Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı 1

Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı 1


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki idari birimlerden hangisi merkezi idare içerisinde yer alır?
 
A
Devlet Denetleme Kurulu
B
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
C
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu
D
Rekabet Kurulu
Soru 2
“İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.” hükmü aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?
A
İdari Yargılama Usulü Kanunu
B
Sayıştay Kanunu
C
Anayasa
D
Danıştay Kanunu
Soru 3
Özellik gösteren bakanlıklarda, aşağıdaki birimlerden hangisi, genel müdürlük şeklinde teşkilâtlandırılabilir?  
A
İdarî ve Malî İşler
B
Personel
C
Denetim
D
Danışma
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi idarenin yetkilerinden biri değildir?
A
İdarenin düzenleme yetkisi
B
İdarenin yargılama yetkisi
C
İdarenin ceza verme yetkisi
D
İdarenin takdir yetkisi
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisinin devlet tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaz?
 
A
Rekabet Kurumu Başkanlığı
B
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
C
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
D
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
Soru 6
İdare ile özel kişinin yapmış olduğu ve bir malın alımına yönelik sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlık aşağıdakilerden hangisinde giderilir?
A
Sayıştay
B
Adli yargı
C
Uyuşmazlık Mahkemesi
D
İdari yargı
Soru 7
Vali, ilde bulunan aşağıdaki yerlerden hangisini teftiş edemez?
 
A
Belediye
B
Köy idaresi
C
Özel idare
D
Adliye
Soru 8
İllerde bulunan aşağıdaki kurumlardan hangisi valiliğe bağlı değildir?
 
A
İl Sağlık Müdürlüğü
B
İl Askerlik Şubesi
C
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
D
Defterdarlık
Soru 9
Devlet Denetleme Kurulu kime bağlıdır?
A
Başbakan
B
Maliye Bakanı
C
TBMM Başkanı
D
Cumhurbaşkanı
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin düzenleyici işlemlerinden biri değildir?
A
Kanun hükmünde kararname çıkarmak
B
Yönetmelik çıkarmak
C
Tüzük çıkarmak
D
Kanun çıkarmak
Soru 11
Kanunilik ilkesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A
Yürütmenin keyfiliğini önlemeyi amaçlar.
B
Yargının keyfiliğini önlemeyi amaçlar.
C
Suç ve cezanın sadece kanunla yaratılmasını amaçlar.
D
Yasamanın keyfiliğini önlemeyi amaçlar.
Soru 12
Kamuda çalıştırılan ancak özel hukuk hükümlerine tabi olan kamu görevlileri aşağıdakilerden hangisidir?
 
A
Memurlar
B
Sözleşmeliler
C
Geçici görevliler
D
İşçiler
Soru 13
Aşağıdaki idarelerden hangisi yetki genişliği ilkesine göre yetki kullanır?
 
A
Kamu İktisadi Teşebbüsleri
B
Merkezi idare
C
Belediyeler
D
Merkezi idarenin taşra teşkilatı
Soru 14
İdare hukukuna göre, aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim değildir?
 
A
Belediye yönetimi
B
İl özel idaresi yönetimi
C
Köy yönetimi
D
Sosyal güvenlik yönetimi
Soru 15
Sürekli görev veya hizmet yapacak taşra teşkilatı, ihtiyaçlara ve hizmetin özelliklerine göre bölge, il ve ilçe kuruluşları olarak, ilgili merkez teşkilatının teklifi üzerine aşağıdakilerden hangilerinin görüşleri alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur?  
A
Maliye Bakanlığı — Kalkınma Bakanlığı
B
Kalkınma Bakanlığı — Devlet Personel Baş kanlığı
C
İçişleri Bakanlığı — Maliye Bakanlığı
D
Devlet Personel Başkanlığı — Başbakanlık
Soru 16
I İdare kamu görevlilerinin görevlerine ilişkin kusurlu davranışlarından doğan zararı tazmin etmekle yükümlüdür.   II Kamu görevlilerinin görevlerine ilişkin kusurlu davranışlarından doğan zararı tazmin eden idare, ilgili kamu görevlisine kusuru oranında rücu eder. III idarenin, hizmet kusuru bulunmayan işlem ve eyleminden doğan zararı tazmin yükümlülüğü yoktur. Buna göre, idarenin mali sorumluluğuyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A
Yalnız II
B
I ve II
C
Yalnız III
D
I ve III
Soru 17
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ( KİT ) özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A
KİT’ler kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar
B
KİT’lerin sorumlulukları sınırsızdır
C
KİT’ler Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur
D
KİT’lerin tüzel kişilikleri vardır
Soru 18
“……..ilkesi, Devlet organlar arasında üstünlük   sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Sosyal Devlet
B
Laik devlet
C
Atatürk Milliyetçiliği
D
Güçler ayrılığı
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık yardımcı birimi değildir?
 
A
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
B
Personel Genel Müdürlüğü
C
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
D
Eğitim Daire Başkanlığı
E
Teknik İşler Daire Başkanlığı
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi mülki idare çeşididir?
A
Köy idaresi
B
Belediyeler
C
İl idaresi
D
İl özel idaresi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön