Genel

Soru Cevaplarla Yeni Yönetici Atama Yönetmeliği

Yeni yönetici görevlendirme yönetmeliği yayınlandı. Kamu ’da MEB ’da yöneticilik önemlidir. İyi bir yönetici ile hedeflenen amaçları gerçekleştirmek mümkündür. İyi bir yönetici seçmenin yolu da liyakat ve kariyer sahibi kişilerden seçilmesi ile mümkündür. Bunun yolu da şu an bellidir. Yazılı sınavdır.

Bu ülkede her eğitim çalışanı değerlidir ve kıymetlidir. Herkesin yönetici olma hakkı vardır. Maalesef çıkarılan yönetmeliklerle, yalnızca mülakat yapılarak tek taraflı, yanlı atamalar gerçekleştirilmiş çalışma barışı bozulmuş, çalışanlar arasında ciddi anlamda kamplaşmalar ve kutuplaşmalar oluşmuştur.

Yönetici kriterlerinde başarı belgeleri, akademik kariyerler yok sayılmış, yerine “Yandaş Performans” öne çıkarılmıştır. Yüzbinlerce insan çıkarılan bir yasa ve yönetmeliklerle görevinden alınmıştır. Kul hakkı yenmiştir. Cumhuriyet tarihi boyunca böylesi bir hak gaspı yaşanmamıştır. Eğitim çalışanları fişlenmiştir. Bu fişleme doğrultusunda atamalar yapılmıştır. Hukuk, vicdan rafa kaldırılmıştır. Gayri ahlaki tutum sergilenmiştir. Haksız yere görevden alınan binlerce yönetici yargıya başvurmuştur. Yargı kararları uygulanmamıştır. Bu yönetmeliğin değişiklik sebebi de bir önceki yönetmeliğe olan itirazımızın yargıda sonuçlanmış olmasındandır. Konunun buralara gelmemesi için sendika olarak işin muhatapları ile çok görüşmeler yaptık, yazılı sınav olmasını istedik. Bu isteğimiz yeni yönetmelikte müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevlendirmesinde yerine gelmiştir.

Artık müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirmeler sadece yazılı sınav ve puan üstünlüğüne göre yapılacaktır, ancak müdürlük görevlendirmesinde aynı yanlı anlayışın devam ettiği görülmektedir. Müdürlük görevlendirmesi değerlendirme puanı ve sözlü sınav sonuçlarına göre yapılacaktır. MEB’in yaşanan onca rezalete rağmen müdürlük görevlendirmesinde yazılı yerine, mülakatta ısrar etmesi, aynı rezaletin sürmesinden yana olduğunu göstermektedir. Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali ile ilgili çalışmalarımız sürmektedir.

Türk Eğitim Sen olarak hukuk mücadelemiz hak yerini bulana kadar devam edecektir. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin görevlendirilmesine dair Yönetmelik ile ilgili çok sayıda soru alıyoruz. Bu sorulara ışık tutmak amacıyla yönetmeliği “soru ve cevaplar” şeklinde değerlendirdik.

SORU 1)-Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar nelerdir?
CEVAP : – Görevlendirileceği eğitim kurumunun türü itibarıyla öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak.
– Başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.
– Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.
SORU 2) -Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar nelerdir?
CEVAP : – Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki yöneticilik görevlerinden en az birini yapmış olmaları gerekir. Aşağıdaki yöneticiliklerden en az birini yapmayanlar müdür olarak görevlendirilemeyecektir. Yani müdür olarak görevlendirilmek için yöneticilik yapma şartı vardır.
a) Müdür olarak görev yapmış olmak.
b) Müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.
c) Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığı dâhil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.
ç) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.
SORU 3) – Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar nelerdir?
CEVAP : – (1)Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:
a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.
b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.
c) Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az dört yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.
(2) Müdür başyardımcısı olarak görevlendirileceklerde ayrıca;
a) Fen Lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmeni olmak,
b) Güzel sanatlar lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmeni olmak,
c) İmam hatip lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmak,
ç) Mesleki ve teknik eğitim kurumları müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde atölye ve laboratuvar öğretmeni olmak,
d) Sosyal bilimler lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil alan öğretmeni olmak,
e) Spor Lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Beden Eğitimi alan öğretmeni olmak,
Şartı aranır.
(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen niteliklerde yeterli sayıda aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.
SORU 4)- Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme nasıl yapılacak?
CEVAP : – Bakanlıkça veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca test usulü ile düzenlenecek yazılı sınava girecekler.
SORU 5) – Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için yazılı sınav başarı puanı kaçtır, yazılı sınav sonucu kaç yıl geçerli olacak?
CEVAP : – Sınavda yüz puan üzerinden yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en fazla bir yıl süreyle olmak üzere bu kapsamda yapılacak bir sonraki sınav tarihine kadar geçerli olacak.
SORU 6) – Müdürlüğe görevlendirme nasıl yapılacak?
CEVAP : – Değerlendirme formuna ve sözlü sınav sonucuna göre yapılır.
SORU 7) – Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları nasıl olacak?
CEVAP : – (1) Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için sınav konuları ve puan değerleri şunlardır:
a) Türkçe-dil bilgisi: %10,
b) Genel kültür: % 10,
c) Resmî yazışma kuralları: % 4,
ç) Halkla ilişkiler ve iletişim becerileri: % 4,
d) Okul Yönetimi: % 4,
e) Yönetimde insan ilişkileri: % 4,
f) Okul geliştirme: % 4,
g) Eğitim ve öğretimde etik: % 5,
ğ) Türk idare sistemi ve protokol kuralları: % 5,
h) Mevzuat (T.C. Anayasası, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname): % 50.
SORU 8) – Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için Yazılı sınav duyurusu ve başvurusu, yazılı sınav duyurusu nasıl yapılacak?
CEVAP : – Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için yapılacak yazılı sınavlara ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az otuz gün önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.
-Yazılı sınav başvuruları elektronik ortamda alınacak.
– Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak.
SORU 9) – Müdür adaylarının değerlendirilmesi nasıl yapılacak?
CEVAP : – Müdürlüğe başvuracaklarda şartları taşıyanlar arasından müdür olarak görevlendirilmek üzere Ek-1’de yer alan form üzerinden değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir. (Aldığı eğitimler, ödüller, cezalar, hizmetlerinin puanla değerlendirilmesidir.)
SORU 10) – Müdürlük Sözlü sınavına kimler nasıl çağrılacaktır?
CEVAP : – Değerlendirme sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan müdürlük sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
SORU 11) –Müdürlük Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları nasıl olacak?
CEVAP : – Sözlü sınav konuları ve puan değerleri şunlardır:(Mevzuat 50 Puan, Analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti 10 puan, Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi 10 Puan, Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi 10 Puan, İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti 10 Puan, Genel Kültür 10 Puan: Toplam 100 Puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
a) Mevzuat (T.C. Anayasası, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat): %50,
b) Analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti: %10,
c) Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi: %10,
ç) Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi: %10,
d) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %10,
e) Genel kültür: %10.
SORU 12) -Sözlü sınav sonuçlarının ne zaman duyurulacaktır?
CEVAP : – Sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır.
SORU 13) – Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru nasıl yapılacak?
CEVAP : – İl millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden boşalan eğitim kurumlarının duyurusu yapılacaktır.
– Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için öngörülen yazılı sınavda başarılı olanlardan müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınacak.
– Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlara en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilir.
SORU 14) – Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme nasıl yapılacak?
CEVAP : – Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adaylar, puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak eğitim kurumu müdürünün inhası(İnha yasa maddesinde yer aldığından burada da zorunluluktan dolayı kullanılmıştır, bu ifadenin hiçbir hükmü yoktur. Okul müdürü burada bir inisiyatif kullanma hakkına, başvuranlar arasından istediğini seçme hakkına sahip değildir.) ve il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.
SORU 15) -Boşalan veya yeni açılan okullara müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmesi nasıl yapılacak?
CEVAP : – Sınav sonuçlarının geçerli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere, yazılı sınavda yetmiş ve üzerinde puan alıp yönetici olarak görevlendirilemeyenler arasından müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme usulleri ile dört yıllığına görevlendirme yapılabilir.
SORU 16) – Müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru nasıl yapılacak?
CEVAP : – Boşalacak eğitim kurumları, il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur.
– Müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adaylardan değerlendirmeye ve sözlü sınava katılanların başvuruları elektronik ortamda alınır.
– Müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlara en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilir.
SORU 17) – Müdürlüğe görevlendirme puanı nasıl hesap edilecek, puanın geçerlilik süresi ne kadar olacak?
CEVAP :- Müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; Ek-1’de yer alan form üzerinden verilen değerlendirme puanı ile sözlü sınavda verilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en fazla bir yıl süreyle olmak üzere bu kapsamda yapılacak bir sonraki değerlendirme tarihine kadar geçerli olacaktır.
SORU 18) – Müdür olarak görevlendirilmek isteyen adaylardan kimlere 5(Beş) ek puan verilecektir?
CEVAP : – Okul Öncesi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alan öğretmenlerinden anaokullarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
– Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmenlerinden fen liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
– Türk Dili ve Edebiyatı, Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmenlerinden güzel sanatlar liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
– Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenlerinden ilkokullara müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
– İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenlerinden imam hatip liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
– Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden mesleki ve teknik eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
– Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil alan öğretmenlerinden sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
– Beden Eğitimi alan öğretmenlerinden spor liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
Söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen puanlara 5(beş) puan ilave edilir.
SORU 19) -Kurucu müdür olarak görev yapanlara ek puan verilir mi?
CEVAP : – Kurucu müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumlarına müdür normunun verildiği ilk dönemle sınırlı olmak üzere, kurucu müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, puanlarına ilave olarak 5( beş) puan daha ilave edilecek.
SORU 20) – Müdürlüğe atama nasıl yapılacak?
CEVAP : – Müdür olarak görevlendirilmeye hak kazanan adaylar, hesaplanan puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür olarak görevlendirilecektir.
SORU 21) – Müdür ihtiyacı karşılanamayan veya yeni açılan okullara müdür görevlendirmesi nasıl yapılacak?
CEVAP : – Görevlendirmeye esas puanların geçerli olduğu süreyle (1-Bir yıl) sınırlı olmak üzere, müdür olarak görevlendirilemeyenler arasından aynı usulle dört yıllığına görevlendirme yapılabilir.
SORU 22) – Müdür, Müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı görevlendirmesi kaç yıllığına yapılır?
CEVAP : – Yöneticiler 4(dört) yıllığına görevlendirilir. Yöneticiliği devam edenlerden dört yılını dolduranlar yeniden aynı şartlarda başvuruda bulunurlar.
SORU 23) – Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda en fazla kaç yıl yönetici olarak görev yapılabilir?
CEVAP : – sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamaz.
SORU 24) – Hangi okullarda müdür yardımcılarından en az birisi alan öğretmenleri arasından görevlendirilir. (Yönetmelikte bu yönde görevlendirme olmasına karşılık tercihlerde ciddi anlamda kargaşa yaşanacağı da muhakkaktır.)
CEVAP : –Anaokullarında, Okul Öncesi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alan öğretmenleri arasından görevlendirilir., -fen liselerinde, Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmenleri arasından görevlendirilir. -Güzel sanatlar liselerinde, Türk Dili ve Edebiyatı, Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmenleri arasından; görevlendirilir. –ilkokullarda, Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri arasından görevlendirilir. -İmam hatip liselerinde, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenleri arasından görevlendirilir. -Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında, atölye ve laboratuvar öğretmenleri arasından görevlendirilir. -Sosyal bilimler liselerinde, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil bilgisi alan öğretmenleri arasından görevlendirilir. -Spor liselerinde, Beden Eğitimi alan öğretmenleri arasından görevlendirilir. -Belirtilen niteliklerde yeterli sayıda aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.
SORU 25) -Öğrencilerin tamamı kız olan okullarda kimler müdür olarak görevlendirilecektir.
CEVAP : – Kadın adaylar arasından görevlendirme yapılacaktır.
SORU 26) – Öğrencilerin tamamı kız olan, yatılı kız öğrencisi bulunan ve karma eğitim yapılan eğitim kurumlarında kadın yönetici görevlendirmesi olacak mı?
CEVAP : – Öğrencilerin tamamı kız olan ve yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarında Müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilecektir.
– Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilecektir. Yeterli sayıda kadın aday bulunmaması hâlinde, erkek öğretmenler arasından da görevlendirme yapılabilecektir.
SORU 27) -Yönetici görevlendirme takvimi duyurusu kim tarafından ve nasıl yapılacaktır?
CEVAP : – Yönetici görevlendirme takvimi Bakanlıkça belirlenerek Bakanlık internet sitesinde duyurulacaktır.
SORU 28) – Kurucu müdürlük ve müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler ile yöneticilikte vekâleten ve geçici görev kapsamında geçen süreler, dört yıllık sürenin hesabında dikkate alınacak mı? 
CEVAP : – Hayır, alınmayacaktır.
SORU 29) – Dört ve yıllık sürenin hesabına; yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin, yöneticilik dışındaki geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan yöneticilik görevleri, dâhil edilecek mi?
CEVAP : – Evet dâhil edilecektir.
SORU 30) – Kurucu müdürlüğe görevlendirme nasıl yapılacak.
CEVAP : – Yeni açılmakta olan eğitim kurumlarını eğitim ve öğretime hazır hale getirmek üzere, eğitim kurumunun eğitim ve öğretime açılıp kuruma müdür norm kadrosu verildiği tarihe kadar geçen süre içerisinde yönetim hizmetlerini yürütmek üzere, müdür görevlendirilmesine ilişkin şartları taşıyanlar arasından(Yöneticilik yapmış olma şartı aranmaktadır) il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından kurucu müdür görevlendirilir.
SORU 31) – Müdür yetkili öğretmenliğe görevlendirme nasıl yapılacaktır?
CEVAP : – Müdür norm kadrosu bulunmayan eğitim kurumlarında görev yapmak üzere, o eğitim kurumunda görevli öğretmenler arasından, öğretmenlik görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından müdür yetkili öğretmen görevlendirilir.
SORU 32) -Kapatılan eğitim kurumlarında yöneticilerin durumu ne olacak?
CEVAP : – Kapatılan eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapanlar, il içinde ilan edilecek durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak ve kalan görev sürelerini tamamlamak üzere yönetici olarak görevlendirilme isteğinde bulunabileceklerdir.
SORU 33) -Yöneticilik görevlerinden istekleri üzerine ayrılanların ataması nereye yapılacaktır?
CEVAP : – Görev yaptıkları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise istekleri de dikkate alınarak kadrolarının bulunduğu il içinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.
SORU 34) -Yöneticilik görevini yaparken kendi istekleri ile ayrılanlar tekrar başvuruda bulunabilecekler mi? 
CEVAP : – Ayrıldıkları tarihten itibaren başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamayacaklar.
SORU 35) -Yöneticilik görevinden soruşturma sonucu alınanların durumu ne olacak, tekraren yöneticiliğe ne zaman başvurabileceklerdir? 
CEVAP : – Eğitim Kurumu yöneticilerinden haklarında yapılan adlî ve idarî soruşturma sonucu hazırlanan raporların yetkili amir ve kurullarca değerlendirilmesi sonucuna göre yöneticilik görevinden alınanlar, durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanır. Bu şekilde görevinden alınanlar, aradan dört yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamayacaklar.
SORU 36) -Yönetici norm kadrosunda değişiklik olması, fazlalık oluşması halinde nasıl bir uygulama yapılacak?
CEVAP : – Norm kadrolarının bazıları veya tamamı kaldırılan eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olanlar, kalan görev sürelerini bu eğitim kurumunda tamamlar. Bunlardan öğretmenliğe atanmak isteyenler, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna, aksi durumda ise istekleri de dikkate alınarak kadrolarının bulunduğu il içinde durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanır.

Musa AKKAŞ
Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı