Yönetimde Etik Deneme Sınavı 1

Yönetimde Etik Deneme Soruları 1

Tebrikler - Yönetimde Etik Deneme Soruları 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kamu görevlilerinin gerçek veya tüzel kişilere karşı aşağıdaki hangi muamele ve uygulamaları hizmet kayırmacılığı olarak nitelendirilmez?
 
A
Tarafsız olmak
B
Eşit mesafede olmamak
C
Ayrıcalık göstermek
D
Öncelik vermek
Soru 2
“Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kurallar” olarak tanımlanan kavram hangisidir?
A
Mesleki Etik
B
Etik İkilem
C
Ahlak
D
İlke
E
Etik
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilkeler arasında sayılamaz?
A
Tarafsızlık
B
Başarılılık
C
Yasallık
D
Mesleğe bağlılık
E
Güvenirlik
Soru 4
Kamuda yapılan yolsuzluk iddialarını ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalarda, aşağıdakilerden hangisine en çok dikkat edilmesi gerekir?
A
Açıklık
B
Çabukluk
C
Gizlilik
D
Tasarruf
Soru 5
Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  
A
Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemekle yetkilidir.
B
2004 yılında kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu 11 üyeden oluşur.
C
Hediye alma yasağının kapsamını belirlemek ve uygulamasını izlemekle yetkilidir.
D
Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek vermek.
E
5176 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik kapsamında cumhurbaşkanı ve milletvekilleri ve bakanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı ve üniversite mensupları hakkında etik denetim yapabilir.
Soru 6
İki veya daha fazla yarışan değerin, çatışma hâlinde olmasına ne ad verilir?
A
Bürokratik Oligarşi
B
Etik kod
C
Etik İkilem
D
Bürokratik Sabotaj
E
Yozlaşma
Soru 7
I- Yazılı dilekçe II- Elektronik posta III- Tutanağa geçirilen sözlü başvuru Etik davranış ilkelerine aykırılık iddiasıyla Kamu Görevlileri Etik Kuruluna ya da etik komisyonlarına yapılabilecek başvuru biçimleri, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 8
“Doğal güzelliği ve tarihi niteliği olan bir yere köprü veya baraj yapılması ile ilgili bir kararın verilmesi durumunda, bazı vatandaşlar trafiğin rahatlayacağını ya da elektrik üretimine katkı sağlayacağını düşünerek karardan memnun olabilecek; bazıları ise çevreyi olumsuz etkileyeceğini düşünerek karara karşı çıkabilecektir.”örneği, aşağıdaki etik ikilem ifadelerinden hangisi ile ilgilidir?
 
A
Kararın muhtemel sonucundan, kendilerinin ya da yakınlarının olumlu ya da olumsuz ve/veya dolaylı ya da dolaysız etkilenmeleri durumu.
B
Olumsuz iki seçenekten birisinin seçilmesi durumu.
C
“En iyi”ler arasında bir seçim yapmak durumu.
D
Tatmin edici olmayan seçenekler arasından, diğerlerine göre daha iyi olan seçeneğin belirlenmesi durumu.
E
Farklı kişi ve gruplar üzerinde farklı etki ve sonuçlar doğurması muhtemel bir kararın verilmesi durumu.
Soru 9
Kamu Görevlileri Etik Kurulunun, kamu görevlilerinin mal bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlardan talep ettikleri bilgileri ilgili kişi ve kuruluşlar en geç kaç gün içinde Kurula vermekle yükümlüdürler?
A
45
B
7
C
30
D
60
E
15
Soru 10
“Bir eylemin ahlaki doğruluğu, kişinin vicdanı tarafından belirlenir. Eylem bireyin vicdanına huzur veriyor mu? sorusuna yanıt aranır. Buber tarafından savunulmuştur.” Yukarıda sözü edilen etik sistem hangisidir?
A
Kişisel Etik
B
Kural Etiği
C
Amaçlanan Sonuç Etiği
D
Sosyal Yaşam Etiği
E
Toplumsal Sözleşme Etiği
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Yönetimde etik dışı davranışlardan değildir?
 
A
Ayrımcılık
B
Alt kültür
C
Dedikodu
D
Yolsuzluk
Soru 12
İnsanların kendi aralarındaki ilişkilerinde ve insanın doğadaki diğer canlılarla kurduğu ilişkilerde uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallar hangi etik sistemde vardır?
A
Kişisel etik
B
Sosyal Yaşam Etiği
C
Kural Etiği
D
Toplumsal Sözleşme Etiği
E
Amaçlanan Sonuç Etiği
Soru 13
"Kamu görevlileri, kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleyemezler"   Yukarıdaki ifade Kamu Görevlileri Etik Kurulu yönetmeliğinin hangi maddesi kapsamına girmektedir?
A
Görev ve yetkilerin menfaat sağlama amacıyla kullanılması
B
Amaç ve misyona bağlılık
C
Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
D
Dürüstlük ve tarafsızlık
E
Hediye alma
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi meslek etiğinin ana fikirlerinden birisidir?
A
Haksız rekabetin önlenmesi ve meslek onuru­nun yükseltilmesi
B
Tarafsızlık
C
Dürüstlük
D
Muhakeme etme
Soru 15
“Etik değerler” sorunu nasıl çözülür?
A
Temrin yapılarak
B
Zorlayarak
C
Şartlandırılarak
D
Eğitimle
Soru 16
Hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkili olan kurum 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisidir?
A
Devlet Personel Başkanlığı
B
Maliye Bakanlığı
C
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
D
Kamu Görevlileri Etik Kurulu
Soru 17
Bir eylemin ahlaki doğruluğunun, kişinin vicdanı tarafından belirlenmesi hangi etik sistemi temsil eder?
 
A
Sosyal yaşama etiği
B
Normatif etik
C
Kurumsal etik
D
Kişisel etik
Soru 18
İnsanlara “işlerin nasıl yapılması gerektiğini” belirlemede yardımcı olan kılavuz değerlere, ilkelere ve standartlara ne ad verilir?
A
Kanun
B
Ahlak
C
Etik
D
Gelenek
Soru 19
Kamu yönetim etiğine ilişkin ilke ve değerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Kamu hizmetlerinin maliyetini artırır.
B
Kötü davranışlardan kaçınma konusunda, kamu görevlilerine rehberlik eder.
C
Değerlerin çatıştığı durumlarda karar vericilere yol gösterir.
D
Ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi ve hukuk devletini güçlendirir.
E
Kamu kurumlarındaki yönetsel davranış standartlarını yükseltir.
Soru 20
“Bir kamu görevine atamada aynı okuldan ve aynı diploma derecesiyle mezun olan ve yapılan sınavlarda da aynı performansı gösteren iki aday arasından birinin tercih edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.” Yukarıdaki durum, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A
Saydamlık ve katılımcılık
B
Adam kayırmacılığı
C
Kişilik çatışması
D
Hizmet kayırmacılığı
E
Etik ikilem
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Yazar: Alperturkoglu

Bir cevap yazın