Deneme SınavlarıSınav Soruları

Müdür Yardımcılığı Sınavı Karma Sorular

MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI RESMİ YAZIŞMA KURALLARI TESTLERİ(CEVAPLI)

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI

Soru 1:  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre resmî yazışmalarda“metin” aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru verilmiştir?

a) başlıkla başlayıp imzaya kadar süren kısımdır.
b) ilgi ile başlayıp imzaya kadar süren kısımdır.
c) ilgiden sonra başlayıp imzaya kadar süren kısımdır.
d) resmî yazının tümüdür.

Soru 2:  Resmi yazışmalarda tarih yazımı ile ilgili aşağıdaki örneklerden hangisi doğru yazılmıştır?
A)21.08.2009
B)21/08/2009
C)2009/08/21
D)21.08.09

Soru 3:  Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğinin uygun bir yerine ……..” ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir. bu ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a- ASLININ AYNIDIR
B- ASLI GİBİDİR
C- Aslının aynıdır
D- Aslı Gibidir

Soru 4:  resmi yazılların gizliliği yaznın neresinde  ne şeklilde belirtilir?

a- sağ üst köşeye kırmızı renkli harflerle
b- alt ve üst ortasına kırmızı renkli harflerle
c- üst ortasına kırmızı renkli harflerle
d- alt ortasına kırmızı renkli harflerle

soru 5:  resmi yazılar en çok kaç göevli tarfından paraf edilir?
a- 2
b- 3
c- 4
d- 5

soru 6:  aşağıdakilerden hangisi resmi yaz. kuralları ile ilgili yanlış bir ifadedir?

a- ek sığmaz ise sayfanın arkasında gösterilir
b-imza için metinden sonra 2-4 aralık bırakılır.
c-başlık satırındaki bilgiler 3 satırı geçemez
d-aynı ve üst makama yazılan yazılarda ” arz ederim” kullanılır.

Soru 7:  aşağıdakilerden hangisinde resmi yazılarda ilgi bölümünü ile ilgili doğru bir ifadedir?

a- ilgi de ……. sayılı ve …….tarihli yazı şeklinde kullanım vardır.
b- ilgi başlıktan önce yazılır
c- birden çok ilgi varsa bunlar tarih sırasına göre yazılır.
d- ilgi metinden sonra yazılır.

Soru 8:  soru- Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimleri sırasında metin, ses ve görüntü şeklinde oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları bilgileri, tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a- resmi yazı
b-resmi bilgi
c-resmi belge
d- elektronik ortam

Soru 9:  Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin ………………büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. buna göre aşağıdalilerden hangisi  boşluğa uygun ifadedir?

a- sağ üst köşesine
b- sol üstüne
c- altına
d- alt ve üst ortasına

Soru 10:  Resmî yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara ne yazısı yazılır?

a-tenkit yazısı
b-teessüf yazısı
c-tekit yazısı
d- teşekkür yazısı

Soru 11:  Çok gizli” gizlilik dereceli yazılarda, dış zarfı açan görevli iç zarf üzerinde yer alan “çok gizli” ibaresini gördüğünde  ne yapar?
a- zarfı açar amirine bildirir.
b- zarfı açar kayıt eder.
c- zarfı açmaz geri gönderir.
d- zarfı açmaz amirine teslim eder.

Soru 12: resmi yazışma kurallarına göre aşağıdakilerden hangisinde paraf ile ilgili yanlış bir ifade vardır?
a-Yazıyı paraflayan kişilerin unvanları gerektiğinde kısaltılarak yazılır.
b-Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda paraflar elektronik onay yoluyla alınır.
c-Paraflar, adres bölümünün hemen altında ve yazı alanının solunda yer alır.
d-kurum tarafından belirlenen en fazla 5 görevli tarafından paraf edilir.

Soru 13: Başka birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanan yazılarda, paraf bölümünden sonra bir satır aralığı bırakılarak ……….. yazılır . aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelecek doğru ifadedir.

a- koordinasyon
b- dağıtım
c- bilgi
d- gereği

Soru 14:  Resmi yazışma kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi metin ile ilgili doğru bir ifadedir?
A-Paragraf başlarına yazı alanının 2,5 cm içerisinden başlanır.
B-Metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül, soru işareti gibi yazı unsurlarının arasında bir buçuk vuruş boşluk bırakılır.
C-Metin içinde geçen sayılar rakamla  yazılamaz.
D-Metin, “İlgi”den sonra başlayıp “İmza”ya kadar süren kısımdır.

İZİNLER

Soru 15: Dokuz yıl hizmet süresi olan devlet memurunun kullanacağı yıllık izin süresi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 15 gün                  B) 30 gün                C) 20 gün                D) gün

Soru 16 : Aşağıdakilerden hangisi amirin takdirine bağlı olan mazeret iznidir?
A)    Memurlara mazeretleri nedeniyle bir yıl içinde toplam 10 gün izin verilmesi
B)    Erkek memura isteği üzerine eşinin doğum yapması üzerine 3 gün izin verilmesi
C)    Kadın memura doğum öncesi8,doğum sonrası 8 hafta izin verilmesi
D)    Memura isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde 5 gün izin verilmesi

Soru 17: Hekim veya sağlık kurullarınca hastalıkları nedeniyle dinlenmeleri gerekli görülen memurlardan; amirlerine ve kurumlara en geç kaç gün içinde hastalık raporlarını vermekle yükümlüdürler?
A) 1 gün                   B) 2 gün                     C) 3 gün                 D) 4 gün

Soru 18: İllerde hastalık izni vermekle yetkili amirler aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1.Sicil Amiri       B) 2.Sicil Amiri         C)Mülki Amirler    D) Doktorlar

Soru 19: Aşağıdaki devlet memurlarından hangilerine yıllık izin verilmez?

A) Kaymakam          B) Vali                      C) Şube müdürü      D) Öğretmen

SİCİLLER

Soru 20: İlçeye bağlı bir ilköğretim okulunda çalışan bir öğretmenin ikinci sicil amiri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okul Müdürü                                           B) İlköğretim Müfettişi
C) İlçe Milli Eğitim Müdürü                         D) Kaymakam

Soru 21: Sicil raporlarındaki sicil notu ortalaması 60’ın altında olanlar nasıl bir sicil almış sayılırlar?
A) Olumlu sicil          B) Olumsuz sicil       C) Yeterli sicil      D) Hiç biri

Soru 22: Aday memurların sicil raporları ne zaman doldurulur?
A)    Birinci yılın dolmasından sonraki 15 gün içinde
B)    İkinci yılını doldurduktan sonra
C)    Göreve başladıkları ilk ayın sonunda
D)    Hiç biri
E)
Soru 23: Aşağıdakilerden hangisi görevden uzaklaştırmaya yetkili değildir?
A) İllerde Valiler                                  B) İlçelerde Kaymakamlar
C) Bakanlık Müfettişleri                       D)  İl Milli Eğitim Müdürleri

Soru 24: Görevden uzaklaştırılan devlet  memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen kaç iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır?
A) 20 Gün                   B) 15 Gün                   C) 10 Gün                D)  7 Gün

ATAMA

Soru 25: Aşağıdakilerden hangisi öğretmen kadrolarına atama çeşitlerinden biri değildir?
A) Kurum içi ilk atama                               B) Açıktan atama
C) Kurum içi yeniden atama                       D) Hizmet bölgeleri arası atama

Soru 26: Aşağıdaki atama çeşitlerinin hangisinde Kamu Personel Seçme Sınavına katılma şartı aranmaz?
A) Kurum içi yeniden atama                       B) İlk atama
C) Açıktan atama                                         D) Kurum içi ilk atama

Soru 27: Eş durumu özründe; eşi kamu kurum ve kuruluşları dışında 506 Sayılı Sosyal
Sigortalar Kanunu kapsamında sigortalı işçi statüsünde çalışanlardan iki yıllık süre
içinde en az kaç gün sigortalı hizmeti olduğunu göstermelidir?
A) 350                    B) 360                C) 340                   D) 370

Soru 28: Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler en az dört yıl çalışma zorunda
oldukları hizmet bölgesi hangisidir?
A) İkinci bölge             B) Üçüncü bölge           C) Birinci bölge         D)Hiçbiri

Soru 29 : Ataması yapılanlardan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü
maddelerinden belirtilen süre içinde göreve başlamayanların Bakanlıkça ataması iptal
edilenler atama tarihi itibariyla ne kadar süreyle yeniden öğretmenliğe atanamazlar?
A) 6 ay                B) 2 yıl                C) 1 yıl                 D) 3 yıl

Soru 30 : Kağıt kullanılarak hazırlanan resmî yazılar en az kaç nüsha olarak düzenlenir.
a)1         b)2           c)3          d)5
Soru 31 :  3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na göre Türkiye Kızılay Derneği şube başkanlarının mal bildiriminde bulunacağı merci aşağıdakilerden hangisidir?                                                                                                                       A) Kızılay Derneği Genel Başkanlığı                                                                                                                         B) Bulundukları il valilikleri                                           C) Maliye Bakanlığı                                                              D) Sayıştay
Soru 32 : T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangileri siyasi partilere üye olamaz?
I- Hâkimler ve savcılar
II- Sayıştay mensupları
III- Yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan kamu görevlileri
IV- Yükseköğretim öğrencileri
V- Yükseköğretim elemanları
A) I – V             B) II – IV
C) II – III – IV             D) I – II – III

Soru 33 : TBMM, genel ve özel af ilanına nasıl karar verir?
a)Salt çoğunluğun kararıyla
b)Üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararıyla
c)Meclis görüşmesine katılan üyelerin çoğunluğunun kararıyla
d)Üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararıyla

Soru 34 :  1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre,İş Kanunu’na tabi iş yerlerinde, işverenlerin okul öncesi eğitim kurumu kurmaları için gerekli şartlar ve diğer hususlar Millî Eğitim Bakanlığı ile hangi bakanlık tarafından birlikte düzenlenecek bir tüzükte gösterilir?
A) Maliye Bakanlığı
B) İçişleri Bakanlığı
C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
D) Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığ

Soru 35 :   I- Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini
II- Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde
bunları izleyebilmesini
III- Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’na göre bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgiliye “bilgi veya belgeye
erişim” kapsamında yukarıdakilerden hangilerini sağlarlar?
A) I – II       B) I – III     C) II – III         D) I – II – III

Soru 36 : Aşağıdakilerden hangisi, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden biri değildir?                                                                                                                                               A) Yöneltme      B) Liyakat      C) Her yerde eğitim     D) Karma eğitim
Soru 37 : Sıkıyönetim ve olağanüstü hâller saklı kalmak üzere Anayasa’da aşağıdaki başlıklar altında yer alanlardan hangisi, Bakanlar Kurulu tarafından kanun hükmünde kararname ile düzenlenebilir?
a)Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
b)Kişinin Hakları ve Ödevleri
c)Temel Hak ve Hürriyetler
d)Siyasî Haklar.

Soru 38 : 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na göremal bildiriminde bulunması gerekenler, sonusıfır ve beş ile biten yıllarda en geç aşağıdakiaylardan hangisinin sonuna kadar bildirimlerini yenilerler?
A) Ocak     B) Şubat     C) Mart     D) Nisan

Soru 39 :   57 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 20. yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda,kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Uluslararası kuruluşlarda görev alacaklara memuriyeti süresince toplam 21 yıla kadar maaşsız izin verilebilir.
B)İzin, ilgili Bakanlığın teklifi, Başbakanın uygun görüşü üzerine Cumhurbaşkanınca verilir.
C)Yabancı memleketlerde görev alacak memurlara memuriyeti süresince toplam 10 yıla kadar maaşsız izin verilebilir.
D)Yabancı memleketlerde kurumlarının muvafakatiyle görev alan memurların, izinleri süresince kadro ile ilişkileri devam eder.

Soru 40 :   Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımıgözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamazYukarıdaki açıklama 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden hangisini tanımlamaktadır?
A) Eğitim hakkı
B) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları
C) Genellik ve eşitlik
D) Fırsat ve imkân eşitliği

Soru 41 :   Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre beşlik not sisteminde öğrencinin başarısı kaç notla değerlendirilir?
A) 5     B) 4     C) 3      D)

Soru 42 :     Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre öğrenci, sınav sonucunun duyurulduğu tarihten itibaren en çok kaç iş günü içerisinde,sınav kâğıdının yeniden incelenmesini ve değerlendirilmesini isteyebilir?
A) 15     B) 12     C) 10     D) 7

Soru 43 :      Liseler Yönetmeliği’ne göre birkaç okulda görevli olan öğretmenin nöbet göreviyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Maaşını aldığı okulda nöbet tutar.
B) Millî eğitim müdürlüğü gerek görürse öğretmenin nöbet tuttuğu okulu değiştirebilir.
C) Maaş aldığı okulda hiç dersi yoksa en çok dersinin bulunduğu okulda nöbet tutar.
D) Öğretmen, ikili öğretim yapan okullarda nöbetini kendi devresinde tutar.

Soru 44 :     Devlet Memurları Kanunu”na göre, disiplin amirleri aşağıdaki cezalardan hangilerini verebilir?
A) Sadece uyarma
B) Uyarma ve kınama
C) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme
D) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması

Soru 45 :   okul kütüphaneleir yönetkeliğine göre aşağıdaki kaynaklardan hangileri ödünç verilemez?
I .danışma kaynakları
II . ansiklopediler
III.süreli yayınların son sayıları
IV .Piyasada bulunmayan kaynaklar
A) I ve II       B)I, II ve III         C)I,III ve IV      D) I,II,II vı IV

Soru 46 :   .  Örgün Eğitim Sistemi’ne girmemiş veya herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış bireylerin kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak, eksiklerini gidermek veya bir meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla yapılan planlı eğitime ne denir?
A) Çıraklık eğitimi    B) Halk eğitimi   C) Mesleki eğitim   D) Teknik eğitim

Soru 47 :     Öğretmenlerin kariyer basamaklarında yükselmeleri 1739sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile düzenlenmiştir. Buna göre sınava katılan adayların değerlendirilmesinde esas alınan aşağıdaki ölçütlerden hangisinin puan oranı %20’dir?
A) Kıdem   B) Sicil   C) Etkinlikler   D) Hizmetiçi eğitim

Soru 48 :    Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi’ne başvurma hakkına sahip değildir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Meclis Başkanı
C) Bir davaya bakmakta olan mahkeme
D) İktidar Partisi Meclis Grubu

Soru 49 : Konusu suç teşkil eden emir, ;………………………..
Yukarıdaki cümleyi en iyi tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) emri veren amire bildirilir, amir ısrar ederse bu emir yerine getirilir.
b) emri veren amire bildirilir, amir ısrar etmezse bu emir yerine getirilmez.
c) Kesinlikle yerine getirilmez
d) Kesinlikle yerine getirilir

Soru 50 :vali muavini olmak için en az kaç yıl kaymakamlık yapmak gerekir?
a)3        b)5             c)6            d)8

Soru 51 :T.C. Anayasası’na göre aşağıda verilen yüksek mahkemelerden hangisi Yüce Divan sıfatıyla Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini ve yüksek mahkemelerde görevli hâkim ve savcıları görevleri ile ilgili suçlardan dolayı yargılama yetkisine sahiptir?
A) Yargıtay     B) Anayasa Mahkemesi
C) Uyuşmazlık Mahkemesi    D) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

Soru 52 :Türkiye’nin AB ile yaptığı ‘Gümrük Birliği’ anlaşması hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?
a)6 Mart 1995   b)1 Ocak 1995    c)25 Temmuz 1996    d)1 Ocak 1996

Soru 53 :657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme cezası verilenler aşağıdaki görevlerden hangisine atanamazlar?
A) Üniversite genel sekreterliği     B) Daire başkanlığı
C) Fakülte dekanlığı    D) Bayındırlık il müdürlüğü

Soru 54:Danıştay üyelerini seçme yetkisini kullanan organlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Anayasa Mahkemesi – TBMM Başkanı     B) Adalet Bakanı – Cumhurbaşkanı
C) Danıştay Genel Kurulu – Bakanlar Kurulu   D) Cumhurbaşkanı – Hâkimler ve Savcılar Yüksek kurulu

Soru 5 5:  İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve ÖğretimFaaliyetleri Hakkında Yönetmelik’e göre
öğrencilere ders yılı başında verilecek ödev konuları aşağıdaki toplantılardan hangisinde belirlenir?
A) Zümre öğretmenler toplantısında   B) Şube öğretmenler toplantısında
C) Öğretmenler kurulu toplantısında   D) Sınıf öğretmenler kurulu toplantısında

Soru 56: İlköğretim ve Orta Öğretim KurumlarındakiÖğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve ÖğretimFaaliyetleri Hakkında Yönetmelik’e göre sınıföğretmenler kurulu kanaat dönemleri başında öğrencilere verilecek hazırlık ve alıştırma çalışmalarının günde yaklaşık olarak kaç saati geçmeyecek şekilde düzenlenmesi için gerekli tedbirleri alır?
A) Dört          B) Üç           C) İki           D) Bir

Soru 57 :Köy işlerini ve kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmediği için mahalli en büyük mülki amir tarafından yazılı olarak ihtarda bulunulmasına rağmen iş görmeyen köy muhtarı aşağıdakilerden hangisinin kararı ile görevden uzaklaştırılır?
A) Yetkili il ya da ilçe idare kurulu    B) Vali    C) İdare mahkemesi    D) İçişleri Bakanı

Soru 58 :İlçelerin kurulması aşağıdaki işlemlerin hangisiyle olur?
A) Bakanlar Kurulu kararıyla    B) Kanunla   C) Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle
D) İçişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanıtarafından imzalanan müşterek kararnameyle

Soru 59 :Liseler Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi okul disiplin kurulunun başkanıdır?
A) Müdür     B) Müdür başyardımcısı   C) Müdür yardımcısı   D) Öğretmenler Kurulunca seçilen bir öğretmen

Soru 60 :Vali aşağıdaki usullerden hangisiyle atanır?
A) Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından
B) İçişleri Bakanının önerisi, Başbakanın kabulü ve Cumhurbaşkanının onayıyla
C) Bakanlar Kurulunun kararı ve önerisiyle Cumhurbaşkanı tarafından
D) İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının onayıyla

Soru 61 :Aşağıdaki teşkilatlardan hangisinin tüm üyeleri Cumhurbaşkanınca atanır?
A) Danıştay    B) Sermaye Piyasası Kurulu   C) Devlet Denetleme Kurulu  D) Yüksek Denetleme Kurulu

Soru 62 : Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda genel görevli mahkemedir?
A) Sayıştay   B) İdare mahkemesi    C) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi   D) Danıştay

Soru 63 : Evrakın ekini tamamlayıcı mahiyette olan cetvel, yönerge, şema, kroki gibi yazılara ne ad verilir?
A) Kripto      B) Atamol       C) Lahika     D) Kontrol kartı

Soru 64 : 1982 Anayasası’na göre, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?
A) Yüksek Seçim Kurulunun üyeleri     B) Yargıtay Genel Kurulu
C) Anayasa Mahkemesi     D) Cumhurbaşkanı

Soru 65 : Türkiye de yaşayan bir ingiliz vatandaşı şikayette bulunduğu dilekçesini hangi dilde yazmak zorundadır?
a) ingilizce    b) fransızca    c)bildiği bir dilde      d)Türkçe

Soru 66 : 1982 Anayasası’na göre, Başbakan veya bir bakan  hakkında meclis soruşturması açılmasını aşağıdakilerden  hangisi isteyebilir?
A) TBMM Başkanı
B) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
C) TBMM üye tam sayısının en az beşte biri tutarında   milletvekili
D) TBMM üye tam sayısının en az onda biri tutarında    milletvekili

CEVAPLAR
1    C    31    B    61    C
2    B    32    D    62    D
3    C    33    D    63    C
4    B    34    C    64    A
5    D    35    D    65    D
6    A    36    B    66    D
7    A    37    A    67
8    B    38    B    68
9    D    39    B    69
10    C    40    C    70
11    D    41    B    71
12    C    42    D    72
13    A    43    B    73
14    D    44    C    74
15    C    45    C    75
16    A    46    B    76
17    B    47    D    77
18    C    48    B    78
19    D    49    C    79
20    C    50    C    80
21    B    51    B    81
22    A    52    A    82
23    D    53    B    83
24    C    54    D    84
25    D    55    A    85
26    B    56    C    86
27    B    57    A    87
28    A    58    B    88
29    C    59    B    89
30    B    60    D    90

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı