5302 Sayılı İl Özel İdaresi Sınav Soruları – (Test Soruları)

Aşağıda 5302 Sayılı İl Özel İdaresi ile ilgili 23 adet Sınav Sorusu yer almaktadır.

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Sınav Soruları

Tebrikler - 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Sınav Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yerel seçim sonuçlarının ilanını takiben seçilecek il genel meclisi başkanlık divanı kaç yıllık süre için seçilir? (Madde 11)

A
6
B
4
C
2
D
5
Soru 2
İl genel meclisi üyelerinden birisinin seçilme yeterliliğini kaybetmesi halinde usullerden hangisiyle üyeliği sona erdirilebilir? (Madde 21)          
A
İçişleri Bakanlığının bildirimi ve Danıştayın kararı ile
B
Valinin bildirimi ve Danıştayın kararı ile
C
Valinin bildirimi ve içişleri Bakanlığının ile
D
Kaymakamın bildirimi ve valinin karar ile
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi valinin il özel idare­sindeki görev ve yetkileri arasında değildir? (Madde 30)
A
il özel idaresi personelini atamak
B
il encümenine başkanlık etmek
C
il genel meclisine başkanlık etmek
D
il özel idaresinin taşınır ve taşınmaz malları­nı idare etmek
Soru 4
İl genel meclisinin çalışmalarına ilişkin es» ve usuller aşağıdakilerin hangisi tarafından çı­karılacak yönetmelikle düzenlenir?  
A
il özel idaresi
B
Başbakanlık
C
il genel idaresi
D
içişleri Bakanlığı
Soru 5
İl genel meclisi çalışamaz duruma geldiğinde veya çalışma için yeterli çoğunluğu kaybetti­ğinde, çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi yapılıncaya kadar il genel meclisi görevi aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?
A
içişleri Bakanlığınca atanan 7 kişilik bir heyet
B
Bakanlar Kurulunca atanan geçici heyet
C
il idare heyeti
D
il encümeninin memur üyeleri
Soru 6
İl genel meclis başkanlık divanı seçimi kaç gün içinde tamamlanır? (Madde 11)
A
3
B
2
C
4
D
5
Soru 7
İl Özel idaresi Kanunu'na göre valilerin faaliyet raporuna ilişkin açıklamaları il genel meclisince yeterli görülmezse vali hakkında yetersizlik kararı verilir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?        
A
Yetersizlik kararı meclis başkanınca İçişleri Bakanlığına değil Başbakanlık aracılığıyla Danıştaya gönderilmektedir.
B
Yetersizlik kararı üye tamsayısının salt ço­ğunluğuyla verilir.
C
Yetersizlik kararı meclis başkanınca gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanına gönderilir.
D
Vali aynı zamanda il genel meclisinin de başkanı olduğu için, kendisi hakkındaki ye­tersizlik kararına ilişkin herhangi bir işlem yapamaz.
Soru 8
İl genel meclisinin feshine karar verme yetkisi aşağıdaki mercilerden hangisine aittir? (Mad­de 22)
A
Bakanlar Kurulu
B
Yargıtay
C
içişleri Bakanı
D
Danıştay
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi il encümeninin görev ve yetkilerinden biri değildir?        
A
Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararları almak
B
Bütçede öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek
C
il özel idaresi tarafından çıkarılacak yönet­melikleri kabul etmek
D
Kanunlarda öngörülen cezalan vermek
Soru 10
İl genel meclisi üyeliğine seçilme yeterliliği­nin kaybedilmesi halinde, üyeliğin düşmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir?    
A
İl genel meclisi
B
idare mahkemesi
C
Danıştay
D
Bölge idare mahkemesi
Soru 11
İl genel meclisinin karar yeter sayısı aşağıdakilerden hangisidir?        
A
Üye tam sayısının salt çoğunluğu
B
Üye tam sayısının üçte biri
C
Üye tam sayısının beşte üçü
D
Üye tam sayısının dörtte birinden az olma­mak üzere toplantıya katılanların salt çoğun­luğu
Soru 12
İl genel meclisinin toplantıları ile ilgili aşağı­daki ifadelerden hangisi yanlıştır? (Madde 12)        
A
Kendi belirleyeceği 1 aylık tatil hariç her ayın ilk haftası toplanır.
B
Kural olarak üye tam sayısının salt çoğunlu­ğu ile toplanır.
C
Bütçe görüşmeleri dışında kalan toplantıla­rın süresi en fazla 5 gündür.
D
Bütçe görüşmeleri ile ilgili toplantıların süresi en fazla 15 gündür.
Soru 13
I-Vali, hukuka aykırı gördüğü il genel meclisi kararlarını 7 gün içinde yeniden görüşül­mek üzere il genel meclisine gönderir. II-İl genel meclisi üyelerinden birisinin üyeli­ğe seçilme yeterliliğini kaybetmesi hâlinde üyelik, valinin kararı ile sona erer. III-Vali, il encümeninin hukuka aykırı olduğunu düşündüğü kararlarına karşı 60 gün içinde Danıştaya başvurabilir. Valinin yetkileri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi il genel meclisinin görev ve yetkilerinden değildir? (Madde 10)
A
İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönet­melikleri kabul etmek
B
Borçlanmaya karar vermek.
C
Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek
D
Şartsız bağışları kabul etmek.
Soru 15
İl genel meclisinin olağanüstü toplantı çağrı­sı ve gündemi en az kaç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur? (Madde 12)
A
3
B
2
C
4
D
5
Soru 16
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na göre, il özel idaresinin özelliklerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?        
A
İl özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin tem­silcisi validir.
B
il genel meclisi toplantılarının gündemi vali tarafından belirlenir.
C
il genel meclisi kararları valinin onamasına tabidir.
D
il genel meclisi yılda 2 kez, mayıs ve kasım aylarında olağan olarak toplanır.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresinin ka­rar organıdır? (Madde 9)
A
Belediye başkanı
B
İl genel meclisi
C
İl daimi encümeni
D
Vali
Soru 18
İl genel meclisi toplantısının kapalı oturum şeklinde yapılmasına hangi çoğunlukla karar verilir? (Madde 12)        
A
Üye tam sayısının salt çoğunluğu
B
Toplantıya katılanların 1/3’ü
C
Toplantıya katılanların salt çoğunluğu
D
Üye tam sayısının 1/3’ü
Soru 19
Kesinleşen il genel meclisi kararlarının özet­leri halka en geç kaç gün içinde duyurulur? (Madde 15)
A
5
B
3
C
10
D
7
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresinin zo­runlu komisyonlarından biri değildir?
A
Çevre ve sağlık komisyonu
B
Plan ve bütçe komisyonu
C
imar ve bayındırlık komisyonu
D
Ulaşım komisyonu
Soru 21
İl genel meclisinin gündemi aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? (Madde 13)
A
il genel meclis başkanı
B
Vali
C
il özel idaresi
D
Genel sekreter
Soru 22
İl encümeniyle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler­den hangisi yanlıştır? (Madde 27)
A
il encümeni valinin başkanlığında toplanır.
B
Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dahil kan ve kayın hı­sımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşül­düğü encümen toplantılarına katılamazlar.
C
Encümen gündemi genel sekreter tarafın­dan hazırlanır.
D
Encümen üye tam sayısının salt çoğunlu­ğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunlu­ğuyla karar verir.
Soru 23
5302 sayılı İl özel İdaresi Kanunu’na göre, il genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni valiye en geç kaç gün içinde gönderilir? (Madde 15)  
A
5
B
8
C
15
D
10
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
23 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
212223Son
Geri dön

Yazar: Alperturkoglu

Bir cevap yazın