Sınav Soruları

Halkla İlişkiler Test Soruları

Halkla İlişkiler Çalışma Test Soruları

1-Aşağıdakilerden Hangisi Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Ortak Özelliklerinden Biridir?

A) Halkla İlişkiler, Tek Yönlü Bir İletişimi Sağlar.
B) Halkla İlişkiler, Yalnızca Kurum Dışı Çevreye Uygulanır.
C) Hedef Kitlenin İlgisini Uyandırır
D) Halkla İlişkiler Abartılarak Yapılır.

2-Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır?

A)Halkla İlişkiler, Yönetim Fonksiyonlarından Biridir.
B)Halkla İlişkiler Hedef Kitleyi Etkileme Sanatıdır,
C)Halkla İlişkiler, Kurum Dışı Ve Kurum İçi Bir İletişim Olayıdır,
D)Halkla İlişkiler Gerçekleri Yansıtır Ve Eleştirilere Kapalıdır

3-Aşağıdakilerden Hangisi Halkla İlişkileri Etkileyen Örgüt İçi Faktörlerden değildir?

A) Halkla İlişkiler Birimi Çalışanların Verimliliği
B) Yönetimin Becerisi
C) Toplumun Kültürel Yapısı
D) Uygun Teşkilatlanma

4-Aşağıdakilerden Hangisi Halkla İlişkileri Etkileyen Faktörlerden Değildir?
A) Mali Durum
B) Siyasi Rejim Ve Ekonomik Sistem
C) Toplumun Eğitim Düzeyi
D) Halkla İlişkilerin Eleştiriye Kapalılığı

5-Örgütün Bütün Yön Ve Gerçekleriyle Halka Anlatılması, Örgütün Yapı Ve Görevlerine İlişkin Bilgi Ve Haberlerin Düzenli Bir Biçimde Halka Duyurulması Faaliyeti Aşağıdakilerden Hangisidir?

A) Pazarlama  B)Propaganda   C)İletişim  D) Tanıtım

6- Aşağıdakilerden Hangisi Halkla İlişkiler Ve Pazarlamanın Ortak Noktalarından Biri Değildir?
A) Aynı Kitle İletişim Araçlarından Yararlanırlar
B) Araştırma Her İki Teknikte De Kullanılan Önemli Bir Faktördür
C) Planlama Her İkisi İçinde Geçerlidir
D) Her İkisi De Ürün Pazarlar

7-Aşağıdakilerden Hangisi Propagandanın Özelliklerinden Biri Değildir?

A)Gerçeklere Dayanır Ve Yanıltıcı Değildir

B)Tek Yönlüdür Ve Abartma Üzerine Kurulmuştur

C)Tartışma Kabul Etmez

D)Çok Tekrar Yolu İle İkna Etmeye

8-Aşağıdakilerden Hangisi İletişim Sürecinin Temel Unsurlarından Değildir?
A) Kanal
B) Mesaj
C) Kod Açma
D) Alıcı

9-Aşağıdakilerden Hangisi İletişim Sürecinin Özelliklerinden Biri Değildir?

A)Dinamiktir

B)Karmaşık Bir Dizi Sürecin Bütünündür.

C)Tek Yönlüdür.

D) Başı Ve Sonu Bulunmayan Devamlılık Arz Eden Bir Süreçtir.

10-Aşağıdakilerden Hangisi İletişim Türlerinden Değildir?

A)Kişi İçi İletişim

B)Gurup İletişimi

C)Kişiler Arası İletişim

D) Örgütsel/Yönetsel İletişim

 

 

11)Aşağıdakilerden Hangisi Örgütsel İletişimin Etkinliklerinden Değildir?

A)Örgüt Amaç Ve Hedeflerinin Çalışanlara Benimsetir.

B)Birimlerin Yapacakları Görevleri Anlatır.

C) Örgütsel Yönetimde İletişim Sadece Örgüt İçi İle Sınırlıdır.

D) Sağlıklı Bir Çalışma Ortamı Yaratır.

12) Aşağıdakilerden Hangisi Konuşmanın Unsurlarından Değildir?
A) Susku

B) Tartım

C)Hece Uzunluğu

D) Mimik

13)Aşağıdakilerden Hangisi Alıcıdan Kaynaklanan İletişim Engellerinden değildir?

A) Alıcının Algılama kusurunun Olmaması

B) Alıcının iletişime İlgi Duyması

C) Aldığı Mesaja Objektif Olarak Cevap Vermesi

D) Hedef Kitleyi Çok İyi Tanımaması

14)Etkili Konuşmanın Nitelikleri Aşağıdakilerden Hangisi Değildir?

A)Konuşma Açık Ve Anlaşılır Olmalıdır

B)Konuşma Sırasında Canlı Ve İstek Olmalıdır

C)Giriş Gelişme Ve Sonuç Bölümlerinden Oluşmalıdır

D)Uzun Sözcüklerden Oluşmalıdır.

15)Aşağıdakilerden Hangisi Sunum Hazırlıklarından Biri Değildir?

A)Kaynak Araştırması Yapmak

B)Sunu Taslağını Hazırlamak

C)Jestlerden Kaçınmak

D)Verilecek Cevapları Tespit Etmek

16)Aşağıdakilerden Hangisi Planının Özelliklerinden Biri Değildir?
A)Esnek Olmalı

B)Devamlılık Sağlanmalı

C)Hesaplanamayan Hususlarda Yapılmalı

D)Ekonomik Ve Dengeli Olmalı

17)Aşağıdakilerden Hangisi İletişim Türlerinden Biri Değildir?

A)Olağan İletişim

B)Kişiler Arası İletişim

C)Kitlesel İletişim

D) Kişi İçi İletişim

18)Aşağıdakilerden Hangisi Sunum Yapma Tekniğinin Özelliklerinden Biri Değildir? A) Kısa Bir Özet Yapmak
B) Mizah kullanmak
C)Sürekli Jestlerden Yararlanmak
D) Sabırlı Ve Hoşgörülü Olmak

19) Aşağıdakilerden Hangisi Ana Konunun Sunulması Sırasında Yapılması Gerekenlerden Biri Değildir?
A) Etkin Konuşma Teknikleri Kullanılmalıdır.

B) Tek Düze Konuşmalı

C) Gerektiği Yer Veya Zamanda Mizah Kullanılabilir

D) Giysi Ve Görünüm Örnek Düzeyde Olmalıdır

 

20)Aşağıdakilerden Hangisi Tören Öncesinde Yapılması Gerekenler Arasında Bulunmaz?
A) Kurdele Ve Makas Unutulmamalı

B) Oturma Planı Yapılmalı

C) Tören Programı Yapılacağı Günde Dağıtılmalı

D) Uygun Hitap Tarzı Tasarlanmalı

 

21) Aşağıdakilerden Hangisi Kitle İletişim Aracı Değildir?

A) TV

B) Radyo

C) Gazete

D) Seminer

 

22)Duyguların, Düşüncelerin, Bilgilerin, Fikirlerin Ve Tutumların Simgeler Aracılığı İle Bir Kişiden Veya Gruptan Diğerine Aktarılması Aşağıdakilerden Hangisidir?

A) Yayıncılık

B) İletişim

C) Etkin Sunum

D) Görüşme

22)Kişilerin Veya Örgütlerin Siyasal Karar Alma Süreçlerini Etkilemek Amacıyla Yürüttükleri Çalışmalar Aşağıdakilerden Hangisidir?

A)Propaganda

B)Kurumsal Reklâmcılık

C)Lobicilik

D)Pazarlama Ve Halkla İlişkiler

 

23)Aşağıdakilerden Hangisi Reklâm Ve Halkla İlişkilerin Benzer Yönlerinden Biri Değildir?
A) Aynı Kitle İletişim Araçlarından Yararlanırlar

B)Her İkisi De Rekabeti Benimser

C)Araştırma Her İkisi İçinde Önemlidir

D)Planlama

24) Aşağıdakilerden Hangisi Reklam Ve Kurumsal Reklamın Ortak Özelliklerinden Biri Değildir?
A) Her İkisi De Ürün Ve Hizmet Tanıtımı Yapar

B)Tek Yönlüdürler

C)Bilinçaltını Kullanırlar

D) Ücretli İletişim Araçlarıdır.

 

25) Aşağıdakilerden Hangisi Halkla İlişkilerin Amaçları İçinde Yer Almaz?

