Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları

Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları

Tebrikler - Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yönetimde 5N1K yani ne?, nerede?, ne zaman?, nasıl?, niçin? ve kim? tarafından yapılacak sorularına cevap oluşturan yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yöneltme
B
Denetim
C
Planlama
D
Örgütleme
Soru 2
Aşağıdaki teorisyenlerden hangisi güç kaynaklarının açıklanmasına yapmış olduğu beşli sınıflandırma ile katkı sağlamıştır?
A
M. Weber
B
French ve Raven
C
Taylor
D
Fayol
E
Mc Gregor
Soru 3
Belli görevlerin yerine getirilebilmesi için yetkinin bir yönetici veya örgütsel birimden diğerine verilmesine ne ad verilir?
A
Güç kaynakları
B
Sorumluluk dağılımı
C
Güç konusu
D
Yetki göçerimi
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonları arasında yer almaz?  
A
Denetim
B
Planlama
C
Yöneltme
D
Örgütleme
E
İletişim
Soru 5
Uzmanlık alanıyla ilgili yöneticiye karar almasını kolaylaştırıcı bilgi vermeyi sağlayan yetki aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karizmatik Yetki
B
Rasyonel Yetki
C
Komuta Yetki
D
Kurmay Yetki
E
Fonksiyonel Yetki
Soru 6
Klasik yönetim kuramcılarından biri olan “bilimsel yönetim” teorisinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Max Weber
B
Elton mayo
C
Henri Fayol
D
Frederick Taylor
E
Adam Smith
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi toplantıyı destekle­yen rollerdendir?
A
Engelleyici
B
Uzlaşmacı
C
Açıklayıcı
D
Uçarı
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin sahip olması gereken temel becerilerden biridir?
A
İnisiyatif alabilme
B
Hep son sözü söyleyen olma
C
Personelden daha çok çalışma
D
Çalışanların düşüncesine önem vermeme
E
Saldırgan davranış kalıbı içinde olma
Soru 9
Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleme aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A
Bürokratik sabotaj
B
Yetki genişliği
C
Hiyerarşik denetim
D
Bürokratik vesayet
E
Bürokratik oligarşi
Soru 10
Astlara talimat verme, görev verme amacıyla yapılan toplantılara ne denir?
A
Kurul toplantısı
B
Emir toplantısı
C
Mesleki toplantı
D
Koordinasyon toplantısı
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin özelliklerinden birisi değildir?
A
İşletmenin güçlü ve zayıf yönlerini belirleme çabasıdır
B
Çevresel tehdit ve fırsatları belirlemeye yöneliktir
C
Kısa vadeli planların gerçekleştirilmesine yöneliktir
D
Kıt kaynakların etkin kullanımını amaçlar
Soru 12
“Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir alması” nı ifade eden organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Merkezileşme ilkesi
B
Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi
C
Yönetim birliği ilkesi
D
Kumanda birliği ilkesi
E
Yönetim alanı ilkesi
Soru 13
Bir Yöneticiye doğrudan bağlı ast sayısını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hiyerarşi
B
Yönetim (kontrol) Alanı
C
Yönetim Birliği
D
Komuta Birliği
Soru 14
Kalite nedir?
A
Modeldir.
B
Müşteri memnuniyetidir.
C
Uygunsuzluktur.
D
Defolu mal veya hizmettir.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi liderliğin doğru bir tanımı değildir?
A
Liderlik, İnsanları etkileyebilme ve harekete geçirebilme işidir
B
Liderlik sadece doğuştan gelen özellikler topluluğudur.
C
Liderlik, karşılıklı davranış ve fikir birliği ile yapıyı ele geçirmek ve bu hareketi devam ettirmektir.
D
Liderlik, ortak bir amaca doğru grubun davranışlarını yönlendirmek için bireyin yapmış olduğu davranışların tümüdür.
E
Liderlik, amaçları gerçekleştirmek için uğraşanları uyarlayıcı, onların sorunlarını yanıtlayıcı bir roldür.
Soru 16
“İşleri küçük birimlere ayırmak ve bu birimlere ayrı görevliler atamak” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
İşbölümü
B
Hakkaniyet
C
Örgütleme
D
Uzmanlaşma
E
Uzmanlaşma Bölümleme
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi X teorisinde yer alan varsayımlardan biridir?
A
İnsanlar ödüllendirildiği sürece örgüt amaçlarını benimserler.
B
Sıkı denetim ve ceza ile korkutma kişiyi örgütsel amaçlara yöneltecek tek yol değildir.
C
Birey, kendi arzu ve amaçlarını örgüt amaçlarına tercih eder.
D
İnsan sorumluluğu kabul ettiği gibi sorumluluk istemeyi de öğrenir.
E
Amaçlara bağlılık, insanların kişilik ihtiyaçlarının karşılanması gibi motive edici öğelere bağlıdır.
Soru 18
Örgütler önceden belirlenmiş amaçlara ulaş­mak için kurulmuş toplumsal yapılardır. Bu yapılara gerçek niteliklerini öncelikle kazandı­ran aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örgütün işleyişi
B
Örgütün amaçları
C
Örgütün yapısı
D
Örgütün türleri
Soru 19
Başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyetti aşağıdaki tanımlardan hangisinde verilmiştir?
A
Yönetim
B
Yöneltme
C
Denetim
D
Planlama
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi örgütün var oluş nedenlerinden birisi olamaz?
A
Başkalarını yönetme arzusu
B
Toplumsal sorunların çözülmesi zorunluluğu
C
Toplumsal ihtiyaçlar varlığı
D
Toplum üyelerinin iş birliği yapma zorunluluğu
Soru 21
Yetki türlerini geleneksel, karizmatik ve yasal yetki olarak üç grupta ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A
F. Taylor
B
H. Fayol
C
A. Smith
D
R. Owen
E
M. Weber
Soru 22
Aşağıdakilerden hangileri liderlerin güç kaynaklarından biri değildir?
A
Uzmanlık gücü
B
Etkileyici güç
C
Benzeşim Gücü
D
Zorlayıcı güç
E
Yasal güç
Soru 23
Başarılı bir ekipte aşağıdakilerden hangisi vardır?
A
Üye hedef ve görüşü ile ekibin hedef ve görüşü farklılaşır.
B
Grup amiri yeteneklidir, iş birliği istemez.
C
Ekip, takım oyunu sayesinde içten ve dıştan gelecek yeni fikirlere ve gelişime kapalıdır.
D
Her üye birçok alanda uzmanlaşmıştır.
E
Ekip, üyelerin kendilerini iyi hissettikleri bir ortama sahiptir.
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonla­rından değildir?
A
Koordinasyon
B
Yöneltme
C
Planlama
D
Eğitim
Soru 25
Yöneticiler astlarına ne yapacakları, nasıl ve ne zaman yapacakları konusunda yazılı veya sözlü olarak talimat verir. Yönetici astlarını iç ve dış yollarla olmak üzere iki şekilde etkiler. Aşağıdakilerden hangisi dış yollarla etkileme şeklidir?
A
Hizmet içinde yetiştirilmesi
B
Örgütün ve kararların benimsetilmesi
C
Astların karar sürecine katılması
D
Bireysel ihtiyaçların karşılanması
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi orta kademe yöneticilerine örnek gösterilebilir?  
A
Genel Müdür
B
Müsteşar Yardımcısı
C
İnsan Kaynakları Müdürü
D
Genel Müdür Yardımcısı
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi Hawthorne Araştırmalarının inceleme konusudur?
A
Çalışanların işe devamsızlık nedenleri
B
Çalışanların işe devamsızlık nedenleri
C
Yöntem değişikliklerinin işçiler üzerindeki etkileri
D
Fizik ve çevre değişikliklerinin verimlilik üzerindeki etkisi
E
Çalışanların işten ayrılma nedenleri
Soru 28
Yönetimde ast-üst ilişkisi, yönetimin aşağıdaki hangi özelliklerinden biridir?
A
Yaratıcılık
B
Hiyerarşi özelliği
C
İş bölümü
D
Amaç özelliği
E
İşbirliği Özelliği
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi yönetimde yozlaşmanın göstergesi sayılamaz?
A
Kayırmacılık
B
Rüşvet
C
Dedikodu
D
Görevi kötüye kullanma
Soru 30
Bir iş yerinde amaçlara ulaşma seviyesinde önemli etkenlerden biri de yöneticinin liderlik yeterliliğidir. Buna göre yöneticinin liderlik yeterliliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
İş görenlerin sorunlarını çözmelerine danışmanlık yapmak
B
Örgütsel yenileşmelerde iş görenlere danışmanlık yapmak
C
İş görenleri verimli çalışmaya güdülemek
D
İş görenleri yönetime katmak
E
İş görenleri takım çalışması yerine bireysel çalışmaya teşvik etmek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön

Yazar: Alperturkoglu

Bir cevap yazın