Deneme Sınavları

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı 1


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi iş hayatında başarılı liderlerin özelliklerden değildir?    
A
İşe adanmışlık
B
Başarıyı ödüllendirmek
C
Güvenli davranış
D
Mesaj içermeyen, parlak vaat ve abartılı ifadeler
Soru 2
Yönetimde ast-üst ilişkisi, yönetimin aşağıdaki hangi özelliklerinden biridir?  
A
İşbirliği Özelliği
B
Amaç özelliği
C
İş bölümü
D
Hiyerarşi özelliği
E
Yaratıcılık
Soru 3
Çevrelerinden doğrudan doğruya olumlu ya da olumsuz olarak etkilenme özelliği taşıyan sistemlere ne ad verilir?  
A
Sosyal sistem
B
Açık sistem
C
Kapalı sistem
D
Alt sistem
E
Yapay sistem
Soru 4
Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleme aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A
Bürokratik sabotaj
B
Hiyerarşik denetim
C
Bürokratik vesayet
D
Bürokratik oligarşi
E
Yetki genişliği
Soru 5
Liderlik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?    
A
Liderlik, bir yön belirleme, çalışanların o yönde ilerlemelerini motive etme sürecidir.
B
Liderlik, değişikliklerle başa çıkma işidir.
C
Liderlik, bugüne yöneliktir.
D
Liderlik, bir vizyon oluşturma ve ilham verme sürecidir.
Soru 6
Yönetici ve lider arasındaki farklarla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?  
A
Yönetici mevcut durumu kabul eder, lider mevcut durumu sorgular.
B
Yönetici sistem ve yapı merkezlidir, lider birey merkezlidir.
C
Yönetici düzeni sürdürür, lider farklılık yaratır.
D
Yönetici ne ve niçin sorularına önem verir, lider nasıl ve ne zaman sorularına önem verir.
E
Yönetici koruyucudur, lider geliştiricidir.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Yönetim yaklaşımları arasında yer almaz?  
A
Modern (Sistem ve durumsallık) yaklaşımlar
B
Yeni Yönetim Yaklaşımları
C
Rasyonel yaklaşımlar
D
Klasik (Geleneksel) yaklaşımlar
Soru 8
Başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyetti aşağıdaki tanımlardan hangisinde verilmiştir?  
A
Yönetim
B
Liderlik
C
Planlama
D
Yöneltme
E
Denetim
Soru 9
Organizasyonlarda “İleri uzmanlaşma, Yetkinin hiyerarşisi, Biçimsel kural ve kaideler, Görevde gayri şahsilik” ilkelerinin olması gerektiği düşüncesinin savunulduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yönetim süreci yaklaşımı
B
Davranışsal yaklaşım
C
Bilimsel yönetim yaklaşımı
D
İnsan ilişkileri yaklaşımı
E
Bürokrasi yaklaşımı
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi çalışanı, örgütün amaçları çevresinde toplayan yönetici profilidir?  
A
İş koşullarının düzenlenmesine yüksek, insan ögesine düşük düzeyde önem veren yönetici
B
Çalışanların moralini orta düzeyde tutarak, yapılması gereken işleri yapan yönetici
C
Hem göreve, hem de insana yüksek düzeyde önem veren yönetici
D
İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yüksek düzeyde dikkat ederken, görevi önemsemeyen yönetici
E
Hem insana, hem de göreve önem vermeyen yönetici
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin sahip olması gereken temel becerilerden biridir?  
A
Çalışanların düşüncesine önem vermeme
B
Saldırgan davranış kalıbı içinde olma
C
İnisiyatif alabilme
D
Personelden daha çok çalışma
E
Hep son sözü söyleyen olma
Soru 12
Yetki türlerini geleneksel, karizmatik ve yasal yetki olarak üç grupta ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?  
A
H. Fayol
B
R. Owen
C
F. Taylor
D
M. Weber
E
A. Smith
Soru 13
İş görenlerin uzmanlaşmış olması gerekir. Ekip halinde çalışmaya elverişli, işbölümüne uygun çalışanlardan oluşur. Teknik veya ihtisas gerektiren çalışmalar için oluşturulur. Sağlık veya teknik birimler bu tip örgüt yapısına örnek gösterilebilir.   Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki hangi tip örgütlemeye aittir?  
A
Kurul Tipi Örgütleme
B
Yatay Örgütleme
C
Dikey Örgütleme
D
Karma Tip Örgütleme
E
İşlevsel Örgütleme
Soru 14
Yönetimin veya örgütün amacının gerçekleştirilebilmesi için ilgili tüm birimler ve kişilerin uyum içinde hareket etmesini sağlayan yönetimin temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Koordinasyon (Eşgüdüm)
B
Planlama
C
Denetleme
D
Yönetme
E
Örgütlenme
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi toplantıyı destekle­yen rollerdendir?  
A
Açıklayıcı
B
Uzlaşmacı
C
Uçarı
D
Engelleyici
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi liderlik işlevlerinden değildir?  
A
Başlatıcılık
B
Yürütücülük
C
Kritik karar alma
D
Yönlendiricilik
Soru 17
Örgütler önceden belirlenmiş amaçlara ulaş­mak için kurulmuş toplumsal yapılardır. Bu yapılara gerçek niteliklerini öncelikle kazandı­ran aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örgütün türleri
B
Örgütün amaçları
C
Örgütün işleyişi
D
Örgütün yapısı
Soru 18
İnsanın varlığını sürdürmesi, yemesi-içmesi ve giyinmesi gibi ihtiyaçlar Maslow tarafından hangi ihtiyaç başlığında ele alınmıştır?  
A
Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları
B
Fizyolojik ihtiyaçlar
C
Saygı ve değer İhtiyaçları
D
Güvenlik ihtiyaçları
Soru 19
Üç tip meşru otorite sınıflandırmasını yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Max Weber
B
Frederic W. Taylor
C
Henri Fayol
D
Chester Barnard
Soru 20
Uzmanlık alanıyla ilgili yöneticiye karar almasını kolaylaştırıcı bilgi vermeyi sağlayan yetki aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Kurmay Yetki
B
Komuta Yetki
C
Fonksiyonel Yetki
D
Karizmatik Yetki
E
Rasyonel Yetki
Soru 21
Kalite nedir?  
A
Uygunsuzluktur.
B
Defolu mal veya hizmettir.
C
Modeldir.
D
Müşteri memnuniyetidir.
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi yönetimde yozlaşmanın göstergesi sayılamaz?  
A
Görevi kötüye kullanma
B
Kayırmacılık
C
Rüşvet
D
Dedikodu
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi Henri Fayol’a göre yönetimin beş temel işlev arasında yer almaz?  
A
Planlama
B
Koordinasyon
C
Örgütleme
D
Karizmatik Otorite
Soru 24
Aşağıdakilerden hangileri liderlerin güç kaynaklarından biri değildir?  
A
Yasal güç
B
Etkileyici güç
C
Zorlayıcı güç
D
Benzeşim Gücü
E
Uzmanlık gücü
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin niteliklerinden biri değildir?
A
Toplum, nitelikli hizmet alma beklentisiyle vergilerini kamu görevlilerine emanet eder.
B
Kamu hizmetleri, halkın ödediği vergilerle finanse edilir.
C
Kamu hizmeti örgütte iş bölümünü geliştirir.
D
Kamu görevlileri kamu hizmetlerini etkin, verimli ve dürüst bir şekilde yürütmelidir.
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi örgütün var oluş nedenlerinden birisi olamaz?  
A
Toplum üyelerinin iş birliği yapma zorunluluğu
B
Başkalarını yönetme arzusu
C
Toplumsal sorunların çözülmesi zorunluluğu
D
Toplumsal ihtiyaçlar varlığı
Soru 27
“Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir alması” nı ifade eden organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Kumanda birliği ilkesi
B
Yönetim birliği ilkesi
C
Yönetim alanı ilkesi
D
Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi
E
Merkezileşme ilkesi
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi kalite unsurlarından değildir?  
A
İletişim kalitesi
B
Süreç kalitesi
C
Liderlik kalitesi
D
İşverenlerin kalitesi
Soru 29
Bir iş yerinde amaçlara ulaşma seviyesinde önemli etkenlerden biri de yöneticinin liderlik yeterliliğidir. Buna göre yöneticinin liderlik yeterliliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
A
İş görenleri verimli çalışmaya güdülemek
B
İş görenleri takım çalışması yerine bireysel çalışmaya teşvik etmek
C
Örgütsel yenileşmelerde iş görenlere danışmanlık yapmak
D
İş görenleri yönetime katmak
E
İş görenlerin sorunlarını çözmelerine danışmanlık yapmak
Soru 30
Klasik yönetim kuramcılarından biri olan “bilimsel yönetim” teorisinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Max Weber
B
Adam Smith
C
Henri Fayol
D
Elton mayo
E
Frederick Taylor
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı