Deneme Sınavları

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı 1


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Yönetim yaklaşımları arasında yer almaz?  
A
Yeni Yönetim Yaklaşımları
B
Modern (Sistem ve durumsallık) yaklaşımlar
C
Klasik (Geleneksel) yaklaşımlar
D
Rasyonel yaklaşımlar
Soru 2
Organizasyonlarda “İleri uzmanlaşma, Yetkinin hiyerarşisi, Biçimsel kural ve kaideler, Görevde gayri şahsilik” ilkelerinin olması gerektiği düşüncesinin savunulduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A
Davranışsal yaklaşım
B
Bürokrasi yaklaşımı
C
Bilimsel yönetim yaklaşımı
D
Yönetim süreci yaklaşımı
E
İnsan ilişkileri yaklaşımı
Soru 3
Klasik yönetim kuramcılarından biri olan “bilimsel yönetim” teorisinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Adam Smith
B
Henri Fayol
C
Max Weber
D
Elton mayo
E
Frederick Taylor
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin niteliklerinden biri değildir?
A
Kamu hizmeti örgütte iş bölümünü geliştirir.
B
Kamu görevlileri kamu hizmetlerini etkin, verimli ve dürüst bir şekilde yürütmelidir.
C
Kamu hizmetleri, halkın ödediği vergilerle finanse edilir.
D
Toplum, nitelikli hizmet alma beklentisiyle vergilerini kamu görevlilerine emanet eder.
Soru 5
Örgütler önceden belirlenmiş amaçlara ulaş­mak için kurulmuş toplumsal yapılardır. Bu yapılara gerçek niteliklerini öncelikle kazandı­ran aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örgütün türleri
B
Örgütün amaçları
C
Örgütün işleyişi
D
Örgütün yapısı
Soru 6
Uzmanlık alanıyla ilgili yöneticiye karar almasını kolaylaştırıcı bilgi vermeyi sağlayan yetki aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Rasyonel Yetki
B
Fonksiyonel Yetki
C
Karizmatik Yetki
D
Komuta Yetki
E
Kurmay Yetki
Soru 7
Yetki türlerini geleneksel, karizmatik ve yasal yetki olarak üç grupta ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?  
A
F. Taylor
B
H. Fayol
C
R. Owen
D
A. Smith
E
M. Weber
Soru 8
Bir iş yerinde amaçlara ulaşma seviyesinde önemli etkenlerden biri de yöneticinin liderlik yeterliliğidir. Buna göre yöneticinin liderlik yeterliliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
A
İş görenlerin sorunlarını çözmelerine danışmanlık yapmak
B
İş görenleri yönetime katmak
C
Örgütsel yenileşmelerde iş görenlere danışmanlık yapmak
D
İş görenleri verimli çalışmaya güdülemek
E
İş görenleri takım çalışması yerine bireysel çalışmaya teşvik etmek
Soru 9
Yönetici ve lider arasındaki farklarla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?  
A
Yönetici sistem ve yapı merkezlidir, lider birey merkezlidir.
B
Yönetici düzeni sürdürür, lider farklılık yaratır.
C
Yönetici mevcut durumu kabul eder, lider mevcut durumu sorgular.
D
Yönetici ne ve niçin sorularına önem verir, lider nasıl ve ne zaman sorularına önem verir.
E
Yönetici koruyucudur, lider geliştiricidir.
Soru 10
Yönetimin veya örgütün amacının gerçekleştirilebilmesi için ilgili tüm birimler ve kişilerin uyum içinde hareket etmesini sağlayan yönetimin temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Yönetme
B
Planlama
C
Örgütlenme
D
Koordinasyon (Eşgüdüm)
E
Denetleme
Soru 11
Kalite nedir?  
A
Uygunsuzluktur.
B
Modeldir.
C
Müşteri memnuniyetidir.
D
Defolu mal veya hizmettir.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi toplantıyı destekle­yen rollerdendir?  
A
Uzlaşmacı
B
Uçarı
C
Engelleyici
D
Açıklayıcı
Soru 13
Yönetimde ast-üst ilişkisi, yönetimin aşağıdaki hangi özelliklerinden biridir?  
A
İşbirliği Özelliği
B
Amaç özelliği
C
İş bölümü
D
Yaratıcılık
E
Hiyerarşi özelliği
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi liderlik işlevlerinden değildir?  
A
Yönlendiricilik
B
Başlatıcılık
C
Kritik karar alma
D
Yürütücülük
Soru 15
Başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyetti aşağıdaki tanımlardan hangisinde verilmiştir?  
A
Liderlik
B
Yönetim
C
Denetim
D
Yöneltme
E
Planlama
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi örgütün var oluş nedenlerinden birisi olamaz?  
A
Toplum üyelerinin iş birliği yapma zorunluluğu
B
Başkalarını yönetme arzusu
C
Toplumsal ihtiyaçlar varlığı
D
Toplumsal sorunların çözülmesi zorunluluğu
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin sahip olması gereken temel becerilerden biridir?  
A
Saldırgan davranış kalıbı içinde olma
B
Personelden daha çok çalışma
C
Hep son sözü söyleyen olma
D
İnisiyatif alabilme
E
Çalışanların düşüncesine önem vermeme
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi iş hayatında başarılı liderlerin özelliklerden değildir?    
A
Mesaj içermeyen, parlak vaat ve abartılı ifadeler
B
Başarıyı ödüllendirmek
C
İşe adanmışlık
D
Güvenli davranış
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi kalite unsurlarından değildir?  
A
Süreç kalitesi
B
İşverenlerin kalitesi
C
İletişim kalitesi
D
Liderlik kalitesi
Soru 20
Üç tip meşru otorite sınıflandırmasını yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Henri Fayol
B
Chester Barnard
C
Max Weber
D
Frederic W. Taylor
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi yönetimde yozlaşmanın göstergesi sayılamaz?  
A
Görevi kötüye kullanma
B
Dedikodu
C
Rüşvet
D
Kayırmacılık
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi çalışanı, örgütün amaçları çevresinde toplayan yönetici profilidir?  
A
İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yüksek düzeyde dikkat ederken, görevi önemsemeyen yönetici
B
Hem göreve, hem de insana yüksek düzeyde önem veren yönetici
C
İş koşullarının düzenlenmesine yüksek, insan ögesine düşük düzeyde önem veren yönetici
D
Hem insana, hem de göreve önem vermeyen yönetici
E
Çalışanların moralini orta düzeyde tutarak, yapılması gereken işleri yapan yönetici
Soru 23
Aşağıdakilerden hangileri liderlerin güç kaynaklarından biri değildir?  
A
Zorlayıcı güç
B
Yasal güç
C
Etkileyici güç
D
Benzeşim Gücü
E
Uzmanlık gücü
Soru 24
Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleme aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A
Yetki genişliği
B
Hiyerarşik denetim
C
Bürokratik oligarşi
D
Bürokratik vesayet
E
Bürokratik sabotaj
Soru 25
Liderlik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?    
A
Liderlik, değişikliklerle başa çıkma işidir.
B
Liderlik, bugüne yöneliktir.
C
Liderlik, bir vizyon oluşturma ve ilham verme sürecidir.
D
Liderlik, bir yön belirleme, çalışanların o yönde ilerlemelerini motive etme sürecidir.
Soru 26
“Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir alması” nı ifade eden organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Yönetim birliği ilkesi
B
Merkezileşme ilkesi
C
Yönetim alanı ilkesi
D
Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi
E
Kumanda birliği ilkesi
Soru 27
İnsanın varlığını sürdürmesi, yemesi-içmesi ve giyinmesi gibi ihtiyaçlar Maslow tarafından hangi ihtiyaç başlığında ele alınmıştır?  
A
Saygı ve değer İhtiyaçları
B
Güvenlik ihtiyaçları
C
Fizyolojik ihtiyaçlar
D
Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi Henri Fayol’a göre yönetimin beş temel işlev arasında yer almaz?  
A
Koordinasyon
B
Örgütleme
C
Planlama
D
Karizmatik Otorite
Soru 29
İş görenlerin uzmanlaşmış olması gerekir. Ekip halinde çalışmaya elverişli, işbölümüne uygun çalışanlardan oluşur. Teknik veya ihtisas gerektiren çalışmalar için oluşturulur. Sağlık veya teknik birimler bu tip örgüt yapısına örnek gösterilebilir.   Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki hangi tip örgütlemeye aittir?  
A
Karma Tip Örgütleme
B
Dikey Örgütleme
C
Kurul Tipi Örgütleme
D
İşlevsel Örgütleme
E
Yatay Örgütleme
Soru 30
Çevrelerinden doğrudan doğruya olumlu ya da olumsuz olarak etkilenme özelliği taşıyan sistemlere ne ad verilir?  
A
Kapalı sistem
B
Sosyal sistem
C
Yapay sistem
D
Alt sistem
E
Açık sistem
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı