Deneme Sınavları

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı 1


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi yönetimde yozlaşmanın göstergesi sayılamaz?  
A
Rüşvet
B
Kayırmacılık
C
Dedikodu
D
Görevi kötüye kullanma
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi örgütün var oluş nedenlerinden birisi olamaz?  
A
Toplumsal sorunların çözülmesi zorunluluğu
B
Toplum üyelerinin iş birliği yapma zorunluluğu
C
Başkalarını yönetme arzusu
D
Toplumsal ihtiyaçlar varlığı
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin sahip olması gereken temel becerilerden biridir?  
A
Personelden daha çok çalışma
B
Çalışanların düşüncesine önem vermeme
C
İnisiyatif alabilme
D
Saldırgan davranış kalıbı içinde olma
E
Hep son sözü söyleyen olma
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi toplantıyı destekle­yen rollerdendir?  
A
Engelleyici
B
Uçarı
C
Uzlaşmacı
D
Açıklayıcı
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi çalışanı, örgütün amaçları çevresinde toplayan yönetici profilidir?  
A
Hem göreve, hem de insana yüksek düzeyde önem veren yönetici
B
Hem insana, hem de göreve önem vermeyen yönetici
C
İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yüksek düzeyde dikkat ederken, görevi önemsemeyen yönetici
D
İş koşullarının düzenlenmesine yüksek, insan ögesine düşük düzeyde önem veren yönetici
E
Çalışanların moralini orta düzeyde tutarak, yapılması gereken işleri yapan yönetici
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Henri Fayol’a göre yönetimin beş temel işlev arasında yer almaz?  
A
Koordinasyon
B
Planlama
C
Karizmatik Otorite
D
Örgütleme
Soru 7
Yetki türlerini geleneksel, karizmatik ve yasal yetki olarak üç grupta ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?  
A
F. Taylor
B
H. Fayol
C
A. Smith
D
R. Owen
E
M. Weber
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi liderlik işlevlerinden değildir?  
A
Başlatıcılık
B
Yönlendiricilik
C
Kritik karar alma
D
Yürütücülük
Soru 9
İş görenlerin uzmanlaşmış olması gerekir. Ekip halinde çalışmaya elverişli, işbölümüne uygun çalışanlardan oluşur. Teknik veya ihtisas gerektiren çalışmalar için oluşturulur. Sağlık veya teknik birimler bu tip örgüt yapısına örnek gösterilebilir.   Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki hangi tip örgütlemeye aittir?  
A
Kurul Tipi Örgütleme
B
Dikey Örgütleme
C
Karma Tip Örgütleme
D
Yatay Örgütleme
E
İşlevsel Örgütleme
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin niteliklerinden biri değildir?
A
Toplum, nitelikli hizmet alma beklentisiyle vergilerini kamu görevlilerine emanet eder.
B
Kamu görevlileri kamu hizmetlerini etkin, verimli ve dürüst bir şekilde yürütmelidir.
C
Kamu hizmeti örgütte iş bölümünü geliştirir.
D
Kamu hizmetleri, halkın ödediği vergilerle finanse edilir.
Soru 11
Liderlik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?    
A
Liderlik, bir vizyon oluşturma ve ilham verme sürecidir.
B
Liderlik, bugüne yöneliktir.
C
Liderlik, bir yön belirleme, çalışanların o yönde ilerlemelerini motive etme sürecidir.
D
Liderlik, değişikliklerle başa çıkma işidir.
Soru 12
Klasik yönetim kuramcılarından biri olan “bilimsel yönetim” teorisinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Adam Smith
B
Frederick Taylor
C
Max Weber
D
Elton mayo
E
Henri Fayol
Soru 13
Üç tip meşru otorite sınıflandırmasını yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Frederic W. Taylor
B
Chester Barnard
C
Max Weber
D
Henri Fayol
Soru 14
Başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyetti aşağıdaki tanımlardan hangisinde verilmiştir?  
A
Planlama
B
Yöneltme
C
Denetim
D
Liderlik
E
Yönetim
Soru 15
İnsanın varlığını sürdürmesi, yemesi-içmesi ve giyinmesi gibi ihtiyaçlar Maslow tarafından hangi ihtiyaç başlığında ele alınmıştır?  
A
Fizyolojik ihtiyaçlar
B
Güvenlik ihtiyaçları
C
Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları
D
Saygı ve değer İhtiyaçları
Soru 16
Çevrelerinden doğrudan doğruya olumlu ya da olumsuz olarak etkilenme özelliği taşıyan sistemlere ne ad verilir?  
A
Açık sistem
B
Alt sistem
C
Kapalı sistem
D
Yapay sistem
E
Sosyal sistem
Soru 17
Uzmanlık alanıyla ilgili yöneticiye karar almasını kolaylaştırıcı bilgi vermeyi sağlayan yetki aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Fonksiyonel Yetki
B
Rasyonel Yetki
C
Kurmay Yetki
D
Karizmatik Yetki
E
Komuta Yetki
Soru 18
Yönetimin veya örgütün amacının gerçekleştirilebilmesi için ilgili tüm birimler ve kişilerin uyum içinde hareket etmesini sağlayan yönetimin temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Koordinasyon (Eşgüdüm)
B
Planlama
C
Yönetme
D
Denetleme
E
Örgütlenme
Soru 19
Örgütler önceden belirlenmiş amaçlara ulaş­mak için kurulmuş toplumsal yapılardır. Bu yapılara gerçek niteliklerini öncelikle kazandı­ran aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örgütün yapısı
B
Örgütün işleyişi
C
Örgütün türleri
D
Örgütün amaçları
Soru 20
“Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir alması” nı ifade eden organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Yönetim alanı ilkesi
B
Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi
C
Yönetim birliği ilkesi
D
Kumanda birliği ilkesi
E
Merkezileşme ilkesi
Soru 21
Kalite nedir?  
A
Defolu mal veya hizmettir.
B
Modeldir.
C
Uygunsuzluktur.
D
Müşteri memnuniyetidir.
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi iş hayatında başarılı liderlerin özelliklerden değildir?    
A
İşe adanmışlık
B
Başarıyı ödüllendirmek
C
Mesaj içermeyen, parlak vaat ve abartılı ifadeler
D
Güvenli davranış
Soru 23
Aşağıdakilerden hangileri liderlerin güç kaynaklarından biri değildir?  
A
Yasal güç
B
Uzmanlık gücü
C
Etkileyici güç
D
Benzeşim Gücü
E
Zorlayıcı güç
Soru 24
Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleme aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A
Yetki genişliği
B
Bürokratik oligarşi
C
Bürokratik vesayet
D
Bürokratik sabotaj
E
Hiyerarşik denetim
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi kalite unsurlarından değildir?  
A
Liderlik kalitesi
B
İşverenlerin kalitesi
C
İletişim kalitesi
D
Süreç kalitesi
Soru 26
Yönetimde ast-üst ilişkisi, yönetimin aşağıdaki hangi özelliklerinden biridir?  
A
Hiyerarşi özelliği
B
İşbirliği Özelliği
C
Amaç özelliği
D
İş bölümü
E
Yaratıcılık
Soru 27
Yönetici ve lider arasındaki farklarla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?  
A
Yönetici koruyucudur, lider geliştiricidir.
B
Yönetici mevcut durumu kabul eder, lider mevcut durumu sorgular.
C
Yönetici sistem ve yapı merkezlidir, lider birey merkezlidir.
D
Yönetici ne ve niçin sorularına önem verir, lider nasıl ve ne zaman sorularına önem verir.
E
Yönetici düzeni sürdürür, lider farklılık yaratır.
Soru 28
Organizasyonlarda “İleri uzmanlaşma, Yetkinin hiyerarşisi, Biçimsel kural ve kaideler, Görevde gayri şahsilik” ilkelerinin olması gerektiği düşüncesinin savunulduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bilimsel yönetim yaklaşımı
B
Yönetim süreci yaklaşımı
C
Davranışsal yaklaşım
D
İnsan ilişkileri yaklaşımı
E
Bürokrasi yaklaşımı
Soru 29
Bir iş yerinde amaçlara ulaşma seviyesinde önemli etkenlerden biri de yöneticinin liderlik yeterliliğidir. Buna göre yöneticinin liderlik yeterliliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
A
Örgütsel yenileşmelerde iş görenlere danışmanlık yapmak
B
İş görenleri verimli çalışmaya güdülemek
C
İş görenlerin sorunlarını çözmelerine danışmanlık yapmak
D
İş görenleri yönetime katmak
E
İş görenleri takım çalışması yerine bireysel çalışmaya teşvik etmek
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi Yönetim yaklaşımları arasında yer almaz?  
A
Yeni Yönetim Yaklaşımları
B
Klasik (Geleneksel) yaklaşımlar
C
Rasyonel yaklaşımlar
D
Modern (Sistem ve durumsallık) yaklaşımlar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı