Deneme Sınavları

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı 1


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi çalışanı, örgütün amaçları çevresinde toplayan yönetici profilidir?  
A
Çalışanların moralini orta düzeyde tutarak, yapılması gereken işleri yapan yönetici
B
Hem göreve, hem de insana yüksek düzeyde önem veren yönetici
C
İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yüksek düzeyde dikkat ederken, görevi önemsemeyen yönetici
D
Hem insana, hem de göreve önem vermeyen yönetici
E
İş koşullarının düzenlenmesine yüksek, insan ögesine düşük düzeyde önem veren yönetici
Soru 2
Yönetici ve lider arasındaki farklarla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?  
A
Yönetici mevcut durumu kabul eder, lider mevcut durumu sorgular.
B
Yönetici sistem ve yapı merkezlidir, lider birey merkezlidir.
C
Yönetici koruyucudur, lider geliştiricidir.
D
Yönetici düzeni sürdürür, lider farklılık yaratır.
E
Yönetici ne ve niçin sorularına önem verir, lider nasıl ve ne zaman sorularına önem verir.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi liderlik işlevlerinden değildir?  
A
Başlatıcılık
B
Yönlendiricilik
C
Kritik karar alma
D
Yürütücülük
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi kalite unsurlarından değildir?  
A
Liderlik kalitesi
B
Süreç kalitesi
C
İşverenlerin kalitesi
D
İletişim kalitesi
Soru 5
Başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyetti aşağıdaki tanımlardan hangisinde verilmiştir?  
A
Yöneltme
B
Liderlik
C
Yönetim
D
Planlama
E
Denetim
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi örgütün var oluş nedenlerinden birisi olamaz?  
A
Başkalarını yönetme arzusu
B
Toplumsal ihtiyaçlar varlığı
C
Toplumsal sorunların çözülmesi zorunluluğu
D
Toplum üyelerinin iş birliği yapma zorunluluğu
Soru 7
İnsanın varlığını sürdürmesi, yemesi-içmesi ve giyinmesi gibi ihtiyaçlar Maslow tarafından hangi ihtiyaç başlığında ele alınmıştır?  
A
Fizyolojik ihtiyaçlar
B
Saygı ve değer İhtiyaçları
C
Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları
D
Güvenlik ihtiyaçları
Soru 8
Liderlik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?    
A
Liderlik, bir yön belirleme, çalışanların o yönde ilerlemelerini motive etme sürecidir.
B
Liderlik, bir vizyon oluşturma ve ilham verme sürecidir.
C
Liderlik, bugüne yöneliktir.
D
Liderlik, değişikliklerle başa çıkma işidir.
Soru 9
İş görenlerin uzmanlaşmış olması gerekir. Ekip halinde çalışmaya elverişli, işbölümüne uygun çalışanlardan oluşur. Teknik veya ihtisas gerektiren çalışmalar için oluşturulur. Sağlık veya teknik birimler bu tip örgüt yapısına örnek gösterilebilir.   Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki hangi tip örgütlemeye aittir?  
A
Karma Tip Örgütleme
B
Dikey Örgütleme
C
Kurul Tipi Örgütleme
D
Yatay Örgütleme
E
İşlevsel Örgütleme
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi yönetimde yozlaşmanın göstergesi sayılamaz?  
A
Rüşvet
B
Dedikodu
C
Görevi kötüye kullanma
D
Kayırmacılık
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi iş hayatında başarılı liderlerin özelliklerden değildir?    
A
İşe adanmışlık
B
Başarıyı ödüllendirmek
C
Güvenli davranış
D
Mesaj içermeyen, parlak vaat ve abartılı ifadeler
Soru 12
Örgütler önceden belirlenmiş amaçlara ulaş­mak için kurulmuş toplumsal yapılardır. Bu yapılara gerçek niteliklerini öncelikle kazandı­ran aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örgütün türleri
B
Örgütün işleyişi
C
Örgütün yapısı
D
Örgütün amaçları
Soru 13
“Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir alması” nı ifade eden organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi
B
Kumanda birliği ilkesi
C
Merkezileşme ilkesi
D
Yönetim birliği ilkesi
E
Yönetim alanı ilkesi
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin niteliklerinden biri değildir?
A
Kamu hizmeti örgütte iş bölümünü geliştirir.
B
Toplum, nitelikli hizmet alma beklentisiyle vergilerini kamu görevlilerine emanet eder.
C
Kamu görevlileri kamu hizmetlerini etkin, verimli ve dürüst bir şekilde yürütmelidir.
D
Kamu hizmetleri, halkın ödediği vergilerle finanse edilir.
Soru 15
Kalite nedir?  
A
Modeldir.
B
Uygunsuzluktur.
C
Defolu mal veya hizmettir.
D
Müşteri memnuniyetidir.
Soru 16
Üç tip meşru otorite sınıflandırmasını yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Frederic W. Taylor
B
Max Weber
C
Henri Fayol
D
Chester Barnard
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Henri Fayol’a göre yönetimin beş temel işlev arasında yer almaz?  
A
Koordinasyon
B
Karizmatik Otorite
C
Planlama
D
Örgütleme
Soru 18
Klasik yönetim kuramcılarından biri olan “bilimsel yönetim” teorisinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Elton mayo
B
Max Weber
C
Frederick Taylor
D
Henri Fayol
E
Adam Smith
Soru 19
Organizasyonlarda “İleri uzmanlaşma, Yetkinin hiyerarşisi, Biçimsel kural ve kaideler, Görevde gayri şahsilik” ilkelerinin olması gerektiği düşüncesinin savunulduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bilimsel yönetim yaklaşımı
B
Yönetim süreci yaklaşımı
C
Davranışsal yaklaşım
D
Bürokrasi yaklaşımı
E
İnsan ilişkileri yaklaşımı
Soru 20
Yönetimde ast-üst ilişkisi, yönetimin aşağıdaki hangi özelliklerinden biridir?  
A
İş bölümü
B
Amaç özelliği
C
Hiyerarşi özelliği
D
Yaratıcılık
E
İşbirliği Özelliği
Soru 21
Yetki türlerini geleneksel, karizmatik ve yasal yetki olarak üç grupta ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?  
A
F. Taylor
B
A. Smith
C
R. Owen
D
H. Fayol
E
M. Weber
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi toplantıyı destekle­yen rollerdendir?  
A
Uçarı
B
Engelleyici
C
Uzlaşmacı
D
Açıklayıcı
Soru 23
Çevrelerinden doğrudan doğruya olumlu ya da olumsuz olarak etkilenme özelliği taşıyan sistemlere ne ad verilir?  
A
Alt sistem
B
Yapay sistem
C
Açık sistem
D
Kapalı sistem
E
Sosyal sistem
Soru 24
Uzmanlık alanıyla ilgili yöneticiye karar almasını kolaylaştırıcı bilgi vermeyi sağlayan yetki aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Rasyonel Yetki
B
Komuta Yetki
C
Karizmatik Yetki
D
Fonksiyonel Yetki
E
Kurmay Yetki
Soru 25
Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleme aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A
Bürokratik sabotaj
B
Hiyerarşik denetim
C
Bürokratik vesayet
D
Bürokratik oligarşi
E
Yetki genişliği
Soru 26
Aşağıdakilerden hangileri liderlerin güç kaynaklarından biri değildir?  
A
Etkileyici güç
B
Uzmanlık gücü
C
Benzeşim Gücü
D
Zorlayıcı güç
E
Yasal güç
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin sahip olması gereken temel becerilerden biridir?  
A
Hep son sözü söyleyen olma
B
Saldırgan davranış kalıbı içinde olma
C
İnisiyatif alabilme
D
Personelden daha çok çalışma
E
Çalışanların düşüncesine önem vermeme
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi Yönetim yaklaşımları arasında yer almaz?  
A
Klasik (Geleneksel) yaklaşımlar
B
Rasyonel yaklaşımlar
C
Modern (Sistem ve durumsallık) yaklaşımlar
D
Yeni Yönetim Yaklaşımları
Soru 29
Yönetimin veya örgütün amacının gerçekleştirilebilmesi için ilgili tüm birimler ve kişilerin uyum içinde hareket etmesini sağlayan yönetimin temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Yönetme
B
Örgütlenme
C
Koordinasyon (Eşgüdüm)
D
Denetleme
E
Planlama
Soru 30
Bir iş yerinde amaçlara ulaşma seviyesinde önemli etkenlerden biri de yöneticinin liderlik yeterliliğidir. Buna göre yöneticinin liderlik yeterliliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
A
Örgütsel yenileşmelerde iş görenlere danışmanlık yapmak
B
İş görenlerin sorunlarını çözmelerine danışmanlık yapmak
C
İş görenleri verimli çalışmaya güdülemek
D
İş görenleri takım çalışması yerine bireysel çalışmaya teşvik etmek
E
İş görenleri yönetime katmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı