Sınav Soruları

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 3

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 3

Tebrikler - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanan memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
 
A
Uyarma
B
Aylıktan kesme
C
Kınama
D
Kademe ilerlemesinin durdurulması
Soru 2
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Tarafsızlık ve Devlete bağlılık” ödevi kapsamında değildir?  
A
Devlet memurları, hiçbir şekilde siyasal ve ideolojik amaçlı beyanda bulunamazlar.
B
Devlet memurları, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan davranışta bulunmazlar.
C
Devlet memurları, hiçbir şekilde siyasal ve ideolojik amaçlı eylemde bulunamazlar.
D
Devlet memurları, Devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar.
Soru 3
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre mazeretsiz veya kurumlarınca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın görevini terk eden ve bu terki kesintisiz on gün sürdüren memurla ilgili olarak, aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur ?
 
A
Aylığından 1/8 oranında kesinti yapılır.
B
Kınama cezası verilir.
C
Yazılı müracaatı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.
D
Görev yeri değiştirilir.
Soru 4
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Teknik Hizmetler sınıfından değildir?
 
A
Mühendis
B
Kimyager
C
Jeolog
D
Diş tabibi
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre "görevden uzaklaştırmaya yetkili" makamlardan birisi değildir?
 
A
Bakanlık ve Genel Müdürlük Müfettişleri
B
Atamaya yetkili amirler
C
Kaymakamlar
D
Genel Müdür Yardımcıları
Soru 6
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 2 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin memuriyete giriş derece ve kademesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
 
A
9/1
B
11/2
C
10/2
D
10/1
Soru 7
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Devlet memurunun genel hakları arasında sayılmamıştır?
 
A
Uygulamayı isteme
B
Güvenlik
C
Kovuşturma ve yargılama
D
Toplu sözleşme
Soru 8
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Devlet memurluğunu sona erdiren hâllerden değildir?
 
A
Görevden uzaklaştırma
B
Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması
C
İstek, yaş haddi, malullük sebeplerinden biri ileemekliye ayrılma
D
Ölüm
E
Memurluktan çekilme
Soru 9
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, tesis edilen sınıf sayısı kaçtır?
 
A
4
B
2
C
8
D
10
Soru 10
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre devlet memurunu görevden uzaklaştırmaya aşağıdakilerden hangisi yetkili değildir ?
 
A
Bakanlık müfettişleri
B
İllerde valiler
C
Genel müdürler
D
Atamaya yetkili amirler
Soru 11
Sözleşmeli personelin disiplin cezası gerektiren bir suç işlemesi durumunda en geç ne kadar sürede disiplin kovuşturması yapılması gerekmektedir?
 
A
6 ay
B
1 ay
C
1 hafta
D
3 gün
E
3 ay
Soru 12
Adaylık eğitiminde başarısız olma, hal ve hareketleri memurlukla bağdaşmama veya göreve devamsızlık nedenleriyle memuriyetle ilişikleri kesilenler kaç yıl geçmeden tekrar memuriyete dönemezler?
 
A
2 yıl
B
5 yıl
C
4 yıl
D
1 yıl
E
3 yıl
Soru 13
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurun sicil dosyasına aşağıdakilerden hangisi konulmaz?
 
A
Memurun mal beyannamesi
B
Sicil amirleri tarafından düzenlenecek sicil raporları
C
Varsa müfettişler tarafından verilen denetleme raporları
D
Varsa memurun aldığı teşekkür belgeleri
Soru 14
Kanunda belirtilen şartlarda merkezdeki memurlara başarı belgesi vermeye kim yetkilidir?
 
A
Müsteşar
B
Bakan yardımcısı
C
Bağlı veya ilgili Bakan
D
Başbakan
Soru 15
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre iki yıllık yüksek okul bitiren memurun, başlaycağı derece ve kademe aşağıdakilerden hangisidir?
 
A
9/1
B
13/3
C
10/1
D
10/2
Soru 16
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 1) Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacıl ık,köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile , açıktan vekil atanabilir. 2) Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir. 3) Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.
 
A
1,2
B
Yalnız 1
C
1,2,3
D
2,3
Soru 17
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre işe başlamama hâlinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Bir göreve yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yasal süre içinde işe başlamayanlar 2 yıl süre ile Devlet memuru olarak istihdam edilemezler.
B
Bir göreve ilk defa atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hâli 6 ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.
C
Başka yerdeki bir göreve atananlardan yasal süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmek şartıyla 20 günlük bir süre daha verilebilir.
D
Bir göreve ilk defa atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yasal süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir.
Soru 18
I- İstisnai memurluklara atanacaklarda genel memur olma özellikleri aranır. II- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi ile ilgili hükümleri istisnai memurluklara uygulanır. III- İstisnai memurluklara atananlar, atandıkları kadronun derece aylığını alırlar. IV- Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği, TBMM memurlukları ve Başbakanlık baş müşavirliği, istisnai memurluklardandır. Yukarıda istisnai memurluk ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
 
A
I ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
III ve IV
E
Yalnız II
Soru 19
Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii aşağıdakilerden hangisidir?
 
A
Atamaya yetkili amir
B
İlk amiri
C
Disiplin amirinin yetki verdiği amir
D
Disiplin amiri
Soru 20
Devlet memurlarına ilişkin yasaklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  
 
A
Komandit şirkette komanditer ortak olamazlar.
B
Tacir olamazlar.
C
Görevlerinden ayrılmış olsalar bile kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri yetkili bakanın izni olmadıkça açıklayamazlar
D
Grev yapamazlar.
E
Kamu hizmetini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilemezler.
Soru 21
657 sayılı Kanun’a göre Devlet memurlarına verilecek izinlere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  
 
A
Kadın memura doğum yapmasından önce 6 hafta mazeret izni verilir.
B
Yıllık izinlerine zorunlu hâllerde gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün yol izni eklenebilir.
C
Karısı doğum yapan memura isteği üzerine 5 gün mazeret izni verilir.
D
Karısı doğum yapan memura isteği hâlinde en çok 12 aya kadar aylıksız izin verilebilir.
Soru 22
Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunan memura aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?
 
A
Devlet memurluğundan çıkarma
B
Kademe ilerleme durdurulması
C
Aylıktan kesme
D
Kınama
E
Uyarma
Soru 23
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre disiplin cezalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A
Devlet memuruna savunma yapabilmesi için en az beş gün süre verilir
B
Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirince verilir
C
Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır
D
Devlet memurlarına savunmaları alınmadan disiplin cezası verilemez
Soru 24
Sözleşmeli personelden sicil ve başarı düzeyleri en yüksek olanların sözleşmeleri yenilenirken bulunduğu görevin temel ücretinin % kaçı kadar ek başarı ücreti eklenerek sözleşmeleri yenilenir?
 
A
4
B
10
C
6
D
2
E
8
Soru 25
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre görevlerinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında, görevden uzaklaştırmayı izleyen kaç iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır?
 
A
15
B
10
C
7
D
5
E
3
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
25 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı