Sınav Soruları

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Test Soruları 2

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Test Soruları 2

Tebrikler - 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Test Soruları 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, özel hayatın gizliliği kapsamında kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en geç kaç gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir?
A
5
B
10
C
3
D
7
Soru 2
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu aşağı- daki faaliyetlerden hangisine uygulanmaz?
A
Kamu kurumlarının faaliyetlerinde
B
Siyasi parti faaliyetlerinde
C
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde
D
Kamu kuruluşlarının faaliyetlerinde
Soru 3
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kuruluna itiraz edebilir. Başvuru sahibinin Bilgi Edinme ve Değerlen- dirme Kuruluna yaptığı itiraz aşağıdakilerden hangisini durdurabilir?  
A
Bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının idare tarafından başvuru sahibine bildirme süresini
B
Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulunun vereceği bilgi edinme istemi reddedilen konu ilgili karar süresini
C
Başvuru sahibinin idarî yargıya başvurma süresini
D
Kurum ve kuruluşların, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişim süresini
Soru 4
 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre kurum ve kuruluşlar, Kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi en fazla kaç iş günü içinde vermekle yükümlüdürler?
A
20
B
7
C
10
D
15
Soru 5
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme başvurusunda bulunması zorunlu değildir?
A
Oturma yeri veya iş adresini,
B
İmzası
C
Başvuru sahibinin adı ve soyadı,
D
Başvuru sahibinin unvanı
Soru 6
Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıt- larda yer alan “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kap- samındaki her türlü veri” ifadesi hangi ibarenin tanımı olarak yer alır?
A
Evrak
B
Belge
C
Bilgi
D
Kurul
Soru 7
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere hazırlayacakları raporlarda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A
Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısı
B
Reddedilen başvuru sayısı ve bunların dağılımını gösterir istatistik bilgileri
C
Kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularının sayısı
D
Erişimine olanak sağlanan bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti tahsil edilmesi sonucunda bütçeye sağlanan geliri
Soru 8
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanı nasıl seçilir?
A
Kurul üyelerince kendi aralarından seçilir.
B
Bakanlar Kurulu tarafından seçilir.
C
TBMM tarafından seçilir.
D
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca seçilir.
Soru 9
Bilgi Edinme Hakkı aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?
A
Anayasal bir haktır.
B
Evrensel bir haktır.
C
Yönetsel bir haktır.
D
Doğal bir haktır.
Soru 10
I- Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. II- Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler. III- İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre “bilgi edinme başvurusunda istenecek bilgi veya belgenin niteliği” ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
I – II – III
D
II – III
E
I – II
Soru 11
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde nereye itiraz edebilir?
A
İlgili kurum
B
Valilik
C
Bilgi Edinme Değerlendirme Üst Kurulu
D
Kamu Görevlileri Etik Kurulu
Soru 12
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar aşağıdakilerden hangisini sağlamakla yükümlü değildirler?  
A
İlgilinin ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini
B
İlgilinin görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini
C
İlgilinin ses ve görüntü şeklindeki bilgi belgeleri ödünç alabilmesini
D
İlgilinin yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini
Soru 13
I    Eşitlik II    Liyakat III    Tarafsızlık IV     Açıklık 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, yukarıdaki hangi ilkelere uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlenmesi amaçlanmıştır?
A
I, III ve IV
B
I ve III
C
II, III ve IV
D
I, II ve III
Soru 14
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının idare tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle başvuru sahibi kaç iş günü içerisinde ücreti ödemelidir?
A
15
B
30
C
40
D
10
E
20
Soru 15
 Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile ilgili yanlış bir ifadedir?  
A
Görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilirler.
B
Kurulun sekretarya hizmetlerini Başbakanlık yürütür.
C
İhtiyaç duyulduğunda Adalet Bakanının çağrısı üzerine toplanır.
D
Kurul en az ayda bir defa toplanır.
Soru 16
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre “itiraz usulü” ile ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
A
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, kendisine yapılan itiraz ile ilgili kararını otuz iş günü içinde verir.
B
Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edebilir.
C
Kurum ve kuruluşlar, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun istediği her türlü bilgi veya belgeyi on beş iş günü içinde vermekle yükümlüdürler.
D
Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz, başvuru sahibinin idari yargıya başvurma süresini durdurmaz
Soru 17
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde kurula itiraz edebilir?  
A
20
B
30
C
15
D
10
Soru 18
 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, aşağıdaki bilgi ve belgelerden hangisi bilgi edinme hakkı kapsamı dışında değildir?
A
Yargı kararlarına ilişkin belgeler
B
Millî savunmaya ilişkin bilgiler
C
Devletin emniyetine ilişkin belgeler
D
Dış ilişkilere ilişkin belgeler
Soru 19
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu, bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibinin yargı yoluna başvurmadan kendilerine yapılan itiraza ilişkin kararını kaç iş gününde verir?  
A
30
B
15
C
7
D
10
Soru 20
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre kurum ve kuruluşların, her yıl, bir önceki yıla ait olmak üzere Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna gönderecekleri raporda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A
Reddedilen başvuru sayısı ve bunların dağılımını gösterir istatistik bilgileri
B
Başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen başvuru sayısı ile bunların sonuçları
C
Gizli ya da sır niteliğindeki bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısı
D
Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısı
Soru 21
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre kurum ve kuruluşlarca hazırlanan ve Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kuruluna gönderilen raporların içeriğinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A
Kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularının sayısını
B
Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısı
C
Gizli bilgiler ayrılarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısı
D
Bilgi veya belgelere erişim sağlayanların görüşleri
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi kurumlarca Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlen­dirilmelidir?  
A
Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler
B
İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler
C
Tavsiye ve mütalaa talepleri
D
Başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bu­lunan veya görevleri gereği bulunması gere­ken bilgi veya belgeler
Soru 23
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde önce nereye itiraz edebilir?  
A
İlgili kuruma
B
Kamu Görevlileri Etik Kuruluna
C
Valiliğe
D
Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Edinme Kanunu kapsamındadır?
A
Haberleşmenin gizliliği esasını ihlal edecek bilgi veya belgeler
B
Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması hâlinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler
C
Yargı denetimi dışında kalan idari işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte olanlar
D
Tavsiye ve mütalaa talepleri
Soru 25
 Aşağıdakilerden hangisi 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun kapsamı dışındadır?
A
Bilgi notu
B
Tavsiye niteliğindeki belge
C
Mütalaa talepleri
D
Kurum içi görüş
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
25 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı