Sınav Soruları

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Sınav Soruları – (Test Soruları)

Aşağıda 5302 Sayılı İl Özel İdaresi ile ilgili 23 adet Sınav Sorusu yer almaktadır.

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Sınav Soruları

Tebrikler - 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Sınav Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İl genel meclisinin feshine karar verme yetkisi aşağıdaki mercilerden hangisine aittir? (Mad­de 22)
A
Danıştay
B
Bakanlar Kurulu
C
Yargıtay
D
içişleri Bakanı
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi il genel meclisinin görev ve yetkilerinden değildir? (Madde 10)
A
İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönet­melikleri kabul etmek
B
Borçlanmaya karar vermek.
C
Şartsız bağışları kabul etmek.
D
Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek
Soru 3
İl encümeniyle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler­den hangisi yanlıştır? (Madde 27)
A
il encümeni valinin başkanlığında toplanır.
B
Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dahil kan ve kayın hı­sımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşül­düğü encümen toplantılarına katılamazlar.
C
Encümen gündemi genel sekreter tarafın­dan hazırlanır.
D
Encümen üye tam sayısının salt çoğunlu­ğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunlu­ğuyla karar verir.
Soru 4
İl genel meclisinin toplantıları ile ilgili aşağı­daki ifadelerden hangisi yanlıştır? (Madde 12)        
A
Bütçe görüşmeleri ile ilgili toplantıların süresi en fazla 15 gündür.
B
Bütçe görüşmeleri dışında kalan toplantıla­rın süresi en fazla 5 gündür.
C
Kendi belirleyeceği 1 aylık tatil hariç her ayın ilk haftası toplanır.
D
Kural olarak üye tam sayısının salt çoğunlu­ğu ile toplanır.
Soru 5
İl genel meclisinin karar yeter sayısı aşağıdakilerden hangisidir?        
A
Üye tam sayısının dörtte birinden az olma­mak üzere toplantıya katılanların salt çoğun­luğu
B
Üye tam sayısının salt çoğunluğu
C
Üye tam sayısının üçte biri
D
Üye tam sayısının beşte üçü
Soru 6
İl genel meclisi üyeliğine seçilme yeterliliği­nin kaybedilmesi halinde, üyeliğin düşmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir?    
A
idare mahkemesi
B
Danıştay
C
İl genel meclisi
D
Bölge idare mahkemesi
Soru 7
İl genel meclisi toplantısının kapalı oturum şeklinde yapılmasına hangi çoğunlukla karar verilir? (Madde 12)        
A
Toplantıya katılanların 1/3’ü
B
Üye tam sayısının salt çoğunluğu
C
Üye tam sayısının 1/3’ü
D
Toplantıya katılanların salt çoğunluğu
Soru 8
İl genel meclisi üyelerinden birisinin seçilme yeterliliğini kaybetmesi halinde usullerden hangisiyle üyeliği sona erdirilebilir? (Madde 21)          
A
Kaymakamın bildirimi ve valinin karar ile
B
İçişleri Bakanlığının bildirimi ve Danıştayın kararı ile
C
Valinin bildirimi ve Danıştayın kararı ile
D
Valinin bildirimi ve içişleri Bakanlığının ile
Soru 9
İl Özel idaresi Kanunu'na göre valilerin faaliyet raporuna ilişkin açıklamaları il genel meclisince yeterli görülmezse vali hakkında yetersizlik kararı verilir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?        
A
Yetersizlik kararı meclis başkanınca gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanına gönderilir.
B
Yetersizlik kararı üye tamsayısının salt ço­ğunluğuyla verilir.
C
Vali aynı zamanda il genel meclisinin de başkanı olduğu için, kendisi hakkındaki ye­tersizlik kararına ilişkin herhangi bir işlem yapamaz.
D
Yetersizlik kararı meclis başkanınca İçişleri Bakanlığına değil Başbakanlık aracılığıyla Danıştaya gönderilmektedir.
Soru 10
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na göre, il özel idaresinin özelliklerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?        
A
İl özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin tem­silcisi validir.
B
il genel meclisi kararları valinin onamasına tabidir.
C
il genel meclisi toplantılarının gündemi vali tarafından belirlenir.
D
il genel meclisi yılda 2 kez, mayıs ve kasım aylarında olağan olarak toplanır.
Soru 11

Yerel seçim sonuçlarının ilanını takiben seçilecek il genel meclisi başkanlık divanı kaç yıllık süre için seçilir? (Madde 11)

A
2
B
5
C
6
D
4
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresinin ka­rar organıdır? (Madde 9)
A
Vali
B
İl daimi encümeni
C
İl genel meclisi
D
Belediye başkanı
Soru 13
Kesinleşen il genel meclisi kararlarının özet­leri halka en geç kaç gün içinde duyurulur? (Madde 15)
A
7
B
10
C
5
D
3
Soru 14
İl genel meclisinin gündemi aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? (Madde 13)
A
Genel sekreter
B
Vali
C
il genel meclis başkanı
D
il özel idaresi
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi valinin il özel idare­sindeki görev ve yetkileri arasında değildir? (Madde 30)
A
il özel idaresinin taşınır ve taşınmaz malları­nı idare etmek
B
il encümenine başkanlık etmek
C
il özel idaresi personelini atamak
D
il genel meclisine başkanlık etmek
Soru 16
5302 sayılı İl özel İdaresi Kanunu’na göre, il genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni valiye en geç kaç gün içinde gönderilir? (Madde 15)  
A
5
B
10
C
15
D
8
Soru 17
İl genel meclisinin çalışmalarına ilişkin es» ve usuller aşağıdakilerin hangisi tarafından çı­karılacak yönetmelikle düzenlenir?  
A
il genel idaresi
B
içişleri Bakanlığı
C
Başbakanlık
D
il özel idaresi
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi il encümeninin görev ve yetkilerinden biri değildir?        
A
Bütçede öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek
B
Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararları almak
C
il özel idaresi tarafından çıkarılacak yönet­melikleri kabul etmek
D
Kanunlarda öngörülen cezalan vermek
Soru 19
I-Vali, hukuka aykırı gördüğü il genel meclisi kararlarını 7 gün içinde yeniden görüşül­mek üzere il genel meclisine gönderir. II-İl genel meclisi üyelerinden birisinin üyeli­ğe seçilme yeterliliğini kaybetmesi hâlinde üyelik, valinin kararı ile sona erer. III-Vali, il encümeninin hukuka aykırı olduğunu düşündüğü kararlarına karşı 60 gün içinde Danıştaya başvurabilir. Valinin yetkileri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
Soru 20
İl genel meclisi çalışamaz duruma geldiğinde veya çalışma için yeterli çoğunluğu kaybetti­ğinde, çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi yapılıncaya kadar il genel meclisi görevi aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?
A
Bakanlar Kurulunca atanan geçici heyet
B
il encümeninin memur üyeleri
C
içişleri Bakanlığınca atanan 7 kişilik bir heyet
D
il idare heyeti
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresinin zo­runlu komisyonlarından biri değildir?
A
Çevre ve sağlık komisyonu
B
Plan ve bütçe komisyonu
C
imar ve bayındırlık komisyonu
D
Ulaşım komisyonu
Soru 22
İl genel meclisinin olağanüstü toplantı çağrı­sı ve gündemi en az kaç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur? (Madde 12)
A
5
B
3
C
4
D
2
Soru 23
İl genel meclis başkanlık divanı seçimi kaç gün içinde tamamlanır? (Madde 11)
A
2
B
3
C
4
D
5
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
23 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
212223Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı