Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı 1


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi liderlik işlevlerinden değildir?  
A
Yönlendiricilik
B
Kritik karar alma
C
Başlatıcılık
D
Yürütücülük
Soru 2
“Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir alması” nı ifade eden organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Merkezileşme ilkesi
B
Yönetim birliği ilkesi
C
Kumanda birliği ilkesi
D
Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi
E
Yönetim alanı ilkesi
Soru 3
İnsanın varlığını sürdürmesi, yemesi-içmesi ve giyinmesi gibi ihtiyaçlar Maslow tarafından hangi ihtiyaç başlığında ele alınmıştır?  
A
Güvenlik ihtiyaçları
B
Saygı ve değer İhtiyaçları
C
Fizyolojik ihtiyaçlar
D
Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi iş hayatında başarılı liderlerin özelliklerden değildir?    
A
Güvenli davranış
B
Mesaj içermeyen, parlak vaat ve abartılı ifadeler
C
İşe adanmışlık
D
Başarıyı ödüllendirmek
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi toplantıyı destekle­yen rollerdendir?  
A
Açıklayıcı
B
Uçarı
C
Uzlaşmacı
D
Engelleyici
Soru 6
Yetki türlerini geleneksel, karizmatik ve yasal yetki olarak üç grupta ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?  
A
M. Weber
B
R. Owen
C
F. Taylor
D
A. Smith
E
H. Fayol
Soru 7
Yönetimin veya örgütün amacının gerçekleştirilebilmesi için ilgili tüm birimler ve kişilerin uyum içinde hareket etmesini sağlayan yönetimin temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Örgütlenme
B
Yönetme
C
Koordinasyon (Eşgüdüm)
D
Denetleme
E
Planlama
Soru 8
Bir iş yerinde amaçlara ulaşma seviyesinde önemli etkenlerden biri de yöneticinin liderlik yeterliliğidir. Buna göre yöneticinin liderlik yeterliliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
A
İş görenleri verimli çalışmaya güdülemek
B
İş görenleri takım çalışması yerine bireysel çalışmaya teşvik etmek
C
İş görenleri yönetime katmak
D
İş görenlerin sorunlarını çözmelerine danışmanlık yapmak
E
Örgütsel yenileşmelerde iş görenlere danışmanlık yapmak
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Henri Fayol’a göre yönetimin beş temel işlev arasında yer almaz?  
A
Örgütleme
B
Koordinasyon
C
Karizmatik Otorite
D
Planlama
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Yönetim yaklaşımları arasında yer almaz?  
A
Klasik (Geleneksel) yaklaşımlar
B
Rasyonel yaklaşımlar
C
Modern (Sistem ve durumsallık) yaklaşımlar
D
Yeni Yönetim Yaklaşımları
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin sahip olması gereken temel becerilerden biridir?  
A
İnisiyatif alabilme
B
Çalışanların düşüncesine önem vermeme
C
Hep son sözü söyleyen olma
D
Personelden daha çok çalışma
E
Saldırgan davranış kalıbı içinde olma
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi çalışanı, örgütün amaçları çevresinde toplayan yönetici profilidir?  
A
Çalışanların moralini orta düzeyde tutarak, yapılması gereken işleri yapan yönetici
B
İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yüksek düzeyde dikkat ederken, görevi önemsemeyen yönetici
C
Hem göreve, hem de insana yüksek düzeyde önem veren yönetici
D
İş koşullarının düzenlenmesine yüksek, insan ögesine düşük düzeyde önem veren yönetici
E
Hem insana, hem de göreve önem vermeyen yönetici
Soru 13
Liderlik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?    
A
Liderlik, bir yön belirleme, çalışanların o yönde ilerlemelerini motive etme sürecidir.
B
Liderlik, bir vizyon oluşturma ve ilham verme sürecidir.
C
Liderlik, bugüne yöneliktir.
D
Liderlik, değişikliklerle başa çıkma işidir.
Soru 14
Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleme aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A
Yetki genişliği
B
Bürokratik oligarşi
C
Hiyerarşik denetim
D
Bürokratik vesayet
E
Bürokratik sabotaj
Soru 15
Organizasyonlarda “İleri uzmanlaşma, Yetkinin hiyerarşisi, Biçimsel kural ve kaideler, Görevde gayri şahsilik” ilkelerinin olması gerektiği düşüncesinin savunulduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yönetim süreci yaklaşımı
B
Bilimsel yönetim yaklaşımı
C
Bürokrasi yaklaşımı
D
Davranışsal yaklaşım
E
İnsan ilişkileri yaklaşımı
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi örgütün var oluş nedenlerinden birisi olamaz?  
A
Başkalarını yönetme arzusu
B
Toplumsal sorunların çözülmesi zorunluluğu
C
Toplumsal ihtiyaçlar varlığı
D
Toplum üyelerinin iş birliği yapma zorunluluğu
Soru 17
Yönetimde ast-üst ilişkisi, yönetimin aşağıdaki hangi özelliklerinden biridir?  
A
İş bölümü
B
Amaç özelliği
C
Yaratıcılık
D
Hiyerarşi özelliği
E
İşbirliği Özelliği
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin niteliklerinden biri değildir?
A
Kamu görevlileri kamu hizmetlerini etkin, verimli ve dürüst bir şekilde yürütmelidir.
B
Kamu hizmeti örgütte iş bölümünü geliştirir.
C
Kamu hizmetleri, halkın ödediği vergilerle finanse edilir.
D
Toplum, nitelikli hizmet alma beklentisiyle vergilerini kamu görevlilerine emanet eder.
Soru 19
Üç tip meşru otorite sınıflandırmasını yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Frederic W. Taylor
B
Henri Fayol
C
Chester Barnard
D
Max Weber
Soru 20
Yönetici ve lider arasındaki farklarla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?  
A
Yönetici sistem ve yapı merkezlidir, lider birey merkezlidir.
B
Yönetici ne ve niçin sorularına önem verir, lider nasıl ve ne zaman sorularına önem verir.
C
Yönetici mevcut durumu kabul eder, lider mevcut durumu sorgular.
D
Yönetici koruyucudur, lider geliştiricidir.
E
Yönetici düzeni sürdürür, lider farklılık yaratır.
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi yönetimde yozlaşmanın göstergesi sayılamaz?  
A
Dedikodu
B
Rüşvet
C
Görevi kötüye kullanma
D
Kayırmacılık
Soru 22
Çevrelerinden doğrudan doğruya olumlu ya da olumsuz olarak etkilenme özelliği taşıyan sistemlere ne ad verilir?  
A
Açık sistem
B
Kapalı sistem
C
Alt sistem
D
Yapay sistem
E
Sosyal sistem
Soru 23
Uzmanlık alanıyla ilgili yöneticiye karar almasını kolaylaştırıcı bilgi vermeyi sağlayan yetki aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Komuta Yetki
B
Rasyonel Yetki
C
Kurmay Yetki
D
Fonksiyonel Yetki
E
Karizmatik Yetki
Soru 24
Başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyetti aşağıdaki tanımlardan hangisinde verilmiştir?  
A
Denetim
B
Liderlik
C
Yöneltme
D
Planlama
E
Yönetim
Soru 25
Örgütler önceden belirlenmiş amaçlara ulaş­mak için kurulmuş toplumsal yapılardır. Bu yapılara gerçek niteliklerini öncelikle kazandı­ran aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örgütün türleri
B
Örgütün işleyişi
C
Örgütün yapısı
D
Örgütün amaçları
Soru 26
Kalite nedir?  
A
Uygunsuzluktur.
B
Müşteri memnuniyetidir.
C
Defolu mal veya hizmettir.
D
Modeldir.
Soru 27
Aşağıdakilerden hangileri liderlerin güç kaynaklarından biri değildir?  
A
Benzeşim Gücü
B
Etkileyici güç
C
Uzmanlık gücü
D
Yasal güç
E
Zorlayıcı güç
Soru 28
Klasik yönetim kuramcılarından biri olan “bilimsel yönetim” teorisinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Max Weber
B
Henri Fayol
C
Adam Smith
D
Elton mayo
E
Frederick Taylor
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi kalite unsurlarından değildir?  
A
İşverenlerin kalitesi
B
İletişim kalitesi
C
Liderlik kalitesi
D
Süreç kalitesi
Soru 30
İş görenlerin uzmanlaşmış olması gerekir. Ekip halinde çalışmaya elverişli, işbölümüne uygun çalışanlardan oluşur. Teknik veya ihtisas gerektiren çalışmalar için oluşturulur. Sağlık veya teknik birimler bu tip örgüt yapısına örnek gösterilebilir.   Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki hangi tip örgütlemeye aittir?  
A
Karma Tip Örgütleme
B
Yatay Örgütleme
C
Dikey Örgütleme
D
İşlevsel Örgütleme
E
Kurul Tipi Örgütleme
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön