Sınav Soruları

4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Deneme Sınavı 1

4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Deneme Sınavı 1

Tebrikler - 4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Deneme Sınavı 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Disiplin cezalarına karşı; bu konudaki kararın ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde idarî yargı yoluna başvurulabilir?
A
10
B
60
C
30
D
15
E
20
Soru 2
4483 sayılı Kanun’a göre İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkında görevinde işlediği suçtan dolayı soruşturma izin verme yetkisi kime aittir?
 
A
Maarif Müfettişi
B
Vali
C
Cumhuriyet Savcılığı
D
İl Milli Eğitim Müdürü
E
Kaymakam
Soru 3
Disiplin cezalarının özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A
Takdiri cezalar olup, takdir yetkisi belli makam ve kurullara aittir.
B
Yargı kararı aranmaz ve verildiği tarihten itibaren hüküm ifade ederler.
C
Ertelenebilirler.
D
Savunma hakkı tanınmadan verilemezler.
Soru 4
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun’a göre kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ön İncelemeyi yapanlar hangi kanuna göre işlem yaparlar?
 
A
Anayasa
B
Türk Ceza Kanunu
C
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
D
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
E
Devlet Memurları Kanunu
Soru 5
Cezai suçlar ve disiplin suçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A
Cezai suçlar herkes tarafından işlenebilirken, disiplin suçları yalnız meslek mensupları tarafından işlenebilir.
B
Cezai suçlarda kamu davası açılır iken, disiplin suçları disiplin yönünden izlenir.
C
Cezai suçları mahkemelerde hâkimler tayin ederken, disiplin suçlarını yöneticiler veya kurullar tayin eder.
D
Cezai suçlarda yasalarda suç sayılan eylemlerin belli başlı olanları yazılı iken, disiplin suçlarında eylemler tek tek yazılıdır.
Soru 6
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre merkez ilçelerdeki köy ve mahalle muhtarları hakkında görevinde işlediği suçtan dolayı soruşturma izin verme yetkisi kime aittir?
A
İçişleri Bakanı
B
Kaymakam
C
Vali
D
Belediye başkanı
E
Vali yardımcısı
Soru 7
Şikâyette bulunan ve şikâyet edilen memurlar yetkili amirlerce verilen kararlara karşı bir defaya mahsus olmak üzere kararın kendilerine tebliğini izleyen kaç gün içerisinde itiraz hakkını kullanabilirler?
 
A
60
B
10
C
15
D
30
Soru 8
I - Kişinin memur olması II - Bu memurun bir suç işlemesi III - Suçun, görev sebebiyle işlenmiş olması Kamu çalışanlarına 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un uygulanabilmesi (Ön İnceleme Raporu Düzenlenecek suçlar) için yukarıdakilerden hangilerinin aynı anda gerçekleşmesi gerekmektedir?
 
A
II-III
B
I - III
C
I-II-III
D
I-II
Soru 9
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca bir lise müdürü hakkında, valinin soruşturma izni vermesi kararına karşı hangi mahkeme nezdinde itiraz edilir?
 
A
Asliye Hukuk Mahkemesi
B
Danıştay Dairesi
C
Sulh Ceza Mahkemesi
D
Asliye Ceza Mahkemesi
E
Bölge İdare Mahkemesi
Soru 10
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik’e göre disiplin amirleri, Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarınca reddedilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile Devlet Memurluğundan çıkarma cezaları yerine, red kararlarının alındığı tarihi izleyen kaç gün içinde başka bir disiplin cezası vermeye yetkilidirler?
 
A
30
B
7
C
10
D
15
Soru 11
4483 sayılı Kanun’a göre aşağıda yer alan Kamu Görevlilerinden hangisi başka merciin ön incelemesinde görevlendirilemez?
 
A
İlçe Milli Eğitim Müdürü
B
İl Sağlık Müdürü
C
İl Jandarma Komutanı
D
İl Milli Eğitim Müdürü
E
Maarif Müfettişleri Başkanı
Soru 12
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dâhil en geç kaç gün içinde verir? (Zorunlu hâller hariç)
 
A
15
B
45
C
30
D
20
E
10
Soru 13
Bilirkişi görevlendirmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A
Bilirkişinin inceleme konusu olan kuruluştan seçilmesi gerekir.
B
Bilirkişi, tanıklıktan çekilmeyi gerektiren durumlarda, çekilme isteğinde bulunamaz.
C
Bilirkişiler gerekli görürlerse tanık ve şüphelinin ifadesini alabilirler. Ayrıca delilleri toplayabilirler.
D
Bilirkişinin seçilmesi, sayısının belirlenmesi soruşturma veren yetkili merciye aittir
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisinde şikâyetin yapılma şekli ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
 
A
Sözlü şikâyetlerde en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikâyet edilen amirin atlanarak yapılması ilkesi uygulanmaz.
B
Dilekçede tespit edilen eksiklikler ile suç teşkil etmeyen usulsüzlüklerin giderilmesi şikâyeti kabul eden amirlerce sağlanır.
C
Yazılı şikâyetler maksadı en iyi ifade edecek şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yazılan bir dilekçe ile yapılır
D
Sözlü şikâyetlerde en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikâyet edilen amirin atlanarak yapılması ilkesi uygulanmaz.
Soru 15
4483 sayılı Kanun’a göre ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde soruşturma izin verme yetkisi kime aittir?
 
A
Üst memurun bağlı olduğu merci
B
Kurum Müdürü
C
Vali Yardımcısı
D
Ast memurun bağlı olduğu merci
E
Vali
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı