Deneme Sınavları

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı 1


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangileri liderlerin güç kaynaklarından biri değildir?  
A
Uzmanlık gücü
B
Zorlayıcı güç
C
Etkileyici güç
D
Benzeşim Gücü
E
Yasal güç
Soru 2
Klasik yönetim kuramcılarından biri olan “bilimsel yönetim” teorisinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Elton mayo
B
Frederick Taylor
C
Adam Smith
D
Henri Fayol
E
Max Weber
Soru 3
Üç tip meşru otorite sınıflandırmasını yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Henri Fayol
B
Chester Barnard
C
Frederic W. Taylor
D
Max Weber
Soru 4
Yönetimde ast-üst ilişkisi, yönetimin aşağıdaki hangi özelliklerinden biridir?  
A
İşbirliği Özelliği
B
Yaratıcılık
C
Hiyerarşi özelliği
D
İş bölümü
E
Amaç özelliği
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi çalışanı, örgütün amaçları çevresinde toplayan yönetici profilidir?  
A
Çalışanların moralini orta düzeyde tutarak, yapılması gereken işleri yapan yönetici
B
İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yüksek düzeyde dikkat ederken, görevi önemsemeyen yönetici
C
İş koşullarının düzenlenmesine yüksek, insan ögesine düşük düzeyde önem veren yönetici
D
Hem göreve, hem de insana yüksek düzeyde önem veren yönetici
E
Hem insana, hem de göreve önem vermeyen yönetici
Soru 6
Kalite nedir?  
A
Defolu mal veya hizmettir.
B
Modeldir.
C
Müşteri memnuniyetidir.
D
Uygunsuzluktur.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Yönetim yaklaşımları arasında yer almaz?  
A
Modern (Sistem ve durumsallık) yaklaşımlar
B
Yeni Yönetim Yaklaşımları
C
Rasyonel yaklaşımlar
D
Klasik (Geleneksel) yaklaşımlar
Soru 8
Organizasyonlarda “İleri uzmanlaşma, Yetkinin hiyerarşisi, Biçimsel kural ve kaideler, Görevde gayri şahsilik” ilkelerinin olması gerektiği düşüncesinin savunulduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bürokrasi yaklaşımı
B
İnsan ilişkileri yaklaşımı
C
Bilimsel yönetim yaklaşımı
D
Davranışsal yaklaşım
E
Yönetim süreci yaklaşımı
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi yönetimde yozlaşmanın göstergesi sayılamaz?  
A
Görevi kötüye kullanma
B
Dedikodu
C
Kayırmacılık
D
Rüşvet
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi iş hayatında başarılı liderlerin özelliklerden değildir?    
A
Güvenli davranış
B
İşe adanmışlık
C
Başarıyı ödüllendirmek
D
Mesaj içermeyen, parlak vaat ve abartılı ifadeler
Soru 11
“Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir alması” nı ifade eden organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi
B
Yönetim birliği ilkesi
C
Merkezileşme ilkesi
D
Yönetim alanı ilkesi
E
Kumanda birliği ilkesi
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi kalite unsurlarından değildir?  
A
Süreç kalitesi
B
Liderlik kalitesi
C
İletişim kalitesi
D
İşverenlerin kalitesi
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi liderlik işlevlerinden değildir?  
A
Başlatıcılık
B
Kritik karar alma
C
Yürütücülük
D
Yönlendiricilik
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Henri Fayol’a göre yönetimin beş temel işlev arasında yer almaz?  
A
Örgütleme
B
Planlama
C
Koordinasyon
D
Karizmatik Otorite
Soru 15
Başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyetti aşağıdaki tanımlardan hangisinde verilmiştir?  
A
Liderlik
B
Yöneltme
C
Yönetim
D
Denetim
E
Planlama
Soru 16
Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleme aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A
Bürokratik sabotaj
B
Bürokratik vesayet
C
Hiyerarşik denetim
D
Bürokratik oligarşi
E
Yetki genişliği
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin niteliklerinden biri değildir?
A
Toplum, nitelikli hizmet alma beklentisiyle vergilerini kamu görevlilerine emanet eder.
B
Kamu görevlileri kamu hizmetlerini etkin, verimli ve dürüst bir şekilde yürütmelidir.
C
Kamu hizmeti örgütte iş bölümünü geliştirir.
D
Kamu hizmetleri, halkın ödediği vergilerle finanse edilir.
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi toplantıyı destekle­yen rollerdendir?  
A
Açıklayıcı
B
Uçarı
C
Engelleyici
D
Uzlaşmacı
Soru 19
İş görenlerin uzmanlaşmış olması gerekir. Ekip halinde çalışmaya elverişli, işbölümüne uygun çalışanlardan oluşur. Teknik veya ihtisas gerektiren çalışmalar için oluşturulur. Sağlık veya teknik birimler bu tip örgüt yapısına örnek gösterilebilir.   Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki hangi tip örgütlemeye aittir?  
A
Dikey Örgütleme
B
Yatay Örgütleme
C
Karma Tip Örgütleme
D
Kurul Tipi Örgütleme
E
İşlevsel Örgütleme
Soru 20
Liderlik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?    
A
Liderlik, bugüne yöneliktir.
B
Liderlik, değişikliklerle başa çıkma işidir.
C
Liderlik, bir yön belirleme, çalışanların o yönde ilerlemelerini motive etme sürecidir.
D
Liderlik, bir vizyon oluşturma ve ilham verme sürecidir.
Soru 21
Örgütler önceden belirlenmiş amaçlara ulaş­mak için kurulmuş toplumsal yapılardır. Bu yapılara gerçek niteliklerini öncelikle kazandı­ran aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örgütün türleri
B
Örgütün amaçları
C
Örgütün işleyişi
D
Örgütün yapısı
Soru 22
Yönetimin veya örgütün amacının gerçekleştirilebilmesi için ilgili tüm birimler ve kişilerin uyum içinde hareket etmesini sağlayan yönetimin temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Denetleme
B
Planlama
C
Koordinasyon (Eşgüdüm)
D
Yönetme
E
Örgütlenme
Soru 23
Uzmanlık alanıyla ilgili yöneticiye karar almasını kolaylaştırıcı bilgi vermeyi sağlayan yetki aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Komuta Yetki
B
Rasyonel Yetki
C
Karizmatik Yetki
D
Fonksiyonel Yetki
E
Kurmay Yetki
Soru 24
İnsanın varlığını sürdürmesi, yemesi-içmesi ve giyinmesi gibi ihtiyaçlar Maslow tarafından hangi ihtiyaç başlığında ele alınmıştır?  
A
Güvenlik ihtiyaçları
B
Saygı ve değer İhtiyaçları
C
Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları
D
Fizyolojik ihtiyaçlar
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi örgütün var oluş nedenlerinden birisi olamaz?  
A
Başkalarını yönetme arzusu
B
Toplumsal sorunların çözülmesi zorunluluğu
C
Toplum üyelerinin iş birliği yapma zorunluluğu
D
Toplumsal ihtiyaçlar varlığı
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin sahip olması gereken temel becerilerden biridir?  
A
İnisiyatif alabilme
B
Personelden daha çok çalışma
C
Saldırgan davranış kalıbı içinde olma
D
Çalışanların düşüncesine önem vermeme
E
Hep son sözü söyleyen olma
Soru 27
Çevrelerinden doğrudan doğruya olumlu ya da olumsuz olarak etkilenme özelliği taşıyan sistemlere ne ad verilir?  
A
Kapalı sistem
B
Sosyal sistem
C
Yapay sistem
D
Açık sistem
E
Alt sistem
Soru 28
Bir iş yerinde amaçlara ulaşma seviyesinde önemli etkenlerden biri de yöneticinin liderlik yeterliliğidir. Buna göre yöneticinin liderlik yeterliliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
A
İş görenleri verimli çalışmaya güdülemek
B
Örgütsel yenileşmelerde iş görenlere danışmanlık yapmak
C
İş görenlerin sorunlarını çözmelerine danışmanlık yapmak
D
İş görenleri takım çalışması yerine bireysel çalışmaya teşvik etmek
E
İş görenleri yönetime katmak
Soru 29
Yönetici ve lider arasındaki farklarla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?  
A
Yönetici koruyucudur, lider geliştiricidir.
B
Yönetici düzeni sürdürür, lider farklılık yaratır.
C
Yönetici ne ve niçin sorularına önem verir, lider nasıl ve ne zaman sorularına önem verir.
D
Yönetici mevcut durumu kabul eder, lider mevcut durumu sorgular.
E
Yönetici sistem ve yapı merkezlidir, lider birey merkezlidir.
Soru 30
Yetki türlerini geleneksel, karizmatik ve yasal yetki olarak üç grupta ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?  
A
H. Fayol
B
F. Taylor
C
M. Weber
D
R. Owen
E
A. Smith
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı