Sınav Soruları

Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı 1

Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı 1


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İdare hukukuna göre, aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim değildir?
 
A
Köy yönetimi
B
Sosyal güvenlik yönetimi
C
Belediye yönetimi
D
İl özel idaresi yönetimi
Soru 2
Devlet Denetleme Kurulu kime bağlıdır?
A
Maliye Bakanı
B
Cumhurbaşkanı
C
Başbakan
D
TBMM Başkanı
Soru 3
Sürekli görev veya hizmet yapacak taşra teşkilatı, ihtiyaçlara ve hizmetin özelliklerine göre bölge, il ve ilçe kuruluşları olarak, ilgili merkez teşkilatının teklifi üzerine aşağıdakilerden hangilerinin görüşleri alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur?  
A
İçişleri Bakanlığı — Maliye Bakanlığı
B
Devlet Personel Başkanlığı — Başbakanlık
C
Maliye Bakanlığı — Kalkınma Bakanlığı
D
Kalkınma Bakanlığı — Devlet Personel Baş kanlığı
Soru 4
Kamuda çalıştırılan ancak özel hukuk hükümlerine tabi olan kamu görevlileri aşağıdakilerden hangisidir?
 
A
İşçiler
B
Geçici görevliler
C
Sözleşmeliler
D
Memurlar
Soru 5
“İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.” hükmü aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?
A
Anayasa
B
Danıştay Kanunu
C
İdari Yargılama Usulü Kanunu
D
Sayıştay Kanunu
Soru 6
“……..ilkesi, Devlet organlar arasında üstünlük   sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Sosyal Devlet
B
Atatürk Milliyetçiliği
C
Güçler ayrılığı
D
Laik devlet
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi mülki idare çeşididir?
A
İl idaresi
B
Belediyeler
C
İl özel idaresi
D
Köy idaresi
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık yardımcı birimi değildir?
 
A
Teknik İşler Daire Başkanlığı
B
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
C
Eğitim Daire Başkanlığı
D
Personel Genel Müdürlüğü
E
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin düzenleyici işlemlerinden biri değildir?
A
Kanun çıkarmak
B
Tüzük çıkarmak
C
Yönetmelik çıkarmak
D
Kanun hükmünde kararname çıkarmak
Soru 10
İdare ile özel kişinin yapmış olduğu ve bir malın alımına yönelik sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlık aşağıdakilerden hangisinde giderilir?
A
Adli yargı
B
Sayıştay
C
İdari yargı
D
Uyuşmazlık Mahkemesi
Soru 11
Aşağıdaki idarelerden hangisi yetki genişliği ilkesine göre yetki kullanır?
 
A
Merkezi idare
B
Merkezi idarenin taşra teşkilatı
C
Belediyeler
D
Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Soru 12
I İdare kamu görevlilerinin görevlerine ilişkin kusurlu davranışlarından doğan zararı tazmin etmekle yükümlüdür.   II Kamu görevlilerinin görevlerine ilişkin kusurlu davranışlarından doğan zararı tazmin eden idare, ilgili kamu görevlisine kusuru oranında rücu eder. III idarenin, hizmet kusuru bulunmayan işlem ve eyleminden doğan zararı tazmin yükümlülüğü yoktur. Buna göre, idarenin mali sorumluluğuyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A
I ve III
B
Yalnız III
C
Yalnız II
D
I ve II
Soru 13
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ( KİT ) özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A
KİT’ler kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar
B
KİT’lerin tüzel kişilikleri vardır
C
KİT’lerin sorumlulukları sınırsızdır
D
KİT’ler Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisinin devlet tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaz?
 
A
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
B
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
C
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
D
Rekabet Kurumu Başkanlığı
Soru 15
Kanunilik ilkesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A
Suç ve cezanın sadece kanunla yaratılmasını amaçlar.
B
Yargının keyfiliğini önlemeyi amaçlar.
C
Yürütmenin keyfiliğini önlemeyi amaçlar.
D
Yasamanın keyfiliğini önlemeyi amaçlar.
Soru 16
Aşağıdaki idari birimlerden hangisi merkezi idare içerisinde yer alır?
 
A
Rekabet Kurulu
B
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
C
Devlet Denetleme Kurulu
D
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu
Soru 17
Özellik gösteren bakanlıklarda, aşağıdaki birimlerden hangisi, genel müdürlük şeklinde teşkilâtlandırılabilir?  
A
Danışma
B
İdarî ve Malî İşler
C
Personel
D
Denetim
Soru 18
İllerde bulunan aşağıdaki kurumlardan hangisi valiliğe bağlı değildir?
 
A
Defterdarlık
B
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
C
İl Askerlik Şubesi
D
İl Sağlık Müdürlüğü
Soru 19
Vali, ilde bulunan aşağıdaki yerlerden hangisini teftiş edemez?
 
A
Köy idaresi
B
Belediye
C
Adliye
D
Özel idare
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi idarenin yetkilerinden biri değildir?
A
İdarenin takdir yetkisi
B
İdarenin ceza verme yetkisi
C
İdarenin düzenleme yetkisi
D
İdarenin yargılama yetkisi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı