Sınav Soruları

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 2

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 2

Tebrikler - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Başka yerdeki bir göreve atananlara verilen 15 günlük artı yol süresi içinde görevlerine başlamayanlara aylık vermemek şartı ile- kaç gün daha ilave bir süre verilebilir?
A
30
B
10
C
15
D
20
Soru 2
I-Uyarma II-Aylıktan kesme III-Kademe ilerlemesinin durdurulması IV-Kınama 657 sayılı Kanun’a göre disiplin amirlerince verilen disiplin cezaları, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak bir arada verilmiştir?  
A
II, III ve IV
B
III ve IV
C
I ve III
D
I, II ve IV
Soru 3
Görevden uzaklaştırılan sözleşmeli personele ödenecek ücret ne kadardır?
A
En düşük devlet memuru ücretinin 2/3’ü ödenir.
B
En yüksek devlet memuru maaşının 1/3’ü ödenir.
C
Sözleşme ücretinin 2/3’ü ödenir
D
Sözleşme ücretinin ½’si ödenir.
E
En yüksek devlet memuru maaşının 1/3’ü ödenir.
Soru 4
657 sayılı Kanun’a göre ticaret yapan veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunan memurlara aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?
A
Devlet memurluğundan çıkarma
B
Kademe ilerlemesinin durdurulması
C
Aylıktan kesme
D
Uyarma
Soru 5
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  
A
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
B
Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın idare tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.
C
Devlet memurları, Bakan veya illerde vali tarafından yetki verilmesi halinde kamu görevleri hakkında basına açıklama yapabilirler.
D
evlet memurları, idare tarafından izin verilmesi halinde siyasi partiye üye olabilirler.
Soru 6
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurluğundan çekilme ile ilgili olarak mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz kaç gün devam etmesi hâlinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır?
A
7
B
15
C
30
D
10
Soru 7
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, devlet memurlarının yıllık süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur ? 1)   Hizmeti 1 yıldan on yıla kadar ( On yıl dahil ) olanlar için yirmi gündür. 2)   hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. 3)   Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir. 
A
1,3
B
1,2,3
C
1,2
D
2,3
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu açısından ödev ve sorumluluklar içerisinde yer almaz?
A
Tarafsızlık ve Devlete bağlılık
B
Sadakat
C
Davranış ve işbirliği
D
İzin
Soru 9
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aylıktan kesme cezası verilmiş olan memurlar bu cezanın uygulanmasından kaç sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak bu cezanın özlük dosyasından silinmesini isteyebilirler?
A
10
B
7
C
5
D
3
Soru 10
657 Sayılı devlet memurları kanununa göre aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden biridir?
A
Tarafsızlık
B
Liyakat
C
Hakikat
D
Eşitlik
E
Sadakat
Soru 11
I. Kasten işlenmiş bir suçtan dolayı dokuz ay hapis cezası almış olmak II. Kasten işlenmiş bir suçtan dolayı bir yıl hapis cezası almış olmak III. Taksirli bir suçtan iki yıl hapis cezası almış olmak IV. Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan mahkumiyeti bulunmak Yukarıda yer alan ifadelerden hangileri devlet memuru olmayı engeller niteliktedir?
A
I,II
B
II, IV
C
I,II
D
I, II, IV
Soru 12
En yüksek Devlet memurunun brüt aylığı nasıl hesap edilir?
 
A
irinci derecenin dördüncü kademesine isabet eden gösterge rakamı ile memur maaş katsayısı çarpılır
B
Birinci derecenin dördüncü kademesine isabet eden gösterge rakamına, Başbakanlık Müsteşarının ek göstergesi eklenmek suretiyle bulunacak rakam memur maaş katsayısı ile çarpılır.
C
irinci derecenin dördüncü kademesine isabet eden gösterge rakamı ile memur maaş katsayısı çarpılır
D
Birinci derecenin dördüncü kademesine isabet eden gösterge rakamına, Başbakanlık Müsteşarının ek göstergesi eklenmek suretiyle bulunacak rakam taban aylık katsayısı ile çarpılır.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurları için öngörülmüş olan disiplin cezalarından değildir?
 
A
Derece yükselmesinin durdurulması
B
Uyarma
C
Aylıktan kesme
D
Kademe ilerlemesinin durdurulması
Soru 14
Disiplin cezalarına yapılacak itirazla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.
B
Disiplin cezalarına yapılacak itirazla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
C
İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür.
D
Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna itiraz edilebilir.
Soru 15
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin cezalarına karşı itiraz ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A
Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.
B
İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler
C
İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.
D
İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına konan yasaklardan biri değildir?
 
A
Toplu eylem ve hareketlerde bulunmak
B
Basına bilgi ve demeç vermek
C
Tüketim kooperatiflerinin yönetim ve denetim kurullarının üyesi olmak
D
Ticaret yapmak
Soru 17
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre “iş güçlüğü zammı” aşağıdakilerden hangisine verilir?
A
Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara
B
Hayat ve sağlık için tehlike arz eden görevlerde çalışanlara
C
Sayıştay’a hesap vermekle yükümlü olan saymanlara
D
Teminde, görevde tutulmasında veya belirli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlara
Soru 18
657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; Aylıktan Kesme cezası ile tecziye edilen Memurun Brüt Aylığında hangi aralıklarda kesinti yapılır?
 
A
1/30 - 1/8
B
1/20-1/4
C
1/20-1/4
D
1/2-1/4
E
1/10-1/8
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi memurluktan çıkarılmak eylemlerinden birisi değildir?
A
Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak
B
Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek
C
Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak
D
Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak
Soru 20
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, karı kocanın her ikisi de devlet memuru ise herhangi bir şekilde menfaat karşılığı çalışmayan çocukları için ödenecek aile yardımı ödeneği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  
 
A
Bu ödenek 1/4 oranında kadına, 3/4 oranında erkeğe verilir.
B
Bu ödenek her iki eşe de ayrı ayrı verilir.
C
Bu ödenek yalnızca kadına verilir.
D
Bu ödenek yalnızca kocaya verilir.
E
Bu ödenek her iki eşe de 1/2 oranında ayrı ayrı verilir.
Soru 21
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına uygulanan yasaklardan değildir?
A
Grev
B
Hediye alma
C
Toplu eylem ve hareketlerde bulunma
D
Menfaat sağlama
E
Sendika kurma
Soru 22
Memurların kurumlarınca, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atanmalarında aşağıdakilerden hangisi gözetilmez?
 
A
Görev ve unvan eşitliği
B
Sınıf eşitliği
C
Hepsi
D
Kazanılmış hak aylık dereceleri
Soru 23
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlara hastalıkları halinde verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın ilk seferinde en fazla kaç aya kadar izin verilebilir?
A
18
B
6
C
10
D
12
Soru 24
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre disiplin amiri tarafından uyarma cezası verilen devlet memuru itirazını aşağıdakilerden hangisine yapar?  
 
A
Atamaya yetkili amire
B
Yüksek disiplin kuruluna
C
Üst disiplin amirine
D
Disiplin kuruluna
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
24 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
21222324Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı