Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları

Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları

Tebrikler - Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi toplantıyı destekle­yen rollerdendir?
A
Engelleyici
B
Uçarı
C
Açıklayıcı
D
Uzlaşmacı
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi yönetimde yozlaşmanın göstergesi sayılamaz?
A
Görevi kötüye kullanma
B
Rüşvet
C
Kayırmacılık
D
Dedikodu
Soru 3
Bir Yöneticiye doğrudan bağlı ast sayısını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yönetim Birliği
B
Komuta Birliği
C
Hiyerarşi
D
Yönetim (kontrol) Alanı
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin sahip olması gereken temel becerilerden biridir?
A
Personelden daha çok çalışma
B
İnisiyatif alabilme
C
Hep son sözü söyleyen olma
D
Çalışanların düşüncesine önem vermeme
E
Saldırgan davranış kalıbı içinde olma
Soru 5
Yetki türlerini geleneksel, karizmatik ve yasal yetki olarak üç grupta ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A
M. Weber
B
A. Smith
C
R. Owen
D
F. Taylor
E
H. Fayol
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonla­rından değildir?
A
Koordinasyon
B
Yöneltme
C
Planlama
D
Eğitim
Soru 7
Yönetimde 5N1K yani ne?, nerede?, ne zaman?, nasıl?, niçin? ve kim? tarafından yapılacak sorularına cevap oluşturan yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yöneltme
B
Planlama
C
Örgütleme
D
Denetim
Soru 8
Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleme aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A
Bürokratik sabotaj
B
Bürokratik oligarşi
C
Yetki genişliği
D
Bürokratik vesayet
E
Hiyerarşik denetim
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi orta kademe yöneticilerine örnek gösterilebilir?  
A
Genel Müdür
B
İnsan Kaynakları Müdürü
C
Genel Müdür Yardımcısı
D
Müsteşar Yardımcısı
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Hawthorne Araştırmalarının inceleme konusudur?
A
Çalışanların işten ayrılma nedenleri
B
Yöntem değişikliklerinin işçiler üzerindeki etkileri
C
Çalışanların işe devamsızlık nedenleri
D
Çalışanların işe devamsızlık nedenleri
E
Fizik ve çevre değişikliklerinin verimlilik üzerindeki etkisi
Soru 11
Bir iş yerinde amaçlara ulaşma seviyesinde önemli etkenlerden biri de yöneticinin liderlik yeterliliğidir. Buna göre yöneticinin liderlik yeterliliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
İş görenlerin sorunlarını çözmelerine danışmanlık yapmak
B
Örgütsel yenileşmelerde iş görenlere danışmanlık yapmak
C
İş görenleri yönetime katmak
D
İş görenleri takım çalışması yerine bireysel çalışmaya teşvik etmek
E
İş görenleri verimli çalışmaya güdülemek
Soru 12
Yönetimde ast-üst ilişkisi, yönetimin aşağıdaki hangi özelliklerinden biridir?
A
Amaç özelliği
B
İş bölümü
C
İşbirliği Özelliği
D
Hiyerarşi özelliği
E
Yaratıcılık
Soru 13
Klasik yönetim kuramcılarından biri olan “bilimsel yönetim” teorisinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Adam Smith
B
Henri Fayol
C
Frederick Taylor
D
Max Weber
E
Elton mayo
Soru 14
Başarılı bir ekipte aşağıdakilerden hangisi vardır?
A
Üye hedef ve görüşü ile ekibin hedef ve görüşü farklılaşır.
B
Ekip, üyelerin kendilerini iyi hissettikleri bir ortama sahiptir.
C
Ekip, takım oyunu sayesinde içten ve dıştan gelecek yeni fikirlere ve gelişime kapalıdır.
D
Her üye birçok alanda uzmanlaşmıştır.
E
Grup amiri yeteneklidir, iş birliği istemez.
Soru 15
Astlara talimat verme, görev verme amacıyla yapılan toplantılara ne denir?
A
Kurul toplantısı
B
Mesleki toplantı
C
Emir toplantısı
D
Koordinasyon toplantısı
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin özelliklerinden birisi değildir?
A
Kısa vadeli planların gerçekleştirilmesine yöneliktir
B
Çevresel tehdit ve fırsatları belirlemeye yöneliktir
C
İşletmenin güçlü ve zayıf yönlerini belirleme çabasıdır
D
Kıt kaynakların etkin kullanımını amaçlar
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonları arasında yer almaz?  
A
İletişim
B
Denetim
C
Yöneltme
D
Planlama
E
Örgütleme
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi liderliğin doğru bir tanımı değildir?
A
Liderlik, amaçları gerçekleştirmek için uğraşanları uyarlayıcı, onların sorunlarını yanıtlayıcı bir roldür.
B
Liderlik, ortak bir amaca doğru grubun davranışlarını yönlendirmek için bireyin yapmış olduğu davranışların tümüdür.
C
Liderlik, karşılıklı davranış ve fikir birliği ile yapıyı ele geçirmek ve bu hareketi devam ettirmektir.
D
Liderlik sadece doğuştan gelen özellikler topluluğudur.
E
Liderlik, İnsanları etkileyebilme ve harekete geçirebilme işidir
Soru 19
Yöneticiler astlarına ne yapacakları, nasıl ve ne zaman yapacakları konusunda yazılı veya sözlü olarak talimat verir. Yönetici astlarını iç ve dış yollarla olmak üzere iki şekilde etkiler. Aşağıdakilerden hangisi dış yollarla etkileme şeklidir?
A
Astların karar sürecine katılması
B
Hizmet içinde yetiştirilmesi
C
Bireysel ihtiyaçların karşılanması
D
Örgütün ve kararların benimsetilmesi
Soru 20
Kalite nedir?
A
Defolu mal veya hizmettir.
B
Modeldir.
C
Müşteri memnuniyetidir.
D
Uygunsuzluktur.
Soru 21
Belli görevlerin yerine getirilebilmesi için yetkinin bir yönetici veya örgütsel birimden diğerine verilmesine ne ad verilir?
A
Güç konusu
B
Güç kaynakları
C
Sorumluluk dağılımı
D
Yetki göçerimi
Soru 22
“Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir alması” nı ifade eden organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kumanda birliği ilkesi
B
Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi
C
Yönetim alanı ilkesi
D
Merkezileşme ilkesi
E
Yönetim birliği ilkesi
Soru 23
“İşleri küçük birimlere ayırmak ve bu birimlere ayrı görevliler atamak” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Uzmanlaşma Bölümleme
B
Örgütleme
C
Uzmanlaşma
D
Hakkaniyet
E
İşbölümü
Soru 24
Örgütler önceden belirlenmiş amaçlara ulaş­mak için kurulmuş toplumsal yapılardır. Bu yapılara gerçek niteliklerini öncelikle kazandı­ran aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örgütün yapısı
B
Örgütün amaçları
C
Örgütün işleyişi
D
Örgütün türleri
Soru 25
Aşağıdaki teorisyenlerden hangisi güç kaynaklarının açıklanmasına yapmış olduğu beşli sınıflandırma ile katkı sağlamıştır?
A
French ve Raven
B
M. Weber
C
Mc Gregor
D
Fayol
E
Taylor
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi örgütün var oluş nedenlerinden birisi olamaz?
A
Başkalarını yönetme arzusu
B
Toplumsal ihtiyaçlar varlığı
C
Toplum üyelerinin iş birliği yapma zorunluluğu
D
Toplumsal sorunların çözülmesi zorunluluğu
Soru 27
Uzmanlık alanıyla ilgili yöneticiye karar almasını kolaylaştırıcı bilgi vermeyi sağlayan yetki aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fonksiyonel Yetki
B
Kurmay Yetki
C
Karizmatik Yetki
D
Rasyonel Yetki
E
Komuta Yetki
Soru 28
Aşağıdakilerden hangileri liderlerin güç kaynaklarından biri değildir?
A
Etkileyici güç
B
Zorlayıcı güç
C
Benzeşim Gücü
D
Uzmanlık gücü
E
Yasal güç
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi X teorisinde yer alan varsayımlardan biridir?
A
İnsan sorumluluğu kabul ettiği gibi sorumluluk istemeyi de öğrenir.
B
Sıkı denetim ve ceza ile korkutma kişiyi örgütsel amaçlara yöneltecek tek yol değildir.
C
Birey, kendi arzu ve amaçlarını örgüt amaçlarına tercih eder.
D
Amaçlara bağlılık, insanların kişilik ihtiyaçlarının karşılanması gibi motive edici öğelere bağlıdır.
E
İnsanlar ödüllendirildiği sürece örgüt amaçlarını benimserler.
Soru 30
Başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyetti aşağıdaki tanımlardan hangisinde verilmiştir?
A
Denetim
B
Yöneltme
C
Planlama
D
Yönetim
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön