Deneme Sınavları

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı 1


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir alması” nı ifade eden organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Kumanda birliği ilkesi
B
Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi
C
Yönetim alanı ilkesi
D
Merkezileşme ilkesi
E
Yönetim birliği ilkesi
Soru 2
Organizasyonlarda “İleri uzmanlaşma, Yetkinin hiyerarşisi, Biçimsel kural ve kaideler, Görevde gayri şahsilik” ilkelerinin olması gerektiği düşüncesinin savunulduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yönetim süreci yaklaşımı
B
İnsan ilişkileri yaklaşımı
C
Bürokrasi yaklaşımı
D
Davranışsal yaklaşım
E
Bilimsel yönetim yaklaşımı
Soru 3
Liderlik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?    
A
Liderlik, bugüne yöneliktir.
B
Liderlik, değişikliklerle başa çıkma işidir.
C
Liderlik, bir yön belirleme, çalışanların o yönde ilerlemelerini motive etme sürecidir.
D
Liderlik, bir vizyon oluşturma ve ilham verme sürecidir.
Soru 4
Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleme aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A
Yetki genişliği
B
Hiyerarşik denetim
C
Bürokratik vesayet
D
Bürokratik oligarşi
E
Bürokratik sabotaj
Soru 5
Aşağıdakilerden hangileri liderlerin güç kaynaklarından biri değildir?  
A
Uzmanlık gücü
B
Etkileyici güç
C
Yasal güç
D
Benzeşim Gücü
E
Zorlayıcı güç
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin niteliklerinden biri değildir?
A
Kamu hizmeti örgütte iş bölümünü geliştirir.
B
Kamu hizmetleri, halkın ödediği vergilerle finanse edilir.
C
Kamu görevlileri kamu hizmetlerini etkin, verimli ve dürüst bir şekilde yürütmelidir.
D
Toplum, nitelikli hizmet alma beklentisiyle vergilerini kamu görevlilerine emanet eder.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Yönetim yaklaşımları arasında yer almaz?  
A
Klasik (Geleneksel) yaklaşımlar
B
Modern (Sistem ve durumsallık) yaklaşımlar
C
Rasyonel yaklaşımlar
D
Yeni Yönetim Yaklaşımları
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi liderlik işlevlerinden değildir?  
A
Başlatıcılık
B
Yönlendiricilik
C
Yürütücülük
D
Kritik karar alma
Soru 9
Bir iş yerinde amaçlara ulaşma seviyesinde önemli etkenlerden biri de yöneticinin liderlik yeterliliğidir. Buna göre yöneticinin liderlik yeterliliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
A
İş görenlerin sorunlarını çözmelerine danışmanlık yapmak
B
İş görenleri yönetime katmak
C
İş görenleri verimli çalışmaya güdülemek
D
Örgütsel yenileşmelerde iş görenlere danışmanlık yapmak
E
İş görenleri takım çalışması yerine bireysel çalışmaya teşvik etmek
Soru 10
Klasik yönetim kuramcılarından biri olan “bilimsel yönetim” teorisinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Henri Fayol
B
Max Weber
C
Frederick Taylor
D
Elton mayo
E
Adam Smith
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin sahip olması gereken temel becerilerden biridir?  
A
Çalışanların düşüncesine önem vermeme
B
İnisiyatif alabilme
C
Hep son sözü söyleyen olma
D
Personelden daha çok çalışma
E
Saldırgan davranış kalıbı içinde olma
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi örgütün var oluş nedenlerinden birisi olamaz?  
A
Toplumsal ihtiyaçlar varlığı
B
Başkalarını yönetme arzusu
C
Toplum üyelerinin iş birliği yapma zorunluluğu
D
Toplumsal sorunların çözülmesi zorunluluğu
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi iş hayatında başarılı liderlerin özelliklerden değildir?    
A
Güvenli davranış
B
İşe adanmışlık
C
Mesaj içermeyen, parlak vaat ve abartılı ifadeler
D
Başarıyı ödüllendirmek
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi kalite unsurlarından değildir?  
A
İletişim kalitesi
B
Süreç kalitesi
C
Liderlik kalitesi
D
İşverenlerin kalitesi
Soru 15
Yetki türlerini geleneksel, karizmatik ve yasal yetki olarak üç grupta ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?  
A
H. Fayol
B
F. Taylor
C
R. Owen
D
A. Smith
E
M. Weber
Soru 16
Kalite nedir?  
A
Defolu mal veya hizmettir.
B
Uygunsuzluktur.
C
Modeldir.
D
Müşteri memnuniyetidir.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Henri Fayol’a göre yönetimin beş temel işlev arasında yer almaz?  
A
Örgütleme
B
Planlama
C
Karizmatik Otorite
D
Koordinasyon
Soru 18
İnsanın varlığını sürdürmesi, yemesi-içmesi ve giyinmesi gibi ihtiyaçlar Maslow tarafından hangi ihtiyaç başlığında ele alınmıştır?  
A
Güvenlik ihtiyaçları
B
Saygı ve değer İhtiyaçları
C
Fizyolojik ihtiyaçlar
D
Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi çalışanı, örgütün amaçları çevresinde toplayan yönetici profilidir?  
A
Hem göreve, hem de insana yüksek düzeyde önem veren yönetici
B
Hem insana, hem de göreve önem vermeyen yönetici
C
Çalışanların moralini orta düzeyde tutarak, yapılması gereken işleri yapan yönetici
D
İş koşullarının düzenlenmesine yüksek, insan ögesine düşük düzeyde önem veren yönetici
E
İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yüksek düzeyde dikkat ederken, görevi önemsemeyen yönetici
Soru 20
Yönetici ve lider arasındaki farklarla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?  
A
Yönetici ne ve niçin sorularına önem verir, lider nasıl ve ne zaman sorularına önem verir.
B
Yönetici koruyucudur, lider geliştiricidir.
C
Yönetici sistem ve yapı merkezlidir, lider birey merkezlidir.
D
Yönetici mevcut durumu kabul eder, lider mevcut durumu sorgular.
E
Yönetici düzeni sürdürür, lider farklılık yaratır.
Soru 21
Üç tip meşru otorite sınıflandırmasını yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Frederic W. Taylor
B
Max Weber
C
Henri Fayol
D
Chester Barnard
Soru 22
Yönetimin veya örgütün amacının gerçekleştirilebilmesi için ilgili tüm birimler ve kişilerin uyum içinde hareket etmesini sağlayan yönetimin temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Denetleme
B
Örgütlenme
C
Planlama
D
Yönetme
E
Koordinasyon (Eşgüdüm)
Soru 23
Başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyetti aşağıdaki tanımlardan hangisinde verilmiştir?  
A
Denetim
B
Liderlik
C
Yönetim
D
Yöneltme
E
Planlama
Soru 24
İş görenlerin uzmanlaşmış olması gerekir. Ekip halinde çalışmaya elverişli, işbölümüne uygun çalışanlardan oluşur. Teknik veya ihtisas gerektiren çalışmalar için oluşturulur. Sağlık veya teknik birimler bu tip örgüt yapısına örnek gösterilebilir.   Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki hangi tip örgütlemeye aittir?  
A
Karma Tip Örgütleme
B
Dikey Örgütleme
C
Yatay Örgütleme
D
Kurul Tipi Örgütleme
E
İşlevsel Örgütleme
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi toplantıyı destekle­yen rollerdendir?  
A
Uçarı
B
Açıklayıcı
C
Engelleyici
D
Uzlaşmacı
Soru 26
Örgütler önceden belirlenmiş amaçlara ulaş­mak için kurulmuş toplumsal yapılardır. Bu yapılara gerçek niteliklerini öncelikle kazandı­ran aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örgütün türleri
B
Örgütün işleyişi
C
Örgütün amaçları
D
Örgütün yapısı
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi yönetimde yozlaşmanın göstergesi sayılamaz?  
A
Dedikodu
B
Rüşvet
C
Kayırmacılık
D
Görevi kötüye kullanma
Soru 28
Yönetimde ast-üst ilişkisi, yönetimin aşağıdaki hangi özelliklerinden biridir?  
A
İşbirliği Özelliği
B
Hiyerarşi özelliği
C
İş bölümü
D
Amaç özelliği
E
Yaratıcılık
Soru 29
Çevrelerinden doğrudan doğruya olumlu ya da olumsuz olarak etkilenme özelliği taşıyan sistemlere ne ad verilir?  
A
Açık sistem
B
Yapay sistem
C
Alt sistem
D
Sosyal sistem
E
Kapalı sistem
Soru 30
Uzmanlık alanıyla ilgili yöneticiye karar almasını kolaylaştırıcı bilgi vermeyi sağlayan yetki aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Karizmatik Yetki
B
Rasyonel Yetki
C
Fonksiyonel Yetki
D
Kurmay Yetki
E
Komuta Yetki
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı