Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı 1


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Üç tip meşru otorite sınıflandırmasını yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Max Weber
B
Henri Fayol
C
Frederic W. Taylor
D
Chester Barnard
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Henri Fayol’a göre yönetimin beş temel işlev arasında yer almaz?  
A
Planlama
B
Örgütleme
C
Karizmatik Otorite
D
Koordinasyon
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi toplantıyı destekle­yen rollerdendir?  
A
Engelleyici
B
Uzlaşmacı
C
Açıklayıcı
D
Uçarı
Soru 4
Örgütler önceden belirlenmiş amaçlara ulaş­mak için kurulmuş toplumsal yapılardır. Bu yapılara gerçek niteliklerini öncelikle kazandı­ran aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örgütün yapısı
B
Örgütün işleyişi
C
Örgütün türleri
D
Örgütün amaçları
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi yönetimde yozlaşmanın göstergesi sayılamaz?  
A
Rüşvet
B
Dedikodu
C
Görevi kötüye kullanma
D
Kayırmacılık
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi iş hayatında başarılı liderlerin özelliklerden değildir?    
A
Güvenli davranış
B
İşe adanmışlık
C
Başarıyı ödüllendirmek
D
Mesaj içermeyen, parlak vaat ve abartılı ifadeler
Soru 7
Kalite nedir?  
A
Müşteri memnuniyetidir.
B
Defolu mal veya hizmettir.
C
Uygunsuzluktur.
D
Modeldir.
Soru 8
Bir iş yerinde amaçlara ulaşma seviyesinde önemli etkenlerden biri de yöneticinin liderlik yeterliliğidir. Buna göre yöneticinin liderlik yeterliliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
A
İş görenleri verimli çalışmaya güdülemek
B
Örgütsel yenileşmelerde iş görenlere danışmanlık yapmak
C
İş görenlerin sorunlarını çözmelerine danışmanlık yapmak
D
İş görenleri takım çalışması yerine bireysel çalışmaya teşvik etmek
E
İş görenleri yönetime katmak
Soru 9
İş görenlerin uzmanlaşmış olması gerekir. Ekip halinde çalışmaya elverişli, işbölümüne uygun çalışanlardan oluşur. Teknik veya ihtisas gerektiren çalışmalar için oluşturulur. Sağlık veya teknik birimler bu tip örgüt yapısına örnek gösterilebilir.   Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki hangi tip örgütlemeye aittir?  
A
Yatay Örgütleme
B
Karma Tip Örgütleme
C
Kurul Tipi Örgütleme
D
Dikey Örgütleme
E
İşlevsel Örgütleme
Soru 10
Organizasyonlarda “İleri uzmanlaşma, Yetkinin hiyerarşisi, Biçimsel kural ve kaideler, Görevde gayri şahsilik” ilkelerinin olması gerektiği düşüncesinin savunulduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bilimsel yönetim yaklaşımı
B
Davranışsal yaklaşım
C
Bürokrasi yaklaşımı
D
İnsan ilişkileri yaklaşımı
E
Yönetim süreci yaklaşımı
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi kalite unsurlarından değildir?  
A
Liderlik kalitesi
B
İşverenlerin kalitesi
C
Süreç kalitesi
D
İletişim kalitesi
Soru 12
Aşağıdakilerden hangileri liderlerin güç kaynaklarından biri değildir?  
A
Zorlayıcı güç
B
Benzeşim Gücü
C
Etkileyici güç
D
Uzmanlık gücü
E
Yasal güç
Soru 13
Yönetici ve lider arasındaki farklarla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?  
A
Yönetici mevcut durumu kabul eder, lider mevcut durumu sorgular.
B
Yönetici düzeni sürdürür, lider farklılık yaratır.
C
Yönetici sistem ve yapı merkezlidir, lider birey merkezlidir.
D
Yönetici ne ve niçin sorularına önem verir, lider nasıl ve ne zaman sorularına önem verir.
E
Yönetici koruyucudur, lider geliştiricidir.
Soru 14
“Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir alması” nı ifade eden organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Kumanda birliği ilkesi
B
Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi
C
Merkezileşme ilkesi
D
Yönetim birliği ilkesi
E
Yönetim alanı ilkesi
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi örgütün var oluş nedenlerinden birisi olamaz?  
A
Toplumsal ihtiyaçlar varlığı
B
Toplumsal sorunların çözülmesi zorunluluğu
C
Toplum üyelerinin iş birliği yapma zorunluluğu
D
Başkalarını yönetme arzusu
Soru 16
Yönetimin veya örgütün amacının gerçekleştirilebilmesi için ilgili tüm birimler ve kişilerin uyum içinde hareket etmesini sağlayan yönetimin temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Örgütlenme
B
Yönetme
C
Planlama
D
Denetleme
E
Koordinasyon (Eşgüdüm)
Soru 17
Uzmanlık alanıyla ilgili yöneticiye karar almasını kolaylaştırıcı bilgi vermeyi sağlayan yetki aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Rasyonel Yetki
B
Fonksiyonel Yetki
C
Karizmatik Yetki
D
Kurmay Yetki
E
Komuta Yetki
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin sahip olması gereken temel becerilerden biridir?  
A
İnisiyatif alabilme
B
Personelden daha çok çalışma
C
Hep son sözü söyleyen olma
D
Saldırgan davranış kalıbı içinde olma
E
Çalışanların düşüncesine önem vermeme
Soru 19
Klasik yönetim kuramcılarından biri olan “bilimsel yönetim” teorisinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Elton mayo
B
Frederick Taylor
C
Max Weber
D
Henri Fayol
E
Adam Smith
Soru 20
Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleme aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A
Hiyerarşik denetim
B
Bürokratik sabotaj
C
Bürokratik oligarşi
D
Bürokratik vesayet
E
Yetki genişliği
Soru 21
Yetki türlerini geleneksel, karizmatik ve yasal yetki olarak üç grupta ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?  
A
H. Fayol
B
M. Weber
C
R. Owen
D
A. Smith
E
F. Taylor
Soru 22
Çevrelerinden doğrudan doğruya olumlu ya da olumsuz olarak etkilenme özelliği taşıyan sistemlere ne ad verilir?  
A
Yapay sistem
B
Açık sistem
C
Sosyal sistem
D
Alt sistem
E
Kapalı sistem
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi Yönetim yaklaşımları arasında yer almaz?  
A
Modern (Sistem ve durumsallık) yaklaşımlar
B
Yeni Yönetim Yaklaşımları
C
Rasyonel yaklaşımlar
D
Klasik (Geleneksel) yaklaşımlar
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi liderlik işlevlerinden değildir?  
A
Yönlendiricilik
B
Başlatıcılık
C
Yürütücülük
D
Kritik karar alma
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi çalışanı, örgütün amaçları çevresinde toplayan yönetici profilidir?  
A
İş koşullarının düzenlenmesine yüksek, insan ögesine düşük düzeyde önem veren yönetici
B
Hem göreve, hem de insana yüksek düzeyde önem veren yönetici
C
Hem insana, hem de göreve önem vermeyen yönetici
D
Çalışanların moralini orta düzeyde tutarak, yapılması gereken işleri yapan yönetici
E
İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yüksek düzeyde dikkat ederken, görevi önemsemeyen yönetici
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin niteliklerinden biri değildir?
A
Kamu görevlileri kamu hizmetlerini etkin, verimli ve dürüst bir şekilde yürütmelidir.
B
Kamu hizmeti örgütte iş bölümünü geliştirir.
C
Kamu hizmetleri, halkın ödediği vergilerle finanse edilir.
D
Toplum, nitelikli hizmet alma beklentisiyle vergilerini kamu görevlilerine emanet eder.
Soru 27
Başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyetti aşağıdaki tanımlardan hangisinde verilmiştir?  
A
Yöneltme
B
Yönetim
C
Liderlik
D
Planlama
E
Denetim
Soru 28
Liderlik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?    
A
Liderlik, değişikliklerle başa çıkma işidir.
B
Liderlik, bugüne yöneliktir.
C
Liderlik, bir yön belirleme, çalışanların o yönde ilerlemelerini motive etme sürecidir.
D
Liderlik, bir vizyon oluşturma ve ilham verme sürecidir.
Soru 29
Yönetimde ast-üst ilişkisi, yönetimin aşağıdaki hangi özelliklerinden biridir?  
A
İş bölümü
B
İşbirliği Özelliği
C
Hiyerarşi özelliği
D
Amaç özelliği
E
Yaratıcılık
Soru 30
İnsanın varlığını sürdürmesi, yemesi-içmesi ve giyinmesi gibi ihtiyaçlar Maslow tarafından hangi ihtiyaç başlığında ele alınmıştır?  
A
Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları
B
Fizyolojik ihtiyaçlar
C
Saygı ve değer İhtiyaçları
D
Güvenlik ihtiyaçları
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön

Yazar: Alperturkoglu

Bir cevap yazın