Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı 1

Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı 1


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi idarenin yetkilerinden biri değildir?
A
İdarenin yargılama yetkisi
B
İdarenin düzenleme yetkisi
C
İdarenin takdir yetkisi
D
İdarenin ceza verme yetkisi
Soru 2
Aşağıdaki idari birimlerden hangisi merkezi idare içerisinde yer alır?
 
A
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu
B
Rekabet Kurulu
C
Devlet Denetleme Kurulu
D
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisinin devlet tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaz?
 
A
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
B
Rekabet Kurumu Başkanlığı
C
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
D
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
Soru 4
İllerde bulunan aşağıdaki kurumlardan hangisi valiliğe bağlı değildir?
 
A
İl Askerlik Şubesi
B
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
C
Defterdarlık
D
İl Sağlık Müdürlüğü
Soru 5
I İdare kamu görevlilerinin görevlerine ilişkin kusurlu davranışlarından doğan zararı tazmin etmekle yükümlüdür.   II Kamu görevlilerinin görevlerine ilişkin kusurlu davranışlarından doğan zararı tazmin eden idare, ilgili kamu görevlisine kusuru oranında rücu eder. III idarenin, hizmet kusuru bulunmayan işlem ve eyleminden doğan zararı tazmin yükümlülüğü yoktur. Buna göre, idarenin mali sorumluluğuyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A
I ve III
B
I ve II
C
Yalnız II
D
Yalnız III
Soru 6
Kamuda çalıştırılan ancak özel hukuk hükümlerine tabi olan kamu görevlileri aşağıdakilerden hangisidir?
 
A
Geçici görevliler
B
Memurlar
C
İşçiler
D
Sözleşmeliler
Soru 7
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ( KİT ) özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A
KİT’lerin tüzel kişilikleri vardır
B
KİT’lerin sorumlulukları sınırsızdır
C
KİT’ler kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar
D
KİT’ler Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur
Soru 8
“İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.” hükmü aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?
A
Anayasa
B
Danıştay Kanunu
C
Sayıştay Kanunu
D
İdari Yargılama Usulü Kanunu
Soru 9
Kanunilik ilkesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A
Yargının keyfiliğini önlemeyi amaçlar.
B
Suç ve cezanın sadece kanunla yaratılmasını amaçlar.
C
Yasamanın keyfiliğini önlemeyi amaçlar.
D
Yürütmenin keyfiliğini önlemeyi amaçlar.
Soru 10
İdare ile özel kişinin yapmış olduğu ve bir malın alımına yönelik sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlık aşağıdakilerden hangisinde giderilir?
A
İdari yargı
B
Sayıştay
C
Uyuşmazlık Mahkemesi
D
Adli yargı
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi mülki idare çeşididir?
A
İl özel idaresi
B
İl idaresi
C
Belediyeler
D
Köy idaresi
Soru 12
Aşağıdaki idarelerden hangisi yetki genişliği ilkesine göre yetki kullanır?
 
A
Kamu İktisadi Teşebbüsleri
B
Belediyeler
C
Merkezi idarenin taşra teşkilatı
D
Merkezi idare
Soru 13
Sürekli görev veya hizmet yapacak taşra teşkilatı, ihtiyaçlara ve hizmetin özelliklerine göre bölge, il ve ilçe kuruluşları olarak, ilgili merkez teşkilatının teklifi üzerine aşağıdakilerden hangilerinin görüşleri alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur?  
A
Kalkınma Bakanlığı — Devlet Personel Baş kanlığı
B
Maliye Bakanlığı — Kalkınma Bakanlığı
C
Devlet Personel Başkanlığı — Başbakanlık
D
İçişleri Bakanlığı — Maliye Bakanlığı
Soru 14
İdare hukukuna göre, aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim değildir?
 
A
Belediye yönetimi
B
Köy yönetimi
C
İl özel idaresi yönetimi
D
Sosyal güvenlik yönetimi
Soru 15
Devlet Denetleme Kurulu kime bağlıdır?
A
Cumhurbaşkanı
B
Maliye Bakanı
C
TBMM Başkanı
D
Başbakan
Soru 16
“……..ilkesi, Devlet organlar arasında üstünlük   sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Atatürk Milliyetçiliği
B
Laik devlet
C
Sosyal Devlet
D
Güçler ayrılığı
Soru 17
Özellik gösteren bakanlıklarda, aşağıdaki birimlerden hangisi, genel müdürlük şeklinde teşkilâtlandırılabilir?  
A
Denetim
B
Personel
C
İdarî ve Malî İşler
D
Danışma
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık yardımcı birimi değildir?
 
A
Eğitim Daire Başkanlığı
B
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
C
Personel Genel Müdürlüğü
D
Teknik İşler Daire Başkanlığı
E
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin düzenleyici işlemlerinden biri değildir?
A
Kanun çıkarmak
B
Tüzük çıkarmak
C
Yönetmelik çıkarmak
D
Kanun hükmünde kararname çıkarmak
Soru 20
Vali, ilde bulunan aşağıdaki yerlerden hangisini teftiş edemez?
 
A
Adliye
B
Köy idaresi
C
Belediye
D
Özel idare
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön