5302 Sayılı İl Özel İdaresi Sınav Soruları – (Test Soruları)

Aşağıda 5302 Sayılı İl Özel İdaresi ile ilgili 23 adet Sınav Sorusu yer almaktadır.

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Sınav Soruları

Tebrikler - 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Sınav Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
5302 sayılı İl özel İdaresi Kanunu’na göre, il genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni valiye en geç kaç gün içinde gönderilir? (Madde 15)  
A
8
B
10
C
15
D
5
Soru 2
İl Özel idaresi Kanunu'na göre valilerin faaliyet raporuna ilişkin açıklamaları il genel meclisince yeterli görülmezse vali hakkında yetersizlik kararı verilir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?        
A
Vali aynı zamanda il genel meclisinin de başkanı olduğu için, kendisi hakkındaki ye­tersizlik kararına ilişkin herhangi bir işlem yapamaz.
B
Yetersizlik kararı üye tamsayısının salt ço­ğunluğuyla verilir.
C
Yetersizlik kararı meclis başkanınca İçişleri Bakanlığına değil Başbakanlık aracılığıyla Danıştaya gönderilmektedir.
D
Yetersizlik kararı meclis başkanınca gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanına gönderilir.
Soru 3
İl genel meclisinin karar yeter sayısı aşağıdakilerden hangisidir?        
A
Üye tam sayısının salt çoğunluğu
B
Üye tam sayısının dörtte birinden az olma­mak üzere toplantıya katılanların salt çoğun­luğu
C
Üye tam sayısının üçte biri
D
Üye tam sayısının beşte üçü
Soru 4
İl genel meclisinin toplantıları ile ilgili aşağı­daki ifadelerden hangisi yanlıştır? (Madde 12)        
A
Bütçe görüşmeleri ile ilgili toplantıların süresi en fazla 15 gündür.
B
Kendi belirleyeceği 1 aylık tatil hariç her ayın ilk haftası toplanır.
C
Kural olarak üye tam sayısının salt çoğunlu­ğu ile toplanır.
D
Bütçe görüşmeleri dışında kalan toplantıla­rın süresi en fazla 5 gündür.
Soru 5
Kesinleşen il genel meclisi kararlarının özet­leri halka en geç kaç gün içinde duyurulur? (Madde 15)
A
7
B
5
C
3
D
10
Soru 6
İl encümeniyle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler­den hangisi yanlıştır? (Madde 27)
A
Encümen üye tam sayısının salt çoğunlu­ğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunlu­ğuyla karar verir.
B
il encümeni valinin başkanlığında toplanır.
C
Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dahil kan ve kayın hı­sımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşül­düğü encümen toplantılarına katılamazlar.
D
Encümen gündemi genel sekreter tarafın­dan hazırlanır.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresinin ka­rar organıdır? (Madde 9)
A
İl genel meclisi
B
Belediye başkanı
C
İl daimi encümeni
D
Vali
Soru 8
İl genel meclisinin çalışmalarına ilişkin es» ve usuller aşağıdakilerin hangisi tarafından çı­karılacak yönetmelikle düzenlenir?  
A
Başbakanlık
B
il özel idaresi
C
il genel idaresi
D
içişleri Bakanlığı
Soru 9
İl genel meclis başkanlık divanı seçimi kaç gün içinde tamamlanır? (Madde 11)
A
4
B
2
C
3
D
5
Soru 10
İl genel meclisi toplantısının kapalı oturum şeklinde yapılmasına hangi çoğunlukla karar verilir? (Madde 12)        
A
Toplantıya katılanların salt çoğunluğu
B
Toplantıya katılanların 1/3’ü
C
Üye tam sayısının 1/3’ü
D
Üye tam sayısının salt çoğunluğu
Soru 11
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na göre, il özel idaresinin özelliklerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?        
A
il genel meclisi kararları valinin onamasına tabidir.
B
İl özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin tem­silcisi validir.
C
il genel meclisi yılda 2 kez, mayıs ve kasım aylarında olağan olarak toplanır.
D
il genel meclisi toplantılarının gündemi vali tarafından belirlenir.
Soru 12
İl genel meclisi çalışamaz duruma geldiğinde veya çalışma için yeterli çoğunluğu kaybetti­ğinde, çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi yapılıncaya kadar il genel meclisi görevi aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?
A
içişleri Bakanlığınca atanan 7 kişilik bir heyet
B
il idare heyeti
C
il encümeninin memur üyeleri
D
Bakanlar Kurulunca atanan geçici heyet
Soru 13
I-Vali, hukuka aykırı gördüğü il genel meclisi kararlarını 7 gün içinde yeniden görüşül­mek üzere il genel meclisine gönderir. II-İl genel meclisi üyelerinden birisinin üyeli­ğe seçilme yeterliliğini kaybetmesi hâlinde üyelik, valinin kararı ile sona erer. III-Vali, il encümeninin hukuka aykırı olduğunu düşündüğü kararlarına karşı 60 gün içinde Danıştaya başvurabilir. Valinin yetkileri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
Yalnız II
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi il genel meclisinin görev ve yetkilerinden değildir? (Madde 10)
A
Şartsız bağışları kabul etmek.
B
Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek
C
İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönet­melikleri kabul etmek
D
Borçlanmaya karar vermek.
Soru 15
İl genel meclisinin feshine karar verme yetkisi aşağıdaki mercilerden hangisine aittir? (Mad­de 22)
A
Yargıtay
B
Bakanlar Kurulu
C
içişleri Bakanı
D
Danıştay
Soru 16
İl genel meclisinin olağanüstü toplantı çağrı­sı ve gündemi en az kaç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur? (Madde 12)
A
2
B
5
C
3
D
4
Soru 17
İl genel meclisi üyeliğine seçilme yeterliliği­nin kaybedilmesi halinde, üyeliğin düşmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir?    
A
idare mahkemesi
B
Danıştay
C
Bölge idare mahkemesi
D
İl genel meclisi
Soru 18
İl genel meclisinin gündemi aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? (Madde 13)
A
Vali
B
il genel meclis başkanı
C
il özel idaresi
D
Genel sekreter
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi il encümeninin görev ve yetkilerinden biri değildir?        
A
il özel idaresi tarafından çıkarılacak yönet­melikleri kabul etmek
B
Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararları almak
C
Kanunlarda öngörülen cezalan vermek
D
Bütçede öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek
Soru 20

Yerel seçim sonuçlarının ilanını takiben seçilecek il genel meclisi başkanlık divanı kaç yıllık süre için seçilir? (Madde 11)

A
4
B
2
C
5
D
6
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresinin zo­runlu komisyonlarından biri değildir?
A
Plan ve bütçe komisyonu
B
imar ve bayındırlık komisyonu
C
Çevre ve sağlık komisyonu
D
Ulaşım komisyonu
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi valinin il özel idare­sindeki görev ve yetkileri arasında değildir? (Madde 30)
A
il özel idaresi personelini atamak
B
il encümenine başkanlık etmek
C
il özel idaresinin taşınır ve taşınmaz malları­nı idare etmek
D
il genel meclisine başkanlık etmek
Soru 23
İl genel meclisi üyelerinden birisinin seçilme yeterliliğini kaybetmesi halinde usullerden hangisiyle üyeliği sona erdirilebilir? (Madde 21)          
A
Valinin bildirimi ve içişleri Bakanlığının ile
B
İçişleri Bakanlığının bildirimi ve Danıştayın kararı ile
C
Valinin bildirimi ve Danıştayın kararı ile
D
Kaymakamın bildirimi ve valinin karar ile
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
23 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
212223Son
Geri dön