A) Halkın Yönetime Katılımını Sağlamak

B)Hedef Kitleyi Ve Kamuoyunu Etkilemek

C) Kurumsal İmajı Ve Kimliliği Çevreye Yansıtarak Hedef Kitlenin Ve Kamu Oyunun Güvenini Desteğini Sağlamak

D) Kurum Ve Hedef Kitle Arasında Olumlu İlişkiler Tesis Etmek

 

26) Aşağıdakilerden Hangisi  Halkla İlişkiler Tanımı İçerisinde Yer Almaz?

A)Halkla İlişkiler Kişi Veya Kuruluşun Amaçlarını Gerçekleştirilmesine Yardımcı Olur
B) Halkla İlişkiler Bir Kurumun Toplumla Bütünleşme Yönünde Harcadığı Çabaların Tümüdür
C)Halkla İlişkiler Planlı Bir Girişimdir
D)Halkla İlişkiler Devletle İşletme Arasında Bağ Kurma Faaliyetidir

27) Aşağıdakilerden Hangisi  Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde  Sağladığı Yararlardan Değildir?

A) Kurum İçi Ve Kurum Dışı Çevre İle İletişim Sağlar

B) Kamuoyu Oluşturan Güçlerle Güven İlişkisi Kurulmasını Sağlar

C) Tartışmayı Tavır Ve Yaklaşımlarda Değişikliğe Teşvik Eder

D) Halkla İlişkilerde Tek Yönlü Bir İletişim Söz Konusudur.

 

28)  Aşağıdakilerden Hangisi Halka İlişkiler Faaliyetlerinde Olmaması Gerekenlerden Biridir?

A) Halkla İlişkiler Bilimsel, Planlı Ve Sürekli Olmalıdır

B)Halkla İlişkilerde Tutarsız Davranılabilir Ve Eleştirilere Kapalı Olunabilir

C) Halkla İlişkiler Siyasi Erklerle İşbirliği Yapmalıdır

D) Halkla İlişkiler Şirket Çalışanlarının Motivasyonunu Ve Huzurunu Sağlamalıdır

 

 

 

29) Aşağıdakilerden Hangisi Basınla İlgili Halkla İlişkiler Faaliyetlerinden Biri Değildir?
A) Basın Bildirisi

B) Basın Bülteni

C)Basın Merkezi

D)Basın Toplantısı

 

30) Aşağıdakilerden Hangisi Halkla İlişkiler Faaliyetleri Arasındaki Diğer Faaliyetler İçerisinde Yer Almaz?
A) Sergi Ve Fuarlar
B) Festival Ve Şenlikler
C) Törenler
D)Basın Turları

 

31) Aşağıdakilerden Hangisi Sempozyumun Özelliklerinden Biri Değildir?

A) Bir Konu Üzerinde Değişik Kişiler Tarafından Yapılan Seri Konuşmalardır

B) Bir Başkan Yönetir Ve Konuyu Açıklayarak Konuşmacıları Tanıtır

C) Bilimsel Bir Eser Üzerinde Tartışılmalıdır

D) Konuşmalardan Çıkan Sonuçlar Başkan Tarafından Özetlenir

32) Aşağıdakilerden Hangisi Anket Hazırlanırken  Dikkat Edilecek Unsurlardandır?

1.Anket Verileri Gizli Olmamalı

2.Anket Sadece Posta İle Yapılır

3.İnsanların Beklentilerini Karşılamalı

4.Okunması Anlaşılır Olmalı

5.Cevaplanması Kolay Olmalı

a)1 Ve 2            b)3 Ve 5           c)1, 2 Ve 3        d) 3, 4 Ve 5       e) Yalnız 3

33) Aşağıdakilerden hangisi iletişim unsurlarından kaynaklanan engellerden değildir?

A)Kaynaktan Doğan

B)Alıcıdan Kaynaklanan

C)Mesaj

D)Kanaldan Doğan

34)Aşağıdakilerden hangisi propogandanın özellikleri arasındadır?

A)Esas Olan Doğru Bilgi, İyi Niyet, Dürüst Harekettir

B)Yanıltıcı Değildir

C)Gerekirse Yıkıcı Olabilir

D)Gerçekleri Açıklama Yoluyla İkna Etmeye Çalışır

 

 

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı