Sınav Soruları

Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları

Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları

Tebrikler - Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Örgütler önceden belirlenmiş amaçlara ulaş­mak için kurulmuş toplumsal yapılardır. Bu yapılara gerçek niteliklerini öncelikle kazandı­ran aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örgütün amaçları
B
Örgütün işleyişi
C
Örgütün türleri
D
Örgütün yapısı
Soru 2
Aşağıdaki teorisyenlerden hangisi güç kaynaklarının açıklanmasına yapmış olduğu beşli sınıflandırma ile katkı sağlamıştır?
A
Mc Gregor
B
M. Weber
C
Taylor
D
Fayol
E
French ve Raven
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Hawthorne Araştırmalarının inceleme konusudur?
A
Çalışanların işe devamsızlık nedenleri
B
Fizik ve çevre değişikliklerinin verimlilik üzerindeki etkisi
C
Çalışanların işten ayrılma nedenleri
D
Çalışanların işe devamsızlık nedenleri
E
Yöntem değişikliklerinin işçiler üzerindeki etkileri
Soru 4
Yöneticiler astlarına ne yapacakları, nasıl ve ne zaman yapacakları konusunda yazılı veya sözlü olarak talimat verir. Yönetici astlarını iç ve dış yollarla olmak üzere iki şekilde etkiler. Aşağıdakilerden hangisi dış yollarla etkileme şeklidir?
A
Hizmet içinde yetiştirilmesi
B
Bireysel ihtiyaçların karşılanması
C
Örgütün ve kararların benimsetilmesi
D
Astların karar sürecine katılması
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonları arasında yer almaz?  
A
Örgütleme
B
Planlama
C
Yöneltme
D
Denetim
E
İletişim
Soru 6
Astlara talimat verme, görev verme amacıyla yapılan toplantılara ne denir?
A
Mesleki toplantı
B
Emir toplantısı
C
Kurul toplantısı
D
Koordinasyon toplantısı
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi yönetimde yozlaşmanın göstergesi sayılamaz?
A
Rüşvet
B
Kayırmacılık
C
Görevi kötüye kullanma
D
Dedikodu
Soru 8
Belli görevlerin yerine getirilebilmesi için yetkinin bir yönetici veya örgütsel birimden diğerine verilmesine ne ad verilir?
A
Sorumluluk dağılımı
B
Yetki göçerimi
C
Güç konusu
D
Güç kaynakları
Soru 9
Aşağıdakilerden hangileri liderlerin güç kaynaklarından biri değildir?
A
Benzeşim Gücü
B
Etkileyici güç
C
Yasal güç
D
Uzmanlık gücü
E
Zorlayıcı güç
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonla­rından değildir?
A
Koordinasyon
B
Yöneltme
C
Planlama
D
Eğitim
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin özelliklerinden birisi değildir?
A
Kısa vadeli planların gerçekleştirilmesine yöneliktir
B
Çevresel tehdit ve fırsatları belirlemeye yöneliktir
C
İşletmenin güçlü ve zayıf yönlerini belirleme çabasıdır
D
Kıt kaynakların etkin kullanımını amaçlar
Soru 12
Başarılı bir ekipte aşağıdakilerden hangisi vardır?
A
Grup amiri yeteneklidir, iş birliği istemez.
B
Ekip, üyelerin kendilerini iyi hissettikleri bir ortama sahiptir.
C
Üye hedef ve görüşü ile ekibin hedef ve görüşü farklılaşır.
D
Ekip, takım oyunu sayesinde içten ve dıştan gelecek yeni fikirlere ve gelişime kapalıdır.
E
Her üye birçok alanda uzmanlaşmıştır.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi orta kademe yöneticilerine örnek gösterilebilir?  
A
Genel Müdür
B
Genel Müdür Yardımcısı
C
İnsan Kaynakları Müdürü
D
Müsteşar Yardımcısı
Soru 14
Bir Yöneticiye doğrudan bağlı ast sayısını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Komuta Birliği
B
Yönetim (kontrol) Alanı
C
Hiyerarşi
D
Yönetim Birliği
Soru 15
Başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyetti aşağıdaki tanımlardan hangisinde verilmiştir?
A
Denetim
B
Yönetim
C
Planlama
D
Yöneltme
Soru 16
Uzmanlık alanıyla ilgili yöneticiye karar almasını kolaylaştırıcı bilgi vermeyi sağlayan yetki aşağıdakilerden hangisidir?
A
Rasyonel Yetki
B
Komuta Yetki
C
Kurmay Yetki
D
Karizmatik Yetki
E
Fonksiyonel Yetki
Soru 17
Klasik yönetim kuramcılarından biri olan “bilimsel yönetim” teorisinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Max Weber
B
Elton mayo
C
Henri Fayol
D
Adam Smith
E
Frederick Taylor
Soru 18
Yönetimde ast-üst ilişkisi, yönetimin aşağıdaki hangi özelliklerinden biridir?
A
İşbirliği Özelliği
B
Hiyerarşi özelliği
C
İş bölümü
D
Amaç özelliği
E
Yaratıcılık
Soru 19
Kalite nedir?
A
Müşteri memnuniyetidir.
B
Defolu mal veya hizmettir.
C
Uygunsuzluktur.
D
Modeldir.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi örgütün var oluş nedenlerinden birisi olamaz?
A
Başkalarını yönetme arzusu
B
Toplumsal ihtiyaçlar varlığı
C
Toplum üyelerinin iş birliği yapma zorunluluğu
D
Toplumsal sorunların çözülmesi zorunluluğu
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi liderliğin doğru bir tanımı değildir?
A
Liderlik, karşılıklı davranış ve fikir birliği ile yapıyı ele geçirmek ve bu hareketi devam ettirmektir.
B
Liderlik sadece doğuştan gelen özellikler topluluğudur.
C
Liderlik, amaçları gerçekleştirmek için uğraşanları uyarlayıcı, onların sorunlarını yanıtlayıcı bir roldür.
D
Liderlik, ortak bir amaca doğru grubun davranışlarını yönlendirmek için bireyin yapmış olduğu davranışların tümüdür.
E
Liderlik, İnsanları etkileyebilme ve harekete geçirebilme işidir
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi toplantıyı destekle­yen rollerdendir?
A
Engelleyici
B
Uzlaşmacı
C
Uçarı
D
Açıklayıcı
Soru 23
“Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir alması” nı ifade eden organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yönetim alanı ilkesi
B
Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi
C
Yönetim birliği ilkesi
D
Merkezileşme ilkesi
E
Kumanda birliği ilkesi
Soru 24
Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleme aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A
Hiyerarşik denetim
B
Bürokratik vesayet
C
Yetki genişliği
D
Bürokratik sabotaj
E
Bürokratik oligarşi
Soru 25
Yönetimde 5N1K yani ne?, nerede?, ne zaman?, nasıl?, niçin? ve kim? tarafından yapılacak sorularına cevap oluşturan yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örgütleme
B
Denetim
C
Yöneltme
D
Planlama
Soru 26
“İşleri küçük birimlere ayırmak ve bu birimlere ayrı görevliler atamak” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Uzmanlaşma
B
İşbölümü
C
Hakkaniyet
D
Uzmanlaşma Bölümleme
E
Örgütleme
Soru 27
Yetki türlerini geleneksel, karizmatik ve yasal yetki olarak üç grupta ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A
A. Smith
B
F. Taylor
C
H. Fayol
D
M. Weber
E
R. Owen
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi X teorisinde yer alan varsayımlardan biridir?
A
İnsanlar ödüllendirildiği sürece örgüt amaçlarını benimserler.
B
Birey, kendi arzu ve amaçlarını örgüt amaçlarına tercih eder.
C
İnsan sorumluluğu kabul ettiği gibi sorumluluk istemeyi de öğrenir.
D
Amaçlara bağlılık, insanların kişilik ihtiyaçlarının karşılanması gibi motive edici öğelere bağlıdır.
E
Sıkı denetim ve ceza ile korkutma kişiyi örgütsel amaçlara yöneltecek tek yol değildir.
Soru 29
Bir iş yerinde amaçlara ulaşma seviyesinde önemli etkenlerden biri de yöneticinin liderlik yeterliliğidir. Buna göre yöneticinin liderlik yeterliliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Örgütsel yenileşmelerde iş görenlere danışmanlık yapmak
B
İş görenleri takım çalışması yerine bireysel çalışmaya teşvik etmek
C
İş görenleri yönetime katmak
D
İş görenlerin sorunlarını çözmelerine danışmanlık yapmak
E
İş görenleri verimli çalışmaya güdülemek
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin sahip olması gereken temel becerilerden biridir?
A
Çalışanların düşüncesine önem vermeme
B
Personelden daha çok çalışma
C
İnisiyatif alabilme
D
Hep son sözü söyleyen olma
E
Saldırgan davranış kalıbı içinde olma
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı