Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı 1

Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı 1


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sürekli görev veya hizmet yapacak taşra teşkilatı, ihtiyaçlara ve hizmetin özelliklerine göre bölge, il ve ilçe kuruluşları olarak, ilgili merkez teşkilatının teklifi üzerine aşağıdakilerden hangilerinin görüşleri alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur?  
A
İçişleri Bakanlığı — Maliye Bakanlığı
B
Maliye Bakanlığı — Kalkınma Bakanlığı
C
Kalkınma Bakanlığı — Devlet Personel Baş kanlığı
D
Devlet Personel Başkanlığı — Başbakanlık
Soru 2
Kanunilik ilkesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A
Yargının keyfiliğini önlemeyi amaçlar.
B
Yürütmenin keyfiliğini önlemeyi amaçlar.
C
Yasamanın keyfiliğini önlemeyi amaçlar.
D
Suç ve cezanın sadece kanunla yaratılmasını amaçlar.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin düzenleyici işlemlerinden biri değildir?
A
Yönetmelik çıkarmak
B
Tüzük çıkarmak
C
Kanun hükmünde kararname çıkarmak
D
Kanun çıkarmak
Soru 4
Aşağıdaki idarelerden hangisi yetki genişliği ilkesine göre yetki kullanır?
 
A
Kamu İktisadi Teşebbüsleri
B
Merkezi idarenin taşra teşkilatı
C
Merkezi idare
D
Belediyeler
Soru 5
Devlet Denetleme Kurulu kime bağlıdır?
A
Başbakan
B
Maliye Bakanı
C
TBMM Başkanı
D
Cumhurbaşkanı
Soru 6
İllerde bulunan aşağıdaki kurumlardan hangisi valiliğe bağlı değildir?
 
A
İl Sağlık Müdürlüğü
B
İl Askerlik Şubesi
C
Defterdarlık
D
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Soru 7
Kamuda çalıştırılan ancak özel hukuk hükümlerine tabi olan kamu görevlileri aşağıdakilerden hangisidir?
 
A
İşçiler
B
Memurlar
C
Sözleşmeliler
D
Geçici görevliler
Soru 8
“İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.” hükmü aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?
A
Sayıştay Kanunu
B
Danıştay Kanunu
C
Anayasa
D
İdari Yargılama Usulü Kanunu
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi idarenin yetkilerinden biri değildir?
A
İdarenin yargılama yetkisi
B
İdarenin düzenleme yetkisi
C
İdarenin ceza verme yetkisi
D
İdarenin takdir yetkisi
Soru 10
İdare ile özel kişinin yapmış olduğu ve bir malın alımına yönelik sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlık aşağıdakilerden hangisinde giderilir?
A
İdari yargı
B
Sayıştay
C
Uyuşmazlık Mahkemesi
D
Adli yargı
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisinin devlet tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaz?
 
A
Rekabet Kurumu Başkanlığı
B
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
C
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
D
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
Soru 12
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ( KİT ) özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A
KİT’ler kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar
B
KİT’lerin tüzel kişilikleri vardır
C
KİT’lerin sorumlulukları sınırsızdır
D
KİT’ler Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur
Soru 13
“……..ilkesi, Devlet organlar arasında üstünlük   sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Sosyal Devlet
B
Güçler ayrılığı
C
Atatürk Milliyetçiliği
D
Laik devlet
Soru 14
Özellik gösteren bakanlıklarda, aşağıdaki birimlerden hangisi, genel müdürlük şeklinde teşkilâtlandırılabilir?  
A
Personel
B
Danışma
C
Denetim
D
İdarî ve Malî İşler
Soru 15
Vali, ilde bulunan aşağıdaki yerlerden hangisini teftiş edemez?
 
A
Adliye
B
Belediye
C
Köy idaresi
D
Özel idare
Soru 16
I İdare kamu görevlilerinin görevlerine ilişkin kusurlu davranışlarından doğan zararı tazmin etmekle yükümlüdür.   II Kamu görevlilerinin görevlerine ilişkin kusurlu davranışlarından doğan zararı tazmin eden idare, ilgili kamu görevlisine kusuru oranında rücu eder. III idarenin, hizmet kusuru bulunmayan işlem ve eyleminden doğan zararı tazmin yükümlülüğü yoktur. Buna göre, idarenin mali sorumluluğuyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A
I ve II
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
Soru 17
Aşağıdaki idari birimlerden hangisi merkezi idare içerisinde yer alır?
 
A
Rekabet Kurulu
B
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
C
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu
D
Devlet Denetleme Kurulu
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık yardımcı birimi değildir?
 
A
Eğitim Daire Başkanlığı
B
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
C
Teknik İşler Daire Başkanlığı
D
Personel Genel Müdürlüğü
E
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi mülki idare çeşididir?
A
Belediyeler
B
İl idaresi
C
Köy idaresi
D
İl özel idaresi
Soru 20
İdare hukukuna göre, aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim değildir?
 
A
İl özel idaresi yönetimi
B
Sosyal güvenlik yönetimi
C
Belediye yönetimi
D
Köy yönetimi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Yazar: Alperturkoglu

Bir cevap yazın