Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları

Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları

Tebrikler - Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Belli görevlerin yerine getirilebilmesi için yetkinin bir yönetici veya örgütsel birimden diğerine verilmesine ne ad verilir?
A
Güç kaynakları
B
Sorumluluk dağılımı
C
Güç konusu
D
Yetki göçerimi
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi orta kademe yöneticilerine örnek gösterilebilir?  
A
İnsan Kaynakları Müdürü
B
Genel Müdür
C
Genel Müdür Yardımcısı
D
Müsteşar Yardımcısı
Soru 3
Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleme aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A
Bürokratik oligarşi
B
Bürokratik vesayet
C
Yetki genişliği
D
Bürokratik sabotaj
E
Hiyerarşik denetim
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin özelliklerinden birisi değildir?
A
Çevresel tehdit ve fırsatları belirlemeye yöneliktir
B
Kısa vadeli planların gerçekleştirilmesine yöneliktir
C
Kıt kaynakların etkin kullanımını amaçlar
D
İşletmenin güçlü ve zayıf yönlerini belirleme çabasıdır
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonla­rından değildir?
A
Koordinasyon
B
Planlama
C
Eğitim
D
Yöneltme
Soru 6
“Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir alması” nı ifade eden organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yönetim birliği ilkesi
B
Merkezileşme ilkesi
C
Kumanda birliği ilkesi
D
Yönetim alanı ilkesi
E
Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi liderliğin doğru bir tanımı değildir?
A
Liderlik sadece doğuştan gelen özellikler topluluğudur.
B
Liderlik, karşılıklı davranış ve fikir birliği ile yapıyı ele geçirmek ve bu hareketi devam ettirmektir.
C
Liderlik, ortak bir amaca doğru grubun davranışlarını yönlendirmek için bireyin yapmış olduğu davranışların tümüdür.
D
Liderlik, amaçları gerçekleştirmek için uğraşanları uyarlayıcı, onların sorunlarını yanıtlayıcı bir roldür.
E
Liderlik, İnsanları etkileyebilme ve harekete geçirebilme işidir
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi örgütün var oluş nedenlerinden birisi olamaz?
A
Toplumsal ihtiyaçlar varlığı
B
Başkalarını yönetme arzusu
C
Toplumsal sorunların çözülmesi zorunluluğu
D
Toplum üyelerinin iş birliği yapma zorunluluğu
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi toplantıyı destekle­yen rollerdendir?
A
Uzlaşmacı
B
Uçarı
C
Açıklayıcı
D
Engelleyici
Soru 10
Yönetimde ast-üst ilişkisi, yönetimin aşağıdaki hangi özelliklerinden biridir?
A
İşbirliği Özelliği
B
Yaratıcılık
C
Hiyerarşi özelliği
D
Amaç özelliği
E
İş bölümü
Soru 11
Örgütler önceden belirlenmiş amaçlara ulaş­mak için kurulmuş toplumsal yapılardır. Bu yapılara gerçek niteliklerini öncelikle kazandı­ran aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örgütün işleyişi
B
Örgütün türleri
C
Örgütün yapısı
D
Örgütün amaçları
Soru 12
Başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyetti aşağıdaki tanımlardan hangisinde verilmiştir?
A
Yönetim
B
Yöneltme
C
Planlama
D
Denetim
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin sahip olması gereken temel becerilerden biridir?
A
Hep son sözü söyleyen olma
B
Personelden daha çok çalışma
C
Çalışanların düşüncesine önem vermeme
D
Saldırgan davranış kalıbı içinde olma
E
İnisiyatif alabilme
Soru 14
Başarılı bir ekipte aşağıdakilerden hangisi vardır?
A
Ekip, üyelerin kendilerini iyi hissettikleri bir ortama sahiptir.
B
Üye hedef ve görüşü ile ekibin hedef ve görüşü farklılaşır.
C
Grup amiri yeteneklidir, iş birliği istemez.
D
Her üye birçok alanda uzmanlaşmıştır.
E
Ekip, takım oyunu sayesinde içten ve dıştan gelecek yeni fikirlere ve gelişime kapalıdır.
Soru 15
Yöneticiler astlarına ne yapacakları, nasıl ve ne zaman yapacakları konusunda yazılı veya sözlü olarak talimat verir. Yönetici astlarını iç ve dış yollarla olmak üzere iki şekilde etkiler. Aşağıdakilerden hangisi dış yollarla etkileme şeklidir?
A
Örgütün ve kararların benimsetilmesi
B
Bireysel ihtiyaçların karşılanması
C
Astların karar sürecine katılması
D
Hizmet içinde yetiştirilmesi
Soru 16
Yetki türlerini geleneksel, karizmatik ve yasal yetki olarak üç grupta ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A
R. Owen
B
A. Smith
C
F. Taylor
D
M. Weber
E
H. Fayol
Soru 17
Astlara talimat verme, görev verme amacıyla yapılan toplantılara ne denir?
A
Koordinasyon toplantısı
B
Kurul toplantısı
C
Emir toplantısı
D
Mesleki toplantı
Soru 18
Yönetimde 5N1K yani ne?, nerede?, ne zaman?, nasıl?, niçin? ve kim? tarafından yapılacak sorularına cevap oluşturan yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yöneltme
B
Örgütleme
C
Denetim
D
Planlama
Soru 19
Uzmanlık alanıyla ilgili yöneticiye karar almasını kolaylaştırıcı bilgi vermeyi sağlayan yetki aşağıdakilerden hangisidir?
A
Rasyonel Yetki
B
Karizmatik Yetki
C
Fonksiyonel Yetki
D
Kurmay Yetki
E
Komuta Yetki
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi yönetimde yozlaşmanın göstergesi sayılamaz?
A
Dedikodu
B
Rüşvet
C
Görevi kötüye kullanma
D
Kayırmacılık
Soru 21
Kalite nedir?
A
Modeldir.
B
Defolu mal veya hizmettir.
C
Uygunsuzluktur.
D
Müşteri memnuniyetidir.
Soru 22
“İşleri küçük birimlere ayırmak ve bu birimlere ayrı görevliler atamak” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hakkaniyet
B
Örgütleme
C
Uzmanlaşma
D
Uzmanlaşma Bölümleme
E
İşbölümü
Soru 23
Klasik yönetim kuramcılarından biri olan “bilimsel yönetim” teorisinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Elton mayo
B
Henri Fayol
C
Frederick Taylor
D
Adam Smith
E
Max Weber
Soru 24
Bir iş yerinde amaçlara ulaşma seviyesinde önemli etkenlerden biri de yöneticinin liderlik yeterliliğidir. Buna göre yöneticinin liderlik yeterliliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
İş görenleri yönetime katmak
B
İş görenleri verimli çalışmaya güdülemek
C
İş görenleri takım çalışması yerine bireysel çalışmaya teşvik etmek
D
Örgütsel yenileşmelerde iş görenlere danışmanlık yapmak
E
İş görenlerin sorunlarını çözmelerine danışmanlık yapmak
Soru 25
Bir Yöneticiye doğrudan bağlı ast sayısını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yönetim (kontrol) Alanı
B
Yönetim Birliği
C
Hiyerarşi
D
Komuta Birliği
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi X teorisinde yer alan varsayımlardan biridir?
A
Sıkı denetim ve ceza ile korkutma kişiyi örgütsel amaçlara yöneltecek tek yol değildir.
B
Birey, kendi arzu ve amaçlarını örgüt amaçlarına tercih eder.
C
İnsanlar ödüllendirildiği sürece örgüt amaçlarını benimserler.
D
İnsan sorumluluğu kabul ettiği gibi sorumluluk istemeyi de öğrenir.
E
Amaçlara bağlılık, insanların kişilik ihtiyaçlarının karşılanması gibi motive edici öğelere bağlıdır.
Soru 27
Aşağıdaki teorisyenlerden hangisi güç kaynaklarının açıklanmasına yapmış olduğu beşli sınıflandırma ile katkı sağlamıştır?
A
M. Weber
B
Mc Gregor
C
Taylor
D
French ve Raven
E
Fayol
Soru 28
Aşağıdakilerden hangileri liderlerin güç kaynaklarından biri değildir?
A
Uzmanlık gücü
B
Zorlayıcı güç
C
Etkileyici güç
D
Benzeşim Gücü
E
Yasal güç
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi Hawthorne Araştırmalarının inceleme konusudur?
A
Yöntem değişikliklerinin işçiler üzerindeki etkileri
B
Fizik ve çevre değişikliklerinin verimlilik üzerindeki etkisi
C
Çalışanların işe devamsızlık nedenleri
D
Çalışanların işe devamsızlık nedenleri
E
Çalışanların işten ayrılma nedenleri
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonları arasında yer almaz?  
A
Örgütleme
B
Planlama
C
Denetim
D
İletişim
E
Yöneltme
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön