Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı 1

Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı 1


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İdare ile özel kişinin yapmış olduğu ve bir malın alımına yönelik sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlık aşağıdakilerden hangisinde giderilir?
A
İdari yargı
B
Sayıştay
C
Uyuşmazlık Mahkemesi
D
Adli yargı
Soru 2
İllerde bulunan aşağıdaki kurumlardan hangisi valiliğe bağlı değildir?
 
A
İl Sağlık Müdürlüğü
B
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
C
Defterdarlık
D
İl Askerlik Şubesi
Soru 3
“……..ilkesi, Devlet organlar arasında üstünlük   sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Laik devlet
B
Atatürk Milliyetçiliği
C
Güçler ayrılığı
D
Sosyal Devlet
Soru 4
Aşağıdaki idari birimlerden hangisi merkezi idare içerisinde yer alır?
 
A
Rekabet Kurulu
B
Devlet Denetleme Kurulu
C
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
D
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu
Soru 5
“İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.” hükmü aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?
A
Danıştay Kanunu
B
Sayıştay Kanunu
C
İdari Yargılama Usulü Kanunu
D
Anayasa
Soru 6
Aşağıdaki idarelerden hangisi yetki genişliği ilkesine göre yetki kullanır?
 
A
Kamu İktisadi Teşebbüsleri
B
Belediyeler
C
Merkezi idare
D
Merkezi idarenin taşra teşkilatı
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık yardımcı birimi değildir?
 
A
Personel Genel Müdürlüğü
B
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
C
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
D
Teknik İşler Daire Başkanlığı
E
Eğitim Daire Başkanlığı
Soru 8
Kanunilik ilkesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A
Yargının keyfiliğini önlemeyi amaçlar.
B
Yasamanın keyfiliğini önlemeyi amaçlar.
C
Yürütmenin keyfiliğini önlemeyi amaçlar.
D
Suç ve cezanın sadece kanunla yaratılmasını amaçlar.
Soru 9
Özellik gösteren bakanlıklarda, aşağıdaki birimlerden hangisi, genel müdürlük şeklinde teşkilâtlandırılabilir?  
A
Danışma
B
İdarî ve Malî İşler
C
Personel
D
Denetim
Soru 10
Kamuda çalıştırılan ancak özel hukuk hükümlerine tabi olan kamu görevlileri aşağıdakilerden hangisidir?
 
A
Geçici görevliler
B
Memurlar
C
Sözleşmeliler
D
İşçiler
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin düzenleyici işlemlerinden biri değildir?
A
Tüzük çıkarmak
B
Yönetmelik çıkarmak
C
Kanun hükmünde kararname çıkarmak
D
Kanun çıkarmak
Soru 12
İdare hukukuna göre, aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim değildir?
 
A
Köy yönetimi
B
Belediye yönetimi
C
Sosyal güvenlik yönetimi
D
İl özel idaresi yönetimi
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi mülki idare çeşididir?
A
İl idaresi
B
Belediyeler
C
İl özel idaresi
D
Köy idaresi
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisinin devlet tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaz?
 
A
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
B
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
C
Rekabet Kurumu Başkanlığı
D
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
Soru 15
Sürekli görev veya hizmet yapacak taşra teşkilatı, ihtiyaçlara ve hizmetin özelliklerine göre bölge, il ve ilçe kuruluşları olarak, ilgili merkez teşkilatının teklifi üzerine aşağıdakilerden hangilerinin görüşleri alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur?  
A
Maliye Bakanlığı — Kalkınma Bakanlığı
B
İçişleri Bakanlığı — Maliye Bakanlığı
C
Kalkınma Bakanlığı — Devlet Personel Baş kanlığı
D
Devlet Personel Başkanlığı — Başbakanlık
Soru 16
Vali, ilde bulunan aşağıdaki yerlerden hangisini teftiş edemez?
 
A
Belediye
B
Köy idaresi
C
Adliye
D
Özel idare
Soru 17
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ( KİT ) özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A
KİT’lerin tüzel kişilikleri vardır
B
KİT’lerin sorumlulukları sınırsızdır
C
KİT’ler Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur
D
KİT’ler kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar
Soru 18
Devlet Denetleme Kurulu kime bağlıdır?
A
Maliye Bakanı
B
Başbakan
C
Cumhurbaşkanı
D
TBMM Başkanı
Soru 19
I İdare kamu görevlilerinin görevlerine ilişkin kusurlu davranışlarından doğan zararı tazmin etmekle yükümlüdür.   II Kamu görevlilerinin görevlerine ilişkin kusurlu davranışlarından doğan zararı tazmin eden idare, ilgili kamu görevlisine kusuru oranında rücu eder. III idarenin, hizmet kusuru bulunmayan işlem ve eyleminden doğan zararı tazmin yükümlülüğü yoktur. Buna göre, idarenin mali sorumluluğuyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A
Yalnız III
B
I ve III
C
I ve II
D
Yalnız II
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi idarenin yetkilerinden biri değildir?
A
İdarenin ceza verme yetkisi
B
İdarenin yargılama yetkisi
C
İdarenin takdir yetkisi
D
İdarenin düzenleme yetkisi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön