Deneme Sınavları

Yönetimde Etik Deneme Sınavı 2

Yönetimde Etik Deneme Sınavı 2

Tebrikler - Yönetimde Etik Deneme Sınavı 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
 
A
Hakkaniyet ilkesi
B
Başarı ilkesi
C
İnsan Hakları İlkesi
D
Bireysellik ilkesi
E
Faydacılık ilkesi
Soru 2
Kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüne ne ad verilir?
 
A
İçgüdü
B
Gelenek ve görenek
C
Etik
D
Hukuk
Soru 3
Etik komisyonu üyelerinin iletişim bilgileri en geç kaç ay içinde Kamu Görevlileri Etik Kuruluna bildirilir?
A
Dört
B
İki
C
Üç
D
Bir
Soru 4
“Vicdan” kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç.
B
İnsan ilişkilerinde, toplumsal, kültürel, siyasal, ekonomik, hukuksal, bilimsel, eğitim, çevre ve benzeri alanlarda insanın duygu ve davranışlarında belirleyici olan, hiçbir bireyin dışında kalamayacağı, bundan kaçınamayacağı ilke ve değerler bütünüdür.
C
Bir toplumda, bir toplumsal kümede, belli bir tarihsel dönemde benimsenmekte olan nesnel toplumsal yasalarla belirlenen doğru ve yanlışa ilişkin davranış kuralları
D
Bir kültür çevresi içinde kabul görmüş, belirlenmiş ve tanımlanmış değerler ve amaçlarla, bu değerlerin nasıl yaşatılacağını ve söz konusu amaçlara nasıl ulaşılacağını ortaya koyan kurallar toplamıdır.
Soru 5
Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi Türkiye’deki etik mevzuatı içinde yer almaz?
 
A
“Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
B
Hediye Alma Yasağına ilişkin Genelge (2007;2011)
C
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (2005)
D
5176 sayılı “Kamu görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun”(2004)
Soru 6
“Meslek etiği” eğitiminin amacını en iyi aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?
 
A
Bireyin mesleği ile toplumsal sorumlulukları arasında bağ kurmasını ve bu bağı güçlendirmesini sağlamada etkili, sürekli ve tutarlı bir yol izlemesine ilişkin anlamlı bir süreç oluşturmaktır.
B
Bireyin mesleği hakkındaki yenilikleri ve gelişmeleri öğrenmesinde etkili bir süreçtir.
C
Meslek elemanlarına mesleğe ait kuralları ve ilkeleri öğretmektir.
D
Mesleki çıkarları en üst düzeyde tutmak, meslek elemanlarını bu konuda en iyi şekilde bilgilendirmektir.
Soru 7
Halka hizmet eden bir kamu görevlisi, kamu hizmetlerini yerine getirirken aşağıdakilerden hangisini esas almaz?
 
A
Katılımcılığı
B
Kişisel yararı
C
Saydamlığı
D
Tarafsızlığı
Soru 8
Yalnızca eylemin sonuçlarına değil, aynı zamanda eylemin türü ve ahlaki ilke ve kuralların izlenip izlenmediğine odaklanan; eylemin etik olup olmadığına karar verebilmek için kişinin ödev ve yükümlülüklerini esas alan etik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A
Sezgici etik kuramı
B
Örnek Olaya Dayalı Etik Kuramı
C
Teolojik kuram
D
Deontolojik kuram
E
Kazuistik etik kuramı
Soru 9
“Bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak oluşturup koruduğu; meslek üyelerine emreden, onları belli bir şekilde davranmaya zorlayan; kişisel eğilimlerini sınırlayan; yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan; meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan meslekî ilkeler bütünü.” Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?
 
A
Norm
B
Değerler
C
Ahlak
D
Etik
E
Mesleki Etik
Soru 10
Kamu görevlileri etik kurulu kaç üyeden oluşur?
 
A
5
B
9
C
14
D
11
Soru 11
Mesleki etik belirlemesinde üç temel işlev vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu işlevlerden değildir?
 
A
Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmak
B
Bireylerin eşitliğini savunmak
C
Meslek içi rekabeti düzenlemek
D
Hizmet ideallerini korumak
Soru 12
“Belli bir toplumun belli bir döneminde, bireysel ve toplumsal davranış kurallarını belirleyen ve inceleyen bilim” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?  
 
A
Kültür
B
Ahlak
C
Etik
D
Meslek ahlakı
Soru 13
Müsteşar Ali Bey makam aracı ile resmî bir toplantıya yetişmek için havaalanına gitmektedir. Uçağı kaçırma endişesi ile makam şoförüne “gaza bas, gerekirse kırmızı ışıkta geç” talimatını vermiştir. Müsteşar Ali Bey’in bu hareketi aşağıdaki hangi etik dışı bir davranışa örnektir?
 
A
Takdir yetkisinin kullanımında kişisel çıkar sağlama
B
Kamu hizmetlerinin kullanımında savurganlık
C
Görev ve yetkilerini menfaat sağlamak amacıyla kullanma
D
Yasa dışı nüfuz kullanımı (Kanunsuz emir)
Soru 14
“Kamu görevlileri; ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve kurumların hizmet idealleri doğrultusunda hareket ederler.”   Yukarıdaki ifade Kamu Görevlileri Etik Kurulu yönetmeliğinin hangi maddesi kapsamına girmektedir?  
A
Amaç ve misyona bağlılık
B
Görev ve yetkilerin menfaat sağlama amacıyla kullanılması
C
Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
D
Dürüstlük ve tarafsızlık
E
Hediye alma
Soru 15
Hediye almak kamu görevlisinin hangi durumunu etkilemez?
A
Tarafsızlığını
B
Eğitim düzeyini
C
Alacağı kararı
D
Görevindeki performansını
Soru 16
“Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” aşağıdakilerden hangisi hakkında uygulanamaz?
 
A
Döner sermayeli kuruluşlar
B
Mahalli idareler ve bunların birlikleri
C
Üniversiteler
D
Genel bütçeye dahil daireler
E
Kamu iktisadi teşebbüsleri
Soru 17
Aşağıdakilerden ifadelerin hangisinde bir yanlışlık vardır?
 
A
İki farklı kültürdeki bir meslek grubunun etik ilkeleri arasında temel anlamda fark yoktur.
B
Etik daha somut kavramlara dayalı, toplumdan topluma, toplum içindeki farklı gruplara göre değişir.
C
İki veya daha fazla değerin çatışma haline Etik ikilem denilir.
D
Ahlâk, bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kurallar şeklinde tanımlanabilir.
E
Ahlâkta görecelik vardır.
Soru 18
Kaymakam Ali Bey, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bütçesinden lojmanının tadilatını yaptırmış ve makam aracı almıştır. Yukarıdaki örnek olay etik davranışlardan hangisine uymaz?
 
A
Amaç ve misyona bağlılık
B
Halka hizmet bilinci
C
Dürüstlük ve tarafsızlık
D
Saygınlık ve güven
Soru 19
5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” doğrultusunda kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyelerini seçme ve atama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
 
A
TBMM
B
Başbakan
C
Bakanlar Kurulu
D
Cumhurbaşkanı
E
İçişleri Bakanı
Soru 20
I. Etik hüküm ve tavırların doğasını inceler. II. Ahlak bilgisinin ne tür bir bilgi olduğunu, doğasını ve yapısını araştırır. III. Kötü ne? İyi ne? sorularına yanıt arar. Yukarıda bazı özellikleri sayılan etik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A
Sezgici Etik
B
Uygulamalı Etik
C
Normatif Etik
D
Kazuistik Etik
E
Meta Etik
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı