Deneme Sınavları

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı 1


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Liderlik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?    
A
Liderlik, değişikliklerle başa çıkma işidir.
B
Liderlik, bir vizyon oluşturma ve ilham verme sürecidir.
C
Liderlik, bugüne yöneliktir.
D
Liderlik, bir yön belirleme, çalışanların o yönde ilerlemelerini motive etme sürecidir.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Yönetim yaklaşımları arasında yer almaz?  
A
Yeni Yönetim Yaklaşımları
B
Modern (Sistem ve durumsallık) yaklaşımlar
C
Klasik (Geleneksel) yaklaşımlar
D
Rasyonel yaklaşımlar
Soru 3
Yönetimde ast-üst ilişkisi, yönetimin aşağıdaki hangi özelliklerinden biridir?  
A
İşbirliği Özelliği
B
Hiyerarşi özelliği
C
Amaç özelliği
D
İş bölümü
E
Yaratıcılık
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi toplantıyı destekle­yen rollerdendir?  
A
Açıklayıcı
B
Uçarı
C
Engelleyici
D
Uzlaşmacı
Soru 5
Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleme aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A
Bürokratik sabotaj
B
Yetki genişliği
C
Bürokratik oligarşi
D
Hiyerarşik denetim
E
Bürokratik vesayet
Soru 6
İnsanın varlığını sürdürmesi, yemesi-içmesi ve giyinmesi gibi ihtiyaçlar Maslow tarafından hangi ihtiyaç başlığında ele alınmıştır?  
A
Güvenlik ihtiyaçları
B
Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları
C
Saygı ve değer İhtiyaçları
D
Fizyolojik ihtiyaçlar
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi yönetimde yozlaşmanın göstergesi sayılamaz?  
A
Rüşvet
B
Kayırmacılık
C
Görevi kötüye kullanma
D
Dedikodu
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi liderlik işlevlerinden değildir?  
A
Yürütücülük
B
Başlatıcılık
C
Kritik karar alma
D
Yönlendiricilik
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi çalışanı, örgütün amaçları çevresinde toplayan yönetici profilidir?  
A
İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yüksek düzeyde dikkat ederken, görevi önemsemeyen yönetici
B
Hem insana, hem de göreve önem vermeyen yönetici
C
Çalışanların moralini orta düzeyde tutarak, yapılması gereken işleri yapan yönetici
D
Hem göreve, hem de insana yüksek düzeyde önem veren yönetici
E
İş koşullarının düzenlenmesine yüksek, insan ögesine düşük düzeyde önem veren yönetici
Soru 10
Bir iş yerinde amaçlara ulaşma seviyesinde önemli etkenlerden biri de yöneticinin liderlik yeterliliğidir. Buna göre yöneticinin liderlik yeterliliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
A
İş görenlerin sorunlarını çözmelerine danışmanlık yapmak
B
Örgütsel yenileşmelerde iş görenlere danışmanlık yapmak
C
İş görenleri yönetime katmak
D
İş görenleri verimli çalışmaya güdülemek
E
İş görenleri takım çalışması yerine bireysel çalışmaya teşvik etmek
Soru 11
Aşağıdakilerden hangileri liderlerin güç kaynaklarından biri değildir?  
A
Uzmanlık gücü
B
Etkileyici güç
C
Benzeşim Gücü
D
Yasal güç
E
Zorlayıcı güç
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin niteliklerinden biri değildir?
A
Kamu görevlileri kamu hizmetlerini etkin, verimli ve dürüst bir şekilde yürütmelidir.
B
Kamu hizmeti örgütte iş bölümünü geliştirir.
C
Kamu hizmetleri, halkın ödediği vergilerle finanse edilir.
D
Toplum, nitelikli hizmet alma beklentisiyle vergilerini kamu görevlilerine emanet eder.
Soru 13
“Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir alması” nı ifade eden organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Yönetim alanı ilkesi
B
Yönetim birliği ilkesi
C
Kumanda birliği ilkesi
D
Merkezileşme ilkesi
E
Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi
Soru 14
Yetki türlerini geleneksel, karizmatik ve yasal yetki olarak üç grupta ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?  
A
M. Weber
B
R. Owen
C
F. Taylor
D
H. Fayol
E
A. Smith
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi örgütün var oluş nedenlerinden birisi olamaz?  
A
Toplumsal ihtiyaçlar varlığı
B
Toplum üyelerinin iş birliği yapma zorunluluğu
C
Başkalarını yönetme arzusu
D
Toplumsal sorunların çözülmesi zorunluluğu
Soru 16
Organizasyonlarda “İleri uzmanlaşma, Yetkinin hiyerarşisi, Biçimsel kural ve kaideler, Görevde gayri şahsilik” ilkelerinin olması gerektiği düşüncesinin savunulduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A
Davranışsal yaklaşım
B
Bilimsel yönetim yaklaşımı
C
Yönetim süreci yaklaşımı
D
İnsan ilişkileri yaklaşımı
E
Bürokrasi yaklaşımı
Soru 17
Başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyetti aşağıdaki tanımlardan hangisinde verilmiştir?  
A
Liderlik
B
Yönetim
C
Yöneltme
D
Denetim
E
Planlama
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi kalite unsurlarından değildir?  
A
Süreç kalitesi
B
İşverenlerin kalitesi
C
Liderlik kalitesi
D
İletişim kalitesi
Soru 19
Yönetici ve lider arasındaki farklarla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?  
A
Yönetici koruyucudur, lider geliştiricidir.
B
Yönetici düzeni sürdürür, lider farklılık yaratır.
C
Yönetici mevcut durumu kabul eder, lider mevcut durumu sorgular.
D
Yönetici ne ve niçin sorularına önem verir, lider nasıl ve ne zaman sorularına önem verir.
E
Yönetici sistem ve yapı merkezlidir, lider birey merkezlidir.
Soru 20
Örgütler önceden belirlenmiş amaçlara ulaş­mak için kurulmuş toplumsal yapılardır. Bu yapılara gerçek niteliklerini öncelikle kazandı­ran aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örgütün amaçları
B
Örgütün yapısı
C
Örgütün işleyişi
D
Örgütün türleri
Soru 21
Yönetimin veya örgütün amacının gerçekleştirilebilmesi için ilgili tüm birimler ve kişilerin uyum içinde hareket etmesini sağlayan yönetimin temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Yönetme
B
Koordinasyon (Eşgüdüm)
C
Denetleme
D
Planlama
E
Örgütlenme
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi Henri Fayol’a göre yönetimin beş temel işlev arasında yer almaz?  
A
Karizmatik Otorite
B
Koordinasyon
C
Planlama
D
Örgütleme
Soru 23
Klasik yönetim kuramcılarından biri olan “bilimsel yönetim” teorisinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Elton mayo
B
Max Weber
C
Frederick Taylor
D
Henri Fayol
E
Adam Smith
Soru 24
Kalite nedir?  
A
Müşteri memnuniyetidir.
B
Modeldir.
C
Uygunsuzluktur.
D
Defolu mal veya hizmettir.
Soru 25
Uzmanlık alanıyla ilgili yöneticiye karar almasını kolaylaştırıcı bilgi vermeyi sağlayan yetki aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Rasyonel Yetki
B
Karizmatik Yetki
C
Komuta Yetki
D
Fonksiyonel Yetki
E
Kurmay Yetki
Soru 26
İş görenlerin uzmanlaşmış olması gerekir. Ekip halinde çalışmaya elverişli, işbölümüne uygun çalışanlardan oluşur. Teknik veya ihtisas gerektiren çalışmalar için oluşturulur. Sağlık veya teknik birimler bu tip örgüt yapısına örnek gösterilebilir.   Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki hangi tip örgütlemeye aittir?  
A
Dikey Örgütleme
B
Kurul Tipi Örgütleme
C
Yatay Örgütleme
D
Karma Tip Örgütleme
E
İşlevsel Örgütleme
Soru 27
Üç tip meşru otorite sınıflandırmasını yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Frederic W. Taylor
B
Chester Barnard
C
Max Weber
D
Henri Fayol
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi iş hayatında başarılı liderlerin özelliklerden değildir?    
A
İşe adanmışlık
B
Güvenli davranış
C
Mesaj içermeyen, parlak vaat ve abartılı ifadeler
D
Başarıyı ödüllendirmek
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin sahip olması gereken temel becerilerden biridir?  
A
İnisiyatif alabilme
B
Hep son sözü söyleyen olma
C
Çalışanların düşüncesine önem vermeme
D
Saldırgan davranış kalıbı içinde olma
E
Personelden daha çok çalışma
Soru 30
Çevrelerinden doğrudan doğruya olumlu ya da olumsuz olarak etkilenme özelliği taşıyan sistemlere ne ad verilir?  
A
Alt sistem
B
Sosyal sistem
C
Kapalı sistem
D
Açık sistem
E
Yapay sistem
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı