Sınav Soruları

Müdür Yardımcılığı Deneme Sınav Soruları – 3

MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI SORU BANKASI-2

1. Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre öğrencileri,ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda,yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun,yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki,insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek ,aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevidir?

A) ilköğretim  B) Ortaöğretim    C) Yaygın eğitim  D) Yükseköğretim

Cevap: D ŞIKKI

2.  Aşağıdakilerden hangisi, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden biri değildir?

A) Yöneltme B) Liyakat  C) Her yerde eğitim D) Karma eğitim

CEVAP: LİYAKAT

3.  657 sayılı Kanun’a göre aylıktan kesme veya kademe,ilerlemesini durdurma cezası alan Devletmemurları, aşağıdaki görevlerden hangisine,atanabilirler?

A) şube müdürlüğü

B) Daire başkanlığı

C) Müsteşar yardımcılığı

D) Genel müdür yardımcılığı

Cevap: A şıkkı

4.  Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne göre il millî eğitim şube müdürünün üstdisiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir?

A) il millî eğitim müdür yardımcısı

B) il millî eğitim müdürü

C) Teftiş kurulu başkanı

D) Vali

CEVAP: VALİ

5.  Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na göre mal varlığında önemli bir değişiklik olan okul müdürünün, en fazla kaç ay içerisinde mal bildiriminde bulunması gerekir?

A) 1    B) 2    C) 3     D) 4          cevap: 1ay

6.  Atatürk Aleyhine işlenen Suçlar Hakında Kanun’agöre  Atatürk’ü temsil eden bir heykelin iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak tahrip edilmesi durumunda hükmolunacak ceza yüzde kaç oranında artırılır?

A) 25    B) 30    C) 50    D) 100          cevap: 50

7.  Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre en fazla kaç müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir?

A) 9      B) 7      C) 5       D) 3                cevap:7

8.  657 DMK ya göre kıdem durdurma veya maaş kesim cezası alan memurun cezası kaç yıl sonra sicilinden silinebilir?

a)3         b)5         C)7        d)10                cevap:10

9.  657 DMKya göre herhangi bir suçtan tutuklanan memura maaşının kaçta kaçı ödenir?

a) 1/2

b)3/4

c)2/3

d)tamamı

cevap: C şıkkı

10.  1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun’a göre ilk mektebe muallimlik etmekte aczi kaç teftiş raporu ile sabit olan ilk mektep muallimi tekaüde sevk edilir?

A) İki    B) Üç    C) Dört     D) Beş                   CEVAP: 3

11.   Aşağıdakilerden hangisi, taşra teşkilâtı il kuruluşlarının hiyerarşik birimler yapısı içinde değildir?

A) Vali          B) İl Müdürlüğü         C) şube Müdürlüğü          D) Başmühendislik

CEVAP: DŞIKKI

12.   Aşağıdakilerden hangisi, iktisadî devlet teşekkülü ve kamu iktisadî kuruluşunun ortak adıdır?

A) Kamu iktisadî teşebbüsü     B) Bağlı ortaklık    C) İşletme    D) Müessese

Cevap: A ŞIKKI

13.  Resmi yazışmalarda kullanılacak kağıtların boyutları aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

a) A4 (210*290).

b) A4 (220*287).

c) A4 (230*297)

d) A4 (210*297

cevap: D şıkkı

14.  Üst ve aynı düzey makamlara yazılan resmi yazılar aşağıdaki ifadelerden hangisiyle bitirilir?

a) Arz ederim

b) Rica ederim

c) Arz ve rica ederim.

d) Hiçbiri.

CEVAP: A ŞIKKI

15.  Kayıt kaşeleri evrakların hangi yüzüne basılır?

a) yalnız ön yüzüne.

b) hem ön hem arka yüzüne.

c) arka yüzüne

d) yalnız ön sol köşesine

cevap: C şıkkı

16.  okul kütüphaneleri yönetmeliğine göre öğretmenler bir defada ençok kaç kitap ödünç alabilir?

a)3     b)4     c)5     e)6   CEVAP: 3

17.   1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na gör aşağıdakilerden hangisi Türk Millî Eğitiminin temel ilkelerinden biridir?

A) Üretkenlik    B) Planlılık   C) Sınıflandırma D) Katılımcılık   CEVAP: b

18.   İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarının internetteki alan adı (internet adresi) aşağıdakilerden hangisiyle gösterilir?

A) .edu   B) .org    C) .k12    D) .gov                CEVAP: k.12

19.  1789 Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı Devleti’nde çıkan ilk isyan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yunan İsyanı    B) Mısır İsyanı   C) Sırp İsyanı    D) Ermeni İsyanı ve Arıburnu

Cevap: C

20.   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdaki fiil ve hâllerden hangisi aylıktan kesme cezasını gerektirir?

A) Verilen emirlere itiraz etmek

B) Usulsüz müracaat ve şikâyette bulunmak

C) Toplu müracaat ve şikâyet etmek

D) Göreve sarhoş gelmek ve görev yerinde alkollü içki içmek

Cevap: C

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı