Yönetimde Etik Deneme Sınavı 1

Yönetimde Etik Deneme Soruları 1

Tebrikler - Yönetimde Etik Deneme Soruları 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kamuda yapılan yolsuzluk iddialarını ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalarda, aşağıdakilerden hangisine en çok dikkat edilmesi gerekir?
A
Gizlilik
B
Açıklık
C
Tasarruf
D
Çabukluk
Soru 2
Kamu yönetim etiğine ilişkin ilke ve değerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Değerlerin çatıştığı durumlarda karar vericilere yol gösterir.
B
Ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi ve hukuk devletini güçlendirir.
C
Kötü davranışlardan kaçınma konusunda, kamu görevlilerine rehberlik eder.
D
Kamu hizmetlerinin maliyetini artırır.
E
Kamu kurumlarındaki yönetsel davranış standartlarını yükseltir.
Soru 3
İki veya daha fazla yarışan değerin, çatışma hâlinde olmasına ne ad verilir?
A
Bürokratik Sabotaj
B
Etik kod
C
Yozlaşma
D
Bürokratik Oligarşi
E
Etik İkilem
Soru 4
“Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kurallar” olarak tanımlanan kavram hangisidir?
A
Mesleki Etik
B
Ahlak
C
Etik İkilem
D
Etik
E
İlke
Soru 5
Hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkili olan kurum 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kamu Görevlileri Etik Kurulu
B
Maliye Bakanlığı
C
Devlet Personel Başkanlığı
D
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
Soru 6
“Etik değerler” sorunu nasıl çözülür?
A
Temrin yapılarak
B
Şartlandırılarak
C
Zorlayarak
D
Eğitimle
Soru 7
“Bir kamu görevine atamada aynı okuldan ve aynı diploma derecesiyle mezun olan ve yapılan sınavlarda da aynı performansı gösteren iki aday arasından birinin tercih edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.” Yukarıdaki durum, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A
Kişilik çatışması
B
Saydamlık ve katılımcılık
C
Adam kayırmacılığı
D
Hizmet kayırmacılığı
E
Etik ikilem
Soru 8
Bir eylemin ahlaki doğruluğunun, kişinin vicdanı tarafından belirlenmesi hangi etik sistemi temsil eder?
 
A
Normatif etik
B
Kişisel etik
C
Sosyal yaşama etiği
D
Kurumsal etik
Soru 9
İnsanların kendi aralarındaki ilişkilerinde ve insanın doğadaki diğer canlılarla kurduğu ilişkilerde uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallar hangi etik sistemde vardır?
A
Amaçlanan Sonuç Etiği
B
Toplumsal Sözleşme Etiği
C
Kişisel etik
D
Kural Etiği
E
Sosyal Yaşam Etiği
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilkeler arasında sayılamaz?
A
Mesleğe bağlılık
B
Yasallık
C
Tarafsızlık
D
Başarılılık
E
Güvenirlik
Soru 11
Kamu görevlilerinin gerçek veya tüzel kişilere karşı aşağıdaki hangi muamele ve uygulamaları hizmet kayırmacılığı olarak nitelendirilmez?
 
A
Tarafsız olmak
B
Öncelik vermek
C
Eşit mesafede olmamak
D
Ayrıcalık göstermek
Soru 12
"Kamu görevlileri, kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleyemezler"   Yukarıdaki ifade Kamu Görevlileri Etik Kurulu yönetmeliğinin hangi maddesi kapsamına girmektedir?
A
Görev ve yetkilerin menfaat sağlama amacıyla kullanılması
B
Dürüstlük ve tarafsızlık
C
Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
D
Amaç ve misyona bağlılık
E
Hediye alma
Soru 13
İnsanlara “işlerin nasıl yapılması gerektiğini” belirlemede yardımcı olan kılavuz değerlere, ilkelere ve standartlara ne ad verilir?
A
Ahlak
B
Etik
C
Gelenek
D
Kanun
Soru 14
“Bir eylemin ahlaki doğruluğu, kişinin vicdanı tarafından belirlenir. Eylem bireyin vicdanına huzur veriyor mu? sorusuna yanıt aranır. Buber tarafından savunulmuştur.” Yukarıda sözü edilen etik sistem hangisidir?
A
Amaçlanan Sonuç Etiği
B
Kişisel Etik
C
Sosyal Yaşam Etiği
D
Toplumsal Sözleşme Etiği
E
Kural Etiği
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Yönetimde etik dışı davranışlardan değildir?
 
A
Yolsuzluk
B
Dedikodu
C
Ayrımcılık
D
Alt kültür
Soru 16
Kamu Görevlileri Etik Kurulunun, kamu görevlilerinin mal bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlardan talep ettikleri bilgileri ilgili kişi ve kuruluşlar en geç kaç gün içinde Kurula vermekle yükümlüdürler?
A
30
B
60
C
45
D
7
E
15
Soru 17
“Doğal güzelliği ve tarihi niteliği olan bir yere köprü veya baraj yapılması ile ilgili bir kararın verilmesi durumunda, bazı vatandaşlar trafiğin rahatlayacağını ya da elektrik üretimine katkı sağlayacağını düşünerek karardan memnun olabilecek; bazıları ise çevreyi olumsuz etkileyeceğini düşünerek karara karşı çıkabilecektir.”örneği, aşağıdaki etik ikilem ifadelerinden hangisi ile ilgilidir?
 
A
Kararın muhtemel sonucundan, kendilerinin ya da yakınlarının olumlu ya da olumsuz ve/veya dolaylı ya da dolaysız etkilenmeleri durumu.
B
Tatmin edici olmayan seçenekler arasından, diğerlerine göre daha iyi olan seçeneğin belirlenmesi durumu.
C
“En iyi”ler arasında bir seçim yapmak durumu.
D
Olumsuz iki seçenekten birisinin seçilmesi durumu.
E
Farklı kişi ve gruplar üzerinde farklı etki ve sonuçlar doğurması muhtemel bir kararın verilmesi durumu.
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi meslek etiğinin ana fikirlerinden birisidir?
A
Tarafsızlık
B
Haksız rekabetin önlenmesi ve meslek onuru­nun yükseltilmesi
C
Dürüstlük
D
Muhakeme etme
Soru 19
Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  
A
5176 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik kapsamında cumhurbaşkanı ve milletvekilleri ve bakanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı ve üniversite mensupları hakkında etik denetim yapabilir.
B
Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek vermek.
C
2004 yılında kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu 11 üyeden oluşur.
D
Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemekle yetkilidir.
E
Hediye alma yasağının kapsamını belirlemek ve uygulamasını izlemekle yetkilidir.
Soru 20
I- Yazılı dilekçe II- Elektronik posta III- Tutanağa geçirilen sözlü başvuru Etik davranış ilkelerine aykırılık iddiasıyla Kamu Görevlileri Etik Kuruluna ya da etik komisyonlarına yapılabilecek başvuru biçimleri, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön