4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Deneme Sınavı 2

4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Deneme Sınavı 2

Tebrikler - 4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Deneme Sınavı 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı hakkında yapılacak olan hazırlık soruşturmasını aşağıdakilerden hangisi yapar?
A
Yetkili Cumhuriyet Savcısı
B
Bakanlık Başdenetçisi
C
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
D
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı
Soru 2
“İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında ..., merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında ... soruşturma izni yetkisi verir.” 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
vali - vali
B
kaymakam - vali
C
İçişleri Bakanı - İçişleri Bakanı
D
Cumhuriyet savcısı - Cumhuriyet başsavcısı
Soru 3
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre soruşturma izni verilen aşağıdakilerden hangisinin itirazına bölge idare mahkemesi bakar?
A
Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar
B
Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar
C
Büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri
D
Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan ortak kararla atanmayan kamu görevlileri
Soru 4
4483 sayılı Kanun’a göre merkez ilçede bir ilköğretim okulunda görevli müdür hakkında soruşturma izni vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
A
İlçe millî eğitim müdürü
B
Kaymakam
C
İl millî eğitim müdürü
D
Vali
Soru 5
I- Ceza tebliğinden önce memurun ölmesi II- Lehte yeni bir kuralın konması veya cezanın değişmesi ve fiilin disiplin kusuru olmaktan çıkması III- Zaman aşımı IV- Disiplinle ilgili af kanunları Yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleşmesi durumunda, kusurlu davranışlarından dolayı memurlara uygulanan disiplin cezaları ortadan kalkar?
A
I, III ve IV
B
II, III ve IV
C
I, II ve IV
D
I, II, III ve IV
Soru 6
İdari soruşturmalarda hazırlanan raporlarda elde edilen veriler analiz edildikten ve tartışıldıktan sonra aşağıdaki öneri türlerinden hangisine yer verilmez?
A
İdari
B
Mali
C
Adli
D
Disiplin
Soru 7
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikâyet dilekçesinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?
A
İmzası
B
İş veya ikametgâh adresi
C
T.C. kimlik numarası
D
Adı ve soyadı
Soru 8
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, soruşturma izninin gönderileceği merci ile ilgili olarak, soruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleşmesi ya da soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı yapılan itirazın kabulü üzerine dosya aşağıdakilerden hangisine gönderilir?
A
Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
B
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
C
Maarif Müfettişleri Başkanlığı
D
Cumhuriyet Başsavcılığı
E
Valilik
Soru 9
Adli ve idari soruşturmalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Adli soruşturmada şikâyetten vazgeçme kamu davasının düşmesine neden olmazken, idari soruşturmada şikâyetten vazgeçme idari soruşturmayı etkiler ve devam etmez.
B
Adli soruşturmalar sonucu davada ve cezada zaman aşımı uygulanırken, idari soruşturmada Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren personelin kusurlu davranışları için zaman aşımı uygulanmaz.
C
Adli soruşturmada genellikle delil teşkil eden belgelerin asılları alınırken, idari soruşturmada soruşturma için delil teşkil eden belgelerin kopyaları yeterlidir.
D
Adli soruşturmada, soruşturmayı başlatmak üzere gereken emir ve onay alınması zorunlu iken idari soruşturmada gerekli görüldüğünde emir beklemeksizin başlanır ve sonradan onay alınabilir.
Soru 10
4483 sayılı Kanun’a göre Cumhuriyet başsavcıları memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu Kanun kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında yapacakları ilk işlem nedir?
A
Kamu görevlisi hakkında suç duyurusunda bulunurlar.
B
İhbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyadve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunup bulunmadığını tespit ederler.
C
Hakkında şikayette bulunulan kamu görevlisinin İfadesini alırlar.
D
Şikayette bulunan kişinin ifadesine başvururlar.
E
Kaybolması muhtemel delilleri tespit ederler.
Soru 11
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili merci, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını aşağıdakilerden hangisine bildirir?
A
Valiliğe
B
Cumhuriyet başsavcılığına
C
Danıştaya
D
Üst disiplin amirine
Soru 12
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre “ön inceleme” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Yargı kuruluşlarında çalışanlar, başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilebilirler.
B
Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler birden fazla ise içlerinden biri başkan olarak belirlenir.
C
Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından yapılabilir.
D
Ön incelemeyi yapacak memur, hakkında inceleme yapılanın üstü konumunda olmalıdır.
Soru 13
Görevinden uzaklaştırılan devlet memurları hakkında görevinden uzaklaştırmayı izleyen kaç iş günü içerisinde soruşturmaya başlanması zorunludur?
A
10
B
15
C
30
D
7
Soru 14
4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisinin hazırlık soruşturması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili tarafından yapılmaz?
A
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
B
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri
C
Müsteşar
D
Kaymakam
Soru 15
Devlet Memurlarının Müracaat ve Şikâyetleri Hakkında Yönetmelik’e göre şikâyetlerin incelenmesi ve bir karara bağlanarak şikâyet sahiplerine tebliğ edilmesi ile ilgili bütün işlemlerin en geç şikâyet dilekçesinin karar mercine intikal ettiği tarihi izleyen kaç gün içinde tamamlanması zorunludur?
A
7
B
10
C
30
D
15
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Yazar: Alperturkoglu

Bir cevap yazın