657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İle İlgili Test Soruları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Tebrikler - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Memurun amirinden aldığı emri uygulama hususunda aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A
Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmaya mecburdur.
B
Memur, amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir.
C
Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez, yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulmaz
D
Memur, amiri tarafından verilen emri, konusu suç teşkil etse de yerine getirmeye mecburdur.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, Devlet memuruna aylıktan kesme cezasının verilmesini gerektiren fiil ve hâllerdendir?

A
Usulsüz müracaat ve şikâyette bulunmak
B
Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzen eşyayı kaybetmek
C
Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek
D
Kurumunca belirlenen tasarruf tedbirlerine uymamak
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi devlet memurluğuna alınmada aranacak genel şartlardan biri değildir?

A
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
B
Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak
C
Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak
D
Türk vatandaşı olmak
Soru 4

Gerçeğe aykırı belge ve rapor düzenleyen memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

A
Kınama
B
Memurluktan çıkarma
C
Kademe ilerlemesinin durdurulması
D
Aylıktan kesme
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi memurlar hakkında "kademe İlerlemesinin durdurulması" cezasını gerektiren fiil ve hallerden birisidir?
A
Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak
B
Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak
C
Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak
D
Siyasi partiye girmek
Soru 6

Devlet memurları, tekrar atanabilmek için en fazla kaç kez görevlerinden istifa edebilir veya çekilmiş sayılabilirler?

A
2
B
3
C
1
D
4
Soru 7

Devlet memurları için yazlık kılık ve kıyafet uygulaması hangi tarihler arasında uygulanır?

A
20 Mayıs-20 Eylül
B
5 Mayıs - 5 Eylül
C
15 Mayıs - 15 Eylül
D
10 Mayıs-10 Eylül
Soru 8
İki defa üst üste olumsuz sicil alan Devlet memurları başka bir sicil amirinin emrine atandıktan sonra da olumsuz sicil almaları hâlinde, kendileri hakkında yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Başka bir sicil amirinin emrine atanabilirler.
B
Aylıktan kesme cezası verilir.
C
Memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında emeklilik hükümleri uygulanır.
D
Kademe ilerlemesi cezası verilir.
Soru 9

Doğum yapan memurlara, istekleri halinde kaç aya kadar aylıksız izin verilebilir?

A
30
B
18
C
24
D
22
Soru 10
Memurlar için düzenlenen ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
A
Memurlar Türk Ticaret Kanunu'na göre "esnaf" sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar.
B
Memurlar, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamazlar.
C
Memurlar, kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevlerini yürütemezler.
D
Memurlar Türk Ticaret Kanunu'na göre "tacir" sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar.
Soru 11

Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini ifade eder?

A
Hiçbiri
B
Kınama
C
Aylıktan kesme
D
Uyarma
Soru 12
Aşağıda yer verilen ödemelerin hangisi hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz?
A
Aylık
B
Fazla çalışma ücreti
C
Ölüm yardımı
D
Vekâlet ücreti
Soru 13

Mesleklerine ait öğrenimini bitirerek devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek ve bilgilerini arttırmak üzere dış memleketlere gönderilenlere verilen izin süresi ile ilgili olarak aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?

   
A
1 yıla kadar izin verilir, gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.
B
İki yıla kadar izin verilir, gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.
C
3 yıl izin verilebilir.
D
6 ay süre ile izin verilir, gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.
Soru 14

Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
A
Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için, belirlenen süreler devrin sona ermesinden itibaren başlar.
B
Aynı yerdeki göreve atananlar atama emrinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş gününde göreve başlamak zorundadır.
C
Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emrinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde göreve başlamak zorundadır.
D
Aynı yerdeki göreve atananlar atama emrinin tebliğ gününü izleyen 15 gün içinde göreve başlamak zorundadır.
Soru 15
Devlet memurlarının disiplin cezalarına karşı itiraz süresi kaç gündür?
A
10
B
5
C
3
D
7
Soru 16
Toplam hizmet süresi 15 yıl olan bir devlet memurunun yıl içinde hak ettiği toplam yıllık izin süresi kaç gündür?
A
25
B
35
C
20
D
30
Soru 17

Askerlik hizmetini ifa eden devlet memurları terhis tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadır?

A
15
B
10
C
20
D
30
Soru 18
Memurlara verilen babalık izin süresi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
3
B
7
C
5
D
10
Soru 19

Kadın memurun toplam analık izin süresi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Doğumdan önce 6, doğumdan sonra 6 olmak üzere toplam 12 hafta
B
Doğumdan önce 5, doğumdan sonra 5 olmak üzere toplam 10 hafta
C
Doğumdan önce 3, doğumdan sonra 5 olmak üzere toplam 8 hafta
D
Doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 olmak üzere toplam 16 hafta
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenmemiştir?  
A
Hizmet şartları
B
Atanma ve yetiştirilme
C
İlerleme ve yükselme
D
Emeklilik
Soru 21

Bir memurun iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşması halinde memur hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

A
Uyarma
B
Kınama
C
Aylıktan kesme
D
Hiçbiri
Soru 22

Disiplin cezalan konusunda yapılan itirazlarda, itiraz mercileri kaç gün içinde karar vermek zorundadırlar?

A
15
B
30
C
25
D
20
Soru 23

Kurum ve kuruluşların engelli memur çalıştırma yükümlülüklerinin oranı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
%2
B
%3
C
%5
D
%1
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurları için sağlanan sosyal hak ve yardımlardan değildir?  
A
Yolluk giderleri ve gündelikler
B
Emeklilik
C
Tedavi yardımı
D
Aile yardımı ödeneği
Soru 25

Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak kaç saattir? 35 40 45 50

A
45
B
40
C
50
D
35
Soru 26

Devlet memurlarının adaylık süresi ile ilgili olarak verilen aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? Adaylık süresi 1 yıldan az 3 yıldan çok olamaz.

A
Adaylığın kaldırılmasında süre belirlemesi yoktur.
B
Adaylık süresi 6 aydan az 1 yıldan çok olamaz.
C
Adaylık süresi 1 yıldan az 3 yıldan çok olamaz.
D
Adaylık süresi 1 yıldan az 2 yıldan çok olamaz.
Soru 27

“Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz …….. gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.” Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
10
B
20
C
5
D
15
Soru 28

Bir göreve atanan Devlet memurlarından, yasal süre içinde görevine başlamayanlar kaç yıl süre ile memurluğa tekrar alınmazlar?

A
3
B
1
C
4
D
2
Soru 29

Disiplin cezalarının niteliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla mevzuatın yapılmasını emrettiği görevleri yapmayan memurlara disiplin cezası verilir.
B
Görevinde olağanüstü gayret göstermeyen Devlet memurlarına disiplin cezası verilir.
C
Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yargı yoluna gidilemez.
D
Toplum düzenine aykırı davranışta bulunan Devlet memurlarına disiplin cezası verilir.
Soru 30
“Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak” aşağıda belirtilen hangi disiplin cezasını gerektirir?  
A
Uyarma
B
Kınama
C
Kademe ilerlemesinin durdurulması
D
Aylıktan kesme
Soru 31

Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma usul ve esasları ile ilgili olarak aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A
Kadın memurlara doğumdan sonra 1 yıl süre ile gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez
B
Engelli memurlara isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.
C
Kadın memurlara doğumdan sonra 2 yıl süre ile gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.
D
Kadın memurlara hamileliğin 24 ncü haftasından itibaren gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.
Soru 32

Toplam hizmet süresi 8 yıl olan bir devlet memurunun yıl içinde hak ettiği toplam yıllık izin süresi kaç gündür?

A
25
B
30
C
15
D
20
Soru 33

Görevinden çekilmek isteyen memurun, görevini bırakması ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çekilmek isteyen memur çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder.
B
Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine kadar görevine devam eder.
C
Çekilmek isteyen memur, yerine bir atama yapılıncaya kadar görevini bırakamaz.
D
Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı taktirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.
Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi memurluğun sona erme hallerinden biri değildir?

A
Memurluktan çekilmesi
B
Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması
C
Askerlik nedeniyle görevden ayrılma
D
Ölüm
Soru 35
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi memurlar hakkında uyarma cezasını gerektiren fiil ve hâllerden biridir?  
A
Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek
B
Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etme
C
Verilen emirlere itiraz etmek
D
Görev sırasında amire hâl ve hareketiyle saygısız davranmak
Soru 36

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun’a aykırı fiilleri işleyen Devlet memurları hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

A
Kınama
B
Devlet memurluğundan çıkarma
C
Aylıktan kesme
D
Kademe ilerlemesinin durdurulması
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda açıktan vekil olarak atanabilecek unvanlar arasında değildir?
A
İmam
B
Tabip
C
Öğretmen
D
Ebelik ve hemşirelik
Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi derece yükselmesinin usul ve esaslarından biri değildir?

A
Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş olmak
B
Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olmak
C
Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması
D
Derecesi içinde en az 2 yıl çalışmış olmak
Soru 39
Memura verilen evlilik izin süresi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
7
B
5
C
3
D
11
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanun kapsamı dışındadır?
A
Genel ve katma bütçeli kurumlar
B
İl özel idareleri
C
Anayasa mahkemesi üyeleri
D
Belediyeler
Soru 41
Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar aylığa ne zaman hak kazanırlar?
A
Takip eden ayın on beşinde
B
Takip eden ayın ilk gününde
C
Göreve başladıkları günden itibaren
D
Görevde bir ayını doldurdukları tarihte
Soru 42

657 sayılı Kanunun temel ilkeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Sınıflandırma-Kariyer-Adalet
B
Sınıflandırma-Kariyer-Eşitlik
C
Sınıflandırma-Liyakat-Adalet
D
Sınıflandırma-Kariyer-Liyakat
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına tanınan genel haklardan değildir?
A
Güvenlik
B
Toplu şikâyet ve toplu müracaat
C
Uygulamayı isteme
D
İzin
Soru 44

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan sağlık personeline her yıl, yıllık izinlerine ilave olarak kaç günlük sağlık izni verilir?

A
30
B
20
C
25
D
15
Soru 45

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kamu hizmetlerinde bir istihdam şekli değildir?

 
A
Sözleşmeli Personel
B
Memur
C
Sözleşmeli işçi
D
İşçi
Soru 46

Kadın memura doğum sonrası çocuğunu emzirmesi için verilen süt izni süresi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Doğumdan itibaren ilk altı ayda günde 1,5 saat, ikinci altı ayda günde
B
Doğumdan itibaren ilk altı ayda günde 1,5 saat, ikinci altı ayda günde
C
Doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda günde 1,5 saat süt izni verilir.
D
Doğum sonrası analık izin süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde 1,5 saat, ikinci altı ayda günde 1 saat süt izni verilir.
Soru 47

"Giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve ……..... olarak verilir" Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Nakdi
B
Ayni
C
Maktu
D
Faturalı
Soru 48
Konusu suç teşkil eden emir... " Yukarıdaki cümleyi en iyi tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Emri veren amire bildirilir, amir yazılı olarak ısrar ederse bu emir yerine getirilir.
B
Kesinlikle yerine getirilir.
C
Emri veren amire bildirilir, amir sözlü olarak ısrar ederse bu emir yerine getirilir.
D
Kesinlikle yerine getirilmez.
Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının ödev ve sorumluluklarından biri değildir?

 
A
Tarafsızlık ve devlete bağlılık
B
Davranış ve işbirliği
C
Sadakat
D
Sendika kurma
Soru 50

“Derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.” İfadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A
Kadro
B
Kademe
C
Sınıf
D
Derece
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön