Sınav Soruları

Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları

Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları

Tebrikler - Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi yönetimde yozlaşmanın göstergesi sayılamaz?
A
Görevi kötüye kullanma
B
Dedikodu
C
Kayırmacılık
D
Rüşvet
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin sahip olması gereken temel becerilerden biridir?
A
Saldırgan davranış kalıbı içinde olma
B
Hep son sözü söyleyen olma
C
İnisiyatif alabilme
D
Personelden daha çok çalışma
E
Çalışanların düşüncesine önem vermeme
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi toplantıyı destekle­yen rollerdendir?
A
Engelleyici
B
Uçarı
C
Uzlaşmacı
D
Açıklayıcı
Soru 4
Uzmanlık alanıyla ilgili yöneticiye karar almasını kolaylaştırıcı bilgi vermeyi sağlayan yetki aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fonksiyonel Yetki
B
Karizmatik Yetki
C
Rasyonel Yetki
D
Komuta Yetki
E
Kurmay Yetki
Soru 5
Bir iş yerinde amaçlara ulaşma seviyesinde önemli etkenlerden biri de yöneticinin liderlik yeterliliğidir. Buna göre yöneticinin liderlik yeterliliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
İş görenlerin sorunlarını çözmelerine danışmanlık yapmak
B
İş görenleri verimli çalışmaya güdülemek
C
İş görenleri takım çalışması yerine bireysel çalışmaya teşvik etmek
D
Örgütsel yenileşmelerde iş görenlere danışmanlık yapmak
E
İş görenleri yönetime katmak
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonları arasında yer almaz?  
A
İletişim
B
Denetim
C
Örgütleme
D
Yöneltme
E
Planlama
Soru 7
Başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyetti aşağıdaki tanımlardan hangisinde verilmiştir?
A
Yönetim
B
Yöneltme
C
Denetim
D
Planlama
Soru 8
Yönetimde 5N1K yani ne?, nerede?, ne zaman?, nasıl?, niçin? ve kim? tarafından yapılacak sorularına cevap oluşturan yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örgütleme
B
Planlama
C
Yöneltme
D
Denetim
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi orta kademe yöneticilerine örnek gösterilebilir?  
A
Müsteşar Yardımcısı
B
Genel Müdür
C
İnsan Kaynakları Müdürü
D
Genel Müdür Yardımcısı
Soru 10
Yöneticiler astlarına ne yapacakları, nasıl ve ne zaman yapacakları konusunda yazılı veya sözlü olarak talimat verir. Yönetici astlarını iç ve dış yollarla olmak üzere iki şekilde etkiler. Aşağıdakilerden hangisi dış yollarla etkileme şeklidir?
A
Hizmet içinde yetiştirilmesi
B
Bireysel ihtiyaçların karşılanması
C
Örgütün ve kararların benimsetilmesi
D
Astların karar sürecine katılması
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi örgütün var oluş nedenlerinden birisi olamaz?
A
Toplum üyelerinin iş birliği yapma zorunluluğu
B
Toplumsal ihtiyaçlar varlığı
C
Başkalarını yönetme arzusu
D
Toplumsal sorunların çözülmesi zorunluluğu
Soru 12
Bir Yöneticiye doğrudan bağlı ast sayısını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Komuta Birliği
B
Yönetim Birliği
C
Hiyerarşi
D
Yönetim (kontrol) Alanı
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin özelliklerinden birisi değildir?
A
İşletmenin güçlü ve zayıf yönlerini belirleme çabasıdır
B
Kısa vadeli planların gerçekleştirilmesine yöneliktir
C
Kıt kaynakların etkin kullanımını amaçlar
D
Çevresel tehdit ve fırsatları belirlemeye yöneliktir
Soru 14
Örgütler önceden belirlenmiş amaçlara ulaş­mak için kurulmuş toplumsal yapılardır. Bu yapılara gerçek niteliklerini öncelikle kazandı­ran aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örgütün türleri
B
Örgütün yapısı
C
Örgütün amaçları
D
Örgütün işleyişi
Soru 15
Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleme aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A
Hiyerarşik denetim
B
Bürokratik oligarşi
C
Bürokratik vesayet
D
Bürokratik sabotaj
E
Yetki genişliği
Soru 16
Aşağıdaki teorisyenlerden hangisi güç kaynaklarının açıklanmasına yapmış olduğu beşli sınıflandırma ile katkı sağlamıştır?
A
M. Weber
B
French ve Raven
C
Taylor
D
Fayol
E
Mc Gregor
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Hawthorne Araştırmalarının inceleme konusudur?
A
Yöntem değişikliklerinin işçiler üzerindeki etkileri
B
Çalışanların işe devamsızlık nedenleri
C
Çalışanların işten ayrılma nedenleri
D
Fizik ve çevre değişikliklerinin verimlilik üzerindeki etkisi
E
Çalışanların işe devamsızlık nedenleri
Soru 18
Aşağıdakilerden hangileri liderlerin güç kaynaklarından biri değildir?
A
Etkileyici güç
B
Uzmanlık gücü
C
Yasal güç
D
Benzeşim Gücü
E
Zorlayıcı güç
Soru 19
Kalite nedir?
A
Modeldir.
B
Müşteri memnuniyetidir.
C
Uygunsuzluktur.
D
Defolu mal veya hizmettir.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi X teorisinde yer alan varsayımlardan biridir?
A
İnsan sorumluluğu kabul ettiği gibi sorumluluk istemeyi de öğrenir.
B
İnsanlar ödüllendirildiği sürece örgüt amaçlarını benimserler.
C
Amaçlara bağlılık, insanların kişilik ihtiyaçlarının karşılanması gibi motive edici öğelere bağlıdır.
D
Sıkı denetim ve ceza ile korkutma kişiyi örgütsel amaçlara yöneltecek tek yol değildir.
E
Birey, kendi arzu ve amaçlarını örgüt amaçlarına tercih eder.
Soru 21
Astlara talimat verme, görev verme amacıyla yapılan toplantılara ne denir?
A
Mesleki toplantı
B
Kurul toplantısı
C
Koordinasyon toplantısı
D
Emir toplantısı
Soru 22
“İşleri küçük birimlere ayırmak ve bu birimlere ayrı görevliler atamak” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Uzmanlaşma
B
Uzmanlaşma Bölümleme
C
Hakkaniyet
D
İşbölümü
E
Örgütleme
Soru 23
Belli görevlerin yerine getirilebilmesi için yetkinin bir yönetici veya örgütsel birimden diğerine verilmesine ne ad verilir?
A
Sorumluluk dağılımı
B
Yetki göçerimi
C
Güç kaynakları
D
Güç konusu
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi liderliğin doğru bir tanımı değildir?
A
Liderlik sadece doğuştan gelen özellikler topluluğudur.
B
Liderlik, ortak bir amaca doğru grubun davranışlarını yönlendirmek için bireyin yapmış olduğu davranışların tümüdür.
C
Liderlik, İnsanları etkileyebilme ve harekete geçirebilme işidir
D
Liderlik, karşılıklı davranış ve fikir birliği ile yapıyı ele geçirmek ve bu hareketi devam ettirmektir.
E
Liderlik, amaçları gerçekleştirmek için uğraşanları uyarlayıcı, onların sorunlarını yanıtlayıcı bir roldür.
Soru 25
Yetki türlerini geleneksel, karizmatik ve yasal yetki olarak üç grupta ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A
A. Smith
B
R. Owen
C
H. Fayol
D
F. Taylor
E
M. Weber
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonla­rından değildir?
A
Planlama
B
Yöneltme
C
Koordinasyon
D
Eğitim
Soru 27
Yönetimde ast-üst ilişkisi, yönetimin aşağıdaki hangi özelliklerinden biridir?
A
İşbirliği Özelliği
B
Hiyerarşi özelliği
C
İş bölümü
D
Amaç özelliği
E
Yaratıcılık
Soru 28
Klasik yönetim kuramcılarından biri olan “bilimsel yönetim” teorisinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Max Weber
B
Elton mayo
C
Frederick Taylor
D
Adam Smith
E
Henri Fayol
Soru 29
“Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir alması” nı ifade eden organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kumanda birliği ilkesi
B
Yönetim birliği ilkesi
C
Merkezileşme ilkesi
D
Yönetim alanı ilkesi
E
Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi
Soru 30
Başarılı bir ekipte aşağıdakilerden hangisi vardır?
A
Ekip, üyelerin kendilerini iyi hissettikleri bir ortama sahiptir.
B
Her üye birçok alanda uzmanlaşmıştır.
C
Üye hedef ve görüşü ile ekibin hedef ve görüşü farklılaşır.
D
Ekip, takım oyunu sayesinde içten ve dıştan gelecek yeni fikirlere ve gelişime kapalıdır.
E
Grup amiri yeteneklidir, iş birliği istemez.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı