Çalışma Notları

T.C. Anayasası Çalışma Notları – Soru Cevap

1.           Türkiye’nin ilk anayasal belgesi nedir?

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

2.            Türkiye’nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir?

1924 Anayasası

3.            Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası nedir?

1787 ABD anayasası

4.            Yaygın kanaate gö’re, Osmanlı’da ilk anayasal belge nedir?

1808 Sened-i ittifak

5.            Türkiye’nin en katı anayasası hangisidir?

1982 Anayasası

6.            Yönetmeliklerin nizamnamelere, nizamnamelerin kanunlara, kanunların da anayasaya uygun olması gerektiğini bildiren sisteme ne ad verilir?

Normlar Hiyerarşisi

7.            1982 Anayasasına gö’re, kanun yapma yetkisi kime aiddir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi

8.            TBMM seçimleri kaç yılda bir yenilenir?

5 yıl

9.            Kanunlar cumhurbaşkanınca kaç gün içinde yayımlanır?

15 gün

10.         Hangi kanunu cumhurbaşkanı veto edemez?

Bütçe Kanunu

11.         Kanunlar nerede yayınlanır?

Resmi Gazete

12.         1982 Anayasasına gö’re, kanun teklif etmeye kim yetkilidir?

Bakanlar kurulu ve milletvekilleri

13.         Usulüne gö’re yürürlüğe konulmuş temel hak ve ö’zgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumunda ne yapılır?

Milletlerarası antlaşma hükümlerinin uygulanacağı ön görülmüştür.

14.         TBMM tarafından verilen yetkiye dayanılarak hükümetçe çıkarılan düzenleyici işlemlere ne denir?

Olağan Kanun Hükmünde Kararnameler

15.         1982 Anayasasına gö’re nizamname (tüzük) çıkarma yetkisi kime aiddir?

Bakanlar Kurulu

16.         Kanunların ve tüzüklerin uygulamanmasına ilişkin ayrıntıları gösteren düzenleyici işlemlere ne ad verilir?

Yönetmelik

17.         1839 Tanzimat Fermanı hangi padişah dö’neminde çıkarılmıştır?

Abdülmecid Sultan

18.         Osmanlı’da halkın askerlik hizmeti yö’nünden eşitliği hangi belgeyle ortaya çıkarılmıştır?

1839 Tanzimat Fermanı

19.         Tanzimat dö’neminde etkin olan mahkeme türü hangisidir?

Nizamiye Mahkemeleri

20.         Gayrimüslimlerden alınan cizye vergisinin uygulanmayacağı taahhüdü hangi fermanda ortaya çıkmıştır?

1856 Islahat Fermanı

21.         Türk tarihinin tek yumuşak yazılı anayasası hangisidir?

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

22.         Devletin dini İslam’dır, hükmü ne zaman anayasadan çıkarılmıştır?

1928

23.         Devletin vasıfları arasına laiklik ve ilkeler ne zaman eklenmiştir?

1937

24.         Çok partili siyasi hayata ne zaman geçilmiştir?

1946)

25.         27 Mayıs 1960 darbesinden sonra siyasi iktidarın başına gelen kurul hangisidir?

Milli Birlik Komitesi

26.         Kanun hükmünde kararnameler hangi dö’nemde kabul edilmiştir?

971 – 1973 ara rejimi

27.         Yasama yorumu hangi anayasada kabul edilmiştir?

1924 Anayasası

28.         Kanunların anayasaya uygunluk denetimini gerçekleştirmek için kurulan mahkeme hangisidir?

Anayasa Mahkemesi

29.         Kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek anlamına gelen anayasa yargısı hangi anayasayla getirilmiştir?

1961 Anayasası

31.         1982 Anayasasına gö’re, hangi hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulabilir?

Savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüstü haller

32.         1982 Anayasasına gö’re anayasanın değiştirilmesi teklifi verebilmek için gereken sayı nedir?

Meclis üye tamsayısının 1/3’ü

33.         1982 Anayasasına gö’re, anayasa değişikliği getiren kanun cumhurbaşkanınca hangi halde tasdik edilebilir?

TBMM üye tamsayısının 2/3’ünün kabul etmesi

34.         TBMM üyelerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sö’zlerinden sorumlu tutulamamalarına ne denir?

Yasama sorumsuzluğu

35.         TBMM her yıl hangi ayda kendiliğinden toplanır ve TBMM’nin çalıştığı bir dö’neme ne ad verilir?

Ekim ayı – Yasama yılı

36.         TBMM’nin toplantı yetersayısı nedir?

TBMM üye tamsayısının (550) 1/3’üdür.

37.         TBMM’nin karar yetersayısı nedir?

TBMM üye tamsayısının i’ünün 1 fazlasıdır.

38.         Bakanlar Kurulu üyeleri kurula katılamadıkları zaman kime vekalet verebilir?

Diğer bir bakana

39.         TBMM’nin çalışmasını düzenleyen ve maddi anlamda anayasa sayılan düzenleyici işleme ne ad verilir?

TBMM içtüzüğü

40.         TBMM dışında çalışmalarını kendi yaptığı düzenleyici işlemlerle belirleyen kurum hangisidir?

Anayasa Mahkemesi

41.         Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek yetkisi kime aiddir?

TBMM

42.         1982 Anayasasına göre, meclisin ara verme veya tatil sırasında olağanüstü toplantıya çağırılması yetkisi kime aiddir?

Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı

43.         Cumhurbaşkanı makamında bulunmadığı zaman bu makama kim vekalet eder?

Meclis Başkanı

44.         Meclisin bilgi alma ve denetim yolları nelerdir?

1.   Soru 2. Meclis araştırması 3. Meclis soruşturması 4. Genel görüşme 5. Gensoru

45.         1982 Anayasasına gö’re, siyasi partilere kimler üye olamaz?

1.   Yüksek öğrenim öncesi öğrenciler 2. Yüksek yargı memurları 3. Devlet memurları 4. Askeri öğrenciler 5. TSK mensubları

46.         Seçimlerin ve halkoylarının genel idaresi ve denetimi hangi kurumun yetkisindedir?

Yüksek Seçim Kurulu

47.         Bir milletvekili cumhurbaşkanı olursa milletvekilliğinin durumu ne olur?

Milletvekilliği kendiliğinden sona erer.

48.         1982 Anayasasına gö’re, cumhurbaşkanını kim seçer?

TBMM

49.         TBMM cumhurbaşkanını seçemezse ne olur?

TBMM seçimleri yeniler

50.         Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, çalışan atama işlemleri hangi düzenleyici işlemle yapılır.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

51.         Türkiye Büyük Millet Meclisinin başkanlık divanı kimlerden oluşur?

–              Meclis Başkanı – Başkanvekilleri – Katib üyeler – İdare amirleri

52.         Cumhurbaşkanı seçilme yeterlilikleri nelerdir?

–              Türkiye vatandaşı olmak – 40 yaşını doldurmuş olmak – Yüksek öğrenim yapmış olmak – Önceden cumhurbaşkanlığı yapmamış olmak – Milletvekili olabilme şartlarını haiz olmak

53.         Milletvekili seçilebilme şartları nelerdir?

–              Türkiye vatandaşı olmak – 25 yaşını doldurmuş olmak – İlköğretim mezunu olmak – Mahcur olmamak – Mükellef olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak – Kamu hizmetinden yasaklı olmamak – Taksirli suçlar hariç bir yıldan çok hapis veya ağır hapis cezası almamış olmak – Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak – Kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesad karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olmamak

54.         1982 TC Anayasasına göre başbakanı atamak yetkisi kime aiddir?

Cumhurbaşkanı

55.         Bir bakanın Yüce Divan sıfatı verilen Anayasa Mahkemesi’ne sevk edilmesi durumunda ne olur?

Bakanlığı düşer.

56.         TBMM seçimlerinin ertelenmesi hangi halde mümkündür?

Savaş sebebiyle seçimler ertelenebilir.

57.         Cumhurbaşkanının tek başına yapabiceği belirtilen işlemler dışındaki kararların başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanması ilkesine ne ad verilir?

Karşı imza ilkesi

58.         Cumhurbaşkanınca kabul edilen Bakanlar Kurulu TBMM’den güvenoyu alamazsa ne olur?

Bakanlar Kurulu işgüder hükümet halini alır. İşgüder hükümetin gündelik devlet işlerini yürütebileceği kabul edilir.

59.         1982 TC Anayasasına gö’re, cumhurbaşkanı TBMM seçimlerinin yenilenmesine hangi hallerde karar verebilir?

1) Bakanlar Kurulu’nun kuruluşta güvenoyu alamaması 2) 99. madde uyarınca Bakanlar Kurulu’nun güvensizlik oyuyla düşürülmesi

3) 111. maddeye göre Bakanlar Kurulu’nun vazife sırasında güvenoyu alamaması 4) Başbakanın istifa etmesi

5) Yeni seçilen TBMM’de başkanlık divanının kuruluşunun tamamlanması üzerine 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulu’nun kurulamaması hallerinde Cumhurbaşkanı TBMM Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

60.         Gensoru teklifi verebilmek için en az kaç milletvekilinin imzası gerekir?

20 milletvekilinin imzası gerekir.

61.         Yargıtay başkanını seçme yetkisi kimdedir?

Yargıtay Genel Kurulu

62.         Anayasa Mahkemesi kararlarının anayasada sayılan ö’zellikleri nelerdir?

–              Kesin hüküm sayılır. – Temyize gidilemez. – İbtal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. – İbtal kararıyla yeni bir uygulamaya yol açacak şekilde hüküm kurulamaz.

–              Kararlar Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Anayasa Mahkemesi yürürlük tarihini 1 (bir) yılı geçmemek üzere ayrıca kararlaştırılabilir.

–              İbtal kararları geriye yürümez. Yani açık veya zımni şekilde mülga edilen kanunlar, ilga eden kanunun Anayasa Mahkemesi’nce ibtaliyle tekrar yürürlüğe giremez.

– Anayasa Mahkemesi kararları kanun gücündedir.

63.         Hangi düzenleyici işlemlere karşı Anayasa Mahkemesi’nde ibtal davası açılabilir?

–              Kanun

–              Kanun Hükmünde Kararname

–              TBMM içtüzüğü

64.         Hangi işlemler yargı denetimi dışında tutulmuştur?

–              Yüksek Askeri Şura kararları – Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. – Sıkıyönetim komutanının kararları – Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları

–              Memura verilen uyarma ve kınama cezaları

65.         Cumhurbaşkanının seçilebilmesi için kaç kişinin kabul oyu vermesi gerekir?

Cumhurbaşkanının ilk turda seçilebilmesi için 367 milletvekilinin kabul oyu gereki

66.        Para basılmasına kim karar verir?

TBMM

67.         Başbakanın Yüce Divan’a sevki halinde hükümetin durumu ne olur?

Hükümet kendiliğinden düşer.

68.         Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden ö’nce hangi bakanların çekilmesi gerekir?

–              Adalet Bakanı – İçişleri Bakanı – Ulaştırma Bakanı

69.         Bakanlar Kurulu milli emniyetin sağlanmasından kime karşı sorumludur?

TBMM’ye karşı

70.         Genel Kurmay Başkanı nasıl atanır?

Genel Kurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine cumhurbaşkanınca atanır.

71.         Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında toplanır?

Başbakan

72.         Olağanüstü hal ilan etme yetkisi kime verilmiştir?

Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna

73.         Cumhurbaşkanı hangi yargı mercilerine atamalarda bulunabilir?

–              Anayasa Mahkemesi – Danıştay – Yargıtay – Askeri Yargıtay – Askeri Yüksek İdare Mahkemesi – Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

74.         1982 TC Anayasasına gö’re, devletin iktisadi ve sosyal vazifelerinin sınırı nedir?

Mali kaynakların yeterliliği

75.         1982 TC Anayasasına gö’re, seçim kanunlarında hangi ilkeler gö’z önüne alınmalıdır?

–              Temsilde adalet – İdarede istikrar

76.         1982 TC Anayasasına göre, siyasi partiye üye olabilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gereklidir?

18 yaş

77.         Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partide vazife olmaları ne şekilde olabilir? Bu elemanlar ancak siyasi fırkanın merkez organlarında çalışabilirler.

78.         İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii neresi kabul edilir?

Danıştay

79.         Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki vazife ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümleyen merci neresidir?

Uyuşmazlık Mahkemesi

80.         Hakimler ve Savcılar Kurulunun başkanı kimdir?

Adalet Bakanı

81.         Hangi kanunun anayasaya aykırılığının ileri sürülemeyeceği öngörülmüştür?

İnkılab kanunları

82.         1982 TC Anayasasına göre inkılap kanunları nelerdir?

1.            430 sayılı Tevhidi Tedrisad Kanunu

2.            671 sayılı Şapka İktisası Kanunu

3.            677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile bir takım ünvanların men ve ilgasına dair kanun

4.            473 sayılı kanunun 110. maddesi ile evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair hüküm.

5.            1288 sayılı Beynelmilel Erkamının Kabulü Hakkında Kanun

6.            1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun

7.            2590 sayılı efendi, bey, paşa gibi lakab ve ünvanların kaldırılmasına dair kanun

8.            2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun

83.         Süreli veya süresiz yayın çıkarmak için nereden izin alınmalıdır?

Süreli veya süresiz yayın önceden izin almaksızın ve mali teminat yatırmaksızın çıkarılabilir.

84.         1982 TC Anayasasının başlangıç kısmının anayasal değeri nedir?

176. maddeye göre başlangıç kısmı anayasaya dahildir.

85.         Madde kenar başlıklarının hükmü nedir?

Anayasaya dahil değildir.

86.         Cumhurbaşkanı seçilirken meclisin toplantı yetersayısı nedir?

Üye tamsayısının en az üçte biri ile meclis toplanır.

87.         Bakanlar Kurulu adına, sö’zlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere başbakan veya bakanlardan bilgi istemeye ne denir?

Soru

88.        İlk devrede cumhurbaşkanı seçilebilmesi için kaç oy gerekir?

367

89.         1982 TC Anayasasına gö’re fakülte dekanları kim tarafından seçilir?

YÖK

90.         Temel hak ve özgürlüklerin vatandaş olmayanlar için sınırlanma şartları nasıl öngörülmüştür?

Milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanması öngörülmüştür.

91.         Anyasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülüp Anayasa Mahkemesine gelebilmesi için hangi şartlar ö’ngö’rülmüştür?

–              Aykırılık iddiasının bir mahkemede ileri sürülmesi – Aykırılık iddiasının görülmekte olan bir davada ileri sürülmesi.

–              Aykırılık iddiasının davada uygulanacak düzenleme hakkında olması – Aykırılık iddiasının mahkemece ciddi görülmesi veya doğrudan doğruya mahkemenin aykırılık kanısına varması

92.         Anayasa Mahkemesi, anayasaya aykırılık iddiasının diğer mahkemelerde ileri sürülmesi ile ö’nüne gelen işi beş ay içinde çö’zmezse davaya bakan mahkeme kararını neye göre verir?

1982 TC Anayasasının 152/3. maddesine göre davaya bakan mahkeme düzenlemenin anayasaya aykırılığı kanısında olsa da mevcud düzenlemeyi uygular.

93.         Anayasa mahkemesinde doğrudan doğruya ibtal davası açabilmek için esas olarak kaç gün tanınmıştır?

60 gün

94.         Kanunların şekil bakımından anayasaya aykırılığı iddiasında bulunabilmek için kaç gün öngörülmüştür?

10 gün

95.         Anayasa değişikliklerinde denetimin sınırı nedir?

Teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülememe şartına uyulup uyulmadığı hususu ile sınırlı bir denetim söz konusudur.

96.         Kanun hükmünde kararnamelerin şekil bakımından denetimi kaç gün içinde ibtal davasına konu edilebilir?

60 gün

97.         Anayasa mahkemesinde, anayasa değişikliklerinde ibtale ve siyasi parti davalarında kapatmaya karar verilebilmesi için kaç kişinin kabul oyu gerekir?

7 (3/5 çoğunluk)

98.         Anayasa mahkemesinin çalışma esasları ve üyeleri arasındaki işbö’lümü nasıl düzenlenir?

Anayasa mahkemesi içtüzüğü ile.

99.         Vergi ve benzeri mali yükler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasında uyuşmazlık çıkarsa nasıl bir çö’züme gidilir?

Danıştay kararının üstün tutulacağı söylenmiştir.

100.     Milli Güvenlik Konseyi dö’neminde çıkarılmış bir kanunun anayasaya aykırı olduğu kanısına varılırsa hangi yol izlenebilir?

Bu kanunu uygulayacak mahkeme aracılığıyla Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

101-     Üniversite rektörleri kim tarafından atanır?

Cumhurbaşkanı

102-     Anayasa mahkemesi başkanı kaç yıl gö’rev yapar?

4 yıl

103-     Bakanlar kurulu kararlarına karşı açılacak iptal davalarına neresi bakar ?

Danıştay

104-     Danıştay üyeleri kimler tarafından seçilir?

3/4’ü HSYK tarafından, 1/4’ü Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.

105-     Milletvekilinin düşürülmesine karşı açılan iptal davalarına hangi mahkeme bakar?

Anayasa mahkemesi

106-      Anayasa mahkemesi kimleri yüce divan sıfatıyla yargılar?

*Cumhurbaşkanını

*             Başbakan ve diğer bakanları

*             Yargıtay, danıştay, askeri yargıtay ve askeri yüksek idare mahkemesi başkan ve üyelerini, başsavcılarını

*             Cumhuriyet başsavcı vekilini

*             HSYK ve Sayıştay başkan ve üyelerini Yüce divanın kararları kesindir.

107-     Parlamenter Sistem Özellikleri?

Devlet başkanını meclis seçer. (Son düzenlemeyle Türkiye’de Cumhurbaşkanını halk seçer. Parlementer sistemden farkımız budur.)

*Devlet başkanı siyasi değildir. Yani hiçbir partiyle bağlantısı yoktur.

*Yumuşak bir kuvvetler ayrılığı vardır.

*             Türkiye bir parlementer sistem örneğidir.

108-      Meşruti Monarşi Nedir?

Meşruti monarşi, meclis ve bir krallığın bulunduğu yönetim şeklidir.

İngiltere, Belçika, Japonya gibi devletler örnek gösterilebilir. Bu devletlerde krallık artık önemini yitirmekle beraber temsili bir özellik kazanmıştır.

109-     Mutlak Monarşi Nedir?

Mutlak monarşi, sadece bir kişinin yönettiği devlet rejimidir.

Oligarşik Devlet Nedir? Bir sınıfın yönettiği devletlerdir.

110-     HABİTAT hangi uluslararası kuruma bağlıdır?

Birleşmiş Milletler’e bağlıdır.

111-     Teokratik Devlet Nedir?

Teokratik Devlet, dini olarak bir kişi yada zümre tarafından yönetilen devlettir.

112-     Cumhurbaşkanı vefat ederse yenisi seçilene kadar yerine kim vekalet eder?

TBMM başkanı

113-     Yargı denetime tabi olmayan durumlar nelerdir?

Yargı denetime tabi olmayan durumlar:

*             Cumhurbaşkanının tek başına yapmış olduğu işlemler. (Ör: Anayasa mahkemesi üyelerini seçmesi)

*             HSYK kararları

*             Yüksek askeri şura (YAŞ) kararları

*             Memurlara verilen uyarı ve kınama cezaları

114-     Devlet güvenlik mahkemeleri ne zaman kaldırılmıştır?

2004 yılında

115-     Parti kapatma davalarında anayasa mahkemesinde kaç oy aranır?

Nitelikli çoğunluk yani 3/5’inin oyu aranır. (7 oy)

Anayasa değişikliklerinin şekil bakımından iptali için de 3/5’inin oyu gerekir. Anayasa mahkemesi, diğer tüm kararlarını salt çoğunluk ile alır.

116-      Anayasa mahkemesi kaç üyeden oluşur?

11 asil, 4 yedek üyeden oluşur.

*             Üyelerin tamamını Cumhurbaşkanı seçer.

*             Başkan ve başkanvekilini kendi aralarında yapacakları gizli oylama ile seçerler. (4 yıllık)

117-      İtiraz(defi) yolu nedir?

(Kanun ve KHK’ların anayasaya uygunluk denetim yollarından birisidir.)

Davaya bakan hakime taraflardan biri kanun yada KHK’yı anayasaya aykırı bulursa ve bu iddia ciddi görülürse dava durdurulur.

–              Anayasa mahkemesine itiraz edilir.

–              Anayasa mahkemesi 5 ay içinde karar verir. (Bu süre içinde karar vermezse dava mevcut kanun, KHK’ya göre davayı sonuçlandırır.)

Anayasa mahkemesi aykırılık iddasını reddederse, kararın resmi gazetede yayınlanmasından itibaren 10 yıl içinde tekrar başvuru yapılamaz.

Kanunların, KHK’ların ve Meclis iç tüzüğünün esas yönünden iptali Kanunların, KHK’ların ve Meclis iç tüzüğünün esas yönünden iptali:

Resmi gazetede yayınlandıktan sonra en geç 60 gün içinde yapılır.

*             Anayasa mahkemesi tarafından bakılır.

İptal davası açabilecekler:

*             Cumhurbaşkanı

*             TBMM’nin 1/5’i

*             Ana muhalefet partisi

*             İktidar partisi

Anayasa değişiklikleri sadece şekil (biçim) yönüyle incelenir.

Olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş döneminde çıkarılan KHK’ler için şekil ve esas bakımından Anayasa mahkemesine iptal davası açılamaz.

118-     KHK ve Meclis iç tüzüğünün şekil yö’nünden iptali başvurusu en geç kaç gün içinde yapılabilir?

Resmi gazetede yayınlandıktan sonra en geç 60 gün içinde, Anayasa mahkemesine yapılır.

İptal istemi yapabilecekler:

*             Cumhurbaşkanı

*             TBMM’nin 1/5’i

*             Ana muhalefet partisi

*             İktidar partisi

119-     Bakanlar kurulunun yaptığı işlemleri kim denetler?

TBMM

120-     Cumhurbaşkanı seçilmek için ne kadar oy almak gerekir?

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

2.    Basamak:İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

121-     Cumhurbaşkanlığı seçimi kaç gün içinde tamamlanmak zorundadır?

Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki 60 gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden 60 gün içinde tamamlanır.

122-     Meclis dışından bakan atanabilir mi?

Evet atanabilir.

*             Milletvekili seçilme yeterliliklerini taşımak zorundadır.

*             Örneğin Kemal Derviş, Ecevit döneminde 2001 krizini çözmek için Amerika’dan çağırılıp bakan yapılmıştır.

(Başbakan milletvekili olmak zorundadır.)

Cumhurbaşkanının görev süresi kaç yıldır? 5 yıl

123-     TBMM yapacağı tüm işlemlerde en az kaç milletvekili ile toplanır?

184 Milletvekili (1/3)

124-     Türkiye Cumhuriyeti’nde yürütme organları hangileridir?

Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulu

125-     Yürütmenin, yapılan işlemlerden sorumlu tarafı hangisidir?

Bakanlar kurulu

126-     Bir yasama dö’neminde sonuçlandırılamayan kanun tasarısı ve teklifleri için ne söylenebilir?

Hükümsüz olurlar.

127-               İlmi içtihat nedir?

Bir hukuki meselenin çözümü hakkında hukuk bilginlerinin ortaya koydukları düşüncelere ilmi içtihat denir

128Hangi hukuk alanında, yazılı hukuk kuralı olmasa bile geleneklere gö’re karar verilmez?

Borçlar hukuku

129-     Genelkurmay başkanı kime karşı sorumludur?

Başbakan

130-     Kaymakam idari olarak hangi kurumun temsilcisidir?

Hükümetin temsilcisidir.

131-     Sıkıyö’netim her defasında en fazla kaç ay uzatılabilir?

4 ay

*             Sıkıyönetim ilanı Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan bakanlar kurulu tarafından yapılır.

*             En fazla 6 ay süre ile ilan edilebilir.

*             Gerekiyorsa uzatma en fazla 4 ay olarak TBMM tarafından yapılır.

132-      Cumhurbaşkanı sadece hangi suçtan yargılanabilir?

Vatana ihanet suçlaması ile yargılanabilir.

*             TBMM üye tam sayısının en az 1/3’ünün teklifi ve en az 3/4’ünün vereceği karar ile yüce divana sevkedilir.

*             Yüce divan sıfatıyla anayasa mahkemesi yargılar.

NOT: (19.03.2008)

Abdullah Gül hakkında da AKP’nin kapatma davasında suç iddaları bulunmaktadır. Bunlar fiili olarak cumhurbaşkanlığı öncesinde işlendiği idda edildiği için geçerli olabilirler. Yani kısacası Cumhurbaşkanı daha önceki dönemde işlediği bir suçtan yargılanabilir.

133-     Başbakan ve bakanların siyasi sorumlulukları TBMM tarafından nasıl denetlenir?

Gensoru ile denetlenir.

*             Siysal sorumluluk = Görevleri ilgili sorumluluklarıdır.

134-     Bir seçim dö’neminde en fazla kaç tane ara seçim yapılabilir?

Sadece 1 ara seçim yapılabilir.

135-      21, 24, 61 ve 82 anayasalarında ortak olarak geçerliliği olan en ö’nemli hüküm hangisidir?

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

136-     Kö’y nasıl kurulur?

İçişleri bakanlığı kararıyla kurulur.

137-     Belediye başkanlığı seçimleri kaç yılda bir yapılır?

5 yılda bir yapılır.

138-     Cumhurbaşkanının meclis dışından aday gösterilebilmesi için kaç vekilin yazılı teklifi gerekir?

20 milletvekilinin yazılı teklifi gerekir.

139-     Bir kimse en fazla kaç kez cumhurbaşkanı seçilebilir?

2 kez seçilebilir.

140-     Meclis başkanı oylaması nasıl yapılır?

Gizli oylama ile yapılır.

*             TBMM üyeleri içinden seçilir.

*             Bir seçim döneminde 2 kere meclis başkanı seçilir.

Meclis başkanlığı seçimi:

1.            tur: TBMM 2/3’ünün oyu

2.            tur: TBMM 2/3’ünün oyu

3.            tur: TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğu

4.            tur: 3. turda en fazla oy alan iki kişi aday olarak kalır. En fazla oy alan seçilir.

141-     TBMM başkanlık divanı kimlerden oluşur?

Meclis başkanlık divanı üyeleri:

*             Meclis başkanı

*             Başkan vekilleri

*             Katip üyeler

*             İdare amirleri

*             Meclis başkanlık divanı seçimi bir seçim döneminde 2 kere yapılır.

142-     TBMM her yıl hangi tarihte kendiliğinden toplanır?

1 Ekim

143-     Yüksek seçim kurulu üyelerini kim seçer?

Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından seçilir.

*             Başkan ve başkanvekilini bu üyeler kendi aralarında gizli oy ile seçerler.

144-     Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kim kabul eder?

Yüksek seçim kurulu

145-     Seçim bölgelerini kim belirler?

Yüksek Seçim Kurulu belirler.

146-     Hangi hallerde ara seçime gitmek zorunludur?

*             Boşalan TBMM üyeliklerinin sayısı, üye tam sayısının %5’ini buluyorsa, 3 ay içinde ara seçim yapılır.

*             Bir ilin yada bir seçim çevresinin TBMM’de temsilcili kalmaması haline, boşalmayı takip eden 90 günün sonundaki ilk pazar gününde ara seçim yapılır.

146-     TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılır?

4 yıl

147-     Milletvekili seçilebilmek için en az eğitim durumu ne olmalıdır?

İlkokul mezunu olmak

148-     Milletvekili seçilebilmek için en az kaç yaşını doldurmak gerekir?

25

149-     82 Anayasasının değiştirelemeyecek hükümleri nelerdir?

İlk 3 maddesi değiştirelemz. Bunların değiştirelemeyeceği 4. maddede yazmaktadır.

1.            Madde (Devletin şekli):

Türkiye devleti bir cumhuriyettir.

2.            Madde (Cumhuriyetin Nitelikleri):

Türkiye cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

3.            Madde (Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti):

Türküye cumhuriyeti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.

Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı, al bayraktır.

Milli marşı, İstiklal Marşı’dır.

Başkenti, Ankara’dır.

150-     Savaş sebebiyle seçimler ne kadar süre ertelenebilir?

1 yıl ertelenebilir

151-     Birleşmiş Milletler eğitim, bilim ve kültür ö’rgütünün kısaltması hangisidir?

UNESCO

152-     Anayasa mahkemesi üyelerini kim seçer?

Cumhurbaşkanı seçer.

153-     NATO’nun merkezi nerededir?

Brüksel

154-     Cumhurbaşkanı yurtdışındayken yerine kim vekillik eder?

TBMM başkanı

155-     Yö’netmeliklerin iptaline hangi üst mahkeme bakar?

Danıştay

156-     Seçim kanunlarını hangi kurum hazırlar?

Sadece TBMM kanun koyar

157-     Siyasi partilerin kapatılma davalarını kim açar?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

158-     +Governörler kurulu hangi kurumun en yüksek yetkili organıdır?

IMF (Uluslararası para fonu)

159-     MGK’ya kim başkanlık eder?

Cumhurbaşkanı başkanlık eder.

* Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlarda başbakan başkanlık eder.

160-     Serbest Piyasa Kurulu üyelerini kim atar?

Bakanlar Kurulu

161-     Kimler kanun teklif etmeye yetkilidir?

Bakanlar kurulu ve milletvekilleri kanun teklif edebilir.

162-     Türkiye NATO’ya hangi yıl üye olmuştur?

** 1952 de üye olmuştur

163-     MGK gündemini kim belirler?

Cumhurbaşkanı

164-     Devlet denetleme kurulu hangi kuruma bağlıdır?

Cumhurbaşkanı

165-     Laiklik ilkesi ilk defa anayasamıza hangi tarihte girmiştir?

1924 anayasasına 1937 yılında yapılan değişiklikle ilk defa laiklik ilkesi ve diğer Atatürk ilkeleri anayasaya girmiştir.

166-     Başbakan yüce divana sevkedilirse ne olur?

Hükümet düşer.

167-     Anayasa değişikliği kabul oranı en az kaç kişiyle yapılır?

TBMM üye tam sayısının en az 3/5’i ile yapılır.

168-     Bir bakan yüce divana sevkedilirse ne olur?

Bakanlığı düşer

169-     Türkiye’de çok partili hayata ne zaman geçilmiştir?

1946

170-     Devlet memurlarının kendi kurumları ile ilgili davalarına hangi mahkeme bakar?

İdare mahkemesi

171-     Meclis soruşturması için en az kaç milletvekilinin imzasına ihtiyaç vardır?

En az 55 Milletvekili (1/10)

172-     Gensoru verilmesi için en az kaç milletvekilinin imzası gerekir?

En az 20 milletvekili gerekir.

*             Yada mecliste grubu bulunan bir parti verebilir.

*             Parti grubu oluşturmak için en az 20 milletvekiline ihtiyaç vardır.

173-     Hangi kurumlar devlet denetleme kurulumu tarafından denetlenmez?

Yargı ve askeri kurumlar denetlenemezler.

174-     Tüzük ve kanunların nasıl uygulanacağını belirtmek için ne kullanılır? Yönetmelik

175-     Ara seçim yapılabilmesi için genel seçimler üzerinden en az kaç ay geçmiş olmalıdır?

En az 30 ay geçmiş olmalıdır.

Ayrıca genel seçimlere 1 yıldan fazla bir süre kalmış olmalıdır.

Kanunları somutlaştırmak için bakanlar kurulu ne çıkarır?

Tüzük çıkarır.

Tüzükler kanunların uygulanış biçimlerini içererek somutlaştırır.

*             Tüzükleri sadece bakanlar kurulu çıkarır.

*             Tüzükleri Danıştay denetler.

176-     KHK resmi gazetede yayınlandıktan kaç gün sonra yürürlülüğe girer?

Resmi gazetede yayınlandıktan sonra hemen yürürlülüğe girer.

*             Derhal meclise gelip, görüşülüp kabul edilir yada reddedirlir. (Ama o anda yürürlülüktedir.)

177-     Bir kanun tasarısını mecliste ilgili komisyon kaç gün içinde inceleyip meclis başkanına gönderir?

45 gün içinde kanun tasarısı/teklifi incelenip onaylanır yada veto edilebilir.

*             Onaylanan tasarı/teklif meclis başkanına gönderilir.

*             Meclis başkanı da hemen genel kurula görüşmek için sunar.

Genel olarak bir yasanın oluşum aşamaları şu şekildedir:

1.           Kanun tasarısı/teklifi yapılır.

2.            Meclis başkanına sunulur.

3.            Meclis başkanı ilgili komisyona sunar.

4.            Komisyon 45 gün içinde onaylar yada veto eder.

5.            Komisyon onaylarsa tekrar meclis başkanına sunar.

6.            Meclis başkanı komisyondan gelen tasarıyı derhal görüşmek çin genel kurula sunar.

7.            Genel kurulda kabul edilmezse 1 yıl içinde tekrar görüşülemez.

8.            Genel kurulda kabul edilirse Cumhurbaşkanına sunulur.

9.            Cumhurbaşkanı 15 gün içinde onaylayabilir, veto edebilir, anayasa mahkemesine anayasaya aykırılık varsa başvurabilir.

10.        Veto edilirse 2. kez gönderildiğinde veto edemez. (Değişiklik yapılan bölümler yine veto edilebilir. Aynen gönderilen bölümler veto edilemez)

11.        Onaylarsa resmi gazetede yayınlanır ve 45 gün sonra (özel bir tarih belirtilmemişse) kanun yürürlülüğe girer.

178-     Bir kanunu Bakanlar kurulu ö’nerirse ne isim alır?

Yasa tasarısı

179-     Bir kanunu milletvekili ö’nerirse ne isim alır?

Yasa teklifi

180-     TBMM’nin tatile girmesine kim karar verir?

TBMM genel kurulu karar verir.

181-     Bir yasayı meclis kabul etmezse tekrar genel kurula en erken ne zaman gelebilir?

En erken 1 yıl sonra gelebilir.

182-     Anayasa değişikliği teklifi en az kaç kişiyle yapılır?

TBMM üye tam sayısının 1/3’ü ile yapılabilir.

183-     TBMM toplantı yeter sayısı kaçtır?

TBMM üye tam sayısının 1/3’ü yani 184 milletvekilidir.

*             Karar yeter sayısı salt çoğunluktur. Ama salt çoğunluk TBMM üye tam sayısının 1/4+1’inden az olamaz.

184-     Ülke ani saldırıya uğrarsa TSK’nın kullanımına kim karar verebilir?

Cumhurbaşkanı acil durumlarda ve TBMM tatildeyken gerekiyorsa silahlı kuvvetlerin kullanımına karar verebilir.

*             Normal şartlarda TBMM karar verir.

185-     KHK çıkarma yetkisini bakanlar kuruluna neresi verir?

TBMM

186-     Türkiye Birleşmiş Milletlere ne zaman üye olmuştur?

1945 yılında üye olmuştur.

*             Kurucu üyedir.

187-     Türkiye’de AB uyum yasaları sürecinde hangi mahkeme kurulmuştur?

Aile mahkemesi

188-     Genel ve ö’zel affı neresi çıkarabilir?

TBMM

189-    Yabancı ülkelere temsilci gö’ndermek kimin gö’revidir?

Cumhurbaşkanı

190-    Savaş ilanına neresi karar verir?

TBMM

191-    Seçmen kütüğüne kayıtlı olmayan birisi oy kullanabilir mi?

Kullanamaz

192-    Partinin temelli kapatılmasına neden olan milletvekillerine ne olur?

Milletvekilliği düşer.

Milletvekili, 1 ay içinde 5 kez çalışmalara özürsüz bir şekilde katılmazsa yaptırımı ne olur Milletvekilliği düşer.

193-    İlçede dirlik ve düzenden sorumlu kişi kimdir?

Kaymakam

194-    Belirli bir süre yürürlükte olan yazılı ve yazısız hukuk kurallarına ne denir?

Pozitif hukuk

195-    KHK çıkarma yetkisi nereye aittir?

Bakanlar kurulu

196-    Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasından kim sorumludur?

Cumhurbaşkanı

197-    Milletvekillerinin yasama sorumsuzluğu nedir?

Milletvekillerinin meclisteki çalışmalarını, düşünce ve sözlerini meclis dışında da açığa vurmaktan sorumlu tutulamamalarıdır.

198-    Bir mahkumun sürekli hastalık, sakatlık gibi nedenlerle affedilmesine hangisi karar verebilir?

Cumhurbaşkanı

199-    İdari mahkemelerce verilen kararların nihai inceleme yeri neresidir?

Danıştay

200-     Milletvekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması itirazlarını neresi inceler?

Anayasa mahkemesi

201-     Anayasa mahkemesi başkanını kim seçer?

Anayasa mahkemesi üyeleri kendi aralarında yapacakları oylama ile seçer.

202-     Türkiye IMF’ye ne zaman üye olmuştur?

1947

203-     Siyasi partilerin kapatılma davalarına hangi mahkeme bakar?

Anayasa mahkemesi

204-     TSK’yı Irak’a gönderme yetkisini hükümete neresi vermiştir?

TBMM

* Silahlı kuvvetlerimizin ülke dışına gönderme yetkisi TBMM tarfından hükümete verilir.

205-     Bireyi sağ doğmak şartıyla, ana rahmine düştüğü andan itibaren hak sahibi kabul eden ö’zel hukuk?

Medeni hukuktur.

206-     Devlet denetleme kurulu hangi teşkilata bağlıdır?

Cumhurbaşkanlığı

207-     Yeni kurulan bakanlar kurulunun gö’reve başlaması hangisi ile gerçekleşir?

Cumhurbaşkanının hükümet listesini onaylaması ile gerçekleşir.

208-     Genel seçimlerden ö’nce hangi bakanlıklar gö’revlerinden çekilir?

Adalet, ulaştırma, içişleri

209-     Herhangi bir kuralın koymuş olduğu emir ve yasaklara uymama durumunda karşılaşılacak tepki nedir?

Müeyyide (yaptırım)

210-     TBMM adına genel ve katma bütçeli idarelerin mali denetimini neresi yapar?

Sayıştay

211-    İnsan haklarında ilk uluslararası hukuk aracı olarak bilinen çalışmayı yapan örgüt hangisidir?

Birleşmiş Milletler

212-    Olağanüstü hal en fazla kaç ay süre ile ilan edilebilir?

6 ay

213-    Atatürk milliyetçiliği deyimi hangi anayasamızda kullanılmıştır?

1982 anayasasında kullanılmıştır.

214-    Mali yükümlülükler konusunda sayıştayla hangi mahkemenin itilafında sayıştay dikkate alınmaz?

Danıştay

215-    Türkiye, insan hakları evrensel beyannamesini ne zaman imzalamıştır?

1948

216-    İcra yetkisinin tamamen başbakan ve bakanlar kurulunda olduğu hükümet sistemi hangisidir?

Parlementer sistem

217-    Teamülen yada geleneksel anayasa olarak bilinen anayasa hangisidir?

Yazısız anayasa

218-    Bir kişi milletvekili olabilimek için en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?

25

219-    Devlet denetleme kurulu başkan ve üyelerini kim seçer?

Cumhurbaşkanı

220-    TBMM’de başbakan ve bakanların cezai sorumlulukları nasıl denetlenir?

Meclis soruşturması

221-    Siyasi partilerin kapatılması ile ilgili davaya hangi mahkeme bakar?

Anayasa Mahkemesi

222-     Cumhurbaşkanlığı makamı boşalması halinde yenisi seçilene kadar yerine kim vekillik eder?

Meclis başkanı

223-     Bakanlar kurulu, bütçe tasarısını mali yılbaşından en az kaç gün ö’nce TBMM’ye sunmak zorundadır?

75 gün

224-     Meclis iç tüzüğünü neresi denetler?

Anayasa mahkemesi

225-     Büyükşehir Belediyeleri nasıl kurulur?

Büyükşehir Belediyeleri KHK (Kanun hükmünde kararname) ile kurulur.

Belediyeler nasıl kurulur?

Belediyeler müşterek kararname ile kurulur.

226-     Avrupa insan hakları mahkemesine başvurmak için ö’n şart nedir?

İç hukuk yolları tamamen tüketilmelidir

227-     Milletvekillerinin dokunulmazlığını kim kaldırabilir?

TBMM

228-     1982 anayasasına gö’re boşalan bir bakanlığa en geç kaç gün içinde atama yapılır?

1982 anayasasına göre boşalan bir bakanlığa en geç 15 gün içinde atama yapılır.

229-     Tüzükler tarih belirtilmediği takdirde resmi gazete yayınlandıktan kaç gün sonra yürürlülüğe girer?

Tüzükler tarih belirtilmediği takdirde resmi gazete yayınlandıktan 45 gün sonra yürürlülüğe girer.

230-     Türkiye’nin AB’ye ilk başvurduğu tarih?

1959 yılında şimdi adı AB olan AET’ye ilk ortaklık başvurusu yapılmıştır.

231-     DGM ne zaman kuruldu ve kaldırıldıi?

DGM yani Devlet Güvenlik Mahkemesi, 61 anayasasında yapılan 1973 değişikliğiyle kuruldu. 2004 yılında kaldırıldı.

232-     Yargıtay üyelerini kim seçer?

HSYK

233-     Bakanlar kuruluna KHK çıkarma yetkisi ne zaman verildi?

Bakanlar kuruluna KHK çıkarma yetkisi 73 yılı değişikliği ile verildi. 61 anayasasıyla güçlendiliren yasamaya karşı yürütme bir nebze güçlendirildi. 82 anayasasında daha da güçlü bir yürütme görüyoruz.

234-     Türkiye’de 2 Meclisli yö’netim ne zaman olmuştur?

61 anayasasıyla birlikte 2 meclisli yönetim başlamıştır. 82 anayasasıyla birlikte kaldırılmıştır.TBMM ile birlikte eski siyasetçiler ve önemli kişilerin bulunduğu Cumhuriyet Senatosu vardı.

235-     İlk kez ö’zerk kuruluşlar ne zaman oluşturuldu?

61 anayasasında oluşturuldu. Üniversiteler ve TRT’ye özerklik verildi.

*             71 muhtırasından sonra TRT’nin özerkliği kaldırıldı. Üniversiterin özerkliği azaltıldı.

236-     Olağanüstü hal her defasında en fazla kaç ay uzatılabilir?

4 ay

*             Sıkıyönetim ilanı Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan bakanlar kurulu tarafından yapılır.

*             En fazla 6 ay süre ile ilan edilebilir.

*             Gerekiyorsa uzatma en fazla 4 ay olarak TBMM tarafından yapılır.

237-     Başlangıç hükümleri ilk kez hangi anayasada yer aldı?

Başlangıç hükümleri ilk kez 61 anayasasında yer almıştır.

238-     Temel hak ve ö’zgürlüklerin en detaylı ele alındığı anayasa?

Temel hak ve özgürlüklerin en detaylı bir şekilde ele alındığı anayasa, 61 anayasasıdır.

*             Sosyal devlet ilkesi, Hukuk devleti ilkesi, Demokratik devlet ilkesi ilk kez anayasaya girmiştir.

*             Dernek kurma hakkı, sendika hakkı toplu sözleşme hakkı ve grev hakkı ilk defa verilmiştir.

239-     Diyanet işleri başkanlığı ne zaman kuruldu?

Diyanet işleri başkanlığı 61 anayasası ile birlikte kurulmuştur.

240-     İlk kez parlamenter sisteme geçtiğimiz anayasa hangisidir?

1961 anayasasıdır.

241-     Anayasa mahkemesi kanunları hangi yö’nüyle inceler?

Anayasa mahkemesi kanunları şekil ve esas bakımından yani iki yönüyle de inceleyebilir.

242-     Milletvekillerinin seçim tutanaklarını kim kabul eder?

Yüksek seçim kurulu

243-     İdari ve vergi mahkemelerinin verdiği hükümlerin son inceleme yeri neresidir?

Danıştay

244-     Anayasa mahkemesi ne zaman kuruldu?

Anayasa mahkemesi, 61 anayasasıyla birlikte kuruldu.

245-     TBMM’de karar yeter sayısı kaçtır?

Toplantı yeter sayısının salt çoğunluğu [TBMM üye tam sayısının 1/4 +1’inden az olamaz (139)]

246-     Çoğulcu demokrasi nedir?

Çoğulcu demokrasi, sadece seçilen parti değil azınlıklar ve sivil toplum örgütleri de söz sahibidir. 61 anayasasıyla birlikte çoğulcu demokrasi anlayışı Türk hayatına girmiştir. 1960 ihtilali? 1960 ihtilali, sadece demokrat partiye karşı yapılmıştır. Dolayısıyla sadece demokrat parti kapatılmış ve maliye bakanı, dışişleri bakanı ve başbakan idam edilmiştir. Muhalefet partisi konumundaki CHP yeni anayasa yapımına bile katılabilmiştir.

247-     Üniter devlet nedir?

Üniter devlette ülke tümüyle tek elden yönetilir. Yasalar tüm bölgelerde uygulanır. Herhangi bir bölgeye özel bir hak verilmez. Türkiye üniter bir devlettir.

248-     Kanunların yürürlülüğe girmesi için en son hangi işlem yapılmalıdır?

Resmi gazetede yayımlanması. (Özel bir tarih belirtilmemişse, 45 gün sonra yürürlülüğe girer.)

249-     Federal devlet nedir?

Günümüzde en tipik federal sistemle yönetilen devletler: ABD, Rusya, Kanada, Almanya’dır. Federal devlette ülke eyalet gibi birimlere ayrılır, her bölge kendi içinde özerk bir yapı oluşturur dışarıda devlete bağlıdır. Eyaletler kendi yasalarını çıkarıp uygulayabilir.

250-     Karma hükümet sistemi hangi anasayamızda uygulanmıştır?

Karma hükümet sistemi 24 anayasasıyla uygulanmıştır. 61 anayasasıyla gerçek anlamda parlementer sisteme geçilmiştir.

251-     Çoğunlukçu demokrasi anlayışı nedir?

Çoğunlukçu demokrasi mutlak dmeokrasidir. Azınlık ve sivil toplumlar gözetilmeksizin çoğunluk olarak seçilen partinin istediği olur. 1924 anayasası ile Türkiye’de çoğunlukçu demoktasi benimsenmiştir. 61 anayasasında verilen aşırı özgürlükler bunun bir ters etkisi sonucu bir tepki hareketi olarak ortaya çıkmıştır. 82 anayasasında da bu tepki biraz hafifletilmiştir.

252-     Mecliste siyasi parti kurmak için kaç milletvekili gerekir?

20 milletvekili

253-     Devletin dini islamdır maddesi ne zaman çıkarıldı?

Devletin dini islamdır maddesi, 21 anayasasına 23 değişikliği ile girmiştir.

24 anayasasından 28 değişikliği ile çıkarılmıştır. Bu bir laikleşme adımı olarak değerlendirilir.

254-     Devlet başkanının doğrudan doğruya halk tarafından seçildiği sistem hangisidir?

Başkanlık sistemi

Ankara ne zaman başkent oldu? Ankara, 13 Ekim 1923 yılında başkent olmuştur.

255-     Sosyal devlet ilkesi ilk defa hangi anayasamızda yer almıştır?

1961 Anayasası

256-     Türkiye’nin ilk sert anayasası hangisidir?

Türkiye’nin ilk sert anayasası, 1924 anayasasıdır.

(Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Bu maddenin değiştirilmesi dahi teklif dilemez.)

257-     Kapitalist devlet nedir?

Kapitalist devlette üretim araçları şahıslara aittir. Parasal konumda güçlü olan birey daha üstün ayrıcalıklarra sahip olabilir.

258-     Sosyalist devlet nedir?

Sosyalist devlette üretim araçları devlete aittir. Sınıfsal bir ayrılık yoktur.

259-     AB ülkelerinde dö’nem başkanlığı ne kadar sürer?

6 ay

260-     Yargı kurumlarının esaslarını ne belirler?

Yargı kurumlarının esaslarını, Yargılama (usül) hukuku belirler

261-     Vergi hukuku davalarının üst mahkemesi?

Vergi hukuku davalarının üst mahkemesi, danıştay’dır.

262-     2. Meşrutiyetin ilanında hangi grup etkili olmuştur?

2.    Meşrutiyetin ilanında İttihat ve Terraki Fıkrası etkili olmuştur. 2. Meşrutiyetle birlikte etkisiz olan osmanlıcılık düşüncesi yerine Türkçülük akımı benimsenmiştir.

263-     1. Meşrutiyet’in ilanında hangi grup aktif olmuştur?

Jöntürkler yani Genç Osmanlılar etkin bir tol üstlenmişlerdir.

1.   Meşrutiyetin ilanında Osmanlıcılık düşüncesi etkili olmuştur.

264-     Milletvekilliği ile bağdaşmayan eylemlerde ısrar eden vekile ne olur? Milletvekilliği düşer.

265-     Türklerin ilk anayasası nedir?

Türklerin ilk anayasası, osmanlı döneminde 1876 yılında 1. meşrutiyet ile ilan edilmiş Kanun-i Esasi’dir.

1877-78 Osmanlı-Rus harbinde (93 harbi) mebusan meclisinde aşırı muhalefet yapılması nedeniyle 2. Abdülhamid tarafından Mebusan meclisi kapatılmıştır. Fakat kanun-i esasi 1922 yılına kadar yürürlülükte kalmıştır. 1921 anayasası çerçeve anayasa olması nedeniyle kanun-i esasi ile birlikte 1 yıl gibi bir süre kullanılmak zorunda kalınmıştır

266-     Osmanlıda batılı devletlerin baskısıyla yapılmış en büyük yenilik nedir?

Osmanlıda batılı devletlerin baskısıyla yapılmış en büyük yenilik, Islahat fermanıdır.

267-     Olağanüstü hal durumunu hangisi uzatabilir?

TBMM

268-     Osmanlıda ilk kez padişah nerede kanun üstünlüğünü kabul etti?

Tanzimat Fermanı ile padişah ilk kez kanun üstünlüğünü kabul etti. Ayrıca tanzimat fermanı tek taraflı olarak padişahın kendi isteğiyle ilan edilmiş olmasıyla da ayrı bir özellik taşır.

269-     Olağanüstü hal ilan yetkisi kime aittir?

Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna aittir.

270-     Osmanlıda ilk demokratikleşme adımı nedir?

Osmanlıda ilk demokratikleşme adımı, Sened-i ittifaktır.

271-     Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkiyi hangi hukuk ele alır?

Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkiyi, yani devletler arasındaki ilişkiyi devletler hukuku ele alır.

278-     Bir Türk ile bir Fransız arasındaki ilişkiyi hangi hukuk ele alır?

Bir Türk ile bir Fransız arasındaki ilişkiyi, yani kişiler arasındaki ilişkiyi özel hukuk ele alır.

279-     Mevzu hukuk nedir?

Sadece yazılı kurallardır.

280-     Bütçe kanunu hangi tarihte yürürlülüğe girer?

1 ocak

281-     Pozitif hukuk nedir?

Yürürlükte olan yazılı, yazısız tüm kurallara pozitif hukuk denir.

282-     İlk anayasal belge nedir?

İlk anayasal belge, sened-i ittifaktır.

2.    Mahmut ile ayanlar arasında hazırlanmıştır.

Ayanları kontrol altına alarak, merkezi yönetimi güçlendirmiştir.

283-     Meclis Hükümeti Sistemi Meclis Hükümeti Sistemi:

*             Bir devlet başkanı yada başbakanlık makamı yoktur.

*             Kuvvetleri birliği ilkesi benimsenmiştir.

*             En tipik örneği İsviçre’dir. Türkiye 1921 anayasası geçerli olduğu 1921-23 yılları arasında meclis hükümeti sistemini kullanmıştır. 1923 yılında yapılan değişiklikle Türkiye Cumhuriyet sistemine geçmiştir.

284-     Başkanlık Sistemi Özellikleri

Başkanlık Sistemi:

*             Sert bir kuvvetler ayrılığı vardır. Yasama yürütmeyi görevinden alamaz yada yürütme yasanın işine karışamaz.

*             Devlet başkanını halk seçer. (Türkiye’nin başkanlık sistemi ile ortak özelliği budur.)

*             Devlet başkanı bir parti mensubudur. Yani siyasidir.

*             En tipik örneği ABD’dir.

285-    Parlamenter Sistem Özellikleri?

Parlamenter sistem:

*Devlet başkanını meclis seçer. (Son düzenlemeyle Türkiye’de Cumhurbaşkanını halk seçer. Parlementer sistemden farkımız budur.)

*Devlet başkanı siyasi değildir. Yani hiçbir partiyle bağlantısı yoktur.

*Yumuşak bir kuvvetler ayrılığı vardır.

* Türkiye bir parlementer sistem örneğidir.

286-    Meşruti Monarşi Nedir?

Meşruti monarşi, meclis ve bir krallığın bulunduğu yönetim şeklidir.

İngiltere, Belçika, Japonya gibi devletler örnek gösterilebilir.

Bu devletlerde krallık artık önemini yitirmekle beraber temsili bir özellik kazanmıştır.

287-    Mutlak Monarşi Nedir?

Sadece bir kişinin yönettiği devlet rejimidir.

289 Oligarşik Devlet Nedir?

Bir sınıfın yönettiği devletlerdir.

290-    HABİTAT hangi uluslararası kuruma bağlıdır?

Birleşmiş Milletler’e bağlıdır.

291-    Teokratik Devlet Nedir?

Teokratik Devlet, dini olarak bir kişi yada zümre tarafından yönetilen devlettir.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı