Ana Sayfa Blog Sayfa 2

Resmi Yazışmalar Test Soruları

1- “Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla idare tarafından hazırlanan ya da toplan her türlü bilgidir.”
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, yukarıdaki tanım aşağıdaki ifadelerden hangisine uymaktadır?
A-) Resmî yazı
B-) Resmî belge
C-) Doküman
D-) Elektronik belge

2- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, bilgisayarla yazılan resmî yazışmalarda Arial dışında aşağıdakilerden hangi yazı tipi ve kaç karakter boyutunun kullanılması esastır?
A-) “Advevtura” yazı tipi ve 10 karakter
B-) “Times New Roman” yazı tipi ve 12 karakter
C-) “TRArialBold” yazı tipi ve 12 karakter
D-) “Century” yazı tipi ve 10 karakter

3-Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, yazı alanı nedir?
A-) Yazı kâğıdının üst ve altında 2,5 cm sağ ve sol kenarında 2 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alana denir.
B-) Belgenin yazı alanı sayfanın üst, alt, sağ ve sol kenarından 2,5 cm bosluk bırakılarak düzenlenen alana denir.
C-) Yazı kâğıdının üst ve altında 2 cm sağ ve sol kenarında 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alana denir.
D-) Yazı kâğıdının üst, alt, sağ ve sol kenarından 2 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alana denir.

4-Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, belgenin şekli özellikleri ile ilgi olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A-) Belgelerin A4 (210×297 mm) boyutundaki kâğıda çıktı alınacak şekilde hazırlanması esastır.
B-) Belge ekleri farklı form, format veya ebatlarda hazırlanamaz.
C-) Üst yazlarda kâğıdın bir yüzü kullanılır.
D-) Üst yazının ekleri için kâğıdın her iki yüzü de kullanılabilir.

5-Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, resmî yazıların başlık bölümü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İlk satıra T.C. kısaltması yazılır.
B) İdarelerin il ve ilçe teşkilatlarında kullanılan başlıklar 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenir.
C) Başlığın yazımında KAYSİS’de yer alan başlık kayıtları esas alınır.
D) Doğrudan merkezi teşkilata bağlı taşra birimlerinde başlıkta merkezi teşkilat ve taşra teşkilatı adlarına yer verilir.

6-Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, resmi yazışmalarda kullanılacak kağıtların boyutları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A-) A4(210×297)
B-) A4(220×290)
C-) A4(210×287)
D-) A4(230×297)

7-Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, resmî yazının tarih bölümü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak düzenlenmiştir?

A-) 19/11/15
B-) 19-11-2015
C-) 19/Kasım/2015
D-) 19/11/2015

8-Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, resmi yazıda “ilgi” ile “İmza” arasındaki kısma ne ad verilir?
A-) Sayı
B-) Muhatap
C-) Metin
D-) Konu

9-Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi belgenin gönderildiği idareyi ya da kişiyi belirtir?

A-) Muhatap
B-) Konu
C-) Başlık
D-) İlgi

10- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, idare ilgili mevzuattaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, süre belirtilmeyen belge talepleri talebin kendilerine ulaşmasından itibaren en geç kaç iş günü içinde yerine getirir?

A-) 3
B-) 5
C-) 2
D-) 10

11- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, resmî yazışmalarda “ilgi” bölümüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A-) İlgi, belgenin bağlantılı olduğu diğer belge ya da belgelerin belirtildiği bölümdür.
B-) “ilgi” yan başlığı, muhatap bölümünün son satırından itibaren iki satır boşluk bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanılarak yazılır.
C-) “Sayı”, “Konu” ve “ilgi” yan başlıklarından sonra kullanılan iki işareti aynı hizada yazılır.
D-) İlgilinin birden fazla olması durumunda, belgeler kuruma geliş tarihi sırasına göre sıralanır.

12-Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre “Paraf bölümü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A-) Belgenin paraf bölümünde sadece ad ve soyadı belirtilir.
B-) Elektronik ortamda hazırlanan belgel paraf, güvenli elektronik imza ile atılır.
B-) Fiziksel ortamda kullanılan paraf, kaybolmayacak ve kağıda işlemesini sağlayacak kalemle atılır.
B-) Fiziksel ortamda hazırlanan belgelerde paraflar, yazı alanının sonunda ve sol kenarında yer alır.

CEVAPLAR:
1-C
2-B
3-B
4-B
5-C
6-A
7-D
8-C
9-A
10-B
11-D
12-A

Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı 2

Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı 2

Başla

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Halkla İlişkiler Test Soruları

Halkla İlişkiler Çalışma Test Soruları

1-Aşağıdakilerden Hangisi Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Ortak Özelliklerinden Biridir?

A) Halkla İlişkiler, Tek Yönlü Bir İletişimi Sağlar.
B) Halkla İlişkiler, Yalnızca Kurum Dışı Çevreye Uygulanır.
C) Hedef Kitlenin İlgisini Uyandırır
D) Halkla İlişkiler Abartılarak Yapılır.

2-Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır?

A)Halkla İlişkiler, Yönetim Fonksiyonlarından Biridir.
B)Halkla İlişkiler Hedef Kitleyi Etkileme Sanatıdır,
C)Halkla İlişkiler, Kurum Dışı Ve Kurum İçi Bir İletişim Olayıdır,
D)Halkla İlişkiler Gerçekleri Yansıtır Ve Eleştirilere Kapalıdır

3-Aşağıdakilerden Hangisi Halkla İlişkileri Etkileyen Örgüt İçi Faktörlerden değildir?

A) Halkla İlişkiler Birimi Çalışanların Verimliliği
B) Yönetimin Becerisi
C) Toplumun Kültürel Yapısı
D) Uygun Teşkilatlanma

4-Aşağıdakilerden Hangisi Halkla İlişkileri Etkileyen Faktörlerden Değildir?
A) Mali Durum
B) Siyasi Rejim Ve Ekonomik Sistem
C) Toplumun Eğitim Düzeyi
D) Halkla İlişkilerin Eleştiriye Kapalılığı

5-Örgütün Bütün Yön Ve Gerçekleriyle Halka Anlatılması, Örgütün Yapı Ve Görevlerine İlişkin Bilgi Ve Haberlerin Düzenli Bir Biçimde Halka Duyurulması Faaliyeti Aşağıdakilerden Hangisidir?

A) Pazarlama  B)Propaganda   C)İletişim  D) Tanıtım

6- Aşağıdakilerden Hangisi Halkla İlişkiler Ve Pazarlamanın Ortak Noktalarından Biri Değildir?
A) Aynı Kitle İletişim Araçlarından Yararlanırlar
B) Araştırma Her İki Teknikte De Kullanılan Önemli Bir Faktördür
C) Planlama Her İkisi İçinde Geçerlidir
D) Her İkisi De Ürün Pazarlar

7-Aşağıdakilerden Hangisi Propagandanın Özelliklerinden Biri Değildir?

A)Gerçeklere Dayanır Ve Yanıltıcı Değildir

B)Tek Yönlüdür Ve Abartma Üzerine Kurulmuştur

C)Tartışma Kabul Etmez

D)Çok Tekrar Yolu İle İkna Etmeye

8-Aşağıdakilerden Hangisi İletişim Sürecinin Temel Unsurlarından Değildir?
A) Kanal
B) Mesaj
C) Kod Açma
D) Alıcı

9-Aşağıdakilerden Hangisi İletişim Sürecinin Özelliklerinden Biri Değildir?

A)Dinamiktir

B)Karmaşık Bir Dizi Sürecin Bütünündür.

C)Tek Yönlüdür.

D) Başı Ve Sonu Bulunmayan Devamlılık Arz Eden Bir Süreçtir.

10-Aşağıdakilerden Hangisi İletişim Türlerinden Değildir?

A)Kişi İçi İletişim

B)Gurup İletişimi

C)Kişiler Arası İletişim

D) Örgütsel/Yönetsel İletişim

 

 

11)Aşağıdakilerden Hangisi Örgütsel İletişimin Etkinliklerinden Değildir?

A)Örgüt Amaç Ve Hedeflerinin Çalışanlara Benimsetir.

B)Birimlerin Yapacakları Görevleri Anlatır.

C) Örgütsel Yönetimde İletişim Sadece Örgüt İçi İle Sınırlıdır.

D) Sağlıklı Bir Çalışma Ortamı Yaratır.

12) Aşağıdakilerden Hangisi Konuşmanın Unsurlarından Değildir?
A) Susku

B) Tartım

C)Hece Uzunluğu

D) Mimik

13)Aşağıdakilerden Hangisi Alıcıdan Kaynaklanan İletişim Engellerinden değildir?

A) Alıcının Algılama kusurunun Olmaması

B) Alıcının iletişime İlgi Duyması

C) Aldığı Mesaja Objektif Olarak Cevap Vermesi

D) Hedef Kitleyi Çok İyi Tanımaması

14)Etkili Konuşmanın Nitelikleri Aşağıdakilerden Hangisi Değildir?

A)Konuşma Açık Ve Anlaşılır Olmalıdır

B)Konuşma Sırasında Canlı Ve İstek Olmalıdır

C)Giriş Gelişme Ve Sonuç Bölümlerinden Oluşmalıdır

D)Uzun Sözcüklerden Oluşmalıdır.

15)Aşağıdakilerden Hangisi Sunum Hazırlıklarından Biri Değildir?

A)Kaynak Araştırması Yapmak

B)Sunu Taslağını Hazırlamak

C)Jestlerden Kaçınmak

D)Verilecek Cevapları Tespit Etmek

16)Aşağıdakilerden Hangisi Planının Özelliklerinden Biri Değildir?
A)Esnek Olmalı

B)Devamlılık Sağlanmalı

C)Hesaplanamayan Hususlarda Yapılmalı

D)Ekonomik Ve Dengeli Olmalı

17)Aşağıdakilerden Hangisi İletişim Türlerinden Biri Değildir?

A)Olağan İletişim

B)Kişiler Arası İletişim

C)Kitlesel İletişim

D) Kişi İçi İletişim

18)Aşağıdakilerden Hangisi Sunum Yapma Tekniğinin Özelliklerinden Biri Değildir? A) Kısa Bir Özet Yapmak
B) Mizah kullanmak
C)Sürekli Jestlerden Yararlanmak
D) Sabırlı Ve Hoşgörülü Olmak

19) Aşağıdakilerden Hangisi Ana Konunun Sunulması Sırasında Yapılması Gerekenlerden Biri Değildir?
A) Etkin Konuşma Teknikleri Kullanılmalıdır.

B) Tek Düze Konuşmalı

C) Gerektiği Yer Veya Zamanda Mizah Kullanılabilir

D) Giysi Ve Görünüm Örnek Düzeyde Olmalıdır

 

20)Aşağıdakilerden Hangisi Tören Öncesinde Yapılması Gerekenler Arasında Bulunmaz?
A) Kurdele Ve Makas Unutulmamalı

B) Oturma Planı Yapılmalı

C) Tören Programı Yapılacağı Günde Dağıtılmalı

D) Uygun Hitap Tarzı Tasarlanmalı

 

21) Aşağıdakilerden Hangisi Kitle İletişim Aracı Değildir?

A) TV

B) Radyo

C) Gazete

D) Seminer

 

22)Duyguların, Düşüncelerin, Bilgilerin, Fikirlerin Ve Tutumların Simgeler Aracılığı İle Bir Kişiden Veya Gruptan Diğerine Aktarılması Aşağıdakilerden Hangisidir?

A) Yayıncılık

B) İletişim

C) Etkin Sunum

D) Görüşme

22)Kişilerin Veya Örgütlerin Siyasal Karar Alma Süreçlerini Etkilemek Amacıyla Yürüttükleri Çalışmalar Aşağıdakilerden Hangisidir?

A)Propaganda

B)Kurumsal Reklâmcılık

C)Lobicilik

D)Pazarlama Ve Halkla İlişkiler

 

23)Aşağıdakilerden Hangisi Reklâm Ve Halkla İlişkilerin Benzer Yönlerinden Biri Değildir?
A) Aynı Kitle İletişim Araçlarından Yararlanırlar

B)Her İkisi De Rekabeti Benimser

C)Araştırma Her İkisi İçinde Önemlidir

D)Planlama

24) Aşağıdakilerden Hangisi Reklam Ve Kurumsal Reklamın Ortak Özelliklerinden Biri Değildir?
A) Her İkisi De Ürün Ve Hizmet Tanıtımı Yapar

B)Tek Yönlüdürler

C)Bilinçaltını Kullanırlar

D) Ücretli İletişim Araçlarıdır.

 

25) Aşağıdakilerden Hangisi Halkla İlişkilerin Amaçları İçinde Yer Almaz?

A) Halkın Yönetime Katılımını Sağlamak

B)Hedef Kitleyi Ve Kamuoyunu Etkilemek

C) Kurumsal İmajı Ve Kimliliği Çevreye Yansıtarak Hedef Kitlenin Ve Kamu Oyunun Güvenini Desteğini Sağlamak

D) Kurum Ve Hedef Kitle Arasında Olumlu İlişkiler Tesis Etmek

 

26) Aşağıdakilerden Hangisi  Halkla İlişkiler Tanımı İçerisinde Yer Almaz?

A)Halkla İlişkiler Kişi Veya Kuruluşun Amaçlarını Gerçekleştirilmesine Yardımcı Olur
B) Halkla İlişkiler Bir Kurumun Toplumla Bütünleşme Yönünde Harcadığı Çabaların Tümüdür
C)Halkla İlişkiler Planlı Bir Girişimdir
D)Halkla İlişkiler Devletle İşletme Arasında Bağ Kurma Faaliyetidir

27) Aşağıdakilerden Hangisi  Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde  Sağladığı Yararlardan Değildir?

A) Kurum İçi Ve Kurum Dışı Çevre İle İletişim Sağlar

B) Kamuoyu Oluşturan Güçlerle Güven İlişkisi Kurulmasını Sağlar

C) Tartışmayı Tavır Ve Yaklaşımlarda Değişikliğe Teşvik Eder

D) Halkla İlişkilerde Tek Yönlü Bir İletişim Söz Konusudur.

 

28)  Aşağıdakilerden Hangisi Halka İlişkiler Faaliyetlerinde Olmaması Gerekenlerden Biridir?

A) Halkla İlişkiler Bilimsel, Planlı Ve Sürekli Olmalıdır

B)Halkla İlişkilerde Tutarsız Davranılabilir Ve Eleştirilere Kapalı Olunabilir

C) Halkla İlişkiler Siyasi Erklerle İşbirliği Yapmalıdır

D) Halkla İlişkiler Şirket Çalışanlarının Motivasyonunu Ve Huzurunu Sağlamalıdır

 

 

 

29) Aşağıdakilerden Hangisi Basınla İlgili Halkla İlişkiler Faaliyetlerinden Biri Değildir?
A) Basın Bildirisi

B) Basın Bülteni

C)Basın Merkezi

D)Basın Toplantısı

 

30) Aşağıdakilerden Hangisi Halkla İlişkiler Faaliyetleri Arasındaki Diğer Faaliyetler İçerisinde Yer Almaz?
A) Sergi Ve Fuarlar
B) Festival Ve Şenlikler
C) Törenler
D)Basın Turları

 

31) Aşağıdakilerden Hangisi Sempozyumun Özelliklerinden Biri Değildir?

A) Bir Konu Üzerinde Değişik Kişiler Tarafından Yapılan Seri Konuşmalardır

B) Bir Başkan Yönetir Ve Konuyu Açıklayarak Konuşmacıları Tanıtır

C) Bilimsel Bir Eser Üzerinde Tartışılmalıdır

D) Konuşmalardan Çıkan Sonuçlar Başkan Tarafından Özetlenir

32) Aşağıdakilerden Hangisi Anket Hazırlanırken  Dikkat Edilecek Unsurlardandır?

1.Anket Verileri Gizli Olmamalı

2.Anket Sadece Posta İle Yapılır

3.İnsanların Beklentilerini Karşılamalı

4.Okunması Anlaşılır Olmalı

5.Cevaplanması Kolay Olmalı

a)1 Ve 2            b)3 Ve 5           c)1, 2 Ve 3        d) 3, 4 Ve 5       e) Yalnız 3

33) Aşağıdakilerden hangisi iletişim unsurlarından kaynaklanan engellerden değildir?

A)Kaynaktan Doğan

B)Alıcıdan Kaynaklanan

C)Mesaj

D)Kanaldan Doğan

34)Aşağıdakilerden hangisi propogandanın özellikleri arasındadır?

A)Esas Olan Doğru Bilgi, İyi Niyet, Dürüst Harekettir

B)Yanıltıcı Değildir

C)Gerekirse Yıkıcı Olabilir

D)Gerçekleri Açıklama Yoluyla İkna Etmeye Çalışır

 

 

 

T.C. Anayasası Önceki Sınavlarda Çıkmış Sorular -1

Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavlarında çıkabilecek T.C. Anayasası ile ilgili daha önceki sınavlarda çıkmış test soruları.

T.C. Anayasası Çıkmış Sorular-1

Bu sınavda T.C. Anayasası ile ilgili daha önceki sınavlarda çıkmış soruları çözebilirsiniz.
Başla
Tebrikler - T.C. Anayasası Çıkmış Sorular-1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

 

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Test Soruları 3

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Test Soruları 3

Tebrikler - 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Test Soruları 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışındadır?  
A
Mal bildirim beyannamesi ile ilgili belgeler
B
Kişinin şahsına ait bilgi ve belgeler
C
Kişinin direk etkilendiği işlemler
D
Kişinin mesleki onurunu etkileyen bilgi ve belgeler
Soru 2
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulun sekretarya hizmetleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?  
A
İçişleri Bakanlığı
B
Devlet Personel Başkanlığı
C
Başbakanlık
D
Ulaştırma Bakanlığı
Soru 3
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre bilgi almak için, başvuruda aşağıdakilerden hangisinin olması gerekli değildir?  
A
Oturma yeri veya iş adresi
B
TC vatandaşlık numarası
C
Başvuru sahibinin adı soyadı
D
İmzası
Soru 4
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurulun görev ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller neye göre belirlenir?  
A
Bakanlar kurulu tarafından çıkarılacak kanun ile
B
Milli eğitim bakanlığının çıkaracağı yönetmelikle
C
Başbakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik ile
D
Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak kanun ile
Soru 5
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre başvuru cevaplama yöntemi değildir?
A
Yazılı olarak
B
Sözlü olarak
C
Elektronik ortamda
D
Faks ile
Soru 6
Bu kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Bu amaç aşağıdaki kanunlardan hangisine karşılık gelmektedir ?        
A
657
B
5442
C
4982
D
1702
Soru 7
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurul kararını kaç gün veya iş gününde verir?    
A
15 iş günü
B
30 gün
C
15 gün
D
30 iş günü
Soru 8
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre hangi durumda başvuru sahibine olumsuz cevap verilebilir?    
A
Başvurunun elektronik ortamda yapılması
B
Dilekçeyle başvurulara
C
Başvuru sahibinin vatandaşlık numarasını belirtmemesi
D
Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara
Soru 9
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre; bilgi edinme başvurusu reddedilen kişi yargı sürecine girmedin önce kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde kurula itiraz edebilir?    
A
15 iş günü
B
15 gün
C
45 iş günü
D
30 gün
Soru 10
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurum ve kuruluşlar kurulun istediği her türlü belgeyi kaç gün ya da iş gününde verirler?
A
15 iş günü
B
15 gün
C
30 gün
D
20 gün
Soru 11
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurum ve kuruluşlar her yıl hazırladıkları raporları kurula ne zaman gönderirler?  
A
Nisan ayı sonuna kadar
B
Ocak ayı sonuna kadar
C
Şubat ayı sonuna kadar
D
Aralık ayı sonuna kadar
Soru 12
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre hangi durumda idari yargıya başvuru durur?    
A
Bilgi için başvuru
B
Kurula itiraz edilmesi
C
Kişiye bilgi verilmemesi
D
Bilginin tebliğ edilmesi
Soru 13
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurul hazırladığı rapor ile kuruluşların raporlarını birlikte TBMM’ye hangi ayda gönderir?    
A
Kasım ayı sonuna kadar
B
Nisan ayı sonuna kadar
C
Şubat ayı sonuna kadar
D
Haziran ayı sonuna kadar
Soru 14
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Üyeleri aşağıdakilerin hangisi tarafından seçilir?  
A
Başbakan
B
Bakanlar Kurulu
C
Cumhurbaşkanı
D
TBMM
Soru 15
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, “bilgi edinme hakkının sınırları” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi bu Kanun kapsamı dışında olan idari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgelerdendir?
A
Yargılama görevinin gereğince yerine getiril- mesini engelleyecek bilgi veya belgeler
B
Suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluların kanuni yollarla yakalanıp kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek bilgi veya belgeler
C
Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak bilgi veya belgeler
D
Suç işlenmesine yol açacak bilgi veya belgeler
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 1 Online Çöz

Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 1 online çözerek kendinizi deneyebilirsiniz.

Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 1

Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 1
Başla
Tebrikler - Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Yönetimde Etik Deneme Sınavı 2

Yönetimde Etik Deneme Sınavı 2

Tebrikler - Yönetimde Etik Deneme Sınavı 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Belli bir toplumun belli bir döneminde, bireysel ve toplumsal davranış kurallarını belirleyen ve inceleyen bilim” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?  
 
A
Etik
B
Meslek ahlakı
C
Ahlak
D
Kültür
Soru 2
“Bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak oluşturup koruduğu; meslek üyelerine emreden, onları belli bir şekilde davranmaya zorlayan; kişisel eğilimlerini sınırlayan; yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan; meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan meslekî ilkeler bütünü.” Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?
 
A
Norm
B
Mesleki Etik
C
Ahlak
D
Etik
E
Değerler
Soru 3
Kaymakam Ali Bey, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bütçesinden lojmanının tadilatını yaptırmış ve makam aracı almıştır. Yukarıdaki örnek olay etik davranışlardan hangisine uymaz?
 
A
Halka hizmet bilinci
B
Saygınlık ve güven
C
Dürüstlük ve tarafsızlık
D
Amaç ve misyona bağlılık
Soru 4
Aşağıdakilerden ifadelerin hangisinde bir yanlışlık vardır?
 
A
İki farklı kültürdeki bir meslek grubunun etik ilkeleri arasında temel anlamda fark yoktur.
B
Ahlâk, bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kurallar şeklinde tanımlanabilir.
C
Ahlâkta görecelik vardır.
D
Etik daha somut kavramlara dayalı, toplumdan topluma, toplum içindeki farklı gruplara göre değişir.
E
İki veya daha fazla değerin çatışma haline Etik ikilem denilir.
Soru 5
Halka hizmet eden bir kamu görevlisi, kamu hizmetlerini yerine getirirken aşağıdakilerden hangisini esas almaz?
 
A
Kişisel yararı
B
Tarafsızlığı
C
Saydamlığı
D
Katılımcılığı
Soru 6
“Meslek etiği” eğitiminin amacını en iyi aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?
 
A
Bireyin mesleği ile toplumsal sorumlulukları arasında bağ kurmasını ve bu bağı güçlendirmesini sağlamada etkili, sürekli ve tutarlı bir yol izlemesine ilişkin anlamlı bir süreç oluşturmaktır.
B
Bireyin mesleği hakkındaki yenilikleri ve gelişmeleri öğrenmesinde etkili bir süreçtir.
C
Mesleki çıkarları en üst düzeyde tutmak, meslek elemanlarını bu konuda en iyi şekilde bilgilendirmektir.
D
Meslek elemanlarına mesleğe ait kuralları ve ilkeleri öğretmektir.
Soru 7
“Kamu görevlileri; ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve kurumların hizmet idealleri doğrultusunda hareket ederler.”   Yukarıdaki ifade Kamu Görevlileri Etik Kurulu yönetmeliğinin hangi maddesi kapsamına girmektedir?  
A
Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
B
Dürüstlük ve tarafsızlık
C
Amaç ve misyona bağlılık
D
Görev ve yetkilerin menfaat sağlama amacıyla kullanılması
E
Hediye alma
Soru 8
Kamu görevlileri etik kurulu kaç üyeden oluşur?
 
A
5
B
9
C
11
D
14
Soru 9
Yalnızca eylemin sonuçlarına değil, aynı zamanda eylemin türü ve ahlaki ilke ve kuralların izlenip izlenmediğine odaklanan; eylemin etik olup olmadığına karar verebilmek için kişinin ödev ve yükümlülüklerini esas alan etik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A
Sezgici etik kuramı
B
Deontolojik kuram
C
Örnek Olaya Dayalı Etik Kuramı
D
Kazuistik etik kuramı
E
Teolojik kuram
Soru 10
5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” doğrultusunda kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyelerini seçme ve atama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
 
A
Başbakan
B
Bakanlar Kurulu
C
İçişleri Bakanı
D
TBMM
E
Cumhurbaşkanı
Soru 11
Müsteşar Ali Bey makam aracı ile resmî bir toplantıya yetişmek için havaalanına gitmektedir. Uçağı kaçırma endişesi ile makam şoförüne “gaza bas, gerekirse kırmızı ışıkta geç” talimatını vermiştir. Müsteşar Ali Bey’in bu hareketi aşağıdaki hangi etik dışı bir davranışa örnektir?
 
A
Takdir yetkisinin kullanımında kişisel çıkar sağlama
B
Yasa dışı nüfuz kullanımı (Kanunsuz emir)
C
Kamu hizmetlerinin kullanımında savurganlık
D
Görev ve yetkilerini menfaat sağlamak amacıyla kullanma
Soru 12
Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
 
A
Başarı ilkesi
B
Faydacılık ilkesi
C
Bireysellik ilkesi
D
Hakkaniyet ilkesi
E
İnsan Hakları İlkesi
Soru 13
“Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” aşağıdakilerden hangisi hakkında uygulanamaz?
 
A
Mahalli idareler ve bunların birlikleri
B
Kamu iktisadi teşebbüsleri
C
Genel bütçeye dahil daireler
D
Üniversiteler
E
Döner sermayeli kuruluşlar
Soru 14
Kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüne ne ad verilir?
 
A
Gelenek ve görenek
B
Etik
C
İçgüdü
D
Hukuk
Soru 15
Etik komisyonu üyelerinin iletişim bilgileri en geç kaç ay içinde Kamu Görevlileri Etik Kuruluna bildirilir?
A
Dört
B
İki
C
Bir
D
Üç
Soru 16
I. Etik hüküm ve tavırların doğasını inceler. II. Ahlak bilgisinin ne tür bir bilgi olduğunu, doğasını ve yapısını araştırır. III. Kötü ne? İyi ne? sorularına yanıt arar. Yukarıda bazı özellikleri sayılan etik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A
Normatif Etik
B
Uygulamalı Etik
C
Meta Etik
D
Kazuistik Etik
E
Sezgici Etik
Soru 17
Mesleki etik belirlemesinde üç temel işlev vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu işlevlerden değildir?
 
A
Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmak
B
Meslek içi rekabeti düzenlemek
C
Bireylerin eşitliğini savunmak
D
Hizmet ideallerini korumak
Soru 18
Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi Türkiye’deki etik mevzuatı içinde yer almaz?
 
A
Hediye Alma Yasağına ilişkin Genelge (2007;2011)
B
“Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
C
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (2005)
D
5176 sayılı “Kamu görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun”(2004)
Soru 19
“Vicdan” kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bir toplumda, bir toplumsal kümede, belli bir tarihsel dönemde benimsenmekte olan nesnel toplumsal yasalarla belirlenen doğru ve yanlışa ilişkin davranış kuralları
B
İnsan ilişkilerinde, toplumsal, kültürel, siyasal, ekonomik, hukuksal, bilimsel, eğitim, çevre ve benzeri alanlarda insanın duygu ve davranışlarında belirleyici olan, hiçbir bireyin dışında kalamayacağı, bundan kaçınamayacağı ilke ve değerler bütünüdür.
C
Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç.
D
Bir kültür çevresi içinde kabul görmüş, belirlenmiş ve tanımlanmış değerler ve amaçlarla, bu değerlerin nasıl yaşatılacağını ve söz konusu amaçlara nasıl ulaşılacağını ortaya koyan kurallar toplamıdır.
Soru 20
Hediye almak kamu görevlisinin hangi durumunu etkilemez?
A
Tarafsızlığını
B
Alacağı kararı
C
Görevindeki performansını
D
Eğitim düzeyini
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Yönetimde Etik Deneme Sınavı 1

Yönetimde Etik Deneme Soruları 1

Tebrikler - Yönetimde Etik Deneme Soruları 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I- Yazılı dilekçe II- Elektronik posta III- Tutanağa geçirilen sözlü başvuru Etik davranış ilkelerine aykırılık iddiasıyla Kamu Görevlileri Etik Kuruluna ya da etik komisyonlarına yapılabilecek başvuru biçimleri, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 2
“Doğal güzelliği ve tarihi niteliği olan bir yere köprü veya baraj yapılması ile ilgili bir kararın verilmesi durumunda, bazı vatandaşlar trafiğin rahatlayacağını ya da elektrik üretimine katkı sağlayacağını düşünerek karardan memnun olabilecek; bazıları ise çevreyi olumsuz etkileyeceğini düşünerek karara karşı çıkabilecektir.”örneği, aşağıdaki etik ikilem ifadelerinden hangisi ile ilgilidir?
 
A
Tatmin edici olmayan seçenekler arasından, diğerlerine göre daha iyi olan seçeneğin belirlenmesi durumu.
B
Kararın muhtemel sonucundan, kendilerinin ya da yakınlarının olumlu ya da olumsuz ve/veya dolaylı ya da dolaysız etkilenmeleri durumu.
C
Olumsuz iki seçenekten birisinin seçilmesi durumu.
D
“En iyi”ler arasında bir seçim yapmak durumu.
E
Farklı kişi ve gruplar üzerinde farklı etki ve sonuçlar doğurması muhtemel bir kararın verilmesi durumu.
Soru 3
Hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkili olan kurum 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kamu Görevlileri Etik Kurulu
B
Devlet Personel Başkanlığı
C
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
D
Maliye Bakanlığı
Soru 4
İki veya daha fazla yarışan değerin, çatışma hâlinde olmasına ne ad verilir?
A
Bürokratik Oligarşi
B
Yozlaşma
C
Etik İkilem
D
Etik kod
E
Bürokratik Sabotaj
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilkeler arasında sayılamaz?
A
Güvenirlik
B
Başarılılık
C
Mesleğe bağlılık
D
Tarafsızlık
E
Yasallık
Soru 6
Kamu görevlilerinin gerçek veya tüzel kişilere karşı aşağıdaki hangi muamele ve uygulamaları hizmet kayırmacılığı olarak nitelendirilmez?
 
A
Öncelik vermek
B
Ayrıcalık göstermek
C
Eşit mesafede olmamak
D
Tarafsız olmak
Soru 7
Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  
A
2004 yılında kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu 11 üyeden oluşur.
B
Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemekle yetkilidir.
C
5176 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik kapsamında cumhurbaşkanı ve milletvekilleri ve bakanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı ve üniversite mensupları hakkında etik denetim yapabilir.
D
Hediye alma yasağının kapsamını belirlemek ve uygulamasını izlemekle yetkilidir.
E
Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek vermek.
Soru 8
"Kamu görevlileri, kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleyemezler"   Yukarıdaki ifade Kamu Görevlileri Etik Kurulu yönetmeliğinin hangi maddesi kapsamına girmektedir?
A
Amaç ve misyona bağlılık
B
Hediye alma
C
Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
D
Görev ve yetkilerin menfaat sağlama amacıyla kullanılması
E
Dürüstlük ve tarafsızlık
Soru 9
“Bir kamu görevine atamada aynı okuldan ve aynı diploma derecesiyle mezun olan ve yapılan sınavlarda da aynı performansı gösteren iki aday arasından birinin tercih edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.” Yukarıdaki durum, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A
Hizmet kayırmacılığı
B
Adam kayırmacılığı
C
Saydamlık ve katılımcılık
D
Etik ikilem
E
Kişilik çatışması
Soru 10
Kamuda yapılan yolsuzluk iddialarını ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalarda, aşağıdakilerden hangisine en çok dikkat edilmesi gerekir?
A
Açıklık
B
Çabukluk
C
Gizlilik
D
Tasarruf
Soru 11
İnsanların kendi aralarındaki ilişkilerinde ve insanın doğadaki diğer canlılarla kurduğu ilişkilerde uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallar hangi etik sistemde vardır?
A
Amaçlanan Sonuç Etiği
B
Toplumsal Sözleşme Etiği
C
Kural Etiği
D
Kişisel etik
E
Sosyal Yaşam Etiği
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi meslek etiğinin ana fikirlerinden birisidir?
A
Haksız rekabetin önlenmesi ve meslek onuru­nun yükseltilmesi
B
Tarafsızlık
C
Dürüstlük
D
Muhakeme etme
Soru 13
Bir eylemin ahlaki doğruluğunun, kişinin vicdanı tarafından belirlenmesi hangi etik sistemi temsil eder?
 
A
Kişisel etik
B
Sosyal yaşama etiği
C
Normatif etik
D
Kurumsal etik
Soru 14
Kamu Görevlileri Etik Kurulunun, kamu görevlilerinin mal bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlardan talep ettikleri bilgileri ilgili kişi ve kuruluşlar en geç kaç gün içinde Kurula vermekle yükümlüdürler?
A
60
B
7
C
45
D
15
E
30
Soru 15
“Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kurallar” olarak tanımlanan kavram hangisidir?
A
Etik İkilem
B
Mesleki Etik
C
Etik
D
Ahlak
E
İlke
Soru 16
“Bir eylemin ahlaki doğruluğu, kişinin vicdanı tarafından belirlenir. Eylem bireyin vicdanına huzur veriyor mu? sorusuna yanıt aranır. Buber tarafından savunulmuştur.” Yukarıda sözü edilen etik sistem hangisidir?
A
Amaçlanan Sonuç Etiği
B
Kişisel Etik
C
Kural Etiği
D
Toplumsal Sözleşme Etiği
E
Sosyal Yaşam Etiği
Soru 17
İnsanlara “işlerin nasıl yapılması gerektiğini” belirlemede yardımcı olan kılavuz değerlere, ilkelere ve standartlara ne ad verilir?
A
Ahlak
B
Kanun
C
Gelenek
D
Etik
Soru 18
Kamu yönetim etiğine ilişkin ilke ve değerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Kamu hizmetlerinin maliyetini artırır.
B
Değerlerin çatıştığı durumlarda karar vericilere yol gösterir.
C
Kötü davranışlardan kaçınma konusunda, kamu görevlilerine rehberlik eder.
D
Kamu kurumlarındaki yönetsel davranış standartlarını yükseltir.
E
Ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi ve hukuk devletini güçlendirir.
Soru 19
“Etik değerler” sorunu nasıl çözülür?
A
Şartlandırılarak
B
Zorlayarak
C
Temrin yapılarak
D
Eğitimle
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Yönetimde etik dışı davranışlardan değildir?
 
A
Alt kültür
B
Yolsuzluk
C
Ayrımcılık
D
Dedikodu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 4

Genel Kültür 4

Başla

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 2

Genel Kültür 2


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovası’nın farklı renklerle belirtilmiş olması, bu ovaların aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olduğunu gösterir ?
A
Jeolojik yapı
B
Yıllık yağış
C
Yükselti
D
Toprak türü
Soru 2
Aşağıdakilerden  hangisi, izohipslerin tanımına uyar?
A
İç içe kapalı yarım dairelerdir.
B
Yeryüzü şekillerini gösteren işaretlerdir.
C
İç içe kapalı eş yükselti eğrileridir.
D
İç içe kapalı birbirini kesen dairelerdir.
Soru 3
Aşağıdaki il merkezlerinden hangisi Akdeniz bölgesinde yer alır?
A
Karaman
B
Kahramanmaraş
C
Muğla
D
Niğde
Soru 4
Anadolu'da Türkçeyi resmi dil ilan eden bey aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mehmet Bey
B
Yakup Bey
C
Osman Bey
D
Karesi Bey
Soru 5
Tarihi devirler, tarih öncesi devirler ve tarih sonrası devirler olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrım, hangi olay göz önünde bulundurularak yapılmıştır.
A
Kavimler göçü
B
Yazının bulunması
C
Paranın bulunması
D
Hazreti İsa’nın doğumu
Soru 6
Türkiye hangi yılda NATO`ya üye olmuştur?
A
1945
B
1954
C
1952
D
1950
Soru 7
Osmanlı Devleti’nin ilk kez batıda toprak kaybına uğradığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karlofça
B
Zitvatoruk
C
Kasr-ı Şirin
D
Vasvar
Soru 8
 Bazı akarsularımız ülkemizden kaynağını aldıkta sonra başka ülkelerde denize dökülürler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen grupta değildir?
A
Dicle
B
Çoruh
C
Kızılırmak
D
Fırat
Soru 9
2015 yılında faaliyete geçen Alo Terör Hattının numarası aşağıdakilerden hangisidir?
A
177
B
112
C
186
D
140
E
156
Soru 10
Ülkemizde Türk parasının değerinin korunması ve para politikalarının yürütülmesi aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A
Hazine Müsteşarlığının
B
Maliye Bakanlığının
C
Sanayi Bakanlığının
D
Merkez Bankasının
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, Dünyanın yıllık hareketinin sonuçlarından biri değildir?
A
Yıllık sıcaklık farklarının meydana gelmesi
B
Dünyanın bir tarafı karanlıkken, diğer tarafının aydınlık olması
C
Mevsimlerin oluşması
D
Cisimlerin gölge boyunun yıl içinde değişmesi
Soru 12
Aşağıdaki ören yerlerinden hangisi, İç Anadolu Bölgesinde yer almaz?
A
Çatalhöyük
B
Gordion
C
Perge
D
Göreme
Soru 13
Aşağıdaki devletlerden  hangisinin, Hazar Denizi’ne kıyısı bulunmamaktadır?
A
Azerbeycan
B
Kazakistan
C
Türkmenistan
D
Özbekistan
Soru 14
Yeniçeri Ocağı`nı kaldırıp yerine düzenli bir ordu kuran Osmanlı padişahı kimdir?
A
II.Mahmut
B
I. Abdulhamit
C
Reşat Sultan
D
III. Selim
Soru 15
“Makineli tarımın engebeli alanlarda yapılması daha zordur.” Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki illerin hangisinde makineli tarımın yapılma imkanı en azdır?  
A
Samsun
B
Gaziantep
C
Konya
D
Artvin
Soru 16
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Birliği üyesi değildir?
A
Lüksemburg
B
Portekiz
C
Danimarka
D
İsviçre
Soru 17
Uzun yıllar Rusya’nın birliğine kavuşmasını ve büyümesini engelleyen, ancak Timur’un saldırısıyla yıkılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Harzemşahlar
B
Çağatay Hanlığı
C
Akkoyunlular
D
Altınordu Devleti
Soru 18
Kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisi önce gerçekleşmiştir? I. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluşu II.Orhun Yazıtları’nın dikilmesi III. Osmanlı Devleti’nin imparatorluğa dönüşmesi IV. Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçe’yi resmi dil olarak ilan etmesi  
A
II
B
I
C
III
D
IV
Soru 19
Nüfus yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki özelliklerden hangisinin fazla olması, bir ülkenin gelişmiş olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A
Nüfus yoğunluğu
B
Sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı
C
Nüfus artış hızı
D
Genç nüfus oranı
Soru 20
Türkiye’de aşağıdaki endüstri ürünlerinden hangisinin yıllık üretim miktarı hava şartlarına bağlı olarak değişir?
A
Cam
B
Çimento
C
Şeker
D
Kağıt
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön