Deneme Sınavları

Yönetimde Etik Deneme Sınavı 2

Yönetimde Etik Deneme Sınavı 2

Tebrikler - Yönetimde Etik Deneme Sınavı 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Müsteşar Ali Bey makam aracı ile resmî bir toplantıya yetişmek için havaalanına gitmektedir. Uçağı kaçırma endişesi ile makam şoförüne “gaza bas, gerekirse kırmızı ışıkta geç” talimatını vermiştir. Müsteşar Ali Bey’in bu hareketi aşağıdaki hangi etik dışı bir davranışa örnektir?
 
A
Kamu hizmetlerinin kullanımında savurganlık
B
Takdir yetkisinin kullanımında kişisel çıkar sağlama
C
Görev ve yetkilerini menfaat sağlamak amacıyla kullanma
D
Yasa dışı nüfuz kullanımı (Kanunsuz emir)
Soru 2
Etik komisyonu üyelerinin iletişim bilgileri en geç kaç ay içinde Kamu Görevlileri Etik Kuruluna bildirilir?
A
Üç
B
İki
C
Bir
D
Dört
Soru 3
Kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüne ne ad verilir?
 
A
İçgüdü
B
Hukuk
C
Etik
D
Gelenek ve görenek
Soru 4
“Bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak oluşturup koruduğu; meslek üyelerine emreden, onları belli bir şekilde davranmaya zorlayan; kişisel eğilimlerini sınırlayan; yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan; meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan meslekî ilkeler bütünü.” Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?
 
A
Ahlak
B
Norm
C
Mesleki Etik
D
Etik
E
Değerler
Soru 5
“Meslek etiği” eğitiminin amacını en iyi aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?
 
A
Meslek elemanlarına mesleğe ait kuralları ve ilkeleri öğretmektir.
B
Mesleki çıkarları en üst düzeyde tutmak, meslek elemanlarını bu konuda en iyi şekilde bilgilendirmektir.
C
Bireyin mesleği hakkındaki yenilikleri ve gelişmeleri öğrenmesinde etkili bir süreçtir.
D
Bireyin mesleği ile toplumsal sorumlulukları arasında bağ kurmasını ve bu bağı güçlendirmesini sağlamada etkili, sürekli ve tutarlı bir yol izlemesine ilişkin anlamlı bir süreç oluşturmaktır.
Soru 6
“Vicdan” kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç.
B
Bir toplumda, bir toplumsal kümede, belli bir tarihsel dönemde benimsenmekte olan nesnel toplumsal yasalarla belirlenen doğru ve yanlışa ilişkin davranış kuralları
C
Bir kültür çevresi içinde kabul görmüş, belirlenmiş ve tanımlanmış değerler ve amaçlarla, bu değerlerin nasıl yaşatılacağını ve söz konusu amaçlara nasıl ulaşılacağını ortaya koyan kurallar toplamıdır.
D
İnsan ilişkilerinde, toplumsal, kültürel, siyasal, ekonomik, hukuksal, bilimsel, eğitim, çevre ve benzeri alanlarda insanın duygu ve davranışlarında belirleyici olan, hiçbir bireyin dışında kalamayacağı, bundan kaçınamayacağı ilke ve değerler bütünüdür.
Soru 7
Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
 
A
Faydacılık ilkesi
B
Başarı ilkesi
C
Hakkaniyet ilkesi
D
Bireysellik ilkesi
E
İnsan Hakları İlkesi
Soru 8
“Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” aşağıdakilerden hangisi hakkında uygulanamaz?
 
A
Mahalli idareler ve bunların birlikleri
B
Döner sermayeli kuruluşlar
C
Genel bütçeye dahil daireler
D
Üniversiteler
E
Kamu iktisadi teşebbüsleri
Soru 9
Halka hizmet eden bir kamu görevlisi, kamu hizmetlerini yerine getirirken aşağıdakilerden hangisini esas almaz?
 
A
Saydamlığı
B
Katılımcılığı
C
Tarafsızlığı
D
Kişisel yararı
Soru 10
Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi Türkiye’deki etik mevzuatı içinde yer almaz?
 
A
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (2005)
B
Hediye Alma Yasağına ilişkin Genelge (2007;2011)
C
“Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
D
5176 sayılı “Kamu görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun”(2004)
Soru 11
5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” doğrultusunda kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyelerini seçme ve atama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
 
A
TBMM
B
Cumhurbaşkanı
C
Başbakan
D
Bakanlar Kurulu
E
İçişleri Bakanı
Soru 12
Kaymakam Ali Bey, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bütçesinden lojmanının tadilatını yaptırmış ve makam aracı almıştır. Yukarıdaki örnek olay etik davranışlardan hangisine uymaz?
 
A
Halka hizmet bilinci
B
Amaç ve misyona bağlılık
C
Dürüstlük ve tarafsızlık
D
Saygınlık ve güven
Soru 13
“Belli bir toplumun belli bir döneminde, bireysel ve toplumsal davranış kurallarını belirleyen ve inceleyen bilim” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?  
 
A
Ahlak
B
Meslek ahlakı
C
Kültür
D
Etik
Soru 14
I. Etik hüküm ve tavırların doğasını inceler. II. Ahlak bilgisinin ne tür bir bilgi olduğunu, doğasını ve yapısını araştırır. III. Kötü ne? İyi ne? sorularına yanıt arar. Yukarıda bazı özellikleri sayılan etik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A
Normatif Etik
B
Uygulamalı Etik
C
Sezgici Etik
D
Meta Etik
E
Kazuistik Etik
Soru 15
Aşağıdakilerden ifadelerin hangisinde bir yanlışlık vardır?
 
A
İki farklı kültürdeki bir meslek grubunun etik ilkeleri arasında temel anlamda fark yoktur.
B
Ahlâk, bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kurallar şeklinde tanımlanabilir.
C
Ahlâkta görecelik vardır.
D
Etik daha somut kavramlara dayalı, toplumdan topluma, toplum içindeki farklı gruplara göre değişir.
E
İki veya daha fazla değerin çatışma haline Etik ikilem denilir.
Soru 16
Hediye almak kamu görevlisinin hangi durumunu etkilemez?
A
Tarafsızlığını
B
Alacağı kararı
C
Görevindeki performansını
D
Eğitim düzeyini
Soru 17
“Kamu görevlileri; ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve kurumların hizmet idealleri doğrultusunda hareket ederler.”   Yukarıdaki ifade Kamu Görevlileri Etik Kurulu yönetmeliğinin hangi maddesi kapsamına girmektedir?  
A
Görev ve yetkilerin menfaat sağlama amacıyla kullanılması
B
Amaç ve misyona bağlılık
C
Hediye alma
D
Dürüstlük ve tarafsızlık
E
Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
Soru 18
Mesleki etik belirlemesinde üç temel işlev vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu işlevlerden değildir?
 
A
Meslek içi rekabeti düzenlemek
B
Hizmet ideallerini korumak
C
Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmak
D
Bireylerin eşitliğini savunmak
Soru 19
Kamu görevlileri etik kurulu kaç üyeden oluşur?
 
A
14
B
11
C
9
D
5
Soru 20
Yalnızca eylemin sonuçlarına değil, aynı zamanda eylemin türü ve ahlaki ilke ve kuralların izlenip izlenmediğine odaklanan; eylemin etik olup olmadığına karar verebilmek için kişinin ödev ve yükümlülüklerini esas alan etik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A
Deontolojik kuram
B
Teolojik kuram
C
Örnek Olaya Dayalı Etik Kuramı
D
Kazuistik etik kuramı
E
Sezgici etik kuramı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı