Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları

Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları

Tebrikler - Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Örgütler önceden belirlenmiş amaçlara ulaş­mak için kurulmuş toplumsal yapılardır. Bu yapılara gerçek niteliklerini öncelikle kazandı­ran aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örgütün türleri
B
Örgütün yapısı
C
Örgütün amaçları
D
Örgütün işleyişi
Soru 2
“Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir alması” nı ifade eden organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi
B
Kumanda birliği ilkesi
C
Yönetim alanı ilkesi
D
Yönetim birliği ilkesi
E
Merkezileşme ilkesi
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonla­rından değildir?
A
Eğitim
B
Yöneltme
C
Planlama
D
Koordinasyon
Soru 4
Yöneticiler astlarına ne yapacakları, nasıl ve ne zaman yapacakları konusunda yazılı veya sözlü olarak talimat verir. Yönetici astlarını iç ve dış yollarla olmak üzere iki şekilde etkiler. Aşağıdakilerden hangisi dış yollarla etkileme şeklidir?
A
Örgütün ve kararların benimsetilmesi
B
Hizmet içinde yetiştirilmesi
C
Astların karar sürecine katılması
D
Bireysel ihtiyaçların karşılanması
Soru 5
Aşağıdakilerden hangileri liderlerin güç kaynaklarından biri değildir?
A
Zorlayıcı güç
B
Etkileyici güç
C
Yasal güç
D
Uzmanlık gücü
E
Benzeşim Gücü
Soru 6
Belli görevlerin yerine getirilebilmesi için yetkinin bir yönetici veya örgütsel birimden diğerine verilmesine ne ad verilir?
A
Yetki göçerimi
B
Güç kaynakları
C
Sorumluluk dağılımı
D
Güç konusu
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi liderliğin doğru bir tanımı değildir?
A
Liderlik sadece doğuştan gelen özellikler topluluğudur.
B
Liderlik, ortak bir amaca doğru grubun davranışlarını yönlendirmek için bireyin yapmış olduğu davranışların tümüdür.
C
Liderlik, İnsanları etkileyebilme ve harekete geçirebilme işidir
D
Liderlik, amaçları gerçekleştirmek için uğraşanları uyarlayıcı, onların sorunlarını yanıtlayıcı bir roldür.
E
Liderlik, karşılıklı davranış ve fikir birliği ile yapıyı ele geçirmek ve bu hareketi devam ettirmektir.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Hawthorne Araştırmalarının inceleme konusudur?
A
Fizik ve çevre değişikliklerinin verimlilik üzerindeki etkisi
B
Yöntem değişikliklerinin işçiler üzerindeki etkileri
C
Çalışanların işe devamsızlık nedenleri
D
Çalışanların işe devamsızlık nedenleri
E
Çalışanların işten ayrılma nedenleri
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi orta kademe yöneticilerine örnek gösterilebilir?  
A
Genel Müdür
B
Genel Müdür Yardımcısı
C
İnsan Kaynakları Müdürü
D
Müsteşar Yardımcısı
Soru 10
Yönetimde ast-üst ilişkisi, yönetimin aşağıdaki hangi özelliklerinden biridir?
A
Amaç özelliği
B
İşbirliği Özelliği
C
İş bölümü
D
Yaratıcılık
E
Hiyerarşi özelliği
Soru 11
Yönetimde 5N1K yani ne?, nerede?, ne zaman?, nasıl?, niçin? ve kim? tarafından yapılacak sorularına cevap oluşturan yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örgütleme
B
Planlama
C
Denetim
D
Yöneltme
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi örgütün var oluş nedenlerinden birisi olamaz?
A
Toplumsal ihtiyaçlar varlığı
B
Toplumsal sorunların çözülmesi zorunluluğu
C
Başkalarını yönetme arzusu
D
Toplum üyelerinin iş birliği yapma zorunluluğu
Soru 13
Bir iş yerinde amaçlara ulaşma seviyesinde önemli etkenlerden biri de yöneticinin liderlik yeterliliğidir. Buna göre yöneticinin liderlik yeterliliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
İş görenleri verimli çalışmaya güdülemek
B
İş görenleri takım çalışması yerine bireysel çalışmaya teşvik etmek
C
Örgütsel yenileşmelerde iş görenlere danışmanlık yapmak
D
İş görenleri yönetime katmak
E
İş görenlerin sorunlarını çözmelerine danışmanlık yapmak
Soru 14
Bir Yöneticiye doğrudan bağlı ast sayısını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hiyerarşi
B
Yönetim (kontrol) Alanı
C
Komuta Birliği
D
Yönetim Birliği
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin özelliklerinden birisi değildir?
A
Çevresel tehdit ve fırsatları belirlemeye yöneliktir
B
Kısa vadeli planların gerçekleştirilmesine yöneliktir
C
İşletmenin güçlü ve zayıf yönlerini belirleme çabasıdır
D
Kıt kaynakların etkin kullanımını amaçlar
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi yönetimde yozlaşmanın göstergesi sayılamaz?
A
Rüşvet
B
Dedikodu
C
Kayırmacılık
D
Görevi kötüye kullanma
Soru 17
Başarılı bir ekipte aşağıdakilerden hangisi vardır?
A
Ekip, takım oyunu sayesinde içten ve dıştan gelecek yeni fikirlere ve gelişime kapalıdır.
B
Üye hedef ve görüşü ile ekibin hedef ve görüşü farklılaşır.
C
Her üye birçok alanda uzmanlaşmıştır.
D
Grup amiri yeteneklidir, iş birliği istemez.
E
Ekip, üyelerin kendilerini iyi hissettikleri bir ortama sahiptir.
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi X teorisinde yer alan varsayımlardan biridir?
A
Birey, kendi arzu ve amaçlarını örgüt amaçlarına tercih eder.
B
İnsanlar ödüllendirildiği sürece örgüt amaçlarını benimserler.
C
Sıkı denetim ve ceza ile korkutma kişiyi örgütsel amaçlara yöneltecek tek yol değildir.
D
İnsan sorumluluğu kabul ettiği gibi sorumluluk istemeyi de öğrenir.
E
Amaçlara bağlılık, insanların kişilik ihtiyaçlarının karşılanması gibi motive edici öğelere bağlıdır.
Soru 19
Klasik yönetim kuramcılarından biri olan “bilimsel yönetim” teorisinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Max Weber
B
Elton mayo
C
Frederick Taylor
D
Henri Fayol
E
Adam Smith
Soru 20
Kalite nedir?
A
Defolu mal veya hizmettir.
B
Müşteri memnuniyetidir.
C
Modeldir.
D
Uygunsuzluktur.
Soru 21
“İşleri küçük birimlere ayırmak ve bu birimlere ayrı görevliler atamak” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hakkaniyet
B
Örgütleme
C
Uzmanlaşma
D
Uzmanlaşma Bölümleme
E
İşbölümü
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonları arasında yer almaz?  
A
Planlama
B
Örgütleme
C
Denetim
D
İletişim
E
Yöneltme
Soru 23
Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleme aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A
Yetki genişliği
B
Bürokratik oligarşi
C
Bürokratik vesayet
D
Hiyerarşik denetim
E
Bürokratik sabotaj
Soru 24
Aşağıdaki teorisyenlerden hangisi güç kaynaklarının açıklanmasına yapmış olduğu beşli sınıflandırma ile katkı sağlamıştır?
A
Fayol
B
Taylor
C
M. Weber
D
Mc Gregor
E
French ve Raven
Soru 25
Yetki türlerini geleneksel, karizmatik ve yasal yetki olarak üç grupta ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A
H. Fayol
B
R. Owen
C
M. Weber
D
F. Taylor
E
A. Smith
Soru 26
Uzmanlık alanıyla ilgili yöneticiye karar almasını kolaylaştırıcı bilgi vermeyi sağlayan yetki aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fonksiyonel Yetki
B
Rasyonel Yetki
C
Karizmatik Yetki
D
Kurmay Yetki
E
Komuta Yetki
Soru 27
Astlara talimat verme, görev verme amacıyla yapılan toplantılara ne denir?
A
Emir toplantısı
B
Mesleki toplantı
C
Koordinasyon toplantısı
D
Kurul toplantısı
Soru 28
Başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyetti aşağıdaki tanımlardan hangisinde verilmiştir?
A
Yönetim
B
Yöneltme
C
Planlama
D
Denetim
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi toplantıyı destekle­yen rollerdendir?
A
Uzlaşmacı
B
Engelleyici
C
Açıklayıcı
D
Uçarı
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin sahip olması gereken temel becerilerden biridir?
A
Personelden daha çok çalışma
B
Saldırgan davranış kalıbı içinde olma
C
Hep son sözü söyleyen olma
D
Çalışanların düşüncesine önem vermeme
E
İnisiyatif alabilme
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön