Yönetimde Etik Deneme Sınavı 2

Yönetimde Etik Deneme Sınavı 2

Tebrikler - Yönetimde Etik Deneme Sınavı 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” aşağıdakilerden hangisi hakkında uygulanamaz?
 
A
Üniversiteler
B
Döner sermayeli kuruluşlar
C
Kamu iktisadi teşebbüsleri
D
Mahalli idareler ve bunların birlikleri
E
Genel bütçeye dahil daireler
Soru 2
I. Etik hüküm ve tavırların doğasını inceler. II. Ahlak bilgisinin ne tür bir bilgi olduğunu, doğasını ve yapısını araştırır. III. Kötü ne? İyi ne? sorularına yanıt arar. Yukarıda bazı özellikleri sayılan etik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A
Uygulamalı Etik
B
Meta Etik
C
Kazuistik Etik
D
Sezgici Etik
E
Normatif Etik
Soru 3
Aşağıdakilerden ifadelerin hangisinde bir yanlışlık vardır?
 
A
İki veya daha fazla değerin çatışma haline Etik ikilem denilir.
B
Ahlâk, bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kurallar şeklinde tanımlanabilir.
C
Ahlâkta görecelik vardır.
D
Etik daha somut kavramlara dayalı, toplumdan topluma, toplum içindeki farklı gruplara göre değişir.
E
İki farklı kültürdeki bir meslek grubunun etik ilkeleri arasında temel anlamda fark yoktur.
Soru 4
Müsteşar Ali Bey makam aracı ile resmî bir toplantıya yetişmek için havaalanına gitmektedir. Uçağı kaçırma endişesi ile makam şoförüne “gaza bas, gerekirse kırmızı ışıkta geç” talimatını vermiştir. Müsteşar Ali Bey’in bu hareketi aşağıdaki hangi etik dışı bir davranışa örnektir?
 
A
Görev ve yetkilerini menfaat sağlamak amacıyla kullanma
B
Kamu hizmetlerinin kullanımında savurganlık
C
Takdir yetkisinin kullanımında kişisel çıkar sağlama
D
Yasa dışı nüfuz kullanımı (Kanunsuz emir)
Soru 5
Kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüne ne ad verilir?
 
A
Hukuk
B
Etik
C
Gelenek ve görenek
D
İçgüdü
Soru 6
Kaymakam Ali Bey, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bütçesinden lojmanının tadilatını yaptırmış ve makam aracı almıştır. Yukarıdaki örnek olay etik davranışlardan hangisine uymaz?
 
A
Dürüstlük ve tarafsızlık
B
Amaç ve misyona bağlılık
C
Halka hizmet bilinci
D
Saygınlık ve güven
Soru 7
Etik komisyonu üyelerinin iletişim bilgileri en geç kaç ay içinde Kamu Görevlileri Etik Kuruluna bildirilir?
A
Bir
B
İki
C
Üç
D
Dört
Soru 8
5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” doğrultusunda kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyelerini seçme ve atama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
 
A
Bakanlar Kurulu
B
İçişleri Bakanı
C
TBMM
D
Başbakan
E
Cumhurbaşkanı
Soru 9
Hediye almak kamu görevlisinin hangi durumunu etkilemez?
A
Görevindeki performansını
B
Eğitim düzeyini
C
Alacağı kararı
D
Tarafsızlığını
Soru 10
“Meslek etiği” eğitiminin amacını en iyi aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?
 
A
Meslek elemanlarına mesleğe ait kuralları ve ilkeleri öğretmektir.
B
Bireyin mesleği ile toplumsal sorumlulukları arasında bağ kurmasını ve bu bağı güçlendirmesini sağlamada etkili, sürekli ve tutarlı bir yol izlemesine ilişkin anlamlı bir süreç oluşturmaktır.
C
Bireyin mesleği hakkındaki yenilikleri ve gelişmeleri öğrenmesinde etkili bir süreçtir.
D
Mesleki çıkarları en üst düzeyde tutmak, meslek elemanlarını bu konuda en iyi şekilde bilgilendirmektir.
Soru 11
“Bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak oluşturup koruduğu; meslek üyelerine emreden, onları belli bir şekilde davranmaya zorlayan; kişisel eğilimlerini sınırlayan; yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan; meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan meslekî ilkeler bütünü.” Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?
 
A
Mesleki Etik
B
Ahlak
C
Norm
D
Etik
E
Değerler
Soru 12
Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi Türkiye’deki etik mevzuatı içinde yer almaz?
 
A
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (2005)
B
Hediye Alma Yasağına ilişkin Genelge (2007;2011)
C
“Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
D
5176 sayılı “Kamu görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun”(2004)
Soru 13
Kamu görevlileri etik kurulu kaç üyeden oluşur?
 
A
9
B
5
C
14
D
11
Soru 14
Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
 
A
Başarı ilkesi
B
Faydacılık ilkesi
C
İnsan Hakları İlkesi
D
Bireysellik ilkesi
E
Hakkaniyet ilkesi
Soru 15
“Belli bir toplumun belli bir döneminde, bireysel ve toplumsal davranış kurallarını belirleyen ve inceleyen bilim” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?  
 
A
Etik
B
Meslek ahlakı
C
Kültür
D
Ahlak
Soru 16
Mesleki etik belirlemesinde üç temel işlev vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu işlevlerden değildir?
 
A
Hizmet ideallerini korumak
B
Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmak
C
Bireylerin eşitliğini savunmak
D
Meslek içi rekabeti düzenlemek
Soru 17
“Kamu görevlileri; ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve kurumların hizmet idealleri doğrultusunda hareket ederler.”   Yukarıdaki ifade Kamu Görevlileri Etik Kurulu yönetmeliğinin hangi maddesi kapsamına girmektedir?  
A
Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
B
Amaç ve misyona bağlılık
C
Dürüstlük ve tarafsızlık
D
Hediye alma
E
Görev ve yetkilerin menfaat sağlama amacıyla kullanılması
Soru 18
“Vicdan” kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bir toplumda, bir toplumsal kümede, belli bir tarihsel dönemde benimsenmekte olan nesnel toplumsal yasalarla belirlenen doğru ve yanlışa ilişkin davranış kuralları
B
Bir kültür çevresi içinde kabul görmüş, belirlenmiş ve tanımlanmış değerler ve amaçlarla, bu değerlerin nasıl yaşatılacağını ve söz konusu amaçlara nasıl ulaşılacağını ortaya koyan kurallar toplamıdır.
C
İnsan ilişkilerinde, toplumsal, kültürel, siyasal, ekonomik, hukuksal, bilimsel, eğitim, çevre ve benzeri alanlarda insanın duygu ve davranışlarında belirleyici olan, hiçbir bireyin dışında kalamayacağı, bundan kaçınamayacağı ilke ve değerler bütünüdür.
D
Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç.
Soru 19
Halka hizmet eden bir kamu görevlisi, kamu hizmetlerini yerine getirirken aşağıdakilerden hangisini esas almaz?
 
A
Katılımcılığı
B
Tarafsızlığı
C
Saydamlığı
D
Kişisel yararı
Soru 20
Yalnızca eylemin sonuçlarına değil, aynı zamanda eylemin türü ve ahlaki ilke ve kuralların izlenip izlenmediğine odaklanan; eylemin etik olup olmadığına karar verebilmek için kişinin ödev ve yükümlülüklerini esas alan etik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A
Sezgici etik kuramı
B
Örnek Olaya Dayalı Etik Kuramı
C
Teolojik kuram
D
Deontolojik kuram
E
Kazuistik etik kuramı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Yazar: Alperturkoglu

Bir cevap yazın