Deneme Sınavları

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı 1


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi liderlik işlevlerinden değildir?  
A
Başlatıcılık
B
Yönlendiricilik
C
Yürütücülük
D
Kritik karar alma
Soru 2
Uzmanlık alanıyla ilgili yöneticiye karar almasını kolaylaştırıcı bilgi vermeyi sağlayan yetki aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Karizmatik Yetki
B
Fonksiyonel Yetki
C
Rasyonel Yetki
D
Komuta Yetki
E
Kurmay Yetki
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Henri Fayol’a göre yönetimin beş temel işlev arasında yer almaz?  
A
Karizmatik Otorite
B
Planlama
C
Koordinasyon
D
Örgütleme
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Yönetim yaklaşımları arasında yer almaz?  
A
Klasik (Geleneksel) yaklaşımlar
B
Modern (Sistem ve durumsallık) yaklaşımlar
C
Yeni Yönetim Yaklaşımları
D
Rasyonel yaklaşımlar
Soru 5
Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleme aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A
Bürokratik oligarşi
B
Yetki genişliği
C
Hiyerarşik denetim
D
Bürokratik sabotaj
E
Bürokratik vesayet
Soru 6
Yönetimin veya örgütün amacının gerçekleştirilebilmesi için ilgili tüm birimler ve kişilerin uyum içinde hareket etmesini sağlayan yönetimin temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Denetleme
B
Planlama
C
Yönetme
D
Örgütlenme
E
Koordinasyon (Eşgüdüm)
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi kalite unsurlarından değildir?  
A
Liderlik kalitesi
B
Süreç kalitesi
C
İşverenlerin kalitesi
D
İletişim kalitesi
Soru 8
Klasik yönetim kuramcılarından biri olan “bilimsel yönetim” teorisinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Max Weber
B
Henri Fayol
C
Frederick Taylor
D
Elton mayo
E
Adam Smith
Soru 9
“Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir alması” nı ifade eden organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Kumanda birliği ilkesi
B
Yönetim birliği ilkesi
C
Merkezileşme ilkesi
D
Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi
E
Yönetim alanı ilkesi
Soru 10
Yönetimde ast-üst ilişkisi, yönetimin aşağıdaki hangi özelliklerinden biridir?  
A
Yaratıcılık
B
Hiyerarşi özelliği
C
İş bölümü
D
İşbirliği Özelliği
E
Amaç özelliği
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin sahip olması gereken temel becerilerden biridir?  
A
İnisiyatif alabilme
B
Personelden daha çok çalışma
C
Çalışanların düşüncesine önem vermeme
D
Saldırgan davranış kalıbı içinde olma
E
Hep son sözü söyleyen olma
Soru 12
Organizasyonlarda “İleri uzmanlaşma, Yetkinin hiyerarşisi, Biçimsel kural ve kaideler, Görevde gayri şahsilik” ilkelerinin olması gerektiği düşüncesinin savunulduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bürokrasi yaklaşımı
B
Davranışsal yaklaşım
C
Yönetim süreci yaklaşımı
D
Bilimsel yönetim yaklaşımı
E
İnsan ilişkileri yaklaşımı
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi örgütün var oluş nedenlerinden birisi olamaz?  
A
Toplum üyelerinin iş birliği yapma zorunluluğu
B
Toplumsal sorunların çözülmesi zorunluluğu
C
Başkalarını yönetme arzusu
D
Toplumsal ihtiyaçlar varlığı
Soru 14
Liderlik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?    
A
Liderlik, bir yön belirleme, çalışanların o yönde ilerlemelerini motive etme sürecidir.
B
Liderlik, bugüne yöneliktir.
C
Liderlik, değişikliklerle başa çıkma işidir.
D
Liderlik, bir vizyon oluşturma ve ilham verme sürecidir.
Soru 15
Çevrelerinden doğrudan doğruya olumlu ya da olumsuz olarak etkilenme özelliği taşıyan sistemlere ne ad verilir?  
A
Yapay sistem
B
Alt sistem
C
Sosyal sistem
D
Açık sistem
E
Kapalı sistem
Soru 16
Bir iş yerinde amaçlara ulaşma seviyesinde önemli etkenlerden biri de yöneticinin liderlik yeterliliğidir. Buna göre yöneticinin liderlik yeterliliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
A
Örgütsel yenileşmelerde iş görenlere danışmanlık yapmak
B
İş görenleri takım çalışması yerine bireysel çalışmaya teşvik etmek
C
İş görenleri verimli çalışmaya güdülemek
D
İş görenlerin sorunlarını çözmelerine danışmanlık yapmak
E
İş görenleri yönetime katmak
Soru 17
Başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyetti aşağıdaki tanımlardan hangisinde verilmiştir?  
A
Planlama
B
Liderlik
C
Denetim
D
Yönetim
E
Yöneltme
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi toplantıyı destekle­yen rollerdendir?  
A
Uzlaşmacı
B
Açıklayıcı
C
Engelleyici
D
Uçarı
Soru 19
Üç tip meşru otorite sınıflandırmasını yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Chester Barnard
B
Max Weber
C
Frederic W. Taylor
D
Henri Fayol
Soru 20
İş görenlerin uzmanlaşmış olması gerekir. Ekip halinde çalışmaya elverişli, işbölümüne uygun çalışanlardan oluşur. Teknik veya ihtisas gerektiren çalışmalar için oluşturulur. Sağlık veya teknik birimler bu tip örgüt yapısına örnek gösterilebilir.   Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki hangi tip örgütlemeye aittir?  
A
Kurul Tipi Örgütleme
B
Karma Tip Örgütleme
C
Dikey Örgütleme
D
Yatay Örgütleme
E
İşlevsel Örgütleme
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi çalışanı, örgütün amaçları çevresinde toplayan yönetici profilidir?  
A
İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yüksek düzeyde dikkat ederken, görevi önemsemeyen yönetici
B
Çalışanların moralini orta düzeyde tutarak, yapılması gereken işleri yapan yönetici
C
İş koşullarının düzenlenmesine yüksek, insan ögesine düşük düzeyde önem veren yönetici
D
Hem insana, hem de göreve önem vermeyen yönetici
E
Hem göreve, hem de insana yüksek düzeyde önem veren yönetici
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi yönetimde yozlaşmanın göstergesi sayılamaz?  
A
Kayırmacılık
B
Görevi kötüye kullanma
C
Rüşvet
D
Dedikodu
Soru 23
Aşağıdakilerden hangileri liderlerin güç kaynaklarından biri değildir?  
A
Zorlayıcı güç
B
Yasal güç
C
Etkileyici güç
D
Benzeşim Gücü
E
Uzmanlık gücü
Soru 24
Yönetici ve lider arasındaki farklarla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?  
A
Yönetici mevcut durumu kabul eder, lider mevcut durumu sorgular.
B
Yönetici sistem ve yapı merkezlidir, lider birey merkezlidir.
C
Yönetici düzeni sürdürür, lider farklılık yaratır.
D
Yönetici koruyucudur, lider geliştiricidir.
E
Yönetici ne ve niçin sorularına önem verir, lider nasıl ve ne zaman sorularına önem verir.
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi iş hayatında başarılı liderlerin özelliklerden değildir?    
A
İşe adanmışlık
B
Mesaj içermeyen, parlak vaat ve abartılı ifadeler
C
Güvenli davranış
D
Başarıyı ödüllendirmek
Soru 26
Yetki türlerini geleneksel, karizmatik ve yasal yetki olarak üç grupta ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?  
A
R. Owen
B
F. Taylor
C
M. Weber
D
H. Fayol
E
A. Smith
Soru 27
Kalite nedir?  
A
Modeldir.
B
Uygunsuzluktur.
C
Defolu mal veya hizmettir.
D
Müşteri memnuniyetidir.
Soru 28
Örgütler önceden belirlenmiş amaçlara ulaş­mak için kurulmuş toplumsal yapılardır. Bu yapılara gerçek niteliklerini öncelikle kazandı­ran aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örgütün yapısı
B
Örgütün işleyişi
C
Örgütün türleri
D
Örgütün amaçları
Soru 29
İnsanın varlığını sürdürmesi, yemesi-içmesi ve giyinmesi gibi ihtiyaçlar Maslow tarafından hangi ihtiyaç başlığında ele alınmıştır?  
A
Güvenlik ihtiyaçları
B
Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları
C
Saygı ve değer İhtiyaçları
D
Fizyolojik ihtiyaçlar
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin niteliklerinden biri değildir?
A
Kamu görevlileri kamu hizmetlerini etkin, verimli ve dürüst bir şekilde yürütmelidir.
B
Toplum, nitelikli hizmet alma beklentisiyle vergilerini kamu görevlilerine emanet eder.
C
Kamu hizmetleri, halkın ödediği vergilerle finanse edilir.
D
Kamu hizmeti örgütte iş bölümünü geliştirir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı