Deneme Sınavları

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İle İlgili Test Soruları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Tebrikler - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına tanınan genel haklardan değildir?
A
İzin
B
Uygulamayı isteme
C
Güvenlik
D
Toplu şikâyet ve toplu müracaat
Soru 2
Memura verilen evlilik izin süresi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
11
B
5
C
3
D
7
Soru 3
Aşağıda yer verilen ödemelerin hangisi hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz?
A
Ölüm yardımı
B
Aylık
C
Vekâlet ücreti
D
Fazla çalışma ücreti
Soru 4

Görevinden çekilmek isteyen memurun, görevini bırakması ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çekilmek isteyen memur çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder.
B
Çekilmek isteyen memur, yerine bir atama yapılıncaya kadar görevini bırakamaz.
C
Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine kadar görevine devam eder.
D
Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı taktirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda açıktan vekil olarak atanabilecek unvanlar arasında değildir?
A
Öğretmen
B
İmam
C
Ebelik ve hemşirelik
D
Tabip
Soru 6

Kurum ve kuruluşların engelli memur çalıştırma yükümlülüklerinin oranı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
%1
B
%3
C
%5
D
%2
Soru 7

Devlet memurları, tekrar atanabilmek için en fazla kaç kez görevlerinden istifa edebilir veya çekilmiş sayılabilirler?

A
1
B
4
C
2
D
3
Soru 8

Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak kaç saattir? 35 40 45 50

A
35
B
45
C
40
D
50
Soru 9

Bir memurun iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşması halinde memur hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

A
Aylıktan kesme
B
Uyarma
C
Hiçbiri
D
Kınama
Soru 10
Toplam hizmet süresi 15 yıl olan bir devlet memurunun yıl içinde hak ettiği toplam yıllık izin süresi kaç gündür?
A
20
B
30
C
25
D
35
Soru 11

Gerçeğe aykırı belge ve rapor düzenleyen memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

A
Kademe ilerlemesinin durdurulması
B
Aylıktan kesme
C
Memurluktan çıkarma
D
Kınama
Soru 12
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi memurlar hakkında uyarma cezasını gerektiren fiil ve hâllerden biridir?  
A
Görev sırasında amire hâl ve hareketiyle saygısız davranmak
B
Verilen emirlere itiraz etmek
C
Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek
D
Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etme
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi memurlar hakkında "kademe İlerlemesinin durdurulması" cezasını gerektiren fiil ve hallerden birisidir?
A
Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak
B
Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak
C
Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak
D
Siyasi partiye girmek
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının ödev ve sorumluluklarından biri değildir?

 
A
Sadakat
B
Sendika kurma
C
Tarafsızlık ve devlete bağlılık
D
Davranış ve işbirliği
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi devlet memurluğuna alınmada aranacak genel şartlardan biri değildir?

A
Türk vatandaşı olmak
B
Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak
C
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
D
Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak
Soru 16

"Giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve ……..... olarak verilir" Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Ayni
B
Faturalı
C
Maktu
D
Nakdi
Soru 17
Memurlar için düzenlenen ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
A
Memurlar, kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevlerini yürütemezler.
B
Memurlar Türk Ticaret Kanunu'na göre "tacir" sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar.
C
Memurlar Türk Ticaret Kanunu'na göre "esnaf" sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar.
D
Memurlar, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamazlar.
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanun kapsamı dışındadır?
A
Belediyeler
B
Anayasa mahkemesi üyeleri
C
İl özel idareleri
D
Genel ve katma bütçeli kurumlar
Soru 19

“Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz …….. gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.” Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
5
B
15
C
20
D
10
Soru 20

Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma usul ve esasları ile ilgili olarak aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A
Engelli memurlara isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.
B
Kadın memurlara hamileliğin 24 ncü haftasından itibaren gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.
C
Kadın memurlara doğumdan sonra 2 yıl süre ile gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.
D
Kadın memurlara doğumdan sonra 1 yıl süre ile gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez
Soru 21

Disiplin cezalan konusunda yapılan itirazlarda, itiraz mercileri kaç gün içinde karar vermek zorundadırlar?

A
25
B
20
C
30
D
15
Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi derece yükselmesinin usul ve esaslarından biri değildir?

A
Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş olmak
B
Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması
C
Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olmak
D
Derecesi içinde en az 2 yıl çalışmış olmak
Soru 23

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kamu hizmetlerinde bir istihdam şekli değildir?

 
A
Sözleşmeli Personel
B
Memur
C
İşçi
D
Sözleşmeli işçi
Soru 24

Kadın memurun toplam analık izin süresi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 olmak üzere toplam 16 hafta
B
Doğumdan önce 3, doğumdan sonra 5 olmak üzere toplam 8 hafta
C
Doğumdan önce 5, doğumdan sonra 5 olmak üzere toplam 10 hafta
D
Doğumdan önce 6, doğumdan sonra 6 olmak üzere toplam 12 hafta
Soru 25

Toplam hizmet süresi 8 yıl olan bir devlet memurunun yıl içinde hak ettiği toplam yıllık izin süresi kaç gündür?

A
25
B
20
C
30
D
15
Soru 26
“Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak” aşağıda belirtilen hangi disiplin cezasını gerektirir?  
A
Kademe ilerlemesinin durdurulması
B
Kınama
C
Uyarma
D
Aylıktan kesme
Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi memurluğun sona erme hallerinden biri değildir?

A
Ölüm
B
Memurluktan çekilmesi
C
Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması
D
Askerlik nedeniyle görevden ayrılma
Soru 28
Memurlara verilen babalık izin süresi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
5
B
10
C
7
D
3
Soru 29

Mesleklerine ait öğrenimini bitirerek devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek ve bilgilerini arttırmak üzere dış memleketlere gönderilenlere verilen izin süresi ile ilgili olarak aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?

   
A
İki yıla kadar izin verilir, gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.
B
6 ay süre ile izin verilir, gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.
C
3 yıl izin verilebilir.
D
1 yıla kadar izin verilir, gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.
Soru 30
Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar aylığa ne zaman hak kazanırlar?
A
Görevde bir ayını doldurdukları tarihte
B
Göreve başladıkları günden itibaren
C
Takip eden ayın ilk gününde
D
Takip eden ayın on beşinde
Soru 31

Disiplin cezalarının niteliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla mevzuatın yapılmasını emrettiği görevleri yapmayan memurlara disiplin cezası verilir.
B
Görevinde olağanüstü gayret göstermeyen Devlet memurlarına disiplin cezası verilir.
C
Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yargı yoluna gidilemez.
D
Toplum düzenine aykırı davranışta bulunan Devlet memurlarına disiplin cezası verilir.
Soru 32

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan sağlık personeline her yıl, yıllık izinlerine ilave olarak kaç günlük sağlık izni verilir?

A
25
B
30
C
15
D
20
Soru 33

Devlet memurları için yazlık kılık ve kıyafet uygulaması hangi tarihler arasında uygulanır?

A
15 Mayıs - 15 Eylül
B
20 Mayıs-20 Eylül
C
10 Mayıs-10 Eylül
D
5 Mayıs - 5 Eylül
Soru 34
Devlet memurlarının disiplin cezalarına karşı itiraz süresi kaç gündür?
A
10
B
7
C
3
D
5
Soru 35

657 sayılı Kanunun temel ilkeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Sınıflandırma-Liyakat-Adalet
B
Sınıflandırma-Kariyer-Liyakat
C
Sınıflandırma-Kariyer-Eşitlik
D
Sınıflandırma-Kariyer-Adalet
Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi, Devlet memuruna aylıktan kesme cezasının verilmesini gerektiren fiil ve hâllerdendir?

A
Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzen eşyayı kaybetmek
B
Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek
C
Kurumunca belirlenen tasarruf tedbirlerine uymamak
D
Usulsüz müracaat ve şikâyette bulunmak
Soru 37

Bir göreve atanan Devlet memurlarından, yasal süre içinde görevine başlamayanlar kaç yıl süre ile memurluğa tekrar alınmazlar?

A
1
B
4
C
2
D
3
Soru 38
Konusu suç teşkil eden emir... " Yukarıdaki cümleyi en iyi tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kesinlikle yerine getirilir.
B
Kesinlikle yerine getirilmez.
C
Emri veren amire bildirilir, amir yazılı olarak ısrar ederse bu emir yerine getirilir.
D
Emri veren amire bildirilir, amir sözlü olarak ısrar ederse bu emir yerine getirilir.
Soru 39

Kadın memura doğum sonrası çocuğunu emzirmesi için verilen süt izni süresi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Doğumdan itibaren ilk altı ayda günde 1,5 saat, ikinci altı ayda günde
B
Doğumdan itibaren ilk altı ayda günde 1,5 saat, ikinci altı ayda günde
C
Doğum sonrası analık izin süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde 1,5 saat, ikinci altı ayda günde 1 saat süt izni verilir.
D
Doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda günde 1,5 saat süt izni verilir.
Soru 40

Askerlik hizmetini ifa eden devlet memurları terhis tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadır?

A
15
B
10
C
30
D
20
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurları için sağlanan sosyal hak ve yardımlardan değildir?  
A
Yolluk giderleri ve gündelikler
B
Tedavi yardımı
C
Aile yardımı ödeneği
D
Emeklilik
Soru 42

Devlet memurlarının adaylık süresi ile ilgili olarak verilen aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? Adaylık süresi 1 yıldan az 3 yıldan çok olamaz.

A
Adaylık süresi 6 aydan az 1 yıldan çok olamaz.
B
Adaylık süresi 1 yıldan az 3 yıldan çok olamaz.
C
Adaylığın kaldırılmasında süre belirlemesi yoktur.
D
Adaylık süresi 1 yıldan az 2 yıldan çok olamaz.
Soru 43

Memurun amirinden aldığı emri uygulama hususunda aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A
Memur, amiri tarafından verilen emri, konusu suç teşkil etse de yerine getirmeye mecburdur.
B
Memur, amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir.
C
Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez, yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulmaz
D
Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmaya mecburdur.
Soru 44

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun’a aykırı fiilleri işleyen Devlet memurları hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

A
Aylıktan kesme
B
Kademe ilerlemesinin durdurulması
C
Kınama
D
Devlet memurluğundan çıkarma
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenmemiştir?  
A
Hizmet şartları
B
Atanma ve yetiştirilme
C
Emeklilik
D
İlerleme ve yükselme
Soru 46

“Derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.” İfadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A
Kadro
B
Kademe
C
Derece
D
Sınıf
Soru 47
İki defa üst üste olumsuz sicil alan Devlet memurları başka bir sicil amirinin emrine atandıktan sonra da olumsuz sicil almaları hâlinde, kendileri hakkında yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Başka bir sicil amirinin emrine atanabilirler.
B
Kademe ilerlemesi cezası verilir.
C
Memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında emeklilik hükümleri uygulanır.
D
Aylıktan kesme cezası verilir.
Soru 48

Doğum yapan memurlara, istekleri halinde kaç aya kadar aylıksız izin verilebilir?

A
24
B
22
C
30
D
18
Soru 49

Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
A
Aynı yerdeki göreve atananlar atama emrinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş gününde göreve başlamak zorundadır.
B
Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emrinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde göreve başlamak zorundadır.
C
Aynı yerdeki göreve atananlar atama emrinin tebliğ gününü izleyen 15 gün içinde göreve başlamak zorundadır.
D
Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için, belirlenen süreler devrin sona ermesinden itibaren başlar.
Soru 50

Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini ifade eder?

A
Uyarma
B
Aylıktan kesme
C
Kınama
D
Hiçbiri
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı