Sınav Soruları

4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Deneme Sınavı 1

4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Deneme Sınavı 1

Tebrikler - 4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Deneme Sınavı 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca bir lise müdürü hakkında, valinin soruşturma izni vermesi kararına karşı hangi mahkeme nezdinde itiraz edilir?
 
A
Asliye Hukuk Mahkemesi
B
Asliye Ceza Mahkemesi
C
Sulh Ceza Mahkemesi
D
Danıştay Dairesi
E
Bölge İdare Mahkemesi
Soru 2
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dâhil en geç kaç gün içinde verir? (Zorunlu hâller hariç)
 
A
20
B
15
C
45
D
10
E
30
Soru 3
Cezai suçlar ve disiplin suçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A
Cezai suçları mahkemelerde hâkimler tayin ederken, disiplin suçlarını yöneticiler veya kurullar tayin eder.
B
Cezai suçlarda kamu davası açılır iken, disiplin suçları disiplin yönünden izlenir.
C
Cezai suçlar herkes tarafından işlenebilirken, disiplin suçları yalnız meslek mensupları tarafından işlenebilir.
D
Cezai suçlarda yasalarda suç sayılan eylemlerin belli başlı olanları yazılı iken, disiplin suçlarında eylemler tek tek yazılıdır.
Soru 4
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik’e göre disiplin amirleri, Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarınca reddedilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile Devlet Memurluğundan çıkarma cezaları yerine, red kararlarının alındığı tarihi izleyen kaç gün içinde başka bir disiplin cezası vermeye yetkilidirler?
 
A
10
B
30
C
15
D
7
Soru 5
Disiplin cezalarına karşı; bu konudaki kararın ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde idarî yargı yoluna başvurulabilir?
A
60
B
10
C
30
D
15
E
20
Soru 6
4483 sayılı Kanun’a göre ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde soruşturma izin verme yetkisi kime aittir?
 
A
Üst memurun bağlı olduğu merci
B
Ast memurun bağlı olduğu merci
C
Kurum Müdürü
D
Vali
E
Vali Yardımcısı
Soru 7
Disiplin cezalarının özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A
Takdiri cezalar olup, takdir yetkisi belli makam ve kurullara aittir.
B
Ertelenebilirler.
C
Savunma hakkı tanınmadan verilemezler.
D
Yargı kararı aranmaz ve verildiği tarihten itibaren hüküm ifade ederler.
Soru 8
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre merkez ilçelerdeki köy ve mahalle muhtarları hakkında görevinde işlediği suçtan dolayı soruşturma izin verme yetkisi kime aittir?
A
Vali
B
İçişleri Bakanı
C
Belediye başkanı
D
Vali yardımcısı
E
Kaymakam
Soru 9
4483 sayılı Kanun’a göre İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkında görevinde işlediği suçtan dolayı soruşturma izin verme yetkisi kime aittir?
 
A
İl Milli Eğitim Müdürü
B
Maarif Müfettişi
C
Vali
D
Kaymakam
E
Cumhuriyet Savcılığı
Soru 10
Bilirkişi görevlendirmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A
Bilirkişi, tanıklıktan çekilmeyi gerektiren durumlarda, çekilme isteğinde bulunamaz.
B
Bilirkişinin seçilmesi, sayısının belirlenmesi soruşturma veren yetkili merciye aittir
C
Bilirkişinin inceleme konusu olan kuruluştan seçilmesi gerekir.
D
Bilirkişiler gerekli görürlerse tanık ve şüphelinin ifadesini alabilirler. Ayrıca delilleri toplayabilirler.
Soru 11
4483 sayılı Kanun’a göre aşağıda yer alan Kamu Görevlilerinden hangisi başka merciin ön incelemesinde görevlendirilemez?
 
A
İl Sağlık Müdürü
B
Maarif Müfettişleri Başkanı
C
İl Jandarma Komutanı
D
İlçe Milli Eğitim Müdürü
E
İl Milli Eğitim Müdürü
Soru 12
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun’a göre kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ön İncelemeyi yapanlar hangi kanuna göre işlem yaparlar?
 
A
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
B
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
C
Devlet Memurları Kanunu
D
Anayasa
E
Türk Ceza Kanunu
Soru 13
I - Kişinin memur olması II - Bu memurun bir suç işlemesi III - Suçun, görev sebebiyle işlenmiş olması Kamu çalışanlarına 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un uygulanabilmesi (Ön İnceleme Raporu Düzenlenecek suçlar) için yukarıdakilerden hangilerinin aynı anda gerçekleşmesi gerekmektedir?
 
A
I - III
B
II-III
C
I-II-III
D
I-II
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisinde şikâyetin yapılma şekli ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
 
A
Dilekçede tespit edilen eksiklikler ile suç teşkil etmeyen usulsüzlüklerin giderilmesi şikâyeti kabul eden amirlerce sağlanır.
B
Yazılı şikâyetler maksadı en iyi ifade edecek şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yazılan bir dilekçe ile yapılır
C
Sözlü şikâyetlerde en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikâyet edilen amirin atlanarak yapılması ilkesi uygulanmaz.
D
Sözlü şikâyetlerde en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikâyet edilen amirin atlanarak yapılması ilkesi uygulanmaz.
Soru 15
Şikâyette bulunan ve şikâyet edilen memurlar yetkili amirlerce verilen kararlara karşı bir defaya mahsus olmak üzere kararın kendilerine tebliğini izleyen kaç gün içerisinde itiraz hakkını kullanabilirler?
 
A
60
B
30
C
15
D
10
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı