Deneme Sınavları

Yönetimde Etik Deneme Sınavı 2

Yönetimde Etik Deneme Sınavı 2

Tebrikler - Yönetimde Etik Deneme Sınavı 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” doğrultusunda kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyelerini seçme ve atama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
 
A
İçişleri Bakanı
B
TBMM
C
Cumhurbaşkanı
D
Başbakan
E
Bakanlar Kurulu
Soru 2
Aşağıdakilerden ifadelerin hangisinde bir yanlışlık vardır?
 
A
Etik daha somut kavramlara dayalı, toplumdan topluma, toplum içindeki farklı gruplara göre değişir.
B
Ahlâk, bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kurallar şeklinde tanımlanabilir.
C
Ahlâkta görecelik vardır.
D
İki farklı kültürdeki bir meslek grubunun etik ilkeleri arasında temel anlamda fark yoktur.
E
İki veya daha fazla değerin çatışma haline Etik ikilem denilir.
Soru 3
“Bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak oluşturup koruduğu; meslek üyelerine emreden, onları belli bir şekilde davranmaya zorlayan; kişisel eğilimlerini sınırlayan; yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan; meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan meslekî ilkeler bütünü.” Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?
 
A
Mesleki Etik
B
Ahlak
C
Norm
D
Değerler
E
Etik
Soru 4
Kaymakam Ali Bey, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bütçesinden lojmanının tadilatını yaptırmış ve makam aracı almıştır. Yukarıdaki örnek olay etik davranışlardan hangisine uymaz?
 
A
Amaç ve misyona bağlılık
B
Saygınlık ve güven
C
Halka hizmet bilinci
D
Dürüstlük ve tarafsızlık
Soru 5
“Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” aşağıdakilerden hangisi hakkında uygulanamaz?
 
A
Kamu iktisadi teşebbüsleri
B
Döner sermayeli kuruluşlar
C
Üniversiteler
D
Genel bütçeye dahil daireler
E
Mahalli idareler ve bunların birlikleri
Soru 6
Kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüne ne ad verilir?
 
A
Hukuk
B
Etik
C
İçgüdü
D
Gelenek ve görenek
Soru 7
Kamu görevlileri etik kurulu kaç üyeden oluşur?
 
A
9
B
11
C
5
D
14
Soru 8
Halka hizmet eden bir kamu görevlisi, kamu hizmetlerini yerine getirirken aşağıdakilerden hangisini esas almaz?
 
A
Kişisel yararı
B
Tarafsızlığı
C
Katılımcılığı
D
Saydamlığı
Soru 9
“Vicdan” kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A
İnsan ilişkilerinde, toplumsal, kültürel, siyasal, ekonomik, hukuksal, bilimsel, eğitim, çevre ve benzeri alanlarda insanın duygu ve davranışlarında belirleyici olan, hiçbir bireyin dışında kalamayacağı, bundan kaçınamayacağı ilke ve değerler bütünüdür.
B
Bir toplumda, bir toplumsal kümede, belli bir tarihsel dönemde benimsenmekte olan nesnel toplumsal yasalarla belirlenen doğru ve yanlışa ilişkin davranış kuralları
C
Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç.
D
Bir kültür çevresi içinde kabul görmüş, belirlenmiş ve tanımlanmış değerler ve amaçlarla, bu değerlerin nasıl yaşatılacağını ve söz konusu amaçlara nasıl ulaşılacağını ortaya koyan kurallar toplamıdır.
Soru 10
Müsteşar Ali Bey makam aracı ile resmî bir toplantıya yetişmek için havaalanına gitmektedir. Uçağı kaçırma endişesi ile makam şoförüne “gaza bas, gerekirse kırmızı ışıkta geç” talimatını vermiştir. Müsteşar Ali Bey’in bu hareketi aşağıdaki hangi etik dışı bir davranışa örnektir?
 
A
Yasa dışı nüfuz kullanımı (Kanunsuz emir)
B
Kamu hizmetlerinin kullanımında savurganlık
C
Takdir yetkisinin kullanımında kişisel çıkar sağlama
D
Görev ve yetkilerini menfaat sağlamak amacıyla kullanma
Soru 11
“Kamu görevlileri; ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve kurumların hizmet idealleri doğrultusunda hareket ederler.”   Yukarıdaki ifade Kamu Görevlileri Etik Kurulu yönetmeliğinin hangi maddesi kapsamına girmektedir?  
A
Hediye alma
B
Amaç ve misyona bağlılık
C
Görev ve yetkilerin menfaat sağlama amacıyla kullanılması
D
Dürüstlük ve tarafsızlık
E
Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
Soru 12
Yalnızca eylemin sonuçlarına değil, aynı zamanda eylemin türü ve ahlaki ilke ve kuralların izlenip izlenmediğine odaklanan; eylemin etik olup olmadığına karar verebilmek için kişinin ödev ve yükümlülüklerini esas alan etik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A
Sezgici etik kuramı
B
Teolojik kuram
C
Kazuistik etik kuramı
D
Örnek Olaya Dayalı Etik Kuramı
E
Deontolojik kuram
Soru 13
Etik komisyonu üyelerinin iletişim bilgileri en geç kaç ay içinde Kamu Görevlileri Etik Kuruluna bildirilir?
A
Bir
B
Dört
C
Üç
D
İki
Soru 14
Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi Türkiye’deki etik mevzuatı içinde yer almaz?
 
A
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (2005)
B
“Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
C
Hediye Alma Yasağına ilişkin Genelge (2007;2011)
D
5176 sayılı “Kamu görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun”(2004)
Soru 15
Mesleki etik belirlemesinde üç temel işlev vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu işlevlerden değildir?
 
A
Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmak
B
Meslek içi rekabeti düzenlemek
C
Hizmet ideallerini korumak
D
Bireylerin eşitliğini savunmak
Soru 16
I. Etik hüküm ve tavırların doğasını inceler. II. Ahlak bilgisinin ne tür bir bilgi olduğunu, doğasını ve yapısını araştırır. III. Kötü ne? İyi ne? sorularına yanıt arar. Yukarıda bazı özellikleri sayılan etik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A
Sezgici Etik
B
Normatif Etik
C
Uygulamalı Etik
D
Meta Etik
E
Kazuistik Etik
Soru 17
Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
 
A
İnsan Hakları İlkesi
B
Faydacılık ilkesi
C
Hakkaniyet ilkesi
D
Bireysellik ilkesi
E
Başarı ilkesi
Soru 18
“Belli bir toplumun belli bir döneminde, bireysel ve toplumsal davranış kurallarını belirleyen ve inceleyen bilim” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?  
 
A
Ahlak
B
Meslek ahlakı
C
Etik
D
Kültür
Soru 19
“Meslek etiği” eğitiminin amacını en iyi aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?
 
A
Meslek elemanlarına mesleğe ait kuralları ve ilkeleri öğretmektir.
B
Bireyin mesleği ile toplumsal sorumlulukları arasında bağ kurmasını ve bu bağı güçlendirmesini sağlamada etkili, sürekli ve tutarlı bir yol izlemesine ilişkin anlamlı bir süreç oluşturmaktır.
C
Mesleki çıkarları en üst düzeyde tutmak, meslek elemanlarını bu konuda en iyi şekilde bilgilendirmektir.
D
Bireyin mesleği hakkındaki yenilikleri ve gelişmeleri öğrenmesinde etkili bir süreçtir.
Soru 20
Hediye almak kamu görevlisinin hangi durumunu etkilemez?
A
Alacağı kararı
B
Tarafsızlığını
C
Eğitim düzeyini
D
Görevindeki performansını
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı