Yönetimde Etik Deneme Sınavı 1

Yönetimde Etik Deneme Soruları 1

Tebrikler - Yönetimde Etik Deneme Soruları 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Yönetimde etik dışı davranışlardan değildir?
 
A
Dedikodu
B
Alt kültür
C
Ayrımcılık
D
Yolsuzluk
Soru 2
“Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kurallar” olarak tanımlanan kavram hangisidir?
A
İlke
B
Mesleki Etik
C
Ahlak
D
Etik İkilem
E
Etik
Soru 3
"Kamu görevlileri, kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleyemezler"   Yukarıdaki ifade Kamu Görevlileri Etik Kurulu yönetmeliğinin hangi maddesi kapsamına girmektedir?
A
Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
B
Dürüstlük ve tarafsızlık
C
Hediye alma
D
Görev ve yetkilerin menfaat sağlama amacıyla kullanılması
E
Amaç ve misyona bağlılık
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilkeler arasında sayılamaz?
A
Mesleğe bağlılık
B
Başarılılık
C
Tarafsızlık
D
Yasallık
E
Güvenirlik
Soru 5
Bir eylemin ahlaki doğruluğunun, kişinin vicdanı tarafından belirlenmesi hangi etik sistemi temsil eder?
 
A
Kurumsal etik
B
Sosyal yaşama etiği
C
Normatif etik
D
Kişisel etik
Soru 6
İnsanlara “işlerin nasıl yapılması gerektiğini” belirlemede yardımcı olan kılavuz değerlere, ilkelere ve standartlara ne ad verilir?
A
Etik
B
Kanun
C
Ahlak
D
Gelenek
Soru 7
Kamu görevlilerinin gerçek veya tüzel kişilere karşı aşağıdaki hangi muamele ve uygulamaları hizmet kayırmacılığı olarak nitelendirilmez?
 
A
Tarafsız olmak
B
Ayrıcalık göstermek
C
Eşit mesafede olmamak
D
Öncelik vermek
Soru 8
“Bir eylemin ahlaki doğruluğu, kişinin vicdanı tarafından belirlenir. Eylem bireyin vicdanına huzur veriyor mu? sorusuna yanıt aranır. Buber tarafından savunulmuştur.” Yukarıda sözü edilen etik sistem hangisidir?
A
Kişisel Etik
B
Kural Etiği
C
Amaçlanan Sonuç Etiği
D
Sosyal Yaşam Etiği
E
Toplumsal Sözleşme Etiği
Soru 9
Kamuda yapılan yolsuzluk iddialarını ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalarda, aşağıdakilerden hangisine en çok dikkat edilmesi gerekir?
A
Gizlilik
B
Çabukluk
C
Tasarruf
D
Açıklık
Soru 10
Kamu Görevlileri Etik Kurulunun, kamu görevlilerinin mal bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlardan talep ettikleri bilgileri ilgili kişi ve kuruluşlar en geç kaç gün içinde Kurula vermekle yükümlüdürler?
A
7
B
30
C
15
D
60
E
45
Soru 11
Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  
A
5176 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik kapsamında cumhurbaşkanı ve milletvekilleri ve bakanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı ve üniversite mensupları hakkında etik denetim yapabilir.
B
2004 yılında kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu 11 üyeden oluşur.
C
Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek vermek.
D
Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemekle yetkilidir.
E
Hediye alma yasağının kapsamını belirlemek ve uygulamasını izlemekle yetkilidir.
Soru 12
“Bir kamu görevine atamada aynı okuldan ve aynı diploma derecesiyle mezun olan ve yapılan sınavlarda da aynı performansı gösteren iki aday arasından birinin tercih edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.” Yukarıdaki durum, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A
Kişilik çatışması
B
Hizmet kayırmacılığı
C
Saydamlık ve katılımcılık
D
Etik ikilem
E
Adam kayırmacılığı
Soru 13
“Etik değerler” sorunu nasıl çözülür?
A
Temrin yapılarak
B
Eğitimle
C
Şartlandırılarak
D
Zorlayarak
Soru 14
İnsanların kendi aralarındaki ilişkilerinde ve insanın doğadaki diğer canlılarla kurduğu ilişkilerde uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallar hangi etik sistemde vardır?
A
Amaçlanan Sonuç Etiği
B
Toplumsal Sözleşme Etiği
C
Kural Etiği
D
Sosyal Yaşam Etiği
E
Kişisel etik
Soru 15
Hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkili olan kurum 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisidir?
A
Maliye Bakanlığı
B
Devlet Personel Başkanlığı
C
Kamu Görevlileri Etik Kurulu
D
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
Soru 16
İki veya daha fazla yarışan değerin, çatışma hâlinde olmasına ne ad verilir?
A
Etik kod
B
Bürokratik Oligarşi
C
Yozlaşma
D
Etik İkilem
E
Bürokratik Sabotaj
Soru 17
Kamu yönetim etiğine ilişkin ilke ve değerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Kötü davranışlardan kaçınma konusunda, kamu görevlilerine rehberlik eder.
B
Kamu kurumlarındaki yönetsel davranış standartlarını yükseltir.
C
Ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi ve hukuk devletini güçlendirir.
D
Kamu hizmetlerinin maliyetini artırır.
E
Değerlerin çatıştığı durumlarda karar vericilere yol gösterir.
Soru 18
“Doğal güzelliği ve tarihi niteliği olan bir yere köprü veya baraj yapılması ile ilgili bir kararın verilmesi durumunda, bazı vatandaşlar trafiğin rahatlayacağını ya da elektrik üretimine katkı sağlayacağını düşünerek karardan memnun olabilecek; bazıları ise çevreyi olumsuz etkileyeceğini düşünerek karara karşı çıkabilecektir.”örneği, aşağıdaki etik ikilem ifadelerinden hangisi ile ilgilidir?
 
A
Tatmin edici olmayan seçenekler arasından, diğerlerine göre daha iyi olan seçeneğin belirlenmesi durumu.
B
“En iyi”ler arasında bir seçim yapmak durumu.
C
Farklı kişi ve gruplar üzerinde farklı etki ve sonuçlar doğurması muhtemel bir kararın verilmesi durumu.
D
Olumsuz iki seçenekten birisinin seçilmesi durumu.
E
Kararın muhtemel sonucundan, kendilerinin ya da yakınlarının olumlu ya da olumsuz ve/veya dolaylı ya da dolaysız etkilenmeleri durumu.
Soru 19
I- Yazılı dilekçe II- Elektronik posta III- Tutanağa geçirilen sözlü başvuru Etik davranış ilkelerine aykırılık iddiasıyla Kamu Görevlileri Etik Kuruluna ya da etik komisyonlarına yapılabilecek başvuru biçimleri, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A
II ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi meslek etiğinin ana fikirlerinden birisidir?
A
Muhakeme etme
B
Dürüstlük
C
Haksız rekabetin önlenmesi ve meslek onuru­nun yükseltilmesi
D
Tarafsızlık
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön