Sınav Soruları

Müdür Yardımcılığı Deneme Sınav Soruları – 2

Müdür Yardımcılığı Deneme Sınav Soruları – 2

1. 1982 Anayasası’na göre TBMM, ilan edilmiş bir olağanüstü hâl süresini her defasında en çok kaç aylığına uzatabilir?

A) 2    B) 4    C) 5    D) 6       CEVAP: B

2.   Aşağıdakilerden hangisi 1923 Türkiye İktisat Kongresi’ne katılan delege grupları arasında yer almamıştır?

A) Asker        B) Çiftçi          C) İşçi              D) Sanayici

Cevap:A

3.  İlköğretim ve Orta Öğretim KurumlarındakiÖğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve ÖğretimFaaliyetleri Hakkında Yönetmelik’e göre sınıföğretmenler kurulu kanaat dönemleri başında öğrencilere verilecek hazırlık ve alıştırma çalışmalarının günde yaklaşık olarak kaç saati geçmeyecek şekilde düzenlenmesi için gerekli tedbirleri alır?

A) Dört          B) Üç           C) İki           D) Bir

cevap. C

4.  Kurtuluş Savaşı’nda Sevr Antlaşması’nın hükümlerinde değişiklik yapılması aşağıdakilerden hangisinde öngörülmüştür?

A) Londra Konferansı   B) Bakü Kurultayı   C) Harbord Raporu   D) Paris Konferansı

Cevap: A

5.  . Batı Trakya

II. Makedonya

III. Kıbrıs Adası

IV. Rodos ve Oniki Ada

Osmanlı Devleti yukarıdakilerden hangilerini, Balkan Savaşları sonunda Yunanistan’a bırakmıştır?

A) I ve II      B) II ve III       C) III ve IV       D) II, III ve IV

Cevap: A

6. Köy işlerini ve kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmediği için mahalli en büyük mülki amir tarafından yazılı olarak ihtarda bulunulmasına rağmen iş görmeyen köy muhtarı aşağıdakilerden hangisinin kararı ile görevden uzaklaştırılır?

A) Yetkili il ya da ilçe idare kurulu    B) Vali    C) İdare mahkemesi    D) İçişleri Bakanı

Cevap: A

7.  İlçelerin kurulması aşağıdaki işlemlerin hangisiyle olur?

A) Bakanlar Kurulu kararıyla    B) Kanunla   C) Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle

D) İçişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanıtarafından imzalanan müşterek kararnameyle

Cevap:B

8.  Liseler Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi okul disiplin kurulunun başkanıdır?

A) Müdür     B) Müdür başyardımcısı   C) Müdür yardımcısı   D) Öğretmenler Kurulunca seçilen bir öğretmen

cevap.B

9.  Vali aşağıdaki usullerden hangisiyle atanır?

A) Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından

B) İçişleri Bakanının önerisi, Başbakanın kabulü

ve Cumhurbaşkanının onayıyla

C) Bakanlar Kurulunun kararı ve önerisiyle

Cumhurbaşkanı tarafından

D) İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar

Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının onayıyla

Cevap: D

10.  Aşağıdaki teşkilatlardan hangisinin tüm üyeleri Cumhurbaşkanınca atanır?

A) Danıştay    B) Sermaye Piyasası Kurulu   C) Devlet Denetleme Kurulu  D) Yüksek Denetleme Kurulu

Cevap: C

11.  Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Karadeniz de bir Rum devleti kurmak için faaliyet göstermiştir?

a) Taşnaksutyun    b) Etnik-i Eterya.   c) Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti.   d) Pontus Rum

CEVAP: d

12.  Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM tarafından gerçekleştirilmiştir?

a) Anayasanın laikleştirilmesi.    b) Halifeliğin kaldırılması.

c) Saltanatın kaldırılması     d) Eğitim-öğretimin birleştirilmesi

cevap : C

13.   Osmanlı İmparatorluğunda Nizam-ı Cedid adı verilen yenileşme hareketleri hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

a) Yavuz Sultan Selim    b) III.Selim    c) Kanuni Sultan Süleyman.   d) Abdülmecit.

cevap : B

14.  Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadeleye karşı olan cemiyetlerdendir?

a) Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti.   b) Trakya Paşaeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti.

c) Redd-i İlhak Cemiyeti   d) Mavri Mira Cemiyeti

cevap : D

15. Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda genel görevli mahkemedir?

A) Sayıştay   B) İdare mahkemesi    C) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi   D) Danıştay

Cevap: D

16. Resmi yazılarda İLGİ sözcüğünden sonra aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi kullanılır?

a) Nokta.  b) Noktalı virgül.   c) iki nokta üst üste    d) Virgül

cevap :C

17.  Evrakın ekini tamamlayıcı mahiyette olan cetvel, yönerge, şema, kroki gibi yazılara ne ad verilir?

A) Kripto      B) Atamol       C) Lahika     D) Kontrol kartı

Cevap: C

18.  1982 Anayasası’na göre, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

A) Yüksek Seçim Kurulunun üyeleri     B) Yargıtay Genel Kurulu

C) Anayasa Mahkemesi     D) Cumhurbaşkanı

Cevap: A

19.  Türkiye de yaşayan bir ingiliz vatandaşı şikayette bulunduğu dilekçesini hangi dilde yazmak zorundadır?

a) ingilizce    b) fransızca    c)bildiği bir dilde      d)Türkçe

cevap: D

20.  1982 Anayasası’na göre, Başbakan veya bir bakan  hakkında meclis soruşturması açılmasını aşağıdakilerden  hangisi isteyebilir?

A) TBMM Başkanı        B) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

C) TBMM üye tam sayısının en az beşte biri tutarında   milletvekili

D) TBMM üye tam sayısının en az onda biri tutarında    milletvekili

Cevap: D

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı