Deneme Sınavları

Yönetimde Etik Deneme Sınavı 2

Yönetimde Etik Deneme Sınavı 2

Tebrikler - Yönetimde Etik Deneme Sınavı 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüne ne ad verilir?
 
A
Gelenek ve görenek
B
Etik
C
Hukuk
D
İçgüdü
Soru 2
Halka hizmet eden bir kamu görevlisi, kamu hizmetlerini yerine getirirken aşağıdakilerden hangisini esas almaz?
 
A
Katılımcılığı
B
Tarafsızlığı
C
Kişisel yararı
D
Saydamlığı
Soru 3
Kamu görevlileri etik kurulu kaç üyeden oluşur?
 
A
9
B
11
C
5
D
14
Soru 4
Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi Türkiye’deki etik mevzuatı içinde yer almaz?
 
A
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (2005)
B
5176 sayılı “Kamu görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun”(2004)
C
“Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
D
Hediye Alma Yasağına ilişkin Genelge (2007;2011)
Soru 5
Etik komisyonu üyelerinin iletişim bilgileri en geç kaç ay içinde Kamu Görevlileri Etik Kuruluna bildirilir?
A
Dört
B
Bir
C
İki
D
Üç
Soru 6
Aşağıdakilerden ifadelerin hangisinde bir yanlışlık vardır?
 
A
İki veya daha fazla değerin çatışma haline Etik ikilem denilir.
B
Ahlâk, bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kurallar şeklinde tanımlanabilir.
C
İki farklı kültürdeki bir meslek grubunun etik ilkeleri arasında temel anlamda fark yoktur.
D
Ahlâkta görecelik vardır.
E
Etik daha somut kavramlara dayalı, toplumdan topluma, toplum içindeki farklı gruplara göre değişir.
Soru 7
Kaymakam Ali Bey, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bütçesinden lojmanının tadilatını yaptırmış ve makam aracı almıştır. Yukarıdaki örnek olay etik davranışlardan hangisine uymaz?
 
A
Saygınlık ve güven
B
Dürüstlük ve tarafsızlık
C
Amaç ve misyona bağlılık
D
Halka hizmet bilinci
Soru 8
Mesleki etik belirlemesinde üç temel işlev vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu işlevlerden değildir?
 
A
Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmak
B
Bireylerin eşitliğini savunmak
C
Meslek içi rekabeti düzenlemek
D
Hizmet ideallerini korumak
Soru 9
“Meslek etiği” eğitiminin amacını en iyi aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?
 
A
Bireyin mesleği hakkındaki yenilikleri ve gelişmeleri öğrenmesinde etkili bir süreçtir.
B
Meslek elemanlarına mesleğe ait kuralları ve ilkeleri öğretmektir.
C
Bireyin mesleği ile toplumsal sorumlulukları arasında bağ kurmasını ve bu bağı güçlendirmesini sağlamada etkili, sürekli ve tutarlı bir yol izlemesine ilişkin anlamlı bir süreç oluşturmaktır.
D
Mesleki çıkarları en üst düzeyde tutmak, meslek elemanlarını bu konuda en iyi şekilde bilgilendirmektir.
Soru 10
“Belli bir toplumun belli bir döneminde, bireysel ve toplumsal davranış kurallarını belirleyen ve inceleyen bilim” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?  
 
A
Ahlak
B
Kültür
C
Etik
D
Meslek ahlakı
Soru 11
“Bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak oluşturup koruduğu; meslek üyelerine emreden, onları belli bir şekilde davranmaya zorlayan; kişisel eğilimlerini sınırlayan; yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan; meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan meslekî ilkeler bütünü.” Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?
 
A
Mesleki Etik
B
Etik
C
Ahlak
D
Norm
E
Değerler
Soru 12
Hediye almak kamu görevlisinin hangi durumunu etkilemez?
A
Tarafsızlığını
B
Alacağı kararı
C
Görevindeki performansını
D
Eğitim düzeyini
Soru 13
Müsteşar Ali Bey makam aracı ile resmî bir toplantıya yetişmek için havaalanına gitmektedir. Uçağı kaçırma endişesi ile makam şoförüne “gaza bas, gerekirse kırmızı ışıkta geç” talimatını vermiştir. Müsteşar Ali Bey’in bu hareketi aşağıdaki hangi etik dışı bir davranışa örnektir?
 
A
Yasa dışı nüfuz kullanımı (Kanunsuz emir)
B
Takdir yetkisinin kullanımında kişisel çıkar sağlama
C
Kamu hizmetlerinin kullanımında savurganlık
D
Görev ve yetkilerini menfaat sağlamak amacıyla kullanma
Soru 14
“Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” aşağıdakilerden hangisi hakkında uygulanamaz?
 
A
Üniversiteler
B
Döner sermayeli kuruluşlar
C
Kamu iktisadi teşebbüsleri
D
Mahalli idareler ve bunların birlikleri
E
Genel bütçeye dahil daireler
Soru 15
5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” doğrultusunda kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyelerini seçme ve atama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
 
A
Başbakan
B
Bakanlar Kurulu
C
İçişleri Bakanı
D
Cumhurbaşkanı
E
TBMM
Soru 16
“Kamu görevlileri; ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve kurumların hizmet idealleri doğrultusunda hareket ederler.”   Yukarıdaki ifade Kamu Görevlileri Etik Kurulu yönetmeliğinin hangi maddesi kapsamına girmektedir?  
A
Amaç ve misyona bağlılık
B
Görev ve yetkilerin menfaat sağlama amacıyla kullanılması
C
Hediye alma
D
Dürüstlük ve tarafsızlık
E
Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
Soru 17
I. Etik hüküm ve tavırların doğasını inceler. II. Ahlak bilgisinin ne tür bir bilgi olduğunu, doğasını ve yapısını araştırır. III. Kötü ne? İyi ne? sorularına yanıt arar. Yukarıda bazı özellikleri sayılan etik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A
Kazuistik Etik
B
Sezgici Etik
C
Uygulamalı Etik
D
Meta Etik
E
Normatif Etik
Soru 18
Yalnızca eylemin sonuçlarına değil, aynı zamanda eylemin türü ve ahlaki ilke ve kuralların izlenip izlenmediğine odaklanan; eylemin etik olup olmadığına karar verebilmek için kişinin ödev ve yükümlülüklerini esas alan etik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A
Deontolojik kuram
B
Teolojik kuram
C
Kazuistik etik kuramı
D
Sezgici etik kuramı
E
Örnek Olaya Dayalı Etik Kuramı
Soru 19
“Vicdan” kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A
İnsan ilişkilerinde, toplumsal, kültürel, siyasal, ekonomik, hukuksal, bilimsel, eğitim, çevre ve benzeri alanlarda insanın duygu ve davranışlarında belirleyici olan, hiçbir bireyin dışında kalamayacağı, bundan kaçınamayacağı ilke ve değerler bütünüdür.
B
Bir toplumda, bir toplumsal kümede, belli bir tarihsel dönemde benimsenmekte olan nesnel toplumsal yasalarla belirlenen doğru ve yanlışa ilişkin davranış kuralları
C
Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç.
D
Bir kültür çevresi içinde kabul görmüş, belirlenmiş ve tanımlanmış değerler ve amaçlarla, bu değerlerin nasıl yaşatılacağını ve söz konusu amaçlara nasıl ulaşılacağını ortaya koyan kurallar toplamıdır.
Soru 20
Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
 
A
Bireysellik ilkesi
B
Hakkaniyet ilkesi
C
İnsan Hakları İlkesi
D
Başarı ilkesi
E
Faydacılık ilkesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı