Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı 1


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kalite nedir?  
A
Müşteri memnuniyetidir.
B
Defolu mal veya hizmettir.
C
Uygunsuzluktur.
D
Modeldir.
Soru 2
Klasik yönetim kuramcılarından biri olan “bilimsel yönetim” teorisinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Henri Fayol
B
Elton mayo
C
Max Weber
D
Frederick Taylor
E
Adam Smith
Soru 3
Uzmanlık alanıyla ilgili yöneticiye karar almasını kolaylaştırıcı bilgi vermeyi sağlayan yetki aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Kurmay Yetki
B
Fonksiyonel Yetki
C
Rasyonel Yetki
D
Komuta Yetki
E
Karizmatik Yetki
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin sahip olması gereken temel becerilerden biridir?  
A
Personelden daha çok çalışma
B
Hep son sözü söyleyen olma
C
İnisiyatif alabilme
D
Saldırgan davranış kalıbı içinde olma
E
Çalışanların düşüncesine önem vermeme
Soru 5
Örgütler önceden belirlenmiş amaçlara ulaş­mak için kurulmuş toplumsal yapılardır. Bu yapılara gerçek niteliklerini öncelikle kazandı­ran aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örgütün yapısı
B
Örgütün işleyişi
C
Örgütün türleri
D
Örgütün amaçları
Soru 6
Yönetimde ast-üst ilişkisi, yönetimin aşağıdaki hangi özelliklerinden biridir?  
A
İş bölümü
B
Hiyerarşi özelliği
C
Yaratıcılık
D
Amaç özelliği
E
İşbirliği Özelliği
Soru 7
İş görenlerin uzmanlaşmış olması gerekir. Ekip halinde çalışmaya elverişli, işbölümüne uygun çalışanlardan oluşur. Teknik veya ihtisas gerektiren çalışmalar için oluşturulur. Sağlık veya teknik birimler bu tip örgüt yapısına örnek gösterilebilir.   Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki hangi tip örgütlemeye aittir?  
A
Dikey Örgütleme
B
İşlevsel Örgütleme
C
Kurul Tipi Örgütleme
D
Yatay Örgütleme
E
Karma Tip Örgütleme
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin niteliklerinden biri değildir?
A
Kamu hizmetleri, halkın ödediği vergilerle finanse edilir.
B
Kamu görevlileri kamu hizmetlerini etkin, verimli ve dürüst bir şekilde yürütmelidir.
C
Kamu hizmeti örgütte iş bölümünü geliştirir.
D
Toplum, nitelikli hizmet alma beklentisiyle vergilerini kamu görevlilerine emanet eder.
Soru 9
Bir iş yerinde amaçlara ulaşma seviyesinde önemli etkenlerden biri de yöneticinin liderlik yeterliliğidir. Buna göre yöneticinin liderlik yeterliliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
A
Örgütsel yenileşmelerde iş görenlere danışmanlık yapmak
B
İş görenleri yönetime katmak
C
İş görenlerin sorunlarını çözmelerine danışmanlık yapmak
D
İş görenleri takım çalışması yerine bireysel çalışmaya teşvik etmek
E
İş görenleri verimli çalışmaya güdülemek
Soru 10
Üç tip meşru otorite sınıflandırmasını yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Max Weber
B
Henri Fayol
C
Chester Barnard
D
Frederic W. Taylor
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Yönetim yaklaşımları arasında yer almaz?  
A
Yeni Yönetim Yaklaşımları
B
Modern (Sistem ve durumsallık) yaklaşımlar
C
Rasyonel yaklaşımlar
D
Klasik (Geleneksel) yaklaşımlar
Soru 12
Yetki türlerini geleneksel, karizmatik ve yasal yetki olarak üç grupta ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?  
A
R. Owen
B
F. Taylor
C
H. Fayol
D
A. Smith
E
M. Weber
Soru 13
Aşağıdakilerden hangileri liderlerin güç kaynaklarından biri değildir?  
A
Etkileyici güç
B
Yasal güç
C
Zorlayıcı güç
D
Uzmanlık gücü
E
Benzeşim Gücü
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi iş hayatında başarılı liderlerin özelliklerden değildir?    
A
Güvenli davranış
B
Başarıyı ödüllendirmek
C
Mesaj içermeyen, parlak vaat ve abartılı ifadeler
D
İşe adanmışlık
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi kalite unsurlarından değildir?  
A
Liderlik kalitesi
B
İletişim kalitesi
C
Süreç kalitesi
D
İşverenlerin kalitesi
Soru 16
Liderlik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?    
A
Liderlik, bir yön belirleme, çalışanların o yönde ilerlemelerini motive etme sürecidir.
B
Liderlik, bugüne yöneliktir.
C
Liderlik, değişikliklerle başa çıkma işidir.
D
Liderlik, bir vizyon oluşturma ve ilham verme sürecidir.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi örgütün var oluş nedenlerinden birisi olamaz?  
A
Toplumsal sorunların çözülmesi zorunluluğu
B
Toplumsal ihtiyaçlar varlığı
C
Toplum üyelerinin iş birliği yapma zorunluluğu
D
Başkalarını yönetme arzusu
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Henri Fayol’a göre yönetimin beş temel işlev arasında yer almaz?  
A
Örgütleme
B
Planlama
C
Karizmatik Otorite
D
Koordinasyon
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi yönetimde yozlaşmanın göstergesi sayılamaz?  
A
Rüşvet
B
Dedikodu
C
Görevi kötüye kullanma
D
Kayırmacılık
Soru 20
Organizasyonlarda “İleri uzmanlaşma, Yetkinin hiyerarşisi, Biçimsel kural ve kaideler, Görevde gayri şahsilik” ilkelerinin olması gerektiği düşüncesinin savunulduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A
Davranışsal yaklaşım
B
Bilimsel yönetim yaklaşımı
C
Yönetim süreci yaklaşımı
D
Bürokrasi yaklaşımı
E
İnsan ilişkileri yaklaşımı
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi toplantıyı destekle­yen rollerdendir?  
A
Uçarı
B
Engelleyici
C
Uzlaşmacı
D
Açıklayıcı
Soru 22
Başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyetti aşağıdaki tanımlardan hangisinde verilmiştir?  
A
Yöneltme
B
Yönetim
C
Liderlik
D
Denetim
E
Planlama
Soru 23
Çevrelerinden doğrudan doğruya olumlu ya da olumsuz olarak etkilenme özelliği taşıyan sistemlere ne ad verilir?  
A
Yapay sistem
B
Kapalı sistem
C
Açık sistem
D
Sosyal sistem
E
Alt sistem
Soru 24
“Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir alması” nı ifade eden organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Yönetim birliği ilkesi
B
Kumanda birliği ilkesi
C
Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi
D
Merkezileşme ilkesi
E
Yönetim alanı ilkesi
Soru 25
Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleme aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A
Yetki genişliği
B
Bürokratik sabotaj
C
Bürokratik vesayet
D
Bürokratik oligarşi
E
Hiyerarşik denetim
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi liderlik işlevlerinden değildir?  
A
Yönlendiricilik
B
Kritik karar alma
C
Başlatıcılık
D
Yürütücülük
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi çalışanı, örgütün amaçları çevresinde toplayan yönetici profilidir?  
A
İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yüksek düzeyde dikkat ederken, görevi önemsemeyen yönetici
B
Çalışanların moralini orta düzeyde tutarak, yapılması gereken işleri yapan yönetici
C
Hem insana, hem de göreve önem vermeyen yönetici
D
Hem göreve, hem de insana yüksek düzeyde önem veren yönetici
E
İş koşullarının düzenlenmesine yüksek, insan ögesine düşük düzeyde önem veren yönetici
Soru 28
İnsanın varlığını sürdürmesi, yemesi-içmesi ve giyinmesi gibi ihtiyaçlar Maslow tarafından hangi ihtiyaç başlığında ele alınmıştır?  
A
Güvenlik ihtiyaçları
B
Fizyolojik ihtiyaçlar
C
Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları
D
Saygı ve değer İhtiyaçları
Soru 29
Yönetimin veya örgütün amacının gerçekleştirilebilmesi için ilgili tüm birimler ve kişilerin uyum içinde hareket etmesini sağlayan yönetimin temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Örgütlenme
B
Koordinasyon (Eşgüdüm)
C
Planlama
D
Yönetme
E
Denetleme
Soru 30
Yönetici ve lider arasındaki farklarla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?  
A
Yönetici ne ve niçin sorularına önem verir, lider nasıl ve ne zaman sorularına önem verir.
B
Yönetici mevcut durumu kabul eder, lider mevcut durumu sorgular.
C
Yönetici sistem ve yapı merkezlidir, lider birey merkezlidir.
D
Yönetici koruyucudur, lider geliştiricidir.
E
Yönetici düzeni sürdürür, lider farklılık yaratır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön