Sınav Soruları

Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları

Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları

Tebrikler - Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir alması” nı ifade eden organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yönetim alanı ilkesi
B
Yönetim birliği ilkesi
C
Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi
D
Kumanda birliği ilkesi
E
Merkezileşme ilkesi
Soru 2
Klasik yönetim kuramcılarından biri olan “bilimsel yönetim” teorisinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Frederick Taylor
B
Max Weber
C
Adam Smith
D
Henri Fayol
E
Elton mayo
Soru 3
Uzmanlık alanıyla ilgili yöneticiye karar almasını kolaylaştırıcı bilgi vermeyi sağlayan yetki aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kurmay Yetki
B
Fonksiyonel Yetki
C
Rasyonel Yetki
D
Karizmatik Yetki
E
Komuta Yetki
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonları arasında yer almaz?  
A
Denetim
B
Planlama
C
İletişim
D
Yöneltme
E
Örgütleme
Soru 5
Yönetimde ast-üst ilişkisi, yönetimin aşağıdaki hangi özelliklerinden biridir?
A
Amaç özelliği
B
Yaratıcılık
C
İşbirliği Özelliği
D
Hiyerarşi özelliği
E
İş bölümü
Soru 6
Aşağıdaki teorisyenlerden hangisi güç kaynaklarının açıklanmasına yapmış olduğu beşli sınıflandırma ile katkı sağlamıştır?
A
Fayol
B
M. Weber
C
Taylor
D
Mc Gregor
E
French ve Raven
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi orta kademe yöneticilerine örnek gösterilebilir?  
A
İnsan Kaynakları Müdürü
B
Müsteşar Yardımcısı
C
Genel Müdür Yardımcısı
D
Genel Müdür
Soru 8
Kalite nedir?
A
Defolu mal veya hizmettir.
B
Modeldir.
C
Müşteri memnuniyetidir.
D
Uygunsuzluktur.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangileri liderlerin güç kaynaklarından biri değildir?
A
Yasal güç
B
Benzeşim Gücü
C
Zorlayıcı güç
D
Uzmanlık gücü
E
Etkileyici güç
Soru 10
Bir iş yerinde amaçlara ulaşma seviyesinde önemli etkenlerden biri de yöneticinin liderlik yeterliliğidir. Buna göre yöneticinin liderlik yeterliliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
İş görenleri takım çalışması yerine bireysel çalışmaya teşvik etmek
B
İş görenleri yönetime katmak
C
İş görenlerin sorunlarını çözmelerine danışmanlık yapmak
D
İş görenleri verimli çalışmaya güdülemek
E
Örgütsel yenileşmelerde iş görenlere danışmanlık yapmak
Soru 11
Örgütler önceden belirlenmiş amaçlara ulaş­mak için kurulmuş toplumsal yapılardır. Bu yapılara gerçek niteliklerini öncelikle kazandı­ran aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örgütün amaçları
B
Örgütün işleyişi
C
Örgütün yapısı
D
Örgütün türleri
Soru 12
Yönetimde 5N1K yani ne?, nerede?, ne zaman?, nasıl?, niçin? ve kim? tarafından yapılacak sorularına cevap oluşturan yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Denetim
B
Planlama
C
Yöneltme
D
Örgütleme
Soru 13
Yetki türlerini geleneksel, karizmatik ve yasal yetki olarak üç grupta ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A
F. Taylor
B
A. Smith
C
H. Fayol
D
M. Weber
E
R. Owen
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi örgütün var oluş nedenlerinden birisi olamaz?
A
Başkalarını yönetme arzusu
B
Toplumsal ihtiyaçlar varlığı
C
Toplum üyelerinin iş birliği yapma zorunluluğu
D
Toplumsal sorunların çözülmesi zorunluluğu
Soru 15
Başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyetti aşağıdaki tanımlardan hangisinde verilmiştir?
A
Yönetim
B
Yöneltme
C
Planlama
D
Denetim
Soru 16
Yöneticiler astlarına ne yapacakları, nasıl ve ne zaman yapacakları konusunda yazılı veya sözlü olarak talimat verir. Yönetici astlarını iç ve dış yollarla olmak üzere iki şekilde etkiler. Aşağıdakilerden hangisi dış yollarla etkileme şeklidir?
A
Örgütün ve kararların benimsetilmesi
B
Hizmet içinde yetiştirilmesi
C
Astların karar sürecine katılması
D
Bireysel ihtiyaçların karşılanması
Soru 17
Astlara talimat verme, görev verme amacıyla yapılan toplantılara ne denir?
A
Kurul toplantısı
B
Koordinasyon toplantısı
C
Emir toplantısı
D
Mesleki toplantı
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Hawthorne Araştırmalarının inceleme konusudur?
A
Yöntem değişikliklerinin işçiler üzerindeki etkileri
B
Çalışanların işten ayrılma nedenleri
C
Çalışanların işe devamsızlık nedenleri
D
Fizik ve çevre değişikliklerinin verimlilik üzerindeki etkisi
E
Çalışanların işe devamsızlık nedenleri
Soru 19
Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleme aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A
Yetki genişliği
B
Bürokratik oligarşi
C
Bürokratik vesayet
D
Hiyerarşik denetim
E
Bürokratik sabotaj
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi liderliğin doğru bir tanımı değildir?
A
Liderlik, ortak bir amaca doğru grubun davranışlarını yönlendirmek için bireyin yapmış olduğu davranışların tümüdür.
B
Liderlik sadece doğuştan gelen özellikler topluluğudur.
C
Liderlik, karşılıklı davranış ve fikir birliği ile yapıyı ele geçirmek ve bu hareketi devam ettirmektir.
D
Liderlik, İnsanları etkileyebilme ve harekete geçirebilme işidir
E
Liderlik, amaçları gerçekleştirmek için uğraşanları uyarlayıcı, onların sorunlarını yanıtlayıcı bir roldür.
Soru 21
Başarılı bir ekipte aşağıdakilerden hangisi vardır?
A
Ekip, üyelerin kendilerini iyi hissettikleri bir ortama sahiptir.
B
Ekip, takım oyunu sayesinde içten ve dıştan gelecek yeni fikirlere ve gelişime kapalıdır.
C
Grup amiri yeteneklidir, iş birliği istemez.
D
Her üye birçok alanda uzmanlaşmıştır.
E
Üye hedef ve görüşü ile ekibin hedef ve görüşü farklılaşır.
Soru 22
“İşleri küçük birimlere ayırmak ve bu birimlere ayrı görevliler atamak” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
İşbölümü
B
Hakkaniyet
C
Uzmanlaşma
D
Uzmanlaşma Bölümleme
E
Örgütleme
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi yönetimde yozlaşmanın göstergesi sayılamaz?
A
Dedikodu
B
Kayırmacılık
C
Rüşvet
D
Görevi kötüye kullanma
Soru 24
Belli görevlerin yerine getirilebilmesi için yetkinin bir yönetici veya örgütsel birimden diğerine verilmesine ne ad verilir?
A
Sorumluluk dağılımı
B
Güç konusu
C
Yetki göçerimi
D
Güç kaynakları
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonla­rından değildir?
A
Eğitim
B
Planlama
C
Yöneltme
D
Koordinasyon
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin özelliklerinden birisi değildir?
A
İşletmenin güçlü ve zayıf yönlerini belirleme çabasıdır
B
Çevresel tehdit ve fırsatları belirlemeye yöneliktir
C
Kısa vadeli planların gerçekleştirilmesine yöneliktir
D
Kıt kaynakların etkin kullanımını amaçlar
Soru 27
Bir Yöneticiye doğrudan bağlı ast sayısını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hiyerarşi
B
Yönetim (kontrol) Alanı
C
Yönetim Birliği
D
Komuta Birliği
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi toplantıyı destekle­yen rollerdendir?
A
Engelleyici
B
Açıklayıcı
C
Uçarı
D
Uzlaşmacı
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin sahip olması gereken temel becerilerden biridir?
A
Personelden daha çok çalışma
B
Hep son sözü söyleyen olma
C
Çalışanların düşüncesine önem vermeme
D
İnisiyatif alabilme
E
Saldırgan davranış kalıbı içinde olma
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi X teorisinde yer alan varsayımlardan biridir?
A
Sıkı denetim ve ceza ile korkutma kişiyi örgütsel amaçlara yöneltecek tek yol değildir.
B
İnsanlar ödüllendirildiği sürece örgüt amaçlarını benimserler.
C
Birey, kendi arzu ve amaçlarını örgüt amaçlarına tercih eder.
D
İnsan sorumluluğu kabul ettiği gibi sorumluluk istemeyi de öğrenir.
E
Amaçlara bağlılık, insanların kişilik ihtiyaçlarının karşılanması gibi motive edici öğelere bağlıdır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı