Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı 1


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yetki türlerini geleneksel, karizmatik ve yasal yetki olarak üç grupta ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?  
A
M. Weber
B
F. Taylor
C
H. Fayol
D
R. Owen
E
A. Smith
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi örgütün var oluş nedenlerinden birisi olamaz?  
A
Toplum üyelerinin iş birliği yapma zorunluluğu
B
Başkalarını yönetme arzusu
C
Toplumsal sorunların çözülmesi zorunluluğu
D
Toplumsal ihtiyaçlar varlığı
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi kalite unsurlarından değildir?  
A
İletişim kalitesi
B
İşverenlerin kalitesi
C
Liderlik kalitesi
D
Süreç kalitesi
Soru 4
Kalite nedir?  
A
Modeldir.
B
Uygunsuzluktur.
C
Defolu mal veya hizmettir.
D
Müşteri memnuniyetidir.
Soru 5
Uzmanlık alanıyla ilgili yöneticiye karar almasını kolaylaştırıcı bilgi vermeyi sağlayan yetki aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Fonksiyonel Yetki
B
Rasyonel Yetki
C
Kurmay Yetki
D
Karizmatik Yetki
E
Komuta Yetki
Soru 6
Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleme aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A
Hiyerarşik denetim
B
Bürokratik sabotaj
C
Bürokratik vesayet
D
Bürokratik oligarşi
E
Yetki genişliği
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Yönetim yaklaşımları arasında yer almaz?  
A
Yeni Yönetim Yaklaşımları
B
Klasik (Geleneksel) yaklaşımlar
C
Modern (Sistem ve durumsallık) yaklaşımlar
D
Rasyonel yaklaşımlar
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin sahip olması gereken temel becerilerden biridir?  
A
Çalışanların düşüncesine önem vermeme
B
Hep son sözü söyleyen olma
C
Personelden daha çok çalışma
D
Saldırgan davranış kalıbı içinde olma
E
İnisiyatif alabilme
Soru 9
İş görenlerin uzmanlaşmış olması gerekir. Ekip halinde çalışmaya elverişli, işbölümüne uygun çalışanlardan oluşur. Teknik veya ihtisas gerektiren çalışmalar için oluşturulur. Sağlık veya teknik birimler bu tip örgüt yapısına örnek gösterilebilir.   Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki hangi tip örgütlemeye aittir?  
A
İşlevsel Örgütleme
B
Kurul Tipi Örgütleme
C
Karma Tip Örgütleme
D
Yatay Örgütleme
E
Dikey Örgütleme
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin niteliklerinden biri değildir?
A
Kamu hizmeti örgütte iş bölümünü geliştirir.
B
Kamu görevlileri kamu hizmetlerini etkin, verimli ve dürüst bir şekilde yürütmelidir.
C
Toplum, nitelikli hizmet alma beklentisiyle vergilerini kamu görevlilerine emanet eder.
D
Kamu hizmetleri, halkın ödediği vergilerle finanse edilir.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi iş hayatında başarılı liderlerin özelliklerden değildir?    
A
Güvenli davranış
B
Başarıyı ödüllendirmek
C
İşe adanmışlık
D
Mesaj içermeyen, parlak vaat ve abartılı ifadeler
Soru 12
Yönetici ve lider arasındaki farklarla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?  
A
Yönetici koruyucudur, lider geliştiricidir.
B
Yönetici mevcut durumu kabul eder, lider mevcut durumu sorgular.
C
Yönetici sistem ve yapı merkezlidir, lider birey merkezlidir.
D
Yönetici düzeni sürdürür, lider farklılık yaratır.
E
Yönetici ne ve niçin sorularına önem verir, lider nasıl ve ne zaman sorularına önem verir.
Soru 13
Bir iş yerinde amaçlara ulaşma seviyesinde önemli etkenlerden biri de yöneticinin liderlik yeterliliğidir. Buna göre yöneticinin liderlik yeterliliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
A
İş görenleri yönetime katmak
B
İş görenlerin sorunlarını çözmelerine danışmanlık yapmak
C
Örgütsel yenileşmelerde iş görenlere danışmanlık yapmak
D
İş görenleri takım çalışması yerine bireysel çalışmaya teşvik etmek
E
İş görenleri verimli çalışmaya güdülemek
Soru 14
Başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyetti aşağıdaki tanımlardan hangisinde verilmiştir?  
A
Planlama
B
Denetim
C
Yöneltme
D
Liderlik
E
Yönetim
Soru 15
Çevrelerinden doğrudan doğruya olumlu ya da olumsuz olarak etkilenme özelliği taşıyan sistemlere ne ad verilir?  
A
Sosyal sistem
B
Açık sistem
C
Alt sistem
D
Yapay sistem
E
Kapalı sistem
Soru 16
İnsanın varlığını sürdürmesi, yemesi-içmesi ve giyinmesi gibi ihtiyaçlar Maslow tarafından hangi ihtiyaç başlığında ele alınmıştır?  
A
Fizyolojik ihtiyaçlar
B
Saygı ve değer İhtiyaçları
C
Güvenlik ihtiyaçları
D
Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları
Soru 17
“Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir alması” nı ifade eden organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Kumanda birliği ilkesi
B
Yönetim alanı ilkesi
C
Merkezileşme ilkesi
D
Yönetim birliği ilkesi
E
Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi
Soru 18
Organizasyonlarda “İleri uzmanlaşma, Yetkinin hiyerarşisi, Biçimsel kural ve kaideler, Görevde gayri şahsilik” ilkelerinin olması gerektiği düşüncesinin savunulduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A
Davranışsal yaklaşım
B
İnsan ilişkileri yaklaşımı
C
Yönetim süreci yaklaşımı
D
Bürokrasi yaklaşımı
E
Bilimsel yönetim yaklaşımı
Soru 19
Liderlik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?    
A
Liderlik, bir vizyon oluşturma ve ilham verme sürecidir.
B
Liderlik, bugüne yöneliktir.
C
Liderlik, bir yön belirleme, çalışanların o yönde ilerlemelerini motive etme sürecidir.
D
Liderlik, değişikliklerle başa çıkma işidir.
Soru 20
Örgütler önceden belirlenmiş amaçlara ulaş­mak için kurulmuş toplumsal yapılardır. Bu yapılara gerçek niteliklerini öncelikle kazandı­ran aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örgütün işleyişi
B
Örgütün yapısı
C
Örgütün türleri
D
Örgütün amaçları
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi toplantıyı destekle­yen rollerdendir?  
A
Engelleyici
B
Uzlaşmacı
C
Açıklayıcı
D
Uçarı
Soru 22
Yönetimin veya örgütün amacının gerçekleştirilebilmesi için ilgili tüm birimler ve kişilerin uyum içinde hareket etmesini sağlayan yönetimin temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Örgütlenme
B
Yönetme
C
Denetleme
D
Planlama
E
Koordinasyon (Eşgüdüm)
Soru 23
Klasik yönetim kuramcılarından biri olan “bilimsel yönetim” teorisinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Adam Smith
B
Elton mayo
C
Henri Fayol
D
Max Weber
E
Frederick Taylor
Soru 24
Üç tip meşru otorite sınıflandırmasını yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Frederic W. Taylor
B
Chester Barnard
C
Max Weber
D
Henri Fayol
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi liderlik işlevlerinden değildir?  
A
Başlatıcılık
B
Yönlendiricilik
C
Yürütücülük
D
Kritik karar alma
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi çalışanı, örgütün amaçları çevresinde toplayan yönetici profilidir?  
A
İş koşullarının düzenlenmesine yüksek, insan ögesine düşük düzeyde önem veren yönetici
B
Hem insana, hem de göreve önem vermeyen yönetici
C
İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yüksek düzeyde dikkat ederken, görevi önemsemeyen yönetici
D
Çalışanların moralini orta düzeyde tutarak, yapılması gereken işleri yapan yönetici
E
Hem göreve, hem de insana yüksek düzeyde önem veren yönetici
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi yönetimde yozlaşmanın göstergesi sayılamaz?  
A
Dedikodu
B
Görevi kötüye kullanma
C
Rüşvet
D
Kayırmacılık
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi Henri Fayol’a göre yönetimin beş temel işlev arasında yer almaz?  
A
Koordinasyon
B
Örgütleme
C
Karizmatik Otorite
D
Planlama
Soru 29
Yönetimde ast-üst ilişkisi, yönetimin aşağıdaki hangi özelliklerinden biridir?  
A
İş bölümü
B
Yaratıcılık
C
İşbirliği Özelliği
D
Amaç özelliği
E
Hiyerarşi özelliği
Soru 30
Aşağıdakilerden hangileri liderlerin güç kaynaklarından biri değildir?  
A
Etkileyici güç
B
Yasal güç
C
Zorlayıcı güç
D
Uzmanlık gücü
E
Benzeşim Gücü
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön