3 YIL ATANIR, BU SÜREDE BOŞ KADRO OLMAS İSE BAŞKA YERE ATANIR
302.ATAMALAR NASIL OLUR?
-Okul ve kurum müdürleri=>İl mem teklif edrer vali atar
-Müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcısı=>okul müdürü inhası, mem teklifi ,valinin ataması
303.Yurt dışında Türk ve yabancı okullar , proje okullarına öğretmen ve yönetici atamalarını kim yapar? Bakan yapar
304.Maarif Müfettişi olma şartları nelerdir?
-4 yıllık eğitim, fen edebiyat, hukuk, iibf, siyasal bilimler ve ilahiyat mezunu olmak
-Sınavda başarılı olmak
-Öğretmenlikte en az 8 yıl görev yapma
305. Engelli eğitimi almak için bir kişinin % kaç engelli olması gerekir? %20
306. Anayasa MAHKEMESİ KAÇ ÜYEDEN OLUŞUR BAŞKANI KİMDİR?
15 ÜYEDEN OLUŞUR BAŞKANI: Zühti Arslan
-307.Yargıtay başkanı kimdir?
İsmail Rüştü Cirit
-308.Yargıtay Cumhuriyet Baş Savcısı kimdir?
Mehmet Akarca
309. Danıştay Başkanı kimdir?
Zerrin Güngör

Facebook Hasan Pekin hocamızın paylaşımıdır. Teşekkür ederiz.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı