Deneme Sınavları

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı 1


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyetti aşağıdaki tanımlardan hangisinde verilmiştir?  
A
Yönetim
B
Planlama
C
Yöneltme
D
Denetim
E
Liderlik
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Yönetim yaklaşımları arasında yer almaz?  
A
Rasyonel yaklaşımlar
B
Yeni Yönetim Yaklaşımları
C
Klasik (Geleneksel) yaklaşımlar
D
Modern (Sistem ve durumsallık) yaklaşımlar
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi liderlik işlevlerinden değildir?  
A
Yönlendiricilik
B
Başlatıcılık
C
Yürütücülük
D
Kritik karar alma
Soru 4
Yetki türlerini geleneksel, karizmatik ve yasal yetki olarak üç grupta ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?  
A
H. Fayol
B
F. Taylor
C
A. Smith
D
R. Owen
E
M. Weber
Soru 5
Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleme aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A
Yetki genişliği
B
Bürokratik oligarşi
C
Hiyerarşik denetim
D
Bürokratik sabotaj
E
Bürokratik vesayet
Soru 6
Liderlik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?    
A
Liderlik, bir yön belirleme, çalışanların o yönde ilerlemelerini motive etme sürecidir.
B
Liderlik, bugüne yöneliktir.
C
Liderlik, değişikliklerle başa çıkma işidir.
D
Liderlik, bir vizyon oluşturma ve ilham verme sürecidir.
Soru 7
Üç tip meşru otorite sınıflandırmasını yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Max Weber
B
Henri Fayol
C
Frederic W. Taylor
D
Chester Barnard
Soru 8
Aşağıdakilerden hangileri liderlerin güç kaynaklarından biri değildir?  
A
Benzeşim Gücü
B
Uzmanlık gücü
C
Yasal güç
D
Zorlayıcı güç
E
Etkileyici güç
Soru 9
Örgütler önceden belirlenmiş amaçlara ulaş­mak için kurulmuş toplumsal yapılardır. Bu yapılara gerçek niteliklerini öncelikle kazandı­ran aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örgütün yapısı
B
Örgütün türleri
C
Örgütün amaçları
D
Örgütün işleyişi
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi yönetimde yozlaşmanın göstergesi sayılamaz?  
A
Dedikodu
B
Görevi kötüye kullanma
C
Rüşvet
D
Kayırmacılık
Soru 11
Kalite nedir?  
A
Modeldir.
B
Defolu mal veya hizmettir.
C
Müşteri memnuniyetidir.
D
Uygunsuzluktur.
Soru 12
Çevrelerinden doğrudan doğruya olumlu ya da olumsuz olarak etkilenme özelliği taşıyan sistemlere ne ad verilir?  
A
Alt sistem
B
Yapay sistem
C
Kapalı sistem
D
Sosyal sistem
E
Açık sistem
Soru 13
Yönetimin veya örgütün amacının gerçekleştirilebilmesi için ilgili tüm birimler ve kişilerin uyum içinde hareket etmesini sağlayan yönetimin temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Denetleme
B
Koordinasyon (Eşgüdüm)
C
Örgütlenme
D
Yönetme
E
Planlama
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin niteliklerinden biri değildir?
A
Toplum, nitelikli hizmet alma beklentisiyle vergilerini kamu görevlilerine emanet eder.
B
Kamu hizmetleri, halkın ödediği vergilerle finanse edilir.
C
Kamu hizmeti örgütte iş bölümünü geliştirir.
D
Kamu görevlileri kamu hizmetlerini etkin, verimli ve dürüst bir şekilde yürütmelidir.
Soru 15
Bir iş yerinde amaçlara ulaşma seviyesinde önemli etkenlerden biri de yöneticinin liderlik yeterliliğidir. Buna göre yöneticinin liderlik yeterliliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
A
İş görenlerin sorunlarını çözmelerine danışmanlık yapmak
B
İş görenleri takım çalışması yerine bireysel çalışmaya teşvik etmek
C
Örgütsel yenileşmelerde iş görenlere danışmanlık yapmak
D
İş görenleri yönetime katmak
E
İş görenleri verimli çalışmaya güdülemek
Soru 16
İş görenlerin uzmanlaşmış olması gerekir. Ekip halinde çalışmaya elverişli, işbölümüne uygun çalışanlardan oluşur. Teknik veya ihtisas gerektiren çalışmalar için oluşturulur. Sağlık veya teknik birimler bu tip örgüt yapısına örnek gösterilebilir.   Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki hangi tip örgütlemeye aittir?  
A
Dikey Örgütleme
B
Yatay Örgütleme
C
Kurul Tipi Örgütleme
D
İşlevsel Örgütleme
E
Karma Tip Örgütleme
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Henri Fayol’a göre yönetimin beş temel işlev arasında yer almaz?  
A
Karizmatik Otorite
B
Örgütleme
C
Planlama
D
Koordinasyon
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi toplantıyı destekle­yen rollerdendir?  
A
Uçarı
B
Engelleyici
C
Açıklayıcı
D
Uzlaşmacı
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi örgütün var oluş nedenlerinden birisi olamaz?  
A
Toplumsal sorunların çözülmesi zorunluluğu
B
Toplum üyelerinin iş birliği yapma zorunluluğu
C
Başkalarını yönetme arzusu
D
Toplumsal ihtiyaçlar varlığı
Soru 20
Uzmanlık alanıyla ilgili yöneticiye karar almasını kolaylaştırıcı bilgi vermeyi sağlayan yetki aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Fonksiyonel Yetki
B
Karizmatik Yetki
C
Kurmay Yetki
D
Rasyonel Yetki
E
Komuta Yetki
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin sahip olması gereken temel becerilerden biridir?  
A
İnisiyatif alabilme
B
Personelden daha çok çalışma
C
Saldırgan davranış kalıbı içinde olma
D
Çalışanların düşüncesine önem vermeme
E
Hep son sözü söyleyen olma
Soru 22
Klasik yönetim kuramcılarından biri olan “bilimsel yönetim” teorisinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Adam Smith
B
Elton mayo
C
Henri Fayol
D
Max Weber
E
Frederick Taylor
Soru 23
İnsanın varlığını sürdürmesi, yemesi-içmesi ve giyinmesi gibi ihtiyaçlar Maslow tarafından hangi ihtiyaç başlığında ele alınmıştır?  
A
Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları
B
Fizyolojik ihtiyaçlar
C
Saygı ve değer İhtiyaçları
D
Güvenlik ihtiyaçları
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi kalite unsurlarından değildir?  
A
İletişim kalitesi
B
Süreç kalitesi
C
Liderlik kalitesi
D
İşverenlerin kalitesi
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi çalışanı, örgütün amaçları çevresinde toplayan yönetici profilidir?  
A
Hem insana, hem de göreve önem vermeyen yönetici
B
İş koşullarının düzenlenmesine yüksek, insan ögesine düşük düzeyde önem veren yönetici
C
Çalışanların moralini orta düzeyde tutarak, yapılması gereken işleri yapan yönetici
D
İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yüksek düzeyde dikkat ederken, görevi önemsemeyen yönetici
E
Hem göreve, hem de insana yüksek düzeyde önem veren yönetici
Soru 26
“Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir alması” nı ifade eden organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Yönetim alanı ilkesi
B
Merkezileşme ilkesi
C
Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi
D
Kumanda birliği ilkesi
E
Yönetim birliği ilkesi
Soru 27
Yönetimde ast-üst ilişkisi, yönetimin aşağıdaki hangi özelliklerinden biridir?  
A
Amaç özelliği
B
İşbirliği Özelliği
C
Hiyerarşi özelliği
D
Yaratıcılık
E
İş bölümü
Soru 28
Organizasyonlarda “İleri uzmanlaşma, Yetkinin hiyerarşisi, Biçimsel kural ve kaideler, Görevde gayri şahsilik” ilkelerinin olması gerektiği düşüncesinin savunulduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bürokrasi yaklaşımı
B
Bilimsel yönetim yaklaşımı
C
İnsan ilişkileri yaklaşımı
D
Yönetim süreci yaklaşımı
E
Davranışsal yaklaşım
Soru 29
Yönetici ve lider arasındaki farklarla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?  
A
Yönetici düzeni sürdürür, lider farklılık yaratır.
B
Yönetici ne ve niçin sorularına önem verir, lider nasıl ve ne zaman sorularına önem verir.
C
Yönetici koruyucudur, lider geliştiricidir.
D
Yönetici mevcut durumu kabul eder, lider mevcut durumu sorgular.
E
Yönetici sistem ve yapı merkezlidir, lider birey merkezlidir.
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi iş hayatında başarılı liderlerin özelliklerden değildir?    
A
Başarıyı ödüllendirmek
B
Güvenli davranış
C
İşe adanmışlık
D
Mesaj içermeyen, parlak vaat ve abartılı ifadeler
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı