Yönetimde Etik Deneme Sınavı 2

Yönetimde Etik Deneme Sınavı 2

Tebrikler - Yönetimde Etik Deneme Sınavı 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hediye almak kamu görevlisinin hangi durumunu etkilemez?
A
Görevindeki performansını
B
Alacağı kararı
C
Tarafsızlığını
D
Eğitim düzeyini
Soru 2
“Belli bir toplumun belli bir döneminde, bireysel ve toplumsal davranış kurallarını belirleyen ve inceleyen bilim” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?  
 
A
Ahlak
B
Etik
C
Meslek ahlakı
D
Kültür
Soru 3
Mesleki etik belirlemesinde üç temel işlev vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu işlevlerden değildir?
 
A
Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmak
B
Hizmet ideallerini korumak
C
Meslek içi rekabeti düzenlemek
D
Bireylerin eşitliğini savunmak
Soru 4
Kaymakam Ali Bey, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bütçesinden lojmanının tadilatını yaptırmış ve makam aracı almıştır. Yukarıdaki örnek olay etik davranışlardan hangisine uymaz?
 
A
Dürüstlük ve tarafsızlık
B
Halka hizmet bilinci
C
Saygınlık ve güven
D
Amaç ve misyona bağlılık
Soru 5
Yalnızca eylemin sonuçlarına değil, aynı zamanda eylemin türü ve ahlaki ilke ve kuralların izlenip izlenmediğine odaklanan; eylemin etik olup olmadığına karar verebilmek için kişinin ödev ve yükümlülüklerini esas alan etik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A
Deontolojik kuram
B
Teolojik kuram
C
Sezgici etik kuramı
D
Örnek Olaya Dayalı Etik Kuramı
E
Kazuistik etik kuramı
Soru 6
Kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüne ne ad verilir?
 
A
Etik
B
Hukuk
C
İçgüdü
D
Gelenek ve görenek
Soru 7
Etik komisyonu üyelerinin iletişim bilgileri en geç kaç ay içinde Kamu Görevlileri Etik Kuruluna bildirilir?
A
Dört
B
İki
C
Bir
D
Üç
Soru 8
“Vicdan” kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bir toplumda, bir toplumsal kümede, belli bir tarihsel dönemde benimsenmekte olan nesnel toplumsal yasalarla belirlenen doğru ve yanlışa ilişkin davranış kuralları
B
Bir kültür çevresi içinde kabul görmüş, belirlenmiş ve tanımlanmış değerler ve amaçlarla, bu değerlerin nasıl yaşatılacağını ve söz konusu amaçlara nasıl ulaşılacağını ortaya koyan kurallar toplamıdır.
C
İnsan ilişkilerinde, toplumsal, kültürel, siyasal, ekonomik, hukuksal, bilimsel, eğitim, çevre ve benzeri alanlarda insanın duygu ve davranışlarında belirleyici olan, hiçbir bireyin dışında kalamayacağı, bundan kaçınamayacağı ilke ve değerler bütünüdür.
D
Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç.
Soru 9
5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” doğrultusunda kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyelerini seçme ve atama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
 
A
Bakanlar Kurulu
B
TBMM
C
Başbakan
D
İçişleri Bakanı
E
Cumhurbaşkanı
Soru 10
Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
 
A
İnsan Hakları İlkesi
B
Başarı ilkesi
C
Bireysellik ilkesi
D
Faydacılık ilkesi
E
Hakkaniyet ilkesi
Soru 11
Kamu görevlileri etik kurulu kaç üyeden oluşur?
 
A
5
B
11
C
14
D
9
Soru 12
I. Etik hüküm ve tavırların doğasını inceler. II. Ahlak bilgisinin ne tür bir bilgi olduğunu, doğasını ve yapısını araştırır. III. Kötü ne? İyi ne? sorularına yanıt arar. Yukarıda bazı özellikleri sayılan etik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A
Meta Etik
B
Uygulamalı Etik
C
Normatif Etik
D
Kazuistik Etik
E
Sezgici Etik
Soru 13
Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi Türkiye’deki etik mevzuatı içinde yer almaz?
 
A
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (2005)
B
Hediye Alma Yasağına ilişkin Genelge (2007;2011)
C
“Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
D
5176 sayılı “Kamu görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun”(2004)
Soru 14
“Bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak oluşturup koruduğu; meslek üyelerine emreden, onları belli bir şekilde davranmaya zorlayan; kişisel eğilimlerini sınırlayan; yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan; meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan meslekî ilkeler bütünü.” Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?
 
A
Norm
B
Değerler
C
Etik
D
Mesleki Etik
E
Ahlak
Soru 15
Halka hizmet eden bir kamu görevlisi, kamu hizmetlerini yerine getirirken aşağıdakilerden hangisini esas almaz?
 
A
Kişisel yararı
B
Saydamlığı
C
Tarafsızlığı
D
Katılımcılığı
Soru 16
Müsteşar Ali Bey makam aracı ile resmî bir toplantıya yetişmek için havaalanına gitmektedir. Uçağı kaçırma endişesi ile makam şoförüne “gaza bas, gerekirse kırmızı ışıkta geç” talimatını vermiştir. Müsteşar Ali Bey’in bu hareketi aşağıdaki hangi etik dışı bir davranışa örnektir?
 
A
Takdir yetkisinin kullanımında kişisel çıkar sağlama
B
Görev ve yetkilerini menfaat sağlamak amacıyla kullanma
C
Yasa dışı nüfuz kullanımı (Kanunsuz emir)
D
Kamu hizmetlerinin kullanımında savurganlık
Soru 17
“Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” aşağıdakilerden hangisi hakkında uygulanamaz?
 
A
Kamu iktisadi teşebbüsleri
B
Döner sermayeli kuruluşlar
C
Genel bütçeye dahil daireler
D
Mahalli idareler ve bunların birlikleri
E
Üniversiteler
Soru 18
“Kamu görevlileri; ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve kurumların hizmet idealleri doğrultusunda hareket ederler.”   Yukarıdaki ifade Kamu Görevlileri Etik Kurulu yönetmeliğinin hangi maddesi kapsamına girmektedir?  
A
Görev ve yetkilerin menfaat sağlama amacıyla kullanılması
B
Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
C
Hediye alma
D
Amaç ve misyona bağlılık
E
Dürüstlük ve tarafsızlık
Soru 19
“Meslek etiği” eğitiminin amacını en iyi aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?
 
A
Meslek elemanlarına mesleğe ait kuralları ve ilkeleri öğretmektir.
B
Mesleki çıkarları en üst düzeyde tutmak, meslek elemanlarını bu konuda en iyi şekilde bilgilendirmektir.
C
Bireyin mesleği hakkındaki yenilikleri ve gelişmeleri öğrenmesinde etkili bir süreçtir.
D
Bireyin mesleği ile toplumsal sorumlulukları arasında bağ kurmasını ve bu bağı güçlendirmesini sağlamada etkili, sürekli ve tutarlı bir yol izlemesine ilişkin anlamlı bir süreç oluşturmaktır.
Soru 20
Aşağıdakilerden ifadelerin hangisinde bir yanlışlık vardır?
 
A
İki farklı kültürdeki bir meslek grubunun etik ilkeleri arasında temel anlamda fark yoktur.
B
Ahlâkta görecelik vardır.
C
Etik daha somut kavramlara dayalı, toplumdan topluma, toplum içindeki farklı gruplara göre değişir.
D
Ahlâk, bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kurallar şeklinde tanımlanabilir.
E
İki veya daha fazla değerin çatışma haline Etik ikilem denilir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön