657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İle İlgili Test Soruları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Tebrikler - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına tanınan genel haklardan değildir?
A
Güvenlik
B
İzin
C
Toplu şikâyet ve toplu müracaat
D
Uygulamayı isteme
Soru 2

Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini ifade eder?

A
Uyarma
B
Aylıktan kesme
C
Kınama
D
Hiçbiri
Soru 3

Memurun amirinden aldığı emri uygulama hususunda aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A
Memur, amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir.
B
Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez, yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulmaz
C
Memur, amiri tarafından verilen emri, konusu suç teşkil etse de yerine getirmeye mecburdur.
D
Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmaya mecburdur.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, Devlet memuruna aylıktan kesme cezasının verilmesini gerektiren fiil ve hâllerdendir?

A
Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzen eşyayı kaybetmek
B
Kurumunca belirlenen tasarruf tedbirlerine uymamak
C
Usulsüz müracaat ve şikâyette bulunmak
D
Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek
Soru 5

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan sağlık personeline her yıl, yıllık izinlerine ilave olarak kaç günlük sağlık izni verilir?

A
25
B
30
C
15
D
20
Soru 6

Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
A
Aynı yerdeki göreve atananlar atama emrinin tebliğ gününü izleyen 15 gün içinde göreve başlamak zorundadır.
B
Aynı yerdeki göreve atananlar atama emrinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş gününde göreve başlamak zorundadır.
C
Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için, belirlenen süreler devrin sona ermesinden itibaren başlar.
D
Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emrinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde göreve başlamak zorundadır.
Soru 7

Disiplin cezalarının niteliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla mevzuatın yapılmasını emrettiği görevleri yapmayan memurlara disiplin cezası verilir.
B
Toplum düzenine aykırı davranışta bulunan Devlet memurlarına disiplin cezası verilir.
C
Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yargı yoluna gidilemez.
D
Görevinde olağanüstü gayret göstermeyen Devlet memurlarına disiplin cezası verilir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi memurluğun sona erme hallerinden biri değildir?

A
Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması
B
Memurluktan çekilmesi
C
Askerlik nedeniyle görevden ayrılma
D
Ölüm
Soru 9

Görevinden çekilmek isteyen memurun, görevini bırakması ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çekilmek isteyen memur çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder.
B
Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı taktirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.
C
Çekilmek isteyen memur, yerine bir atama yapılıncaya kadar görevini bırakamaz.
D
Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine kadar görevine devam eder.
Soru 10

Askerlik hizmetini ifa eden devlet memurları terhis tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadır?

A
15
B
20
C
10
D
30
Soru 11

Bir memurun iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşması halinde memur hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

A
Uyarma
B
Kınama
C
Hiçbiri
D
Aylıktan kesme
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi memurlar hakkında "kademe İlerlemesinin durdurulması" cezasını gerektiren fiil ve hallerden birisidir?
A
Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak
B
Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak
C
Siyasi partiye girmek
D
Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak
Soru 13

Kadın memura doğum sonrası çocuğunu emzirmesi için verilen süt izni süresi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Doğumdan itibaren ilk altı ayda günde 1,5 saat, ikinci altı ayda günde
B
Doğumdan itibaren ilk altı ayda günde 1,5 saat, ikinci altı ayda günde
C
Doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda günde 1,5 saat süt izni verilir.
D
Doğum sonrası analık izin süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde 1,5 saat, ikinci altı ayda günde 1 saat süt izni verilir.
Soru 14
Devlet memurlarının disiplin cezalarına karşı itiraz süresi kaç gündür?
A
7
B
10
C
3
D
5
Soru 15
Konusu suç teşkil eden emir... " Yukarıdaki cümleyi en iyi tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Emri veren amire bildirilir, amir yazılı olarak ısrar ederse bu emir yerine getirilir.
B
Kesinlikle yerine getirilmez.
C
Emri veren amire bildirilir, amir sözlü olarak ısrar ederse bu emir yerine getirilir.
D
Kesinlikle yerine getirilir.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanun kapsamı dışındadır?
A
Belediyeler
B
Genel ve katma bütçeli kurumlar
C
Anayasa mahkemesi üyeleri
D
İl özel idareleri
Soru 17

Mesleklerine ait öğrenimini bitirerek devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek ve bilgilerini arttırmak üzere dış memleketlere gönderilenlere verilen izin süresi ile ilgili olarak aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?

   
A
6 ay süre ile izin verilir, gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.
B
1 yıla kadar izin verilir, gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.
C
İki yıla kadar izin verilir, gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.
D
3 yıl izin verilebilir.
Soru 18

Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak kaç saattir? 35 40 45 50

A
50
B
40
C
35
D
45
Soru 19

Bir göreve atanan Devlet memurlarından, yasal süre içinde görevine başlamayanlar kaç yıl süre ile memurluğa tekrar alınmazlar?

A
4
B
3
C
1
D
2
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurları için sağlanan sosyal hak ve yardımlardan değildir?  
A
Tedavi yardımı
B
Yolluk giderleri ve gündelikler
C
Aile yardımı ödeneği
D
Emeklilik
Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi devlet memurluğuna alınmada aranacak genel şartlardan biri değildir?

A
Türk vatandaşı olmak
B
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
C
Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak
D
Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak
Soru 22

657 sayılı Kanunun temel ilkeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Sınıflandırma-Kariyer-Eşitlik
B
Sınıflandırma-Liyakat-Adalet
C
Sınıflandırma-Kariyer-Liyakat
D
Sınıflandırma-Kariyer-Adalet
Soru 23

“Derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.” İfadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A
Derece
B
Sınıf
C
Kadro
D
Kademe
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda açıktan vekil olarak atanabilecek unvanlar arasında değildir?
A
Tabip
B
Öğretmen
C
İmam
D
Ebelik ve hemşirelik
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenmemiştir?  
A
Atanma ve yetiştirilme
B
Emeklilik
C
Hizmet şartları
D
İlerleme ve yükselme
Soru 26
Toplam hizmet süresi 15 yıl olan bir devlet memurunun yıl içinde hak ettiği toplam yıllık izin süresi kaç gündür?
A
35
B
20
C
30
D
25
Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi derece yükselmesinin usul ve esaslarından biri değildir?

A
Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması
B
Derecesi içinde en az 2 yıl çalışmış olmak
C
Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olmak
D
Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş olmak
Soru 28
İki defa üst üste olumsuz sicil alan Devlet memurları başka bir sicil amirinin emrine atandıktan sonra da olumsuz sicil almaları hâlinde, kendileri hakkında yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Başka bir sicil amirinin emrine atanabilirler.
B
Kademe ilerlemesi cezası verilir.
C
Aylıktan kesme cezası verilir.
D
Memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında emeklilik hükümleri uygulanır.
Soru 29

Doğum yapan memurlara, istekleri halinde kaç aya kadar aylıksız izin verilebilir?

A
30
B
18
C
22
D
24
Soru 30
Memurlara verilen babalık izin süresi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
7
B
3
C
10
D
5
Soru 31

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kamu hizmetlerinde bir istihdam şekli değildir?

 
A
Sözleşmeli işçi
B
Memur
C
Sözleşmeli Personel
D
İşçi
Soru 32

Disiplin cezalan konusunda yapılan itirazlarda, itiraz mercileri kaç gün içinde karar vermek zorundadırlar?

A
30
B
20
C
15
D
25
Soru 33

"Giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve ……..... olarak verilir" Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Faturalı
B
Maktu
C
Nakdi
D
Ayni
Soru 34
Aşağıda yer verilen ödemelerin hangisi hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz?
A
Vekâlet ücreti
B
Aylık
C
Ölüm yardımı
D
Fazla çalışma ücreti
Soru 35
Memurlar için düzenlenen ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
A
Memurlar, kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevlerini yürütemezler.
B
Memurlar, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamazlar.
C
Memurlar Türk Ticaret Kanunu'na göre "tacir" sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar.
D
Memurlar Türk Ticaret Kanunu'na göre "esnaf" sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar.
Soru 36

Devlet memurları, tekrar atanabilmek için en fazla kaç kez görevlerinden istifa edebilir veya çekilmiş sayılabilirler?

A
4
B
2
C
3
D
1
Soru 37
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi memurlar hakkında uyarma cezasını gerektiren fiil ve hâllerden biridir?  
A
Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etme
B
Görev sırasında amire hâl ve hareketiyle saygısız davranmak
C
Verilen emirlere itiraz etmek
D
Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek
Soru 38

Kadın memurun toplam analık izin süresi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Doğumdan önce 5, doğumdan sonra 5 olmak üzere toplam 10 hafta
B
Doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 olmak üzere toplam 16 hafta
C
Doğumdan önce 3, doğumdan sonra 5 olmak üzere toplam 8 hafta
D
Doğumdan önce 6, doğumdan sonra 6 olmak üzere toplam 12 hafta
Soru 39
Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar aylığa ne zaman hak kazanırlar?
A
Takip eden ayın on beşinde
B
Göreve başladıkları günden itibaren
C
Görevde bir ayını doldurdukları tarihte
D
Takip eden ayın ilk gününde
Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının ödev ve sorumluluklarından biri değildir?

 
A
Sadakat
B
Sendika kurma
C
Tarafsızlık ve devlete bağlılık
D
Davranış ve işbirliği
Soru 41
Memura verilen evlilik izin süresi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
7
B
11
C
3
D
5
Soru 42

Kurum ve kuruluşların engelli memur çalıştırma yükümlülüklerinin oranı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
%5
B
%1
C
%3
D
%2
Soru 43

Toplam hizmet süresi 8 yıl olan bir devlet memurunun yıl içinde hak ettiği toplam yıllık izin süresi kaç gündür?

A
20
B
30
C
25
D
15
Soru 44

“Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz …….. gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.” Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
10
B
20
C
15
D
5
Soru 45
“Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak” aşağıda belirtilen hangi disiplin cezasını gerektirir?  
A
Kademe ilerlemesinin durdurulması
B
Aylıktan kesme
C
Kınama
D
Uyarma
Soru 46

Devlet memurlarının adaylık süresi ile ilgili olarak verilen aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? Adaylık süresi 1 yıldan az 3 yıldan çok olamaz.

A
Adaylık süresi 6 aydan az 1 yıldan çok olamaz.
B
Adaylık süresi 1 yıldan az 2 yıldan çok olamaz.
C
Adaylık süresi 1 yıldan az 3 yıldan çok olamaz.
D
Adaylığın kaldırılmasında süre belirlemesi yoktur.
Soru 47

Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma usul ve esasları ile ilgili olarak aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A
Engelli memurlara isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.
B
Kadın memurlara hamileliğin 24 ncü haftasından itibaren gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.
C
Kadın memurlara doğumdan sonra 1 yıl süre ile gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez
D
Kadın memurlara doğumdan sonra 2 yıl süre ile gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.
Soru 48

Devlet memurları için yazlık kılık ve kıyafet uygulaması hangi tarihler arasında uygulanır?

A
10 Mayıs-10 Eylül
B
20 Mayıs-20 Eylül
C
15 Mayıs - 15 Eylül
D
5 Mayıs - 5 Eylül
Soru 49

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun’a aykırı fiilleri işleyen Devlet memurları hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

A
Aylıktan kesme
B
Devlet memurluğundan çıkarma
C
Kademe ilerlemesinin durdurulması
D
Kınama
Soru 50

Gerçeğe aykırı belge ve rapor düzenleyen memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

A
Kınama
B
Aylıktan kesme
C
Memurluktan çıkarma
D
Kademe ilerlemesinin durdurulması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